Prop. 126 S (2010–2011)

Jordbruksoppgjøret 2011 – endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m.

Til innholdsfortegnelse

8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150

8.1 Innledning

Det forhandles om budsjettmessige endringer for budsjettåret 2012. Videre kan partene for å tilpasse bevilgningene til det faktiske behov, foreta endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett i 2011. Partene kan også omdisponere tidligere bevilgede, men ikke disponerte beløp (overførte beløp), som engangsbevilgninger i inneværende budsjettår. Videre kan partene omdisponere tidligere bevilgede midler til reguleringsanlegg, som tilbakebetales fordi anleggene ikke lenger benyttes til formålet.

8.2 Budsjettmessige forhold i 2011

Overførte beløp fra 2010 til 2011

Regnskapet for 2010 viser at 61,3 mill. kroner kan overføres fra 2010 til 2011, jf. tabell 8.1.

Tabell 8.1 Overførte beløp 2010-2011, mill. kroner

Post

Ordning

Budsjett minus forbruk

70

Markedsregulering

3,823

74

Direkte tilskudd

19,388

77

Utviklingstiltak

5,529

78

Velferdsordninger

32,523

Sum overførte bevilgninger

61,262

Prognoser for forbruk i 2011

Forbruksprognoser utarbeidet av Statens landbruksforvaltning ut fra gjeldende satser for alle underposter gir grunnlag for å tilpasse bevilgningene til behovet. Forbruksprognosene på de overførbare postene med gjeldende satser i 2011 viser et underforbruk på 76,8 mill. kroner, jf. tabell 8.2.

Tabell 8.2 Mulig omdisponering av bevilgninger kap. 1150 i 2011. mill. kroner

Post

Ordning

Budsjett minus prognose

70

Markedsregulering,

15,200

74

Direkte tilskudd

-3,500

77

Utviklingstiltak

-0,800

78

Velferdsordninger

65,900

Sum

76,800

I forhold til de beløp som utbetales, er innsparingen klart innenfor en normal prognoseusikkerhet og det sikkerhetsnivå mot overforbruk som er nødvendig.

Tilbakebetalte tilskudd til reguleringsanlegg i 2011

I 2011 forventer SLF at det blir tilbakebetalt 2,025 mill. kroner av tilskudd gitt til Nortura sitt reguleringsanlegg i Mosjøen. Denne tilbakebetalingen kom noe senere enn forventet, og er en forsinket innbetaling av det beløp som ble budsjettert på posten i 2010. Midlene ble derfor omdisponert i forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2010.

Omdisponeringer i 2011

Med utgangspunkt i de innsparinger som er redegjort for ovenfor har partene avtalt følgende prioriterte omdisponeringer av overførte midler fra 2010 på 61,3 mill. kroner og ledige midler i 2011 på 76,8 mill. kroner, til sammen 138,1 mill. kroner, i 2011:

  • Post 50.11 Landbrukets utviklingsfond styrkes med 137,1 mill. kroner

  • Post 78.11 Andre velferdstiltak (Landbrukshelsen) styrkes med 1,0 mill. kroner

Bevilgningen på post 50.12 Tilskudd til skadefondet for landbruksproduksjon, justeres ned med 23 mill. kroner i samsvar med ubenyttet bevilgning i 2011. Egenkapitalen i skadefondet for landbruksproduksjon per 1. juli 2011, anslått til 10 mill. kroner, foreslås bevilget som inntekt på en ny post 50 under kapittel 4150. Ny post 71 på kap. 1150 Tilskudd til erstatninger med mer, foreslås bevilget med summen av disse beløpene tilsvarende 33 mill. kroner. Partene i jordbruksoppgjøret var enige om å øke avsetningen til erstatninger med 2 mill. kroner, fra 38 mill. kroner til skadefondet i 2011. Det gir en avsetning til post 71 i 2012 på 40 mill. kroner.

Ut over dette tilpasses budsjettet i 2011 til det prognoserte bevilgningsbehov med gjeldende satser, overførte beløp fra 2010 og justerte bevilgninger i 2011 i samsvar med oversikten i tabell 8.3.

Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2011, mill. kroner

Kapittel 1150

Budsjett 2011

Omdisp. 2011

Justert budsjett 2011

Disp. av overførte midler i 2011

Post

Benevning

       

50.11

Tilskudd til LUF

1 045,153

137,056

1 182,209

50.12

Tilskudd til skadefondet for landbruket

38,000

-23,000

15,000

50

Fondsavsetninger

1 083,153

114,056

1 197,209

0,000

70.11

Avsetningstiltak

18,900

0,000

18,900

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v.

