Prop. 107 L (2011–2012)

Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

Til innholdsfortegnelse

9 Merknader til de enkelte bestemmelser

9.1 Endringer i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker

Til § 3 tredje ledd nytt annet punktum

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer. Utformingen er noe annerledes enn i Finanstilsynets forslag, blant annet på bakgrunn av høringsmerknadene fra Justisdepartementet. Det presiseres i bestemmelsen at også personer som får oppgaver i organisasjon som tilsier vandelskontroll på et annet tidspunkt enn søknadstidspunktet, skal fremlegge politiattest.

Det følger av politiregisterloven § 43 at det kan foretas fornyet vandelskontroll. Det er derfor ikke nødvendig å presisere dette i lovbestemmelsen.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

9.2 Endringer i lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker

Til § 8a annet ledd nytt annet punktum

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer. Utformingen er noe annerledes enn i Finanstilsynets forslag, blant annet på bakgrunn av høringsmerknadene fra Justisdepartementet. Det presiseres i bestemmelsen at også personer som får oppgaver i organisasjon som tilsier vandelskontroll på et annet tidspunkt enn søknadstidspunktet, skal fremlegge politiattest

Det følger av politiregisterloven § 43 at det kan foretas fornyet vandelskontroll. Det er derfor ikke nødvendig å presisere dette i lovbestemmelsen.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

9.3 Endringer i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv.

Til § 11 fjerde ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer. Paragraf 11 fjerde ledd tredje punktum blir unødvendig, da det følger av politiregisterloven § 41 nr. 1 om uttømmende politiattest at tidsbegrensningene ikke gjelder. Dette punktumet oppheves derfor.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er omtalt foran i punkt 6.

9.4 Endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner

Til § 2-2 sjette ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer, men gir departementet en klar hjemmel for å fastsette krav om politiattest i forskrift gitt i medhold av bestemmelsen. Justisdepartementet har foreslått at det inntas en tilsvarende bestemmelse i § 2-4, men dette er etter Finansdepartementets vurdering ikke nødvendig. Forskriftshjemmelen i § 2-2 gjelder også for gjennomføring av § 2-4, jf. § 2-2 sjette ledd første punktum.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

Til § 2a-3 første ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer. Utformingen er noe annerledes enn i Finanstilsynets forslag, blant annet på bakgrunn av høringsmerknadene fra Justisdepartementet. Det presiseres i bestemmelsen at også personer som får oppgaver i organisasjon som tilsier vandelskontroll på et annet tidspunkt enn søknadstidspunktet, skal fremlegge politiattest.

Det følger av politiregisterloven § 43 at det kan foretas fornyet vandelskontroll. Det er derfor ikke nødvendig å presisere dette i lovbestemmelsen.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

Til § 3-3 tredje ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer. Utformingen er noe annerledes enn i Finanstilsynets forslag, blant annet på bakgrunn av høringsmerknadene fra Justisdepartementet. Det presiseres i bestemmelsen at også personer som får oppgaver i organisasjon som tilsier vandelskontroll på et annet tidspunkt enn søknadstidspunktet, skal fremlegge politiattest.

Det følger av politiregisterloven § 43 at det kan foretas fornyet vandelskontroll. Det er derfor ikke nødvendig å presisere dette i lovbestemmelsen.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

Til § 4b-2 tredje ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer, men gir departementet en klar hjemmel for å fastsette krav om politiattest i forskrift gitt i medhold av bestemmelsen.

Endringen kommer istedenfor Finanstilsynets forslag til endring av § 4b-3. I tråd med lovens system, er det mer hensiktsmessig å fastsette de nærmere bestemmelsene om politiattest i forskrift, gitt med hjemmel i denne bestemmelsen.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

Til § 4c-3 annet ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer, men gir departementet en klar hjemmel for å fastsette krav om politiattest i forskrift gitt i medhold av bestemmelsen.

Endringen kommer istedenfor Finanstilsynets forslag til endring av lov om e-pengeforetak § 2-1. Denne loven er opphevet, og erstattet av kapittel 4c i finansieringsvirksomhetsloven. I tråd med lovens system, er det hensiktsmessig å fastsette de nærmere bestemmelsene om politiattest i forskrift, gitt med hjemmel i denne bestemmelsen.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

9.5 Endringer i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere

Til § 4 nytt fjerde ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

9.6 Endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v.

Til § 7-30 b fjerde ledd

Bestemmelsen endres for å gjøre det mulig å tilpasse opplysningsplikten for regnskapspliktige som helt eller delvis er eid av offentlig myndighet, herunder staten, kommuner eller fylkeskommuner. Bakgrunnen for endringene er nærmere omtalt foran i punkt 8.

