Prop. 107 L (2011–2012)

Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Finansdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven). Lovforslaget bygger dels på Bokføringsstandardstyrets delrapport II, som ble overlevert til departementet 10. november 2008 som ledd i Bokføringsstandardstyrets oppdrag om å gjennomgå bokføringsregelverket for å vurdere behovet for endringer i regelverket. Lovforslaget bygger dels på to utredninger fra Skattedirektoratet og Økokrim av henholdsvis 10. juni 2007 og 5. oktober 2008 om kravet til oppbevaringstid for primærdokumentasjon. Bokføringsstandardstyrets delrapport II ble sammen med Skattedirektoratets og Økokrims utredninger om oppbevaringstiden sendt på høring den 22. desember 2008, med høringsfrist 20. mars 2009.

Departementet foreslår en lemping av bokføringslovens krav om utarbeiding av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering. Mens det etter gjeldende § 5 i bokføringsloven oppstilles et krav om at spesifikasjoner faktisk skal utarbeides for hver periode med pliktig regnskapsrapportering, foreslår departementet at slike spesifikasjoner skal kunne utarbeides innen de angitte frister. Dette innebærer at det ikke lenger vil være et krav om fysisk produksjon av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering i form av papirutskrifter eller rapportfiler for elektronisk lagring. Det vil være tilstrekkelig at den bokføringspliktige lagrer de bokførte opplysningene som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner, i en database eller tilsvarende med tilhørende rapporteringsfunksjonalitet.

Etter gjeldende rett er det krav om minst 10 års oppbevaring av primærdokumentasjon. Departementet foreslår ikke endring av dette kravet. Departementet legger opp til ytterligere kartlegging av kostnadene knyttet til krav til oppbevaringstid, og vil deretter legge fram en vurdering og eventuelle forslag for Stortinget.

Departementet foreslår at det oppstilles et generelt krav i bokføringsloven om at all dokumentasjon som den bokføringspliktige selv utarbeider, skal være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. I dag stiller bestemmelsen kun krav om at spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering og dokumentasjon av regnskapssystemet skal være på et av de angitte språkene. Videre foreslår departementet at kontrollmyndighetene gis hjemmel til å kreve at den bokføringspliktige oversetter regnskapsmateriale som er utarbeidet av andre, og som er på et annet språk enn norsk, dansk, svensk eller engelsk, til et av disse språkene.

Finansdepartementet foreslår også flere mindre justeringer i bokføringsloven av utpreget teknisk karakter, som primært er ment å skulle avklare eller presisere innholdet i gjeldende regelverk. Det fremmes herunder forslag til justeringer av kravene til kontrollspor i regnskapssystemet, kravene til oppbevaring av utgående pakksedler, kravene til elektronisk tilgjengelighet av bokførte opplysninger og kravene til dokumentasjon av balansen mv.

Finansdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag til endringer i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven (vphl.)) for å gjennomføre forventede nye EØS-regler som svarer til direktiv 2010/73/EU (endringsdirektivet), som gjør endringer i EØS-regler som svarer til direktiv 2003/71/EF (prospektdirektivet). Endringsdirektivet gjør også enkelte endringer i direktiv 2004/109/EF (rapporteringsdirektivet). Gjennomføring av nye EØS-regler medfører behov for endringer i vphl. kapittel 5 og 7. I kapittel 7 økes blant annet terskelverdien for EØS-prospekt fra 2,5 millioner euro til 5 millioner euro, grensen for antall personer et tilbud må rettes til før prospektplikt inntrer, økes fra 100 personer til 150 personer, definisjonen av profesjonell investor i forbindelse med unntak fra prospektplikt endres slik at den blir den samme som verdipapirhandellovens definisjon av profesjonell kunde, unntaksregelen for prospektplikt ved tilbud til ansatte utvides til å gjelde emisjoner i EØS-selskap og selskap hjemmehørende i land utenfor EØS som er godkjent av prospektmyndighetene, unntaket fra prospektplikt ved fusjon utvides til også å gjelde fisjon og annen deling av selskapet mellom aksjonærene, og det innføres krav om at prospekter skal offentliggjøres elektronisk. I tillegg forslår departementet å øke terskelverdien for prospektplikt fra 100 000 euro til 1 million euro. I verdipapirhandelloven kapittel 5 foreslås det å endre blant annet minimumskravet for pålydende per obligasjon fra 50 000 euro til 100 000 euro for at utsteder skal kunne velge mellom norsk og engelsk som rapporteringsspråk. Gjennomføringsfristen for endringsdirektivet er 1. juli 2012. Lovforslaget bygger på utkast til lovendringer som foreslått i høringsnotat 5. april 2011 utarbeidet av Finanstilsynet og sendt på høring ved høringsbrev av 29. juni 2011.

