Prop. 126 S (2010–2011)

Jordbruksoppgjøret 2011 – endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 16. mai mellom staten og Norges Bondelag

1.1 Avtalemessige forutsetninger

Partene viser til Regjeringens politiske plattform, Stortingets behandling av St.meld. nr. 19 (1999-2000) Om norsk landbruk og matproduksjon og Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret i 2010. Jordbruksavtalen for 2011-2012 er basert på dette grunnlaget.

Partene viser til brev fra Finansdepartementet datert 11. mai 2011, hvor det informeres om at Regjeringen vil foreslå å heve trygdeavgiften fra 7,8 pst. til 11 pst. for personinntekt i jord- og skogbruk fra 2012. Regjeringen vil videre foreslå å øke jordbruksfradraget innenfor en provenyramme på om lag 120 mill. kroner i 2012. Det tas sikte på å foreslå prosentvis lik økning av grunnfradraget (54 000 kroner), sats ut over grunnfradraget (32 pst.) og av maksimalt samlet fradrag. Samtidig er det lagt til grunn at bevilgningen på 130,8 mill. kroner innenfor jordbruksavtalen, som er tilskudd til folketrygden for å dekke differansen mellom ordinær sats og mellomsats, omdisponeres til inntektsgivende tiltak innenfor avtalerammen.

Partene viser videre til brev fra Finansdepartementet datert 16. mai 2011, der det informeres om at Regjeringen vil foreslå å avvikle matproduksjonsavgiften i statsbudsjettet for 2012. Avvikling av matproduksjonsavgiften vil gi en avgiftslettelse tilsvarende 280 mill. kroner for norskproduserte jordbruksvarer, med virkning fra 01.01.2012.

Partene har lagt disse to brevene til grunn som en del av premissgrunnlaget for den inngåtte avtalen.

Den inngåtte jordbruksavtalen gjelder for perioden 01.07.2011-30.06.2012 for målpriser. Med grunnlag i brevet av 16. mai fra Finansdepartementet, er det lagt til grunn prisøkninger tilsvarende 280 mill. kroner fra 01.01.2012. Bevilgninger over statsbudsjettet, kapitlene 1150 og 4150, gjelder for kalenderåret 2012. Samtidig er avtalen basert på prognoser for kalenderåret 2012, for endringer i inntekts- og kostnadsposter som ikke er avtalebestemt, jf. tabell 2.1.

Variasjon i inntektene mellom år gjør at det er behov for å vurdere inntektsutviklingen over noe tid. Partene viser til at resultatet for perioden 2006-2011, iflg. Budsjettnemnda for jordbruket, ligger an til å bli svakere enn det som ble forutsatt under forhandlingene i 2010. Det har partene tatt hensyn til ved fastsetting av avtalens økonomiske ramme.

For saker som ikke er omtalt i denne protokollen, vises det til statens tilbud av 11. mai 2011. Vedlagt sluttprotokollen følger fordelingsskjema med detaljerte endringer i avtalepriser og tilskuddsordninger.

1.2 Økonomisk ramme og fordeling

Partene er enige om en ramme for avtalen på 1 420 mill. kroner med grunnlag i prognoser for utviklingen i viktige indikatorer som vist i tabell 1.1.

Tabell 1.1 Oppbygging av økonomisk ramme for avtalen, mill. kroner.

Grunnlag

Volum

Pris %

Sum

Mill kr

%

Mill. kr

0. Markedsinntekter utenom avtalen

26 084

0,3 %

0,5 %

210

1. Driftskostnader

16 807

-0,5 %

1,5 %

165

2. Kapitalslit og leasing

170

3. Normalisert realrentekostnad

400

4. Redusert arbeidsforbruk i 2012

11 668

-3,2 %

4,1 %

90

A. Sum

615

B. Nivåheving i 2012 ut over lik prosentvis vekst

805

SUM, mill. kr.

1 420

Partene er enige om en finansiering av rammen som vist i tabell 1.2. Det gjennomføres målprisøkninger fra 01.07.2011 med en årsvirkning på 580 mill. kroner. Det legges til grunn prisøkninger tilsvarende 280 mill. kroner på årsbasis, med grunnlag i bortfall av matproduksjonsavgiften, med virkning fra 01.01.12. Partene forutsetter at avgiftsbortfallet vil gi tilsvarende priseffekt for storfe- og kyllingkjøtt som for kjøttslag med målpris. Bevilgningene til gjennomføring av jordbruksavtalen økes med 365 mill. kroner i 2012. Rammen og forutsetningene i tabell 1.1 gjør at utnyttingen av jordbruksfradraget vil øke med om lag 135 mill. kroner.

Tabell 1.2 Finansiering av rammen, mill. kroner.

Mill. kr

Endring i målpriser fra 01.07.11

580

Økte priser fra 01.01.12

280

Endret bevilgning på kap. 1150 i 2012

365

Overførte midler fra 2010

60

Endret verdi av jordbruksfradraget

135

SUM

1 420

Rammen gir grunnlag for en inntektsvekst på 10 ¼ pst., eller om lag 25 000 kroner per årsverk i 2012, i forhold til 2011 før oppgjør, når verdien av jordbruksfradraget, med eksisterende regelverk, er inkludert.

Deler av rammen får inntektseffekt allerede i 2011. Inkludert verdien av jordbruksfradraget økes inntektsnivået i 2011 med om lag 3 ½ pst., eller om lag 9 000 kroner per årsverk, dersom økningene i målpriser realiseres fullt ut fra 1. juli.

Partene er enige om at det i grunnlagsmaterialet som Budsjettnemnda legger fram i 2012, skal gjøres en særskilt gjennomgang som på en konsistent måte gir et riktig bilde av inntektsutviklingen som følger av systemomleggingen knyttet til medlemsavgiften til folketrygden.

Tabell 1.3 viser beregnet utslag av tilbudet på referansebrukene, inkl. omdisponeringen av bevilgningen til medlemsavgift til folketrygden på 130,8 mill. kroner. Det er ikke beregnet effekter av skattemessige forhold, som følger av endret regelverk for jordbruksfradraget og økt trygdeavgiftssats. Det er likevel vist utslag inkl. effekten av omfordelingen av bevilgningen til folketrygden, fordi fordelingen av de 130,8 mill. kronene er en del av en samlet disponering innenfor nytt forslag til bevilgningsnivå for kapittel 1150.

Tabell 1.3 Beregnet utslag på referansebrukene av pris- og tilskuddsendringer, og endring inkl. anslåtte pris- og kostnadsendringer til 2012, kroner per årsverk1.

Årsverk

2011 før oppgjør

Endring fra 2011 før oppgjør til 2012

Endring fra 2010 til 2012

1

Melk og storfe, 21 årskyr

1,88

295 900

27 200

36 400

2

Korn, 335 daa

0,45

157 900

32 200

-28 400

3

Sau, 142 vinterfôra

1,21

210 000

19 600

32 100

4

Melkegeit, 90 årsgeiter

1,70

318 700

27 900

34 600

5

Svin og korn, 45 avlssvin

1,70

219 100

61 100

2 700

6

Egg og planteprodukter, 5600 høner

1,77

296 100

68 700

65 800

7

Poteter og korn, 87 daa poteter

1,28

247 800

44 300

-5 500

8

Ammeku/storfeslakt, 26 ammekyr

1,26

208 900

25 000

34 700

9

Frukt/bær og sau, 48 daa frukt

1,81

298 600

19 900

23 800

10

Fjørfekjøtt og planteprodukter

1,14

315 100

59 700

59 400

11

Økologisk melk, 23 årskyr

1,86

333 400

28 900

37 800

12

Melk og storfe, 13 årskyr

1,60

242 400

27 600

38 500

13

Melk og storfe, 32 årskyr

2,17

327 600

29 800

37 100

14

Melk og storfe, 47 årskyr

2,24

346 400

34 700

39 800

15

Melk og storfe, 23 årskyr Østl. Flatb.