9.7 Endringer i lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer

Til § 3-4 nytt annet ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

9.8 Endringer i lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter

Til § 4-1 nytt fjerde ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

Til § 5-2 tredje ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

Til ny § 8-4 Tilgang til opplysninger i registeret

I bestemmelsens første ledd gis politiet tilgang til opplysninger registrert i norske verdipapirregistre. Søk i registeret skal etter bestemmelsen skje ut fra politiets behov for opplysninger i forbindelse med forebygging og bekjempelse av kriminalitet. Det vises til den nærmere omtalen i proposisjonens punkt 5. I bestemmelsens annet og tredje ledd gis henholdsvis Finanstilsynet og norsk regulert marked også tilgang til opplysninger registrert i norske verdipapirregistre. Bestemmelsene er ment som presiseringer av gjeldende adgang for Finanstilsynet og regulert marked til slike opplysninger. Det vises til nærmere omtale om dette i punkt 5.4.

9.9 Endringer i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring

Til § 4 nr. 8:

Bestemmelsen endres som følge av at det ikke lenger skal gjelde et krav om fysisk produksjon av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering. Det vil være tilstrekkelig at den bokføringspliktige oppbevarer de bokførte opplysningene som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner. Det vises til merknaden til § 5 første ledd første setning, samt til omtale under punkt 2.3.4

Til § 5 første ledd første punktum:

Kravet om at spesifikasjoner skal utarbeides endres til et krav om at den bokføringspliktige skal være i stand til å kunne utarbeide slike spesifikasjoner på forespørsel fra kontrollmyndighetene. Det vises til merknad til § 4 nr. 8, samt til omtale under punkt 2.3.4.

Til § 5 annet ledd første punktum:

Kravet om at spesifikasjoner skal utarbeides endres til et krav om at den bokføringspliktige skal være i stand til å kunne utarbeide slike spesifikasjoner på forespørsel fra kontrollmyndighetene. Det vises til merknad til § 4 nr. 8, samt til omtale under punkt 2.3.4.

Til § 5 annet ledd, nytt nr. 3

Bestemmelsen innebærer at det for hver periode med pliktig regnskapsrapportering også skal utarbeides spesifikasjoner av elimineringer og andre posteringer ved utarbeidelse av konsernregnskap. Det vises til omtale under punkt 2.4.

Til § 5 nytt fjerde ledd:

Bestemmelsen er en videreføring av nåværende § 6 første ledd og innebærer ingen realitetsendring. Det vises til omtale under punkt 2.5.4.

Til § 6 nytt første og annet ledd:

Bestemmelsene viderefører nåværende § 10 annet ledd. Det presiseres at dokumentasjon av bokførte opplysninger skal være nummererte eller identifisert på annen måte som gjør det mulig å kontrollere at den er fullstendig. Det vises til omtale under punkt 2.5.4.

Til § 6 nytt tredje:

Bestemmelsen presiserer at plikten til å dokumentere kontrollsporet er betinget av at dokumentasjonen er nødvendig for å kunne kontrollere bokførte opplysninger på en enkel måte. Det vises til punkt 2.5.4.

Til § 6 nytt fjerde ledd:

Bestemmelsen åpner for at Finansdepartementet kan gi dispensasjon fra kravet i § 6 annet ledd om at dokumentasjon av bokførte opplysninger skal være nummerert eller identifisert på annen måte som gjøre det mulig å kontrollere at den er fullstendig. Det vises til omtale under punkt 2.5.4.

Til § 10 nytt annet ledd:

Bestemmelsen er en videreføring av nåværende § 6 annet ledd og innebærer ingen realitetsendring. Det vises til omtale under punkt 2.5.4.

Til § 11 første ledd:

Bestemmelsen presiseres slik at det stilles krav om at alle bokføringspliktige skal dokumentere verdier i årsregnskapet og i næringsoppgaven, samt eventuelle skattemessige verdier som ikke er dokumentert gjennom ligningsoppgaven. Det vises til omtale under punkt 2.6.4.

Til § 12:

Bestemmelsen endres slik at det oppstilles krav til språk for all dokumentasjon den bokføringspliktige selv utarbeider. Det stilles krav om at slik dokumentasjon skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Det vises til omtale under punkt 2.7.4.

Til § 13 første ledd nr. 2:

Bestemmelsen endres som følge av at det ikke lenger skal gjelde et krav om fysisk produksjon av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering. Den bokføringspliktige vil stå overfor en valgfrihet mellom oppbevaring av ferdig utarbeidede spesifikasjoner og oppbevaring av bokførte opplysninger som er nødvendige for å utarbeide slike. Det vises til merknad til § 5 første ledd første setning, samt omtale under punkt 2.3.4.

Til § 13 første ledd nr. 3:

Endringen i bestemmelsen er kun språklig, og innebærer ingen realitetsendring. Det vises til omtale under punkt 2.5.4.