Departementet foreslår videre endring i verdipapirhandelloven kapittel 9 ved at yting av mellommannstjenester på forretningsmessig basis i forbindelse med andeler i selskaper definert i selskapsloven av 21. juni 1985 § 1-2 bokstav a, b, c og e, krever tillatelse etter verdipapirhandelloven. Foretak som kun yter slike tjenester til profesjonelle investorer som nærmere definert i lovforslaget, er unntatt fra kravet om tillatelse.

Departementet foreslår videre at gjeldende bestemmelser i vphl. § 14-1 om motregning av derivater utvides fra å omfatte varederivater, fremtidige renteavtaler (FRA), rente- og valutaopsjoner, rente og valutaterminer, rente- og valutabytteavtaler, og avtaler om handel med valuta, kredittderivater, og derivater som nevnt i vphl. § 2-2 femte ledd nr. 5, til å gjelde alle typer derivater som definert i vphl. § 2-2 femte ledd og avtaler om handel med valuta. Kontrakter knyttet til handel med finansielle instrumenter er avhengig av gode rutiner og en rammeregulering som sikrer en effektiv flyt av transaksjonene mellom partene. Det er viktig at transaksjonsflyten er effektiv også i ekstraordinære situasjoner som konkurs. Motregning er en effektiv måte å redusere risiko og kostnader på for aktørene, i tillegg til at likviditetsbehovet i oppgjøret reduseres. Etter departementets vurdering gjør de samme hensyn seg gjeldende for alle de finansielle instrumentene nevnt i vphl. § 2-2 femte ledd, som for dem som i dag er omfattet av motregningsadgangen etter verdipapirhandelloven kapittel 14.

Finansdepartementet foreslår også enkelte mindre endringer i sanksjonsbestemmelsene i verdipapirhandelloven. Det foreslås at straffehjemmelen i verdipapirhandelloven endres, slik at grove eller gjentatte brudd på overtredelser av reglene om løpende informasjonsplikt kan straffesanksjoneres. Videre foreslås en presisering om at det skal kunne ilegges overtredelsesgebyr ved brudd på forskriftsbestemmelser som er gitt for å utfylle bestemmelsen om løpende informasjonsplikt, som blant annet vil omfatte brudd på underhånden melding til norsk regulert marked ved utsatt offentlighet.

Videre foreslår departementet endringer i verdipapirhandellovens regler om meldeplikt. Det foreslås å innsnevre meldepliktsreglenes stedlige virkeområde i tråd med EØS-regler tilsvarende Kommisjonsdirektiv 2004/72/EF. Bakgrunnen for forslaget er bestemmelsen i gjeldende vphl. § 4-1 som pålegger utstederselskapet meldeplikt etter norske regler, mens gjeldende EØS-regler fastslår at utstederselskapet skal følge de meldepliktsregler som er i hjemstaten. Videre foreslås en presisering om at meldinger skal sendes til Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker. Forslaget må sees i sammenheng med innsnevringen av virkeområdet for meldepliktsreglenes stedlige virkeområde. Det foreslås også å utvide definisjonen av primærinnsiders nærstående, slik at også øvrige slektninger som primærinnsider har delt husholdning med det siste året, omfattes. Bakgrunnen for dette forslaget er at den norske definisjonen av primærinnsiders nærstående ikke har vært i samsvar med nærstående-definisjonen i EØS-regler som svarer til Kommisjonsdirektiv 2004/72/EF art. 1 nr. 2 bokstav c. Endelig har departementet foreslått en ny forskriftshjemmel vedrørende meldepliktsreglene. Forskriftshjemmelen åpner for at det kan fastsettes nærmere regler om unntak fra meldeplikten ved utstederselskapets handel med egne aksjer.