1,98

306 800

27 500

35 000

16

Melk og storfe, 19 årskyr Østl andre

1,84

301 100

27 000

38 500

17

Melk og storfe, 34 årskyr Jæren m.m.

1,85

382 100

31 800

40 900

18

Melk og storfe, 19 årskyr Agder/Roga.

1,70

261 100

25 800

37 900

19

Melk og storfe, 20 årskyr Vestlandet

1,80

286 900

26 900

39 600

20

Melk og storfe, 22 årskyr Trøndelag

2,01

295 200

26 900

38 500

21

Melk og storfe, 19 årskyr Nord-Norge

1,90

301 800

25 000

36 000

22

Korn, 232 daa, Østlandet

0,36

85 900

33 500

-21 800

23

Korn, 692 daa, Østlandet

0,73

223 100

47 500

-36 800

24

Korn/svin, 22 avlssvin Trøndelag

1,04

227 100

53 600

-4 700

25

Sau. 128 vinterfôra, Vestlandet

1,19

169 700

16 800

26 400

26

Sau. 165 vinterfôra, N-Norge

1,26

280 000

21 800

40 800

27

Sau. 237 vinterfôra, landet

1,56

283 700

21 100

38 400

28

Samdrift melk 41 kyr, landet

2,62

354 100

32 400

39 100

1 Fullt utslag i 2012 inkl. samme pris- og kostnadsutvikling fra 2011 til 2012 som lagt til grunn for rammen, inkl. endret verdi av jordbruksfradraget med gjeldende regelverk. Utslaget inkluderer omdisponering av 130,8 mill. kroner fra medlemsavgift til folketrygden til andre formål, men ikke varslet endring i trygdeavgift eller utviding av jordbruksfradraget ved ligningen.

Omdisponeringer og endringer på kapittel 1150 i 2011

Partene er enige om at 137,1 mill. kroner av overførte og ledige midler i 2011 tilføres Landbrukets utviklingsfond, kapittel 1150 post 50.12.

I fordelingen er det lagt til grunn at Skadefondet for landbruksproduksjon gjøres om fra en fondsordning til en overslagsbevilgning som omfatter de samme fem delordningene som i dag. Erstatningsordningene over jordbruksavtalen vil da følge samme budsjetteringsprinsipp som de øvrige erstatningsordninger som ligger utenfor jordbruksavtalen. Det opprettes en ny post 71 med tittelen «Tilskudd til erstatning ved avlingsskade m.m.», med virkning for 2011.

1.3 Næringsmiddelindustrien

Bevilgningen på post 70.12 Tilskudd til råvareprisutjevning skal ta hensyn til svingninger i volumer, endringer i målpriser og tilskuddsendringer som påvirker råvareprisene til industrien, samt virkninger som følge av mulige svingninger i valutakurser. Høyere priser internasjonalt gjør at bevilgningen til råvareprisutjevning kan reduseres med 9 mill. kroner. Målprisen på mathvete økes med 15 øre per kg. Som del av en samlet prioritering økes prisnedskrivingstilskuddet til norsk korn med 3 øre per kg, og tilskuddet til matkorn reduseres med 13,2 øre per kg. Satsen for prisnedskriving til potetstivelse og glukose økes med 1 krone per kg.

1.4 Næringsutvikling

Partene er enige om at Landbrukets utviklingsfond (LUF) tilføres 137,1 mill. kroner gjennom omdisponering av midler i 2011, og at bevilgningen til fondet videreføres med 1 045,2 mill. kroner i 2012. Videre er partene enige om å endre innvilgningsrammene for ulike ordninger slik det fremgår av tabell 1.4. Partene er enige om at samlet innvilgningsramme for LUF, økes med 38,4 mill. kroner i 2012, inkludert disponering av tilbakeførte reguleringsmidler. Strategien «Ta landet i bruk!» skal legges til grunn for bruk av midlene. Innvilgingsramme for LUF 2011 og 2012 framgår av tabell 1.4.

Tabell 1.4 Innvilgningsramme for LUF, mill. kroner

2011

2012

Endring 2011-2012

KSL Matmerk

46,0

48,5

2,5

Rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket1

26,0

26,0

-

Utviklingsprogrammet for matspesialiteter fra landbruket inkl. adm. kostnader

63,5

60,0

-3,5

Fylkesvise bygdeutviklingsmidler inkl. adm. kostnader

474,5

503,0

28,5

bedriftsrettede midler (IN)

414,5

443,0

28,5

utviklings- og tilretteleggingsmidler (FM)

60,0

60,0

-

Sentrale bygdeutviklingsmidler2

17,0

12,0

-5,0

tilskuddsmidler til nasjonale prosjekt (IN)

-

3,0

-

omdømmemidler (LMD)

-

9,0

-

Inn på tunet

9,0

9,0

-

Grønt reiseliv3

24,0

24,0

-

Skogbruk og bioenergi inkl. adm. kostnader

229,0

244,0

15,0

Helse- og utviklingstiltak sau og geit4

20,0

22,0

2,0

Forskning

48,0

48,0

-

Sporing i matkjeden5

2,0

-

-2,0

Sametingets midler til næringsformål og midler til konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift6

3,0

3,4

0,4

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

115,0

120,0

5,0

Investeringsstøtte til organisert beitebruk

11,0

9,0

-2,0

Informasjons- og utviklingstiltak, miljø og klima7

16,0

16,0

-

Støtte til verdensarvområdene og Utvalgte kulturlandskap8

11,0

11,0

-

Spesialrådgiving energi i veksthusnæringen

-

1,0

1,0

Beiteareal for gås9

3,5

-

-3,5

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk

44,0

44,0

-

Sum LUF, tilskudd

1 162,5

1 200,9

38,4

Rentestøtte

61,8

63,0

1,2

Sum LUF, tilskudd og rentestøtte

1 224,3

1 263,9

39,6

Tilbakeførte reguleringsmidler

5,0

4,0

-1,0

Innvilgningsramme inkl. reguleringsmidler

1 229,3

1 267,9

38,6

1 Rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket omfatter i 2012 6 mill. kroner til Kompetanseprogrammet i landbruket (KIL) og 20 mill. kroner til fylkeskommunens tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket.

2 For 2012 vil det bli overført 3 mill. kroner til statsbudsjettets kapittel 1138, post 70 til styrking av organisasjonsstøtte innen landbruksbasert næringsutvikling.

3 Satsingen innenfor Grønt reiseliv omfatter i 2012 17,5 mill. kroner til Utviklingsprogrammet for Grønt reiseliv, 2 mill. kroner til Mat langs Nasjonale Turistveier og 4,5 mill. kroner til Utviklingsprogrammet for innlandsfisk. I tillegg blir satsingen på Frukt/bær/kulturlandskap/reiseliv på Vestlandet støttet med 2 mill. kroner over tilbakeførte reguleringsmidler.

4 Helse- og utviklingstiltak sau og geit omfatter i 2012 15 mill. kroner til prosjektet Friskere geiter, 5 mill. kroner til Nasjonalt beiteprosjekt, samt 2 mill. kroner til bekjempelse av fortråte hos sau og geit gjennom prosjektet Friske føtter.

5 Finansiering av piloter i e-Sporingsprosjektet avsluttes i 2011.

6 For 2012 avsettes det 2 mill. kroner til Sametingets midler til næringsformål. 1,4 mill. kroner avsettes til konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift. Sistnevnte midler forvaltes av Innovasjon Norge.