Til § 13 første ledd nr. 7:

Bestemmelsen endres slik at også elektroniske løsninger med tilsvarende kontrollverdi som pakksedler på papir, vil omfattes av oppbevaringsplikten. Det vises til omtale under punkt 2.11.4.

Til § 13 annet ledd:

Bestemmelsen presiserer at det i utgangpunktet er adgang til å erstatte oppbevaring på et medium (for eksempel på papir) med et annet (for eksempel skannet kopi). Det vises til omtale under punkt 2.9.4.

Til § 13 femte ledd:

Bestemmelsen endres slik at departementet også gis hjemmel til ved forskift eller enkeltvedtak å gjøre unntak fra bestemmelsene om oppbevaringsmedium. Det vises til omtale under punkt 2.9.4.

Til § 13 b:

Bestemmelsen er en videreføring av nåværende § 13 annet ledd tredje punktum, og innebærer ingen realitetsendringer. Det vises til omtale under punkt 2.12.4.

Til § 14 tredje ledd:

Bestemmelsen presiserer den bokføringspliktiges bistandsplikt til også å omfatte nødvendige oversettelser av regnskapsmateriale på annet språk enn norsk, svensk, dansk eller engelsk. Det er opp til den bokføringspliktige å velge hvilket av de fire språkene regnskapsmateriale skal oversettes til. Det vises til omtale under punkt 2.13.4.

9.10 Endringer i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling

Til § 3-3 tredje ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer. Bestemmelsene om vandelskontroll etter forsikringsformidlingsloven skiller seg fra andre bestemmelser om vandelskontroll på finansmarkedsområdet, ved at vandelskontrollen av forsikringsmeglere foretas av foretaket, og ikke av Finanstilsynet. I høringsnotatet skriver Finanstilsynet følgende om innhenting av politiattest for forsikringsmeglere:

«Kravet til fremleggelse av politiattest etter forsikringsformidlingsloven og forskrift om aksessorisk forsikringsagentvirksomhet har av Finanstilsynet vært praktisert slik at den enkelte person som skal egnethetsvurderes, daglig leder, agenter, meglere og gjenforsikringsmeglere, innhenter politiattest selv. (Andre ansatte i forsikringsformidlingsforetakene, som sekretærer, regnskapsmedarbeidere, assistenter osv, skal ikke egnethetsvurderes.) Når disse ber om politiattest må de henvise til rett hjemmel i forsikringsformidlingsloven eller forskrift om aksessorisk agentvirksomhet. Denne politiattesten skal sendes til Finanstilsynet hvis Finanstilsynet skal registrere foretaket eller til forsikringsselskapet hvis de skal foreta registrering. I noen tilfeller skal forsikringsformidlingsforetakene selv foreta egnethetsvurderingen.
Dette gjelder for et forsikringsmeglingsforetaks forsikringsmeglere, både de forsikringsmeglere som er ansatt på konsesjonstidspunktet og forsikringsmeglere som senere ansettes. Ved registrering av forsikringsmeglingsforetak foretar Finanstilsynet kun egnethetsvurdering av daglig leder. Ved skifte av daglig leder er det foretaket som foretar egnethetsvurderingen. Tilsvarende gjelder for gjenforsikringsmeglingsforetak, jf. forsikringsformidlingslovens § 6-1.»

I annet punktum er det presisert at dokumentasjon som nevnt i første ledd også skal kreves for personer som tiltrer stillingen på senere tidspunkt. Formuleringen innebærer ikke materielle endringer sammenlignet med Finanstilsynets forslag. I høringsnotatet uttalte Finanstilsynet følgende om dette:

«Det kan stilles spørsmålstegn ved om loven og forskriften har klar nok hjemmel til å kreve innhenting av politiattest utover selve registreringsbehandlingen (konsesjonsbehandlingen). Finanstilsynet har derfor også foreslått en endring i loven og forskriften om at hjemmel for innhenting av politiattest, også utover konsesjonstidspunktet, eksplisitt fremgår av bestemmelsene. Med begrepet ”senere tiltredelse” i lovforslaget menes ikke kun personer som blir nyansatt i et foretak, men det siktes også personer i foretaket som endrer stillingskategori fra en stilling der det ikke kreves politiattest til en stilling der slik attest kreves»

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

Til § 7-2 tredje ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer.

Presiseringen i bestemmelsens tredje ledd om at politiattesten skal framlegges «for forsikringsselskapet», tas ut. Endringen medfører ikke realitetsendringer, men innebærer at bestemmelsen får lik utforming som § 3-3 tredje ledd. Det følger av § 7-2 første ledd at det er overfor forsikringsselskapet at det skal godtgjøres at vilkårene er oppfylt, og det er derfor ikke nødvendig å presisere dette også i tredje ledd. Finanstilsynet kan etter fjerde ledd be om dokumentasjon på at vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Dette innebærer at Finanstilsynet også kan be om å få framlagt politiattesten, jf. tredje ledd.