Det foreslås videre enkelte mindre endringer i verdipapirhandelloven. Det foreslås å innta en hjemmel for Finanstilsynet til å gjøre unntak fra konsolideringsbestemmelsen i vphl. § 9-21 annet ledd nr. 2. Bakgrunnen for forslaget er at slik unntaksbestemmelse ved en inkurie falt bort ved lov 4. juni 2010 nr. 2010. Det foreslås videre at begrepet «grunnfondsbevis» erstattes med «egenkapitalbevis».

Departementet foreslår i proposisjonen også enkelte endringer i eiendomsmeglingsloven. Det foreslås blant annet endringer som vil innebære at medhjelpere som har bestått særskilt eksamen i oppgjør, får utvidet adgang til å gjennomføre det økonomiske oppgjøret i eiendomshandler. Det foreslås videre en forskriftshjemmel for å fastsette at personer i en begrenset periode kan arbeide som medhjelpere til eiendomsmegler uten å ha avlagt eksamen. Departementet foreslår videre en presisering i eiendomsmeglingsloven som klargjør at også formidling av kjøperposisjoner til fast eiendom faller inn under eiendomsmeglingslovens virkeområde, og det foreslås retting av inkurie om at også brudd på eiendomsmeglingslovens regler om behandling av betrodde midler kan medføre straff etter eiendomsmeglingsloven § 8-9.

Departementet foreslår videre å gi Økokrim elektronisk tilgang til opplysninger i verdipapirregister. Bakgrunnen for forslaget er en rapport 22. juni 2007 om samarbeidet mellom Finanstilsynet, Oslo Børs og Økokrim vedrørende bekjempelse av verdipapirkriminalitet. Arbeidsgruppen som utferdiget rapporten, konkluderte med at Økokrim burde gis elektronisk tilgang til verdipapirregisteret i forbindelse med etterforskning av verdipapirkriminalitet. Etter departementets oppfatning er forslaget om å gi Økokrim elektronisk tilgang til verdipapirregisteret egnet til å rasjonalisere og effektivisere etterforskningsarbeidet for Økokrim.

Finansdepartementet foreslår i denne proposisjonen lovtekniske endringer i bestemmelser i finansmarkedslovgivningen som gir Finanstilsynet hjemmel til å foreta vandelskontroll av ledende ansatte og styremedlemmer i foretak under tilsyn, samt av betydelige eiere av slike foretak. Videre foreslår departementet endringer i bestemmelsene om framleggelse av politiattest for personer med personlig konsesjon som regnskapsfører, revisor og eiendomsmegler. Forslaget medfører ikke realitetsendringer, men er en oppfølging av Stortingets vedtak om ny politiregisterlov 11. mars 2010, jf. Innst. 139 L (2009-2010) og Prop. 12 L (2008-2009).

Finansdepartementet foreslår videre å rette opp enkelte lovbestemmelser som viser til «Kredittilsynet» og «kredittilsynsloven», slik at disse bestemmelsene viser til «Finanstilsynet» og «finanstilsynsloven». Finansdepartementet foreslår også å rette opp en inkurie i forsikringsvirksomhetsloven § 12-11 tredje ledd.

Finansdepartementet foreslår avslutningsvis at det vedtas endringer i forskriftshjemmelen i regnskapsloven § 7-30 b, slik at det åpnes for å gi visse unntak fra kravet til opplysninger om nærstående parter for foretak som helt eller delvis er eid av stat eller kommune.

Til dokumentets forside