7 Informasjons- og utviklingstiltak, miljø og klima omfatter i 2012 10 mill. kroner til informasjons- og utviklingstiltak, miljø, samt 6 mill. kroner til Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak.

8 I 2012 avsettes 3 mill. kroner som støtte til verdensarvområdene og 8 mill. kroner avsettes til Utvalgte kulturlandskap.

9 Bevilgningen til beiteareal for gås overføres i 2012 til kapittel 1150 post 74.19, Regionalt miljøprogram jf. kapittel 7.4.5.

Stiftelsen KSL Matmerk

For bl.a. å ivareta arbeidet med revisjon av Inn på tunet og styrke arbeidet med merkeordningene er partene enige om å øke den samlede avsetningen til KSL Matmerk med 2,5 mill. kroner til 48,5 mill. kroner. Til markedsføringen av Nyt Norge forutsettes det at næringen bidrar med tilsvarende beløp fra fondene for omsetningsavgiftene.

Rekruttering, likestilling og kompetanse

Fylkeskommene har fra 2010 fått overført ansvar og virkemidler for å styrke innsatsen innenfor området rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Midlene videreføres for 2012 med en ramme på 20 mill. kroner. KIL-midler videreføres med 6 mill. kroner i 2012.

Utviklingsprogram for matspesialiteter fra norsk landbruk

Partene er enige om at Utviklingsprogrammet for matspesialiteter fra norsk landbruk videreføres, med en avsetning på 60,0 mill. kroner i 2012.

Fylkesvise BU-midler

Partene er enige om å øke avsetningen til fylkesvise bygdeutviklingsmidler i 2012 med 28,5 mill. kroner til 503 mill. kroner, økningen gjelder de bedriftsrettede midlene som Innovasjon Norge forvalter. Utviklings- og tilretteleggingsmidlene som Fylkesmannen forvalter, videreføres med 60 mill. kroner. Maksimalsatsen for BU-støtte økes fra 750 000 kroner til 900 000 kroner. Innenfor rammen av de fylkesvise BU-midlene åpnes det opp for å etablere investeringstilskudd for økologisk fruktplanting, jf. punkt 6. Partene er videre enige om at utlånsrammen for lån med rentestøtte videreføres med 1 000 mill. kroner i 2011, og at nivået for maksimal sats til rentestøtte videreføres på 4 pst.

Sentrale bygdeutviklingsmidler

Ordningen med sentrale BU-midler avvikles i sin nåværende form fra 2012. Målet for endringene er en enklere og mer ensrettet forvaltning av midlene, samt lettere klagebehandling. Nasjonale rådgivings- og utviklingsprosjekter med kostnadsreduserende og inntekst- og verdiskapingspotensiale har prioritet. Den totale rammen er på 15 mill. kroner, inkludert 3 mill. kroner til organisasjonsstøtte som overføres til kapittel 1138, post 70. Midlene får følgende fordeling i 2012:

 • 3 mill. kroner til nasjonale prosjekter forvaltet av Innovasjon Norge

 • 3 mill. kroner til organisasjonsstøtte, midlene overføres til kapittel 1138, post 70

 • 9 mill. kroner til diverse prosjekt, satsinger, utredninger og evalueringer. Midlene forvaltes av Landbruks- og matdepartementet

Inn på tunet

Partene er enige om å videreføre avsetningen til Inn på tunet med 9 mill. kroner for 2012. Av dette avsettes det 4 mill. kroner til nasjonale og regionale utviklingsprosjekter og pilotprosjekter med nasjonal overføringsverdi i 2012. Avsetningen til kommunesatsingen i Inn på tunet-løftet videreføres med 5 mill. kroner for 2012.

Grønt reiseliv

Det er enighet om å videreføre satsingen innenfor Grønt reiseliv for 2012, jf. tabell 1.5. 2012 er siste år av programperioden for innlandsfiskeprogrammet. Kostnaden ved evaluering av innlandsfiskeprogrammet dekkes innenfor rammen på 4,5 mill. kroner.

Tabell 1.5 Satsinger innenfor Grønt reiseliv, mill. kroner

Tiltak

2012

Utviklingsprogram Grønt reiseliv

17,5

Mat langs Nasjonale Turistveier

2,0

Utviklingsprogram for innlandsfisk

4,5

Frukt/bær/kulturlandskap/reiseliv på Vestlandet1

2,0

Sum

26,0

1 Finansieres av tilbakeførte reguleringsmidler, jf. kapittel 7.3.13.

Skogbruk og bioenergi

Skogressursene er viktige i klimasammenheng. Partene er enige om å øke avsetningen til skogbruk og bioenergi med 15 mill. kroner, til 244 mill. kroner i 2012. Med denne økningen vil det være mulig å styrke bevilgningen til klimarelaterte tiltak som skogkultur og bioenergi.

Partene er enige om i utgangspunktet å øke bevilgningene til skogbruk og bioenergi med 5 mill. kroner i 2012. Med henvisning til punkt 1 vil økt trygdeavgift fra 7,8 til 11 pst. også omfatte skogbruket, og herunder private næringsdrivende innenfor skogbruket som ikke driver jordbruk. Basert på beregninger fra Statistisk sentralbyrå kan samlet økning i trygdeavgift for denne gruppen anslås til om lag 11 mill. kroner, basert på regnskapsåret 2009. Dette var samtidig et år preget av lavkonjunktur og lav avvirkning. Inndekningen som har dekket differansen mellom 7,8 og 11 pst. har vært dekket over jordbruksavtalen, mens skogbruket selv ikke har bidratt til finansieringen av trygdeavgift med lav sats. Ut fra en samlet vurdering av disse forholdene er avtalepartene enige om å øke avsetningen til skogbruk og bioenergi med totalt 15 mill. kroner.

Helse- og utviklingstiltak sau og geit

Partene er enige om at satsingen med helse- og utviklingstiltak innen saue- og geiteholdet i 2012 gjennomføres i tråd med bevilgning som framgår av tabell 1.6.

Tabell 1.6 Helse- og utviklingstiltak sau og geit, bevilgning i mill. kroner

Tiltak

2012

Utviklingstiltak for geit/Friskere geiter

15,0

Nasjonalt beiteprosjekt

5,0

Fotråteprosjekt friske føtter

2,0

Sum

22,0

Det er fremdeles behov for at næringen følger opp med tiltak for en raskere framdrift og avslutning på prosjektet Friskere geiter.

Forskning

Partene er enige om å videreføre avsetningen til forskning med 48 mill. kroner i 2012.

Sametingets midler til næringsformål og midler til konfliktforebyggende tiltak jordbruk/reindrift

Avsetningen av midler omfatter både midler til jordbruksformål forvaltet av Sametinget, samt midler til konfliktforebyggende tiltak mellom jordbruk og reindrift, forvaltet av Innovasjon Norge. Partene er enige om at bevilgningen på 2 mill. kroner til Sametingets midler til næringsformål videreføres, og at avsetningen til konfliktforebyggende tiltak mellom jordbruk og reindrift i 2012 økes med 0,4 mill. kroner til 1,4 mill. kroner. Avsetningen til konfliktforebyggende tiltak er da i samsvar med tilsvarende avsetning over reindriftsavtalen til denne ordningen.

Disponering av tilbakeførte reguleringsmidler

Partene er enige om at 4 mill. kroner disponeres i 2012, slik det framgår av tabell 1.7

Tabell 1.7 Tilbakeførte reguleringsmidler disponert i 2012, mill. kroner.

Tiltak

2012

Nasjonalt program for landbruksbygg og kulturlandskap

2,0

Utviklingsprogram for frukt og grønt

2,0

Sum

4,0

Tilbakebetalte reguleringsmidlene vil være disponert i sin helhet i 2012 og prosjektene avsluttes.