Bestemmelsene om vandelskontroll etter forsikringsformidlingsloven skiller seg fra andre bestemmelser om vandelskontroll på finansmarkedsområdet, ved at det er et privat foretak som skal foreta vandelskontrollen. I høringsnotatet skriver Finanstilsynet følgende om innhenting av politiattest for forsikringsagentforetak:

«Kravet til fremleggelse av politiattest etter forsikringsformidlingsloven og forskrift om aksessorisk forsikringsagentvirksomhet har av Finanstilsynet vært praktisert slik at den enkelte person som skal egnethetsvurderes, daglig leder, agenter, meglere og gjenforsikringsmeglere, innhenter politiattest selv. (Andre ansatte i forsikringsformidlingsforetakene, som sekretærer, regnskapsmedarbeidere, assistenter osv, skal ikke egnethetsvurderes.) Når disse ber om politiattest må de henvise til rett hjemmel i forsikringsformidlingsloven eller forskrift om aksessorisk agentvirksomhet. Denne politiattesten skal sendes til Finanstilsynet hvis skal registrere foretaket eller til forsikringsselskapet hvis de skal foreta registrering. I noen tilfeller skal forsikringsformidlingsforetakene selv foreta egnethetsvurderingen.
(…)
For forsikringsagentforetak skal forsikringsselskapet som har avtale med agentforetaket, eller Finanstilsynet der Finanstilsynet skal foreta registrering, egnethetsvurdere både daglig leder og den enkelte forsikringsagent ved registrering. Ved senere skifte i personkretsen er det agentforetaket selv som skal foreta egnethetsvurderingen, både for daglig leder og forsikringsagentene. Det samme gjelder for foretaket som driver aksessorisk forsikringsagentvirksomhet.
Finanstilsynet har lagt til grunn at der et forsikringsagentforetak (hovedagenten) benytter underagenter er det hovedagenten som skal påse at lovens krav til (under)agentforetaket er oppfylt, herunder foreta egnethetsvurdering av daglig leder og forsikringsagentene i underagentforetaket. Underagentforetak vil derfor ikke bli oppført i forsikringsselskapenes agentregister eller i Finanstilsynets konsesjonsregister. Kravet om at hovedagenten skal egnethetsvurdere daglig leder og forsikringsagenter hos sine underagenter mener Finanstilsynet har klar nok hjemmel i forsikringsformidlingsloven § 7-1 tredje ledd som sier at et agentforetak ikke kan gi fullmakten videre, dvs. overlate forsikringsformidlingen helt eller delvis til et annet foretak, uten at de krav som bl.a. er stilt i § 7-2 er oppfylt.
I de tilfellene der verken Finanstilsynet eller forsikringsselskapet skal foreta egnethetsvurdering skal politiattestene oppbevares av forsikringsformidlingsforetaket slik at Finanstilsynet kan sjekke dette ved stedlig tilsyn eller på annen måte.»

I annet punktum er det presisert at dokumentasjon som nevnt i første ledd også skal kreves for personer som tiltrer stillingen på senere tidspunkt. Formuleringen innebærer ikke materielle endringer sammenlignet med Finanstilsynets forslag. I høringsnotatet uttalte Finanstilsynet følgende om dette:

«Det kan stilles spørsmålstegn ved om loven og forskriften har klar nok hjemmel til å kreve innhenting av politiattest utover selve registreringsbehandlingen (konsesjonsbehandlingen). Finanstilsynet har derfor også foreslått en endring i loven og forskriften om at hjemmel for innhenting av politiattest, også utover konsesjonstidspunktet, eksplisitt fremgår av bestemmelsene. Med begrepet ”senere tiltredelse” i lovforslaget menes ikke kun personer som blir nyansatt i et foretak, men det siktes også personer i foretaket som endrer stillingskategori fra en stilling der det ikke kreves politiattest til en stilling der slik attest kreves.»

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

9.11 Endringer i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet

Til § 2-1 annet ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer. Utformingen er noe annerledes enn i Finanstilsynets forslag, blant annet på bakgrunn av høringsmerknadene fra Justisdepartementet. Det presiseres i bestemmelsen at også personer som får oppgaver i organisasjon som tilsier vandelskontroll på et annet tidspunkt enn søknadstidspunktet, skal fremlegge politiattest.

Det følger av politiregisterloven § 43 at det kan foretas fornyet vandelskontroll. Det er derfor ikke nødvendig å presisere dette i lovbestemmelsen.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

Til § 12-11 tredje ledd:

Det rettes opp i en språklig feil, uten at dette innebærer realitetsendringer. Det vises til nærmere omtale ovenfor under punkt 7.5.