179,000

-19,023

159,977

3,823

70

Markedsregulering, kan overføres

197,900

-19,023

178,877

3,823

71

Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning – ny)

33,000

33,000

73.11

Tilskudd til norsk ull

138,000

138,000

73.13

Pristilskudd melk

564,000

564,000

73.15

Pristilskudd kjøtt

654,500

654,500

73.16

Distriktstilskudd egg

8,500

8,500

73.17

Distrikts- og kvalitetstilsk. på frukt, bær og gr.sak.

74,300

74,300

73.18

Frakttilskudd

314,200

314,200

73.19

Tilskudd til prisnedskriving av korn

407,700

407,700

73.20

Tilskudd til matkorn

86,300

86,300

73.21

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

36,000

36,000

73

Pristilskudd (overslagsbevilgning)

2 283,500

0,000

2 283,500

0,000

74.11

Driftstilskudd, melkeprod.og spes.kjøttprod.

1 188,300

-3,300

1 185,000

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

2 229,200

-4,014

2 225,186

19,388

74.16

Beitetilskudd

698,600

-2,600

696,000

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 133,019

4,546

3 137,565

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

410,000

3,051

413,051

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

137,000

-12,700

124,300

74.22

Tilskudd til miljøv. spredemåter husdyrgjødsel

14,000

-0,860

13,140

74

Direkte tilskudd, kan overføres

7 810,119

-15,877

7 794,242

19,388

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

87,270

0,000

87,270

77.12

Tilskudd til planteavl m.m.

7,520

1,400

8,920

77.13

Tilskudd til forsøksringer og forskning

47,500

-5,829

41,671

5,529

77.14

Tilskudd til pelsdyrforlag

23,200

0,000

23,200

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

35,740

-0,300

35,440

77.17

Tilskudd til fruktlager

10,000

0,000

10,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

211,230

-4,729

206,501

5,529

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

1 165,569

-67,092

1 098,477

32,523

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v.

186,300

-15,300

171,000

78.13

Medlemsavgift til folketrygden

130,800

0,000

130,800

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

88,000

0,000

88,000

78.15

Tilskudd til øvrige velferdstiltak

79,000

-9,000

70,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

102,035

-6,035

96,000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 751,704

-97,427

1 654,277

32,523

Sum kapittel 1150

13 337,606

10,000

13 347,606

61,263

Kapittel 4150:

50

Tilbakeføring fra skadefondet for landbruksproduksjon (ny)

10,000

10,000

70

Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg

2,025

2,025

85

Markedsordningen for korn

53,150

53,150

Sum kapittel 4150

53,150

12,025

65,175

Sum kapittel 1150 og kapittel 4150

13 284,456

-2,025

13 282,431

8.3 Budsjettmessige forhold i 2012

Jordbruksavtalen forutsetter at nettovirkningen av bevilgningsendringene over kapittel 1150 og kapittel 4150 økes med 365 mill. kroner i 2012, jf. tabell 8.4. På kapittel 4150 økes målprisen på protein tilsvarende økningen i målprisen på fôrkornjustert for endret prisnedskriving. Det gir en økning i prisutjevningsbeløpet på protein tilsvarende 17,7 mill. kroner. Utgiftene på kapittel 1150 økes med 382,7 mill. kroner. Dette er endringer før konsekvensjusteringer, flyttinger og kvantumsjustering av overslagsbevilgningene, jf. tabell 8.4. Det endelige budsjett for 2012 legges fram for Stortinget i forbindelse med den ordinære budsjettbehandlingen av Prop. 1 S (2011-2012).

Tabell 8.4 Utslag av avtalen og foreløpig budsjett 2012, mill. kroner

Kapittel 1150

Budsjett 2011

Endring

Budsjett 20121

Post

Benevning

     

50.11

Tilskudd til LUF

1 045,153

1 045,153

50.12

Tilskudd til skadefondet for landbruket

38,000

-38,000

50

Fondsavsetninger

1 083,153

-38,000

1 045,153

70.11

Avsetningstiltak

18,900

2,000

20,900

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen m.v.