1.5 Miljø

Miljøsatsing i jordbruksavtalen

Det er behov for å utvikle indikatorer og gode rapporteringssystemer, slik at resultatene av tiltak og virkemidler bedre kan måles og synliggjøres. Partene er enige om å nedsette en partssammensatt gruppe som skal foreslå en felles rapporteringsstruktur for miljømål, virkemiddelbruk og indikatorer for miljøoppnåelse.

Nasjonalt miljøprogram

Partene er enige om en samlet økning til miljøtiltak på om lag 208 mill. kroner. Nasjonalt miljøprogram økes med om lag 188 mill. kroner. Miljøvirkemidler over LUF økes med 1,5 mill. kroner.

Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler

Partene er enige om å sette av 10 mill. kroner til post 77.15 til Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler. Innenfor bevilgningen kan det brukes inntil 2,0 mill. kroner til utprøving av plantevernmidler i småkulturer. Forslag til fordeling av midler skjer i den partssammensatte arbeidsgruppen som følger opp handlingsplanen.

Regionale miljøprogram (RMP)

Gjennom en styrking av tiltak under regionale miljøprogram, legges det til rette for målrettet innsats for å redusere erosjon og avrenning, og derigjennom bedre vannkvaliteten. Partene er enige om å øke avsetningen til RMP med 15,0 mill. kroner med vekt på fylker med spesielle vannmiljøutfordringer, jf. tabell 1.8. Det er videre behov for å styrke miljøinnsatsen på områdene kulturlandskap, kulturmiljøer og naturmangfold i alle fylker. Tildeling av midler fordelt på fylker blir som vist i tabell 1.8

Tabell 1.8 Fylkesvis fordeling av midler til regionale miljøprogram for 2011 med utbetaling 2012.

Fylker

Endring

Mill. kr

Fylker

Endring

Mill. kr

Østfold

3,7

42,7

Rogaland

0,9

24,9

Akershus

2,9

52,9

Hordaland

0,3

19,7

Hedmark

1,3

43,3

Sogn og Fjordane

0,4

24,4

Oppland

0,9

54,2

Møre og Romsdal

0,3

18,0

Buskerud

1,0

22,9

Sør-Trøndelag

0,6

24,6

Vestfold

0,9

17,8

Nord-Trøndelag

2,6

29,01)

Telemark

0,2

11,8

Nordland

2,0

19,71)

Aust-Agder

0,1

3,8

Troms

0,2

9,5

Vest-Agder

0,1

6,1

Finnmark

0,1

3,2

Sum post 74.19

18,5

428,5

1 Ordningen beiteareal for gås avsluttes som egen ordning over post 50 Landbrukets utviklingsfond. 3,5 mill. kroner flyttes til post 74.19 Regionale miljøprogram (Nord-Trøndelag og Nordland).

Partene er enige om overføring av ordningen beiteareal for gås fra Landbrukets utviklingsfond til regionale miljøprogram. Fordeling av midlene til beiteareal for gås og øvrig ramme for RMP framgår av tabell 1.8

Nåværende programperiode går ut 2012. SLF får ansvar for å gjennomføre en avgrenset evaluering av programmet innen 15. februar 2012. Evalueringen skal legge vekt på:

 • nytte og kostnader knyttet til virkemidlene for å redusere erosjon og næringsstoffavrenning til vann

 • plan for bedre resultatrapportering av tiltak i prioriterte kulturlandskap og kulturmiljøer, samt tiltak for biologisk mangfold, eksempelvis kystlynghei og slåtteeng/ slåttemyr

Kostnader til evaluering dekkes innenfor ordningen.

Nasjonalt pilotprosjekt for mer miljøvennlig håndtering av husdyrgjødsel

Partene vil følge opp fjorårets jordbruksavtale gjennom å bevilge 14 mill. kroner til pilotprosjektet for utbetaling i 2012.

Partene er videre enige om at pilotordningen videreføres også for våren 2012. Det innebærer at det i jordbruksoppgjøret 2012 må avsettes midler for aktivitetsåret 2012 med utbetaling i 2013.

Det legges opp til justeringer av forskriften for aktivitetsåret 2012 med bakgrunn i erfaringene i prosjektet. Landbruks- og matdepartementet fastsetter ny forskrift etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i god tid før neste spredesesong.

Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL)

Partene er enige om å øke avsetningen til SMIL-ordningen med 5 mill. kroner til 120 mill. kroner for 2012. Kommuner med store vannmiljøutfordringer prioriteres ved fordelingen.

Investeringsstøtte organisert beitebruk

Partene er enige om å avsette 9 mill. kroner til organisert beitebruk for 2012.

Informasjons- og utviklingstiltak, miljø

Bevilgningen til Informasjons- og utviklingstiltak videreføres med 10 mill. kroner.

Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket

Partene viderefører midlene til nasjonalt utvikingsprogram for klimatiltak i jordbruket med 6 mill. kroner for 2012. Formidlingsprosjekter skal vektlegges.

Verdensarv

Partene er enige om å videreføre midlene til verdensarvområdene på 3 mill. kroner for 2012.

Utvalgte kulturlandskap

Midler til utvalgte kulturlandskap videreføres med 8 mill. kroner for 2012.

Nasjonalt program for landbruksbygg og kulturlandskap

Partene er enige om å avsette 2 mill. kroner til prosjektet Nasjonalt program for landbruksbygg og kulturlandskap for 2012.

Energirådgiving i veksthus

Partene er enige om å forlenge prosjektet «Energirådgiving i veksthus» med ett år. Det bevilges 1 mill. kroner til prosjektet for 2012.

1.6 Økologisk produksjon og forbruk

For å stimulere til en bedre balanse mellom økologisk grovfôrareal og produksjon av melk og kjøtt er partene enige om å redusere tilskudd til økologisk grovfôrareal fra 75 kroner til 50 kroner per dekar. Midlene omdisponeres til dyretilskudd. I tilegg kommer avsetninger for den økologiske kornkampanjen. Samlet avsetning til økologisk produksjon for 2012 blir 135,7 mill. kroner.

Premieringsordningen for kjøtt avvikles ved at det ikke blir anledning til å søke om tilskudd for nye bedrifter/nye kjøttslag f.o.m. 2012. De bedrifter som er tilknyttet ordningen i 2011 vil motta premiering påfølgende år iht. regelverket.

Partene er enige om å videreføre avsetningen til utviklingsmidler med 44 mill. kroner. Det åpnes i tillegg for å etablere et investeringstilskudd for økologisk fruktdyrking finansiert gjennom BU-ordningen.

1.7 Korn, kraftfôr og mel

Partene er enige om å øke målprisen for matkorn med 15 øre per kg. Målprisen for bygg økes med 11 øre per kg, havre med 8 øre per kg og målprisen for oljevekster økes med 17 øre per kg. I tillegg økes prisen på matkorn med 2 øre per kg fra 01.01.12, med bakgrunn i avvikling av matproduksjonsavgiften. Satsene for prisnedskrivingstilskudd norsk korn økes med 3 øre per kg og for oljefrø med 10 øre per kg. Partene er enige om en økning i bevilgningen til stedfrakttilskudd for kraftfôr med 5 mill. kroner. Partene er enige om å nedsette en partsammensatt arbeidsgruppe med mandat til å gå igjennom frakttilskuddsordningene for korn og kraftfôr.

Det innføres et tilskudd for beredskapslagring av såkorn på 60 øre per kg for overlagret såkorn innenfor en bevilgning på 3,5 mill. kroner.