9.12 Endringer i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling

Til § 1-2 annet ledd nytt nr. 6:

Bestemmelsen er inntatt for å presisere og klargjøre at formidling av kjøperposisjoner til fast eiendom faller inn under lovens anvendelsesområde og er ikke ment å endre gjeldende rett. Det vises til omtale i punkt 4.7.

Til § 2-9:

Bestemmelsen tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer. Utformingen av bestemmelsen er noe annen enn Finanstilsynets forslag.

Det følger av politiregisterloven § 43 at det kan foretas fornyet vandelskontroll. Paragraf 2-9 tredje ledd gjelder for alle personer som nevnt i første og annet ledd, uavhengig av når personene trer inn i de aktuelle rollene. Bestemmelsen er ikke knyttet til noe nytt tidspunkt. Paragraf 2-9 femte ledd er derfor unødvendig.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

Til § 4-2:

Henvisningen i annet ledd endres som følge av at § 2-9 femte ledd oppheves. Bestemmelsens sjette ledd blir overflødig. Det følger av politiregisterloven § 43 at det kan foretas fornyet vandelskontroll, og henvisningen til § 2-9 gir derfor tilstrekkelig hjemmel for å innhente politiattest.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

Til § 4-3:

Henvisningen i annet ledd endres som følge av at § 2-9 femte ledd oppheves. Bestemmelsens sjette ledd blir overflødig. Det følger av politiregisterloven § 43 at det kan foretas fornyet vandelskontroll, og henvisningen til § 2-9 gir derfor tilstrekkelig hjemmel for å innhente politiattest.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

Til § 4-4 tredje ledd:

Bestemmelsen endres slik at det gis hjemmel til i forskrift å fastsette at personer kan arbeide som medhjelper i en begrenset periode før avleggelse av medhjelpereksamen. Det gis videre hjemmel til i forskrift å fastsette nærmere regler om tilsyn med oppgjørsmedhjelper som utfører det økonomiske oppgjøret i en eiendomshandel. Det vises til omtale i henholdsvis punkt 4.3 og 4.4.

Til § 6-2 tredje ledd:

Endringene medfører at medhjelpere som har bestått særlig eksamen i oppgjør, jf. § 4-4 andre ledd, kan gjennomføre det økonomiske oppgjøret i en eiendomshandel. Bestemmelsen gjør unntak fra bestemmelsen i andre ledd om at ansvarlig megler selv må utføre ”de vesentligste elementene i meglingen”. Krav til tilsyn med medhjelpere som utfører oppgjør, fastsettes i forskrift, jf. forslag til endret bestemmelse i § 4-4 tredje ledd. Det vises til nærmere omtale i punkt 4.4.

Til § 8-9

Bestemmelsen endres ved at det inntas en henvisning til eiendomsmeglingsloven § 3-2. Endringen er en opprettelse av en inkurie. Det vises til nærmere omtale i punkt 4.1.

9.13 Endringer i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder

Til § 10 nytt femte ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

Til § 17 tredje ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

9.14 Endringer i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel

Til § 3-6 nytt tredje til sjette ledd:

Bestemmelsene er ment som en direkte videreføring av det materielle innholdet i dagens vphl. § 4-1 fjerde og femte ledd, samt vphl. § 4-3 tredje ledd. Bestemmelsene har gjennomgått enkelte lovtekniske tilpasninger. I tillegg er begrepet ”grunnfondsbevis” endret til ”egenkapitalbevis”. For øvrig vises det til omtale i punkt 3.5.1.6.

Til ny § 4-1 Virkeområde

Bestemmelsen gjennomfører markedsmisbruksdirektivets krav til at meldepliktsreglene i utstederselskapets hjemstat skal komme til anvendelse. Første ledd i dagens flaggepliktsbestemmelse i § 4-2 er imidlertid også innarbeidet, slik at det stedlige virkeområde for kap. 4 blir samlet i samme bestemmelse. Dette for å få en bedre oversikt og et mer sammenhengende regelverk. For øvrig vises det til omtale i punkt 3.5.1.6.

Til ny § 4-2 Primærinnsiders meldeplikt

Bestemmelsene er en videreføring av bestemmelsene i dagens vphl. § 4-1 første til tredje ledd, dog slik at det er foretatt lovtekniske tilpasninger for gjennomføringen av meldepliktens stedlige virkeområde, jf. markedsmisbruksdirektivet og kommisjonsdirektivet. Det vises til merknader til § 4-1, samt punkt 3.5.1.6.

Til ny § 4-3 Flagging av erverv av større aksjeposter, rettigheter til aksjer og stemmerettigheter

Bestemmelsen er ment som en direkte videreføring av bestemmelsen i dagens § 4-2, dog slik at første ledd i gjeldende bestemmelse om flaggepliktsreglenes stedlige virkeområde følger av ny § 4-1. Det vises til merknader til vphl. § 4-1. Nummerering av bestemmelsens øvrige ledd endres tilsvarende.