179,000

-9,000

170,000

70

Markedsregulering, kan overføres

197,900

-7,000

190,900

71

Tilskudd til erstatninger m.m. (overslagsbevilgning – ny)

40,000

40,000

73.11

Tilskudd til norsk ull

138,000

138,000

73.13

Pristilskudd melk

564,000

564,000

73.15

Pristilskudd kjøtt

654,500

-1,000

653,500

73.16

Distriktstilskudd egg

8,500

-2,800

5,700

73.17

Distrikts- og kvalitetstilskudd på frukt, bær og gr.sak.

74,300

9,700

84,000

73.18

Frakttilskudd

314,200

5,000

319,200

73.19

Tilskudd til prisnedskriving av korn

407,700

38,000

445,700

73.20

Tilskudd til matkorn

86,300

-45,400

40,900

73.21

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

36,000

6,400

42,400

73

Pristilskudd (overslagsbevilgning)

2 283,500

9,900

2 293,400

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod.

1 188,300

177,300

1 365,600

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

2 229,200

160,000

2 389,200

74.16

Beitetilskudd

698,600

38,600

737,200

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 133,019

148,100

3 281,119

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

410,000

15,000

425,000

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

137,000

-1,300

135,700

74.22

Tilskudd til miljøvennlige spredemåter husdyrgjødsel

14,000

14,000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

7 810,119

537,700

8 347,819

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

87,270

0,700

87,970

77.12

Tilskudd til planteavl m.m.

7,520

4,000

11,520

77.13

Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging

47,500

1,000

48,500

77.14

Tilskudd til pelsdyrforlag

23,200

23,200

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

35,740

1,500

37,240

77.17

Tilskudd til fruktlager

10,000

10,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

211,230

7,200

218,430

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

1 165,569

-9,900

1 155,669

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v.

186,300

-9,400

176,900

78.13

Medlemsavgift til folketrygden

130,800

-130,800

0,000

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

88,000

88,000

78.15

Tilskudd til øvrige velferdstiltak

79,000

-10,000

69,000

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

102,035

-7,000

95,035

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 751,704

-167,100

1 584,604

Sum kapittel 1150

13 337,606

382,700

13 720,306

Kapittel 4150:

70

Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg

85

Markedsordningen for korn

10,000

17,700

27,700

Sum kapittel 4150

10,000

17,700

29,725

Sum kapittel 1150 og kapittel 4150

13 327,606

365,000

13 692,606

1 Før flytting av poster og bevilgninger, kvantums- og konsekvensjusteringer av overslagsbevilgningene

8.3.1 Post 50 Fondsavsetninger (mill. kroner)

Underpost

Ordning

Budsjett 2011

Endring

Budsjett 2012

50.11

Tilskudd til LUF1

1 045,153

1 045,153

50.12

Tilskudd til skadefondet for jordbruksproduksjon

38,000

-38,000

0,000

Sum

1 083,153

-38,000

1 045,153

1 LUF tilføres 137,1 mill. kroner av ledige og omdisponerte midler i 2011

8.3.2 Post 70 Markedsregulering (mill. kroner)

Underpost

Ordning

Budsjett 2011

Endring

Budsjett 2012

Avsetningstiltak hagebruk

3,900

Kollektiv dekning av oms. avg. hagebruk

10,000

2,000

Tilskudd til kadaverhandtering

5,000

70.11

Avsetningstiltak

18,900

2,000

20,900

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevning

179,000

-9,000

170,000

Sum

197,900

-7,000

190,900

8.3.3 Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. (mill. kroner)

Post

Ordning

Budsjett 2011

Endring

Budsjett 2012

71

Tilskudd til erstatninger m.m.