1.8 Melk

Partene er enige om å øke målprisene for melk fra hhv. 01.07.2011 og 01.01.2012 som vist i fordelingsskjemaet. Melk og det øvrige grasbaserte husdyrholdet er prioritert gjennom en styrking av de direkte inntektsgivende tilskuddsordningene, jf. punkt 10 om produksjonstilskudd.

Statens landbruksforvaltning har sendt forslag til nye satser i prisutjevningsordningen for melk på høring. Partene har ingen merknader til forslagene.

1.9 Kjøtt og egg

Partene er enige om å øke målprisene for kjøtt og egg hhv. fra 01.07.2011 og 01.01.2012 som vist i fordelingsskjemaet. Som en del av satsingen på det grasbaserte husdyrholdet, styrkes de direkte inntektsgivende tilskuddsordningene, jf. punkt 10 om produksjonstilskudd.

Prisene for storfekjøtt og kylling er i avtalen forutsatt økt tilsvarende generell prisvekst og med ytterligere 50 øre per kg fra 01.01.2012 med grunnlag i bortfall av matproduksjonsavgiften.

Partene er enige om at det ikke lenger skal gis grunntilskudd for Gammelnorsk sau under 13 kg, tilsvarende som for andre saueraser. Dette kompenseres ved å øke dyretilskuddet for utegangersau med 30 kroner.

Partene er enige om å redusere distriktstilskuddet for egg i Trøndelag med 23 øre per kg.

Antall lam som kan slaktes per år uten klassifisør, økes fra 1 200 til 2 000.

1.10 Produksjonstilskudd

Partene har lagt vekt på å styrke økonomien i melkeproduksjonen og det distrikts- og grasbaserte husdyrholdet. I fordelingen av budsjettmidlene har partene prioritert å øke satsene i de direkte tilskuddene, post 74 på avtalen. «Direkte tilskudd» økes med 537,7 mill. kroner som følge av avtalen. Fordelingen inkluderer omfordeling av 130,8 mill. kroner fra bevilgningen til medlemsavgift til folketrygden. I tillegg er satsene økt som følge av innsparinger innenfor gjeldende avtale. Avtalen innebærer følgende:

 • Satsene i driftstilskuddet til melkeproduksjon og spesialisert storfekjøttproduksjon økes med vel 225 mill. kroner.

 • Satsene i tilskudd til husdyr økes med vel 165 mill. kroner for de grasbaserte produksjonene. Toppavgrensningen økes med 25 000 kroner til 275 000 kroner. Det gis ikke lenger tilskudd til lammeslakt for kvaliteten O-.

 • Satsene for arealtilskuddet til grovfôr økes med vel 138 mill. kroner. Tilskuddet økes i alle områder unntatt Jæren (sone 2).

 • Satsene for arealtilskudd til korn økes med nær 30 mill. kroner.

 • Satsene i beitetilskuddene økes tilsvarende 36 mill. kroner, hvorav 27 mill. kroner til utmarksbeite.

 • Partene er enige om at det skal gjennomføres en ekstern evaluering av tilskuddsordningene som har som formål å stimulere til beiting. Avtalepartene skal være referansegruppe for evalueringen.

1.11 Frukt, grønt og poteter

Partene er enige om følgende:

 • Partene er enige om å øke målprisene for frukt, grønt og poteter hhv. fra 01.07.2011 og 01.01.2012 som vist i fordelingsskjemaet.

 • Avsetningen til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk økes med 2 mill. kroner for å styrke opplysningsvirksomheten for frukt og grønt.

 • Midlene til opplysningsvirksomhet frukt og grønt slås sammen med midlene til produsentrettet rådgivning potet.

 • Satser og maksimalbeløp i distrikts- og kvalitetstilskuddet til frukt, bær og grønnsaker økes med 5 pst.

 • Arealtilskudd til frukt og bær økes med vel 5 mill. kroner og frukt og bær deles i 2 separate vekstgrupper.

 • Partene er enige om å innføre en ny tilskuddsats i distrikts- og kvalitetstilskuddet for epler/pærer til press på 1,53 kroner per kg. Bevilgningsbehovet er anslått til 5,8 mill. kroner.

1.12 Velferdsordninger

Partene er enige om følgende:

 • Satsene for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid økes med 4 pst. og maksimalbeløpet per foretak heves med 2 600 kroner til 66 600 kroner. Satsen for ammeku økes særskilt med vel 12 pst.

 • Maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. økes fra 1 250 til 1 300 kroner. Endringen vil også styrke landbruksvikarordningen.

 • Avsetningen til Landbrukets HMS-tjeneste videreføres med 14 mill. kroner. Gjennom omdisponering av midler i 2011 avsettes 1 mill. kroner til en kampanje for HMS i landbruket i regi av Landbrukets HMS-tjeneste. Kampanjen skal godkjennes av avtalepartene og det forutsettes at private aktører bidrar med tilsvarende beløp.

1.13 Andre politikkområder

Norsk landbruksrådgiving

Partene er enige om å øke avsetningen til Norsk landbruksrådgiving (NLR) for 2012 med 1 mill. kroner til 48,5 mill. kroner.

Utvikling av plantemateriale

Partene er enige om at ordningen med tilskudd til prosjekter innenfor planteforedling og oppformering over statsbudsjettet (kapittel 1143, post 74) flyttes til jordbruksavtalen kapittel 1150, post 77, underpost 77.15 Tilskott til kvalitetstiltak, fra 2012. Partene er enige om å øke avsetningen med 2,2 mill. kroner til 17,3 mill. kroner. Bevilgningen inkluderer 1,2 mill. kroner i støtte til nordisk privat-offentlig partnerskap for før-foredling og 16,1 mill. kroner til prosjekter i regi av Graminor AS.

Tilskudd til frøavl m.m.

Tilskuddet til frøavl økes med 0,5 mill. kroner.

Tilskudd til dyreavl m.m.

Tilskudd til semin til Geno økes med 0,7 mill. kroner.

Oslo 16.05.2011

Leif Forsell

Nils T. Bjørke

Undervedlegg a

Fordeling 2011 – 2012

Tabell 1.9 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Mill. kr

Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

383

-

Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter

18

=

Nettoeffekt av tilskudd

365

+

Avtalepriser fra 1.7.2011 og 1.1.2012

810

+

Økte priser storfe og kylling pga borfall av matprod.avg.

50

=

Sum avtalepriser og tilskudd 2011/12

1 225

+

Omdisponering overførte midler fra 2010 til 2011

60

=

Sum til fordeling

1 285

+

Økt inntektsverdi jordbruksfradrag

135

=

Ramme for oppgjøret

1 420

Tabell 1.10 Målpriser

Målprisendring

Kvantum

Målpris

Fra 1.7.2011

Endring fra 1.7.2011

Fra 1.1.2012

Endring fra 1.1.12

Sum endring

Produkt

Mill. l/kg/kr

Kr/kg

Kr/l/kg

Mill. kr

Kr/l/kg

Mill. kr1

Mill. kr

Melk , ku og geit

1 520,1

4,54

0,12

182,4

0,07

106,7

289,1

Gris

129,3

29,51

1,20

155,2

0,50

64,7

219,9

Sau/lam

24,4

59,15

1,55

37,8

0,50

12,2

50,0

Egg

61,2

17,24

1,30

79,6

0,36

21,7

101,3

Poteter

204,9

3,31

0,25

51,2

0,03

5,8

57,0

Grønnsaker og frukt

1 683,6

2,1%

35,4

0,8%

13,5

48,9

Norsk matmel

256,0

0,15

0,15

38,4

0,02

5,4

43,8

Sum markedsprisutslag

580,0

230,0

810,0

1 I tillegg er det lagt til grunn 50 mill. kroner i økte engrospriser fra 1.1.2012 for storfekjøtt og kylling som følge av bortfall av matproduksjonsavgiften

Tabell 1.11 Endringer på kapittel 1150 og 4150

Endring

Budsjett 2011

Post

Mill. kr

Mill. kr

50

Fondsavsetninger

2,000

1 083,153

70

Markedsregulering

-7,000

197,900

73

Pristilskudd

13,400

2 283,500

74

Direkte tilskudd

537,650

7 810,119

77

Utviklingstiltak

3,700

211,230

78

Velferdsordninger

-167,103

1 751,704

Sum kap. 1150

382,647

13 337,606

Kap. 4150 Post 80

17,600

79,200

Tabell 1.12 Kapittel 1150 Jordbruksavtalen

Endring

Budsjett 2011

Post

Benevning

Mill. kr

Mill. kr

50.11

Tilskudd til LUF 2)

1 045,153

50.12

Tilskudd til skadefondet for landbruksproduksjon1

2,000

38,000

50

Fondsavsetninger

2,000

1 083,153

70.11

Avsetningstiltak

2,000

18,900

70.12

Tilskudd til råvareprisordningen m.v.