Til ny § 4-4- Krav til melding:

Bestemmelsen er ment som en direkte videreføring av dagens § 4-3. Bestemmelsen har som følge av den nye bestemmelsen i § 4-1 imidlertid gjennomgått visse lovtekniske tilpasninger, med tillegg av at lovhenvisningene er endret i tråd med ny nummerering i loven. Det vises her til merknader til ny §§ 4-1 til 4-3.

Til § 5-3 nytt femte ledd:

Bestemmelsen gir departementet nødvendig hjemmel til å fastsette nærmere regler i forskrift om utsatt offentliggjøring. Samtidig gir den nye regelen nødvendig rettslig forankring til den allerede eksisterende forskriftsbestemmelsen i verdipapirforskriften § 5-1 om utsatt offentliggjøring. Øvrig vises til den nærmere omtalen i punkt 7.1.1.5.

Til § 5-4

I tredje ledd tilføyes et vilkår om at utsteder må ha utstedt aksjer, eller ha utstedt gjeldsinstrumenter hvis pålydende verdi per enhet er mindre enn 1 000 euro, eller tilsvarende verdi i annen valuta. Videre byttes henvisningen til vphl. § 5-11 med et vilkår om at Norge er det landet i EØS hvor verdipapirene tilbys til offentligheten for første gang eller det søkes om opptak til notering på et regulert marked for første gang. I annet punktum presiseres det at dersom kun én av disse hendelsene finner sted i Norge, og den andre finner sted i et annet EØS-land, kan utsteder velge mellom Norge og det andre EØS-landet som hjemstat. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.2.2.5.

I fjerde ledd slettes vilkåret om at utsteder er fra en EØS-stat. Vilkåret om at utsteders omsettelige verdipapirer er tatt opp til handel på regulert marked slettes også, da dette vilkåret allerede følger av første ledd. Det inntas en presisering om at utsteders gjentagende valgrett som skal gjelde minst tre år, gjelder valgretten etter fjerde ledd og ikke etter tredje ledd der utsteder kun foretar ett valg. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.2.2.5.

I sjette ledd annet punktum endres beløpsgrensen for pålydende pr. obligasjon fra minst 50 000 euro til minst 100 000 euro for unntak fra periodisk informasjonsplikt etter vphl. § 5-5 til 5-11. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.2.3.5.

Til § 5-10 femte ledd

Beløpsgrensen for pålydende pr. obligasjon endres fra minst 50 000 euro til minst 100 000 euro for adgangen til å holde långivermøte i annen EØS-stat enn Norge. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.2.3.5.

Til § 5-11

§ 5-11 oppheves. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.2.2.5.

Til § 5-13 sjette ledd

Beløpsgrensen for pålydende per obligasjon endres fra minst 50 000 euro til minst 100 000 euro for retten til å velge mellom norsk eller engelsk som rapporteringsspråk. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.2.3.5.

Til § 7-2 første punktum

Antall personer omsettelige verdipapirer skal rettes til før det inntrer prospektplikt endres fra 100 til 150 personer, og beløpsgrensen for prospektplikt økes fra minst 100 000 euro til minst 1 000 000 euro. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.3.5.

Til § 7-4

Nr. 4: Unntak for prospektplikt i forbindelse med fusjon utvides til også å omfatte fisjon eller annen deling av selskapet mellom aksjeeierne. Videre presiseres det at prospektmyndighetene må anse at det foreligger et dokument som gir tilsvarende opplysninger som det som følger av § 7-13. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.6.5.

Nr. 6: Det presiseres at prospektmyndighetene må anse at det foreligger et dokument som gir tilsvarende opplysninger som det som følger av § 7-13. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.6.5.

Nr. 7: Unntaket fra prospektplikt for aksjer som tilbys vederlagsfritt til eksisterende aksjeeiere, slettes fordi det anses overflødig og erstattes med en unntaksbestemmelse for aksjer utbetalt som utbytte. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.6.5.

Nr. 9: Unntaket fra prospektplikt for tilbud til ansatte eller styremedlemmer endres fra at vedkommende selskap skal ha verdipapirer som er notert på et regulert marked, til at selskapet skal ha hovedkontor eller forretningskontor i et EØS-land eller et tredjeland godkjent av prospektmyndigheten. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.6.5.

Nr. 10: Beløpsgrensen for unntaket fra prospektplikt for verdipapirer som legges ut i enkeltstørrelser med pålydende eller krav på vederlag på minst 50 000 euro, økes til minst 100 000 euro. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.6.5.

