Prop. 122 S (2010–2011)

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Macaos Spesielle Administrative Region i Folkerepublikken Kina om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 29. april 2011

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Den 29. april 2011 blei ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Macaos Spesielle Administrative Region i Folkerepublikken Kina om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris. Samtykke til underskriving blei gitt ved kongeleg resolusjon av 1. april 2011. Overenskomsten ble på vegne av Noreg underskriven av ambassadør Tarald O. Brautaset og på vegne av Macaos Spesielle Administrative Region i Folkerepublikken Kina av Francis Tam, Secretary for Economy and Finance of Macao SAR. Overeinskomsten vil tre i kraft 30 dager etter at begge partane har gitt kvarandre melding om at nødvendige skritt er tekne for at avtala kan tre i kraft. Avtala får verknad for straffbare skattesaker frå denne dato og for andre saker frå og med det skatteår som byrjar på eller etter 1. januar i det kalenderåret som fylgjer etter det året da avtala trer i kraft.