-9,000

179,000

70

Markedsregulering, kan overføres

-7,000

197,900

73. 11

Tilskudd til norsk ull

138,000

73.13

Pristilskudd melk

564,000

73.15

Pristilskudd kjøtt

-1,000

654,500

73.16

Distriktstilskudd egg

-2,800

8,500

73.17

Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak.

9,700

74,300

73.18

Frakttilskudd

5,000

314,200

73.19

Tilskudd til prisnedskriving korn

41,500

407,700

73.20

Tilskudd til matkorn

-45,400

86,300

73.21

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

6,400

36,000

73

Pristilskudd (overslagsbevilgning)

13,400

2 283,500

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon

177,300

1 188,300

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

160,000

2 229,200

74.16

Beitetilskudd

38,600

698,600

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

148,050

3 133,019

74.19

Regionale miljøprogram

15,000

410,000

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

-1,300

137,000

74.22

Tilskudd til miljøvennlige spredemåter husdyrgjødsel

14,000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

537,650

7 810,119

77.11

Tilskudd til dyreavl med mer

0,700

87,270

77.12

Tilskudd til frøavl med mer

0,500

7,520

77.13

Tilskudd til landbruksrådgivning og teknisk planlegging

1,000

47,500

77.14

Tilskudd til pelsdyr

23,200

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

1,500

35,740

77.17

Tilskudd til fruktlager

10,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

3,700

211,230

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

-9,903

1 165,569

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv

-9,400

186,300

78.13

Medlemsavgift til folketrygden

-130,800

130,800

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

88,000

78.15

Tilskudd til øvrige velferdstiltak

-10,000

79,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

-7,000

102,035

78

Velferdsordninger, kan overføres

-167,103

1 751,704

Sum kap. 1150

382,647

13 337,606

1 Før endring og flytting

Tabell 1.13 Markedsordningen for korn

Kvantum

Målpris

Endring

Budsjett 2011

Prisendringer norsk korn

1 000 tonn

Kr / kg

Kr / kg

Mill. kr

Hvete, matkorn

286,0

2,48

0,151

42,9

Rug, matkorn

26,8

2,32

0,151

4,0

Bygg

476,0

2,14

0,11

52,4

Havre

254,7

1,95

0,08

20,4

Förhvete og fôrrug

100,6

0,11

11,1

Erter til modning

10,0

0,11

1,1

Såkorn

58,0

0,11

6,4

Sum norsk korn

1 212,2

0,11

138,2

Oljevekster

9,0

4,67

0,17

1,5

Sum korn og oljevekster

1 221,2

0,11

139,7

1 I tillegg økes målprisen med 0,02 kr/kg fra 1. jan. 2011

Tabell 1.14 Kap. 4150 Markedsordningen for korn

Post 80

Kvantum

Sats

Satsendring

Totalendring

1 000 tonn

Kr/kg

Kr / kg

Mill. kr

Sildemel

12,0

0,00

0,0

Soyamel

160,0

0,10

0,11

17,6

Andre fôrstoffer

10,0

0,10

0,0

Sum kapittel 4150.80

182,0

17,6

Anslag endring i kraftfôrpris, inkl korn og protein, øre/kg

0,07

Tabell 1.15 Post 73.11 Tilskudd til norsk ull

Kvantum

Sats

Satsendring

Total endring

Mill. kg

Kr/kg

Kr/kg

Mill. kr

Ull

4,891

31,00

0,0

Tabell 1.16 Post 73.13 Pristilskudd, melk

Kvantum

Sats

Satsendring

Total endring

Mill. l.

Kr/l

Kr/l

Mill. kr

Grunntilskudd geitmelk

20,9

3,11

0,0

Distriktstilskudd, melk

Sone A og 0

194,4

0,00

0,0

Sone B

323,4

0,11

0,0

Sone C

236,1

0,28

0,0

Sone D

514,2

0,39

0,0

Sone E

119,4

0,49

0,0

Sone F

51,9

0,62

0,0

Sone G

55,9

0,87

0,0

Sone H

3,7

1,08

0,0

Sone I

13,4

1,66

0,0

Sone J

11,3

1,75

0,0

Sum distriktstilskudd, melk

1 523,7

0,00

0,0

Sum post 73.13 Pristilskudd, melk

0,0

Tabell 1.17 Post 73.20 Tilskudd til matkorn

Kvantum

Sats

Satsendring

Totale ndring

1 000 tonn

Kr/kg

Kr/kg

Mill. kr

Tilskudd matkorn

344,0

0,232

-0,132

-45,4

Tabell 1.18 Post 73.15 Pristilskudd, kjøtt

Kvantum

Sats

Satsendring

Total endring

Mill. kg

Kr/kg

Kr/kg

mill. kr

Grunntilskudd, kjøtt

Sau

23,9

3,81

0,0

Sau/lam under 13 kg

-1,0

Geit

0,3

5,15

0,0

Sum grunntilskudd, kjøtt

24,2

-1,0

Distriktstilskudd, kjøtt

Sone 1

21,2

0,00

0,0

Sone 2

52,3

4,55

0,0

Sone 3

18,3

7,05

0,0

Sone 4

7,5

11,00

0,0

Sone 5

0,9

11,60

0,0

Sau, sone 4

3,3

13,00

0,0

Sau, sone 5

0,6

13,50

0,0

Gris Vestlandet og Agder1

8,2

1,10

0,0

Gris, sone 4

7,2

5,10

0,0

Gris, sone 5

0,3

5,40

0,0

Kylling og kalk., Agd./Vestl. 1

6,5

0,20

0,0

Sum distriktstilskudd, kjøtt

126,3

0,0

Sum pristilskudd kjøtt

-1,0

1 Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal + Agderfylkene

Tabell 1.19 Post 73.16 Distriktstilskudd egg

Kvantum

Sats

Satsendring

Total endring

Mill. kg

Kr/kg

Kr/kg

Mill. kr

Vestl.