Nytt nr. 11: Det innføres et nytt unntak fra vphl. § 7-2 (prospektplikt ved tilbud om tegning eller kjøp) dersom tilbudet gjelder salg gjennom verdipapirforetak, og det foreligger et gyldig prospekt etter § 7-12, og verdipapirforetaket har skriftlig avtale med utsteder om bruk av dette prospektet. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.6.5.

Nytt annet ledd: Verdipapirforetak får opplysningsplikt overfor utsteder når det gjelder kategorisering av kunder som henholdsvis profesjonelle og ikke-profesjonelle. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.6.5.

Til § 7-5

Nr. 5: Unntak for prospektplikt i forbindelse med fusjon utvides til også å omfatte fisjon eller annen deling av selskapet mellom aksjeeierne. Videre presiseres det at prospektmyndighetene må anse at det foreligger et dokument som gir tilsvarende opplysninger som det som følger av § 7-13. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.6.5.

Nr. 7: Det presiseres at prospektmyndighetene må anse at det foreligger et dokument som gir tilsvarende opplysninger som det som følger av § 7-13. Se punkt 3.1.6.5.

Nr. 8: Det tilføyes en bestemmelse om at det på nærmere angitte vilkår er unntak fra prospektplikt for aksjer utbetalt som utbytte. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.6.5.

Til § 7-6 annet ledd:

Beløpsgrensen for unntakene fra prospektplikt for tilbud for ikke-aksjerelaterte verdipapirer som utstedes fortløpende eller gjentatte ganger av kredittinstitusjoner, økes fra mindre enn 50 000 000 euro til mindre enn 75 000 000 euro, og det presiseres at beløpet er totalbeløpet tilbudt i EØS-land beregnet over en periode på 12 måneder. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.5.5.

Til § 7-7

Første ledd nr. 2: Beløpsgrensen for EØS-prospekt økes fra minst 2 500 000 euro til minst 5 000 000 euro, og det presiseres at beløpet er totalbeløpet fremsatt i EØS-land beregnet over en periode på 12 måneder. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.3.5.

Første ledd nr. 5: Beløpsgrensen økes fra under 2 500 000 euro til under 5 000 000 euro som konsekvens av endringen i nr. 2. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.5.

Til § 7-12

Første ledd: Det inntas en presisering av at et godkjent prospekt kan benyttes i 12 måneder etter godkjenningen, ikke etter offentliggjøringen. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.7.5.

Tredje ledd: Det vil ikke lenger være et vilkår for gyldig registreringsdokument at det er utarbeidet en oversikt over offentliggjort informasjon i samsvar med nærmere regler om informasjonsplikt og offentliggjøring fastsatt i medhold av lov om regulerte markeder som følge av at vphl. § 5-11 er opphevet. For å være gyldig må imidlertid registreringsdokumentet være oppdatert etter prosedyren i vphl. § 7-15 (tillegg til prospekt) eller oppdatert i et verdipapirdokument ved at opplysninger som ville ha inngått i registreringsdokumentet i stedet inntas i et etterfølgende verdipapirdokument, dersom en vesentlig endring, eller en hendelse som kunne påvirke investorenes vurderinger, har inntruffet siden godkjenningen av det sist ajourførte registreringsdokumentet. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.7.5.

Til § 7-13 annet ledd:

Det presiseres at departementets hjemmel til å fastsette regler for innholdet i EØS-prospekter omfatter kompetanse til å definere type utstedere eller tilbud som kan følge forenklede krav. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.4.5.

Til § 7- 14 annet ledd:

Det tilføyes at også opplysninger som er offentliggjort og innsendt etter § 5-12 første ledd, kan henvises til som en del av prospektet. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.11.5.

Til § 7-15 første punktum:

Det presiseres at starttidspunktet for plikten til å utstede tilleggsprospekt er godkjenningen av prospektet, og ikke offentliggjøringen, og at slutttidspunktet er det alternativet som inntrer sist av tidspunktet for akseptperiodens utløp og opptaket til notering. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.9.5.

Til § 7-16 nytt annet ledd

Det gis en regel om at opplysninger om garantisten utelates når verdipapirene er garantert av en EØS-stat. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.12.5.

Til § 7-16 nytt tredje ledd:

Departementet gis en hjemmel til å fastlegge nærmere regler om utelatelse av opplysninger i prospekt. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.12.5.

Til § 7-19 annet ledd nr. 3

Bestemmelsen endres slik at prospektet kan gjøres tilgjengelig på hjemmesiden til eventuelle verdipapirforetak som plasserer tilbudet som et alternativ til, og ikke som tillegg til, offentliggjøring på tilbyderens eller markedsplassens hjemmeside. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.8.5.

Til § 7-19 nytt tredje ledd:

Det pålegges en plikt til å offentliggjøre prospektet elektronisk. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.8.5.

Tredje til sjette ledd blir nye fjerde til syvende ledd. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.8.5.