0,000

40,000

40,000

8.3.4 Post 73 Pristilskudd (mill. kroner)

Underpost

Ordning

Budsjett 2011

Endring

Budsjett 2012

73.11

Tilskudd til norsk ull

138,000

138,000

Grunntilskudd melk

65,000

Distriktstilskudd melk

499,000

73.13

Pristilskudd melk

564,000

564,000

Grunntilskudd kjøtt

87,700

-1,000

Distriktstilskudd kjøtt

566,100

Distriktstilskudd fjørfekjøtt

0,700

73.15

Pristilskudd kjøtt

654,500

-1,000

653,500

73.16

Distriktstilskudd egg

8,500

-2,800

5,700

Distriktstilskudd potet Nord-Norge

4,400

0,200

DK-tilskudd frukt, bær og grønt

69,900

9,500

73.17

Distr.- og kval.tilskudd frukt, bær og gr.sak

74,300

9,700

84,000

Frakttilskudd kjøtt

130,200

Frakttilskudd egg

9,200

Stedfrakt kraftfôr

76,000

5,000

Mellomfraktilskudd korn

98,800

73.18

Frakttilskudd

314,200

5,000

319,200

73.19

Prisnedskriving korn

407,700

38,000

445,700

73.20

Tilskudd til matkorn

86,300

-45,400

73.21

Tilskudd til nedskriving av potetsprit og potetstivelse

36,000

6,400

Sum

2 283,500

9,900

2 293,400

8.3.5 Post 74 Direkte tilskudd (mill. kroner)

Underpost

Ordning

Budsjett 2011

Endring

Budsjett 2012

Driftstilskudd melk

1 067,900

144,800

Driftstilskudd kjøttfeproduksjon

120,400

32,500

74.11

Driftstilskudd

1 188,300

177,300

1 365,600

Tilskudd til husdyr

2 226,350

160,000

Tilskudd bevaringsverdige storferaser

3,250

74.14

Tilskudd til husdyr

2 229,600

160,000

2 389,600

Tilskudd til dyr på utmarksbeite

310,000

31,100

Tilskudd til beitende dyr

388,600

7,500

74.16

Beitetilskudd

698,600

38,600

737,200

Kulturlandskapstilskudd

1 785,000

-12,500

Arealtilskudd

1 343,454

160,600

Digitale markslagskart, IKT

4,565

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 133,019

148,100

3 281,119

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

410,000

15,000

425,000

Omleggingstilskudd økologisk landbruk

36,000

-11,000

Husdyrtilskudd økologisk landbr.

39,000

12,300

Arealtilskudd økologisk landbr.

62,000

-2,600

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

137,000

-1,300

135,700

74.22

Tilskudd til miljøv. spredemåter, husd.gjødsel

11,000

11,000

Sum

7 807,519

537,700

8 345,219

8.3.6 Post 77 Utviklingstiltak (mill. kroner)

Underpost

Ordning

Budsjett 2011

Endring

Budsjett 2012

Tilskudd til semin

30,000

0,700

Tilskudd til veterinærreiser

44,000

Tilskudd til organisasjoner

13,270

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

87,270

0,700

87,970

Tilskudd til frøforsyning

0,500

Tilskudd til lagring av såkorn

3,500

77.12

Tilskudd til frøavl m.m.

7,520

4,000

11,520

77.13

Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging

47,500

1,000

48,500

Frakttilskudd pelsdyrfôr

17,800

Tilskudd til pelsdyrfôr (refusjon)

5,400

77.14

Tilskudd til pelsdyrfôr

23,200

23,200

Utvikling av plantemateriale

10,000

2,000

Opplysningsvirksomhet frukt, grønt og potet

7,500

Kvalitetstiltak settepotetavl

6,540

Tilskudd til produsentsammenslutnnger

0,200

Tilskud til premieringsordning økologisk kjøtt

2,500

-1,500

Handlingsplan plantevernmidler

9,000

1,000

77.15

Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak

35,740

1,500

37,240

77.17

Tilskudd til fruktlager

10,000

10,000

Sum

211,230

7,200

218,430

8.3.7 Post 78 Velferdsordninger (mill. kroner)

Underpost

Ordning

Budsjett 2011

Endring

Budsjett 2012

78.11

Tilskudd til avløsning ferie og fritid

1 173,569

-9,900

1 163,669

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom

186,300

-9,400

176,900

78.13

Medlemsavgift til folketrygden

130,800

-130,800

0,000

78.14

Tilskudd sykepengeordning jordbruket

88,000

88,000

Tilskudd til avløserlag (landbruksvikar)

65,000

-10,000

55,000

Tilskudd landbrukets HMS-tjeneste

14,000

14,000

78.15

Andre velferdstiltak

79,000

-10,000

69,000

78.16

Tidligpensjonsordningen

102,035

-7,000

95,035

Sum

1 759,704

-167,100

1 592,604

8.3.8 Kapittel 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

Underpost

Ordning

Budsjett 2011

Endring

Budsjett 2012

70

Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg

80

Markedsordningen for korn

10,000

17,700

27,700

Sum

10,000

17,000

27,700

Til dokumentets forside