2,9

0,45

0,0

Trøndelag

12,0

0,45

-0,23

-2,8

Nord Norge

2,0

1,05

0,0

Sum distriktstilskudd egg

-2,8

Tabell 1.20 Post 73.18 Frakttilskudd

Total endring

Mill. kr

Innfrakt korn

Mellomfrakt korn

Stedsfrakt kraftfôr

5,0

Frakttilskudd slakt

Frakttilskudd egg

Sum

5,0

Tabell 1.21 Post 73.19 Prisnedskrivning norsk korn

Kvantum

Sats

Satsendring

Total endring

1 000 tonn

Kr/kg

Kr/kg

Mill. kr

Korn

1 235,5

0,308

0,03

37,1

Såkorn beredskapslagring1

5,8

0,000

0,60

3,5

Økologisk korn

10,0

0,90

Oljevekster, lupiner og bønner

9,5

1,69

0,10

1,0

Økologiske oljevekster, lupin, bønner

2,60

0,0

Fôrerter

6,9

0,72

0,0

Økologiske fôrerter

0,2

1,20

0,0

Sum

1 267,9

41,5

1 Ordningen er i budsjettet flyttet til post 77.12

Tabell 1.22 Post 74. 11 Driftstilskudd, melk og ammeku

Antall

Sats

Kr/bruk/dyr

Satsendring

Ny sats

Kr/bruk/dyr

Total endring

Mill. kr

Kumelk Jæren

Antall bruk:

791

88 000

18 000

106 000

14,2

Antall dyr:

4

17 600

3 600

21 200

0,0

Kumelk Nord-Norge

Antall bruk:

1 201

99 000

18 000

117 000

21,6

Antall dyr:

31

19 800

3 600

23 400

0,1

Kumelk rest Sør-Norge

Antall bruk:

8 846

93 000

18 000

111 000

159,2

Antall dyr:

263

18 600

3 600

22 200

0,9

Geitemelk

Antall bruk:

366

99 000

18 000

117 000

6,6

Antall dyr:

168

3 667

667

4 333

0,1

Ammekyr

6-49 kyr

Antall bruk

3 777

6-49 kyr

Antall dyr

58 306

1 980

360

2 340

21,0

50 og flere kyr

Antall bruk

108

99 000

18 000

117 000

1,9

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-48,3

Sum driftstilskudd, melk og ammeku

15 555

177,3

Tabell 1.23 Post 74.14 Tilskudd til husdyr

   

Intervall

Antall

dyr

Sats

Kr/dyr

Satsendring

Kr/dyr

Ny sats

Kr/dyr

Total endring

Mill. kr

Fra

Til

Bunnfradrag 35 pst1

45 186

3 000

3 000

0,0

Mjølkeku

1

16

156 753

3 700

268

3 968

42,1

17

25

40 475

1 744

268

2 012

10,8

26

50

32 864

556

244

800

8,0

Sum

230 091

60,9

Storfe

1

250

560 249

787

13

800

7,3

Mjølkegeit

1

125

33 305

1120

200

1 320

6,7

126

250

2 568

412

100

512

0,3

Sum

35 873

7,0

Ammekyr

1

25

58 145

3 810

270

4 080

15,7

26

50

7 835

1 450

220

1 670

1,7

Sum

65 980

17,4

Sau over 1 år

1

50

495 292

1 010

95

1 105

47,1

pr. 1.jan.

51

100

169 106

799

95

894

16,1

Ammegeiter

101

200

60 531

270

77

347

4,7

201

300

6 835

133

77

210

0,5

Utegangersau

1

300

32 786

180

30

210

1,0

Sum

764 550

69,4

Lammeslakt

kval. O og bedre

919 618

179

6

185

5,5

kval. O-

40 401

63

-63

0

-2,5

Små slakterier u. klassifisør

4 064

168

168

0,0

Kjeslakt over 3,5 kg

10 614

80

80

0,0

Tillegg:

Økologiske lammeslakt

33 484

34

6

40

0,2

Sum

1 045 830

3,2

Avlsgris Sør-Norge1

1

35

29 180

765

765

0,0

Avlsgris Jæren

1

35

4 965

615

615

0,0

Avlsgris Nord-Norge

1

35

2 285

1 052

1 052

0,0

Sum

36 430

0,0

Slaktegris1

1

1400

1 087 658

20

20

0,0

Slaktegris Jæren

1

1400

102 342

16

16

0,0

Sum

1 190 000

0,0

Verpehøner S-Norge

1

1 000

648 443

10

10

0,0

Verpehøner N-Norge

1

1 000

27 224

24

24

0,0

Verpehøner, landet

1001

5 000

2 059 386

10

10

0,0

Sum

2 735 053

0,0

Unghester < 3 år

5 820

1000

1 000

0,0

Bikuber

31 229

300

300

0,0

Beløpsavgrensing

250 000

25 000

275 000

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-5,2

Sum produksjonstilskudd, husdyr

160,0

1 Unntatt Jæren

Tabell 1.24 Post. 74.16 Tilskudd til dyr på beite

Antall

dyr

Sats

Kr/dyr

Endring

Kr/dyr

Ny sats

Kr/dyr

Endring

Mill. kr

Utmarksbeitetilskudd:

Kyr, storfe, hest

236 917

330

30

360

7,1

Sau, lam, geit

2 004 824

115

10

125

20,0

Beitetilskudd

Sone 1-4

Småfe m.m.

439 110

60

0

60

0,0

Sone 5-7

Småfe m.m.

1 898 945

60

0

60

0,0

Sone 1-4

Storfe m.m.

219 305

400

15

415

3,3

Sone 5-7

Storfe m.m.