Til § 7-21 annet ledd

Det presiseres at et vilkår for tilbakekall av aksept er at den nye omstendigheten, feilen eller unøyaktigheten som utløste krav til tilleggsprospekt etter vphl. § 7-15 fremkom før akseptfristens utløp og før levering av verdipapirene, samt at fristen for å trekke aksepten skal fremkomme i tillegget. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.1.10.5.

Til § 9-1

Nytt tredje ledd: Det gis det en bestemmelse om at tjenester tilsvarende investeringstjenester som blir ytt i forbindelse med andeler i selskaper definert i selskapsloven, kun kan ytes av foretak som har tillatelse til å yte tilsvarende investeringstjenester for finansielle instrumenter. Kravet om tillatelse gjelder bare dersom tjenestene ytes på forretningsmessig basis. Det vises også til § 9-2 annet ledd der det er gitt enkelte unntak fra krav til tillatelse. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.3.7.

Nytt fjerde ledd: Det angis nærmere hvilke bestemmelser i loven som gjelder ved yting av tjenester etter tredje ledd. Ved anvendelsen av bestemmelsene skal andeler i selskap definert i selskapsloven likestilles med finansielle instrumenter, og verdipapirforetakets yting av tjenester som angitt i tredje ledd skal likestilles med investeringstjenester. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.3.7.

Til § 9-2 annet ledd nytt nr. 10

Det er unntak fra konsesjonsplikt for yting av tjenester etter § 9-1 tredje ledd dersom foretaket kun yter slike tjenester overfor kunder som påtar seg et samlet forpliktet investeringsbeløp som minst svarer til 5 000 000 norske kroner, overfor profesjonelle kunder etter verdipapirforskriften § 10-1, jf. § 10-2, eller overfor en kombinasjon av slike kunder. Samlet forpliktet investeringsbeløp inkluderer henholdsvis tegningsbeløp eller kjøpssum med tillegg av forpliktet, men ikke innkalt selskapskapital, garanti eller eierlån. Beløpet beregnes per andel/enkeltstående investering, og ikke på grunnlag av den totale investeringen i andeler i selskap definert i selskapsloven. Ubegrensede ansvar for selskapsforpliktelsene i ansvarlige selskaper og selskaper med delt ansvar skal ikke tas med i beregningen av om beløpsgrensen er overskredet. Det vises til nærmere omtale i punkt 3.3.7.

Til § 9-9 første ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer. Bestemmelsen gjelder også for innhenting av politiattest for leder av filial, jf. § 9-22.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

Til § 9-10 fjerde ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

Til § 9-21 nytt annet ledd nr. 2

Endringen i bestemmelsen gjenoppretter rettstilstanden med at Finanstilsynet eller den Finanstilsynet utpeker har hjemmel til å unnta fra konsolideringsbestemmelsen i vphl. § 8-12 annet ledd. Etter det departementet kan forstå beror det på en inkurie at Finanstilsynets hjemmel til å unnta har falt ut av loven. Det vises til den nærmere omtalen i punkt 7.2.

Til § 13-1 tredje og fjerde ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

Til § 14-1:

Bestemmelsen er en utvidelse av adgangen til motregning av forpliktelser til å gjelde for alle finansielle instrumenter som nevnt i vphl. § 2-2 femte ledd og avtaler om handel med valuta.

Til § 15-1 annet ledd:

I bestemmelsen er det ved lovendringen presisert at Finanstilsynets tilsyn med overholdelse av §§ 5-2 og 5-3, som departementet kan delegere til regulert marked, også gjelder tilsyn med overholdelse av forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene, eks. plikten til å sende underhånden melding i forbindelse med utsatt offentlighet, jf. vpf. § 5-1. Det vises til den nærmere omtalen i punkt 7.1.2.

Til § 17-3 annet ledd nr. 6:

I bestemmelsen er det ved lovendring presisert at også grove eller gjentatte overtredelser av vphl. § § 5-2 og 5-3 om løpende informasjonsplikt, kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år. Det vises til den nærmere omtalen i punkt 7.1.1.

Til § 17-4 tredje ledd:

I bestemmelsen er det ved lovendring nå presisert at også brudd på forskriftsbestemmelser som er gitt for å utfylle vphl. §§ 5-2 og 5-3 kan ilegges overtredelsesgebyr av Finanstilsynet, eller regulert marked som har fått delegert Finanstilsynets myndighet av departementet. Det vises til den nærmere omtalen i punkt 7.1.2.

9.15 Endringer i lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond

Til § 2-5 annet ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

Til § 2-7 første ledd:

Bestemmelsen endres for å tilpasses til ny politiregisterlov. Endringen medfører ikke realitetsendringer.

Tilpasningene til ny politiregisterlov er nærmere omtalt foran i punkt 6.

Til dokumentets forside