387 608

400

15

415

5,8

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

2,4

Sum beitetilskudd

5 186 709

38,6

Tabell 1.25 Post. 74.17 Areal- og kulturlandskapstilskudd

Ant.daa

Sats

Kr/daa

Satsendring

Kr/daa

Ny sats

Kr/daa

Total endring

Mill. kr

Kulturlandskapstilskudd alt areal

9 348 825

191

191

0,0

Bunnfradrag, 65 pst

45 186

3 000

3 000

0,0

Arealtilskudd, grovfôr

5 979 172

138,1

Arealtilskudd, korn

3 134 770

29,8

Arealtilskudd, potet

131 855

0,0

Arealtilskudd, grønnsaker

59 594

0,0

AK-tilskudd, frukt, bær og planteskoleareal

43 434

5,2

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-25,0

Sum, AK-tilskudd

9 348 825

148,1

Tabell 1.26 Arealtilskudd, grovfôr

Ant. daa

Sats

Kr/daa

Satsendring

Kr/daa

Ny sats

Kr/daa

Total endring

Mill. kr

Sone 1

0 – 250

dekar

287 033

75

15

90

4,3

over 250

dekar

78 415

50

15

65

1,2

Sum

365 449

5,5

Sone 2

0 – 250

dekar

231 531

0

0

0,0

over 250

dekar

77 707

0

0

0,0

Sum

309 238

0,0

Sone 3

0 – 250

dekar

464 482

99

25

124

11,6

over 250

dekar

108 968

50

25

75

2,7

Sum

573 450

14,3

Sone 4

0 – 250

dekar

376 188

99

25

124

9,4

over 250

dekar

96 131

50

25

75

2,4

Sum

472 320

11,8

Sone 5

0 – 250

dekar

2 982 213

208

25

233

74,6

over 250

dekar

431 230

50

25

75

10,8

Sum

3 413 443

85,4

Sone 6

0 – 250

dekar

572 461

236

25

261

14,3

over 250

dekar

151 960

50

25

75

3,8

Sum

724 421

18,1

Sone 7

alt areal

dekar

120 852

266

25

291

3,0

Sum

120 852

3,0

Sum grovfôr alle soner

5 979 172

138,1

Tabell 1.27 Arealtilskudd, korn

Ant. daa

Sats

Kr/daa

Satsendring

Kr/daa

Ny sats

Kr/daa

Total endring

Mill. kr

Sone 1

0-800

dekar

1 246 449

113

10

123

12,5

801-

dekar

90 549

102

102

0,0

Sone 2

0-800

dekar

34 807

165

10

175

0,3

801-

dekar

0

152

152

0,0

Sone 3

0-800

dekar

1 091 247

165

10

175

10,9

801-

dekar

52 229

152

152

0,0

Sone 4

0-800

dekar

427 410

236

10

246

4,3

801-

dekar

2 829

221

221

0,0

Sone 5

0-800

dekar

182 401

236

10

246

1,8

801-

dekar

2 209

221

221

0,0

Sone 6

0-800

dekar

4 329

236

10

246

0,0

801-

dekar

0

221

221

0,0

Sone 7

0-800

dekar

311

236

10

246

0,0

801-

dekar

0

221

221

0,0

Sum korn, alle soner

3 134 770

29,8

Tabell 1.28 Arealtilskudd, potet

Ant. daa

Sats Kr/daa

Satsendring Kr/daa

Ny sats Kr/daa

Total endring Mill. kr

Sone 1

33 055

65

65

0,0

Sone 2

8 744

65

65

0,0

Sone 3

55 512

65

65

0,0

Sone 4

12 647

65

65

0,0

Sone 5

15 941

65

65

0,0

Sone 6

5 686

915

915

0,0

Sone 7

270

915

915

0,0

Sum poteter, alle soner

131 855

0,0

Tabell 1.29 Arealtilskudd, grønnsaker

Ant. daa

Sats

Kr/daa

Satsendring

Kr/daa

Ny sats

Kr/daa

Total endring

Mill. kr

Sone 1

0 – 80

dekar

15 172

450

450

0,0

over 80

dekar

17 071

0

0

0,0

Sum

32 243

0,0

Sone 2

0 – 80

dekar

3 439

450

450

0,0

over 80

dekar

3 963

0

0

0,0

Sum

7 402

0,0

Sone 3

0 – 80

dekar

5 043

450

450

0,0

over 80

dekar

5 983

0

0

0,0

Sum

11 026

0,0

Sone 4

0 – 80

dekar

3 867

450

450

0,0

over 80

dekar

1 286

0

0

0,0

Sum

5 153

0,0

Sone 5

0 – 80

dekar

3 024

450

450

0,0

over 80

dekar

454

0

0

0,0

Sum

3 478

0,0

Sone 6

0 – 80

dekar

284

1 550

1 550

0,0

over 80

dekar

0

0

0

0,0

Sum

284

0,0

Sone 7

0 – 80

dekar

8

1 550

1 550

0,0

over 80

dekar

0

0

0

0,0

Sum

8

0,0

Sum grønnsaker, alle soner

59 594

0,0

Tabell 1.30 Arealtilskudd, frukt og bær

Ant. daa

Sats

Kr/daa

Sats ndring

Kr/daa

Ny sats

Kr/daa

Total endring

Mill. kr

Sone 1

0 – 40

dekar

7 300

650

150

800

1,1

over 40

dekar

5 920

0

0

0,0

Sum

13 220

1,1

Sone 2

0 – 40

dekar

405

650

150

800

0,1

over 40

dekar

179

0

0

0,0

Sum

584

0,1

Sone 3

0 – 40

dekar

4 715

650

150

800

0,7

over 40

dekar

3 221

0

0

0,0

Sum

7 936

0,7

Sone 4

0 – 40

dekar

892

650

150

800

0,1

over 40

dekar

482

0

0

0,0

Sum

1 374

0,1

Sone 5

0 – 40

dekar

17 261

1 100

150

1 250

2,6

over 40

dekar

2 720

0

0

0,0

Sum

19 981

2,6

Sone 6

0 – 40

dekar

329

1 150

100

1 250

0,0

over 40

dekar

0

0

0

0,0

Sum

329

0,0

Sone 7

0 – 40

dekar

12

1 150

100

1 250

0,0

over 40

dekar

0

0

0

0,0

Sum

10

0,0

1) Frukt og bær deles i 2 separate vekstgrupper med uendrede satser

0,6

Sum frukt og bær, alle soner

43 434

5,2

Tabell 1.31 Post. 74.20 Tilskudd til økologisk jordbruk

Ant. daa

Sats

Kr/daa

Satsendring

Kr/daa

Ny sats

Kr/daa

Total endring

Mill. kr

Arealtilskudd

Korn til modning

71 668

300

300

0,0

Kornkampanje 2011 og 2012

71 668

100

100

0,0

Grønnsaker, frukt og bær

3 617

1 000

1 000

0,0

Poteter

1 510

500

500

0,0

Grønngjødsling

11 222

500

500

0,0

Innmarksbeite

45 207

75

-25

50

-1,1

Annet økologisk areal

278 618

75

-25

50

-7,0

Sum arealtilskudd økologisk areal

411 842

-8,1

Omleggingstilskudd

Alt karensareal minus innmarksbeite

102 877

250

250

0,0

Sum omleggingstilskudd økologisk areal

102 877

0,0

Tabell 1.32 Forts. post 74.20 Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

 

Antall

dyr

Sats

Kr/dyr

Satsendring

Kr/dyr

Ny sats

Kr/dyr

Total endring

Mill. kr

   

Melkekyr

AK-sone 1-4

5 149

1 550

450

2 000

2,3

AK-sone 5-7

3 721

1 802

450

2 252

1,7

Ammekyr

AK-sone 1-4

2 258

995

270

1 265

0,6

AK-sone 5-7

1 640

1 370

270

1 640

0,4

Andre storfe

AK-sone 1-4

10 066

300

35

335

0,4

AK-sone 5-7

7 224

435

35

470

0,3

Sau over 1 år

AK-sone 1-4

9 593

220

65

285

0,6

AK-sone 5-7

27 302

280

65

345

1,8

Melkegeit og ammegeit

AK-sone 1-4

63

70

65

135

0,0

AK-sone 5-7

810

90

65

155

0,1

Avlsgris

Landet

255

300

35

335

0,0

Slaktegris

Landet

6 778

200

17

217

0,1

Sum tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

8,3

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-1,5

Sum tilskudd til økologisk jordbruk

-1,3

Tabell 1.33 Post 78.11 Tilskudd for avløsning til ferie og fritid

Intervall

dyr

Antall

dyr

Sats

Kr/dyr

Satsendring

Kr/dyr

Ny sats

Kr/dyr

Total endring

Mill. kr

Mjølkeku

1 – 8

87 457

3 555

142

3 697

(bruk med melkeprod)

over 8

150 209

2 413

97

2 510

Sum

237 666

Ammekyr

alle

67 547

788

97

885

Andre storfe

alle

563 228

513

21

534

Melkegeit og melkesau

1 – 40

15 634

845

34

879

(bruk med melkeprod)

over 40

21 371

565

23

588

Sau, ammegeit

alle

731 764

446

18

464

Avlsgris

alle

56 284

1016

41

1 057

Slaktegris

alle

1 539 835

36

1

37

Verpehøner, -ender, - kalkuner, -gjess

alle

4 035 593

8,9

0,36

9,3

Hester

alle

31 231

1 016

41

1 057

Avlskaniner

alle

1 685

253

10

263

Gjess, kalkuner

alle

1 069 161

3,12

0,12

3,24

Ender, livkylling

alle

2 712 809

3,12

0,12

3,24

Slaktekylling

alle

59 609 233

0,38

0,02

0,40

Økologisk slaktekylling

alle

41 427

1,49

0,06

1,55

Revetisper

alle

45 901

279

11

290

Mink- og ildertisper

alle

102 297

82

3

85

Hjort

alle

5 308

345

14

359

Sum effekt av satsendringer

27,8

Maksimalsats:

Antall foretak

m. maks.

Maks sats

Kr/foretak

Endring

Kr/foretak

Ny sats

Kr/foretak

Endring

Mill. kr

Sum effekt av maksimalsatsen

8 045

64 000

2 600

66 600

20,9

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-58,6

Sum tilskudd til avløsning for ferie og fritid

-9,9

Til dokumentets forside