Prop. 126 S (2010–2011)

Jordbruksoppgjøret 2011 – endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m.

Til innholdsfortegnelse

2 Referat fra forhandlingsmøte 16. mai

Plenumsmøte 16.05.11, kl. 09:15

Fra Jordbruket:

Bjørke, Hundåla, Skallerud, Skorge, Huus, Furuberg, Aukan, Staldvik, Godli, Meisfjord

Fra Staten:

Forsell, Skjeflo, Knutsen, White, Glosli, Helgen, Dæhlen, Grotli, Lothe, Sandaaker, Lyssandtræ

Forsell viste til Jordbrukets krav, Statens tilbud og arbeidsdokument fra Jordbrukets forhandlingsutvalg av 13. mai, med følgende innhold:

«Jordbrukets forhandlingsutvalg viser til jordbrukets krav av 28. april og statens tilbud av 11. mai 2011. Jordbrukets forhandlingsutvalg konstaterer at avstanden mellom krav og tilbud er meget stor knyttet til den økonomiske rammen. Dette er et svært krevende utgangspunkt for å kunne nå fram til en forhandlingsløsning.
Hovedprioriteringen til Jordbrukets forhandlingsutvalg i dette jordbruksoppgjøret er reduksjon av inntektsforskjellene til andre grupper, jfr kapittel 5 i Jordbrukets krav av 28. april. Der framgår følgende:
«Jordbrukets forhandlingsutvalg krever at Jordbruket skal:
 • ha dekket kostnadsveksten fra 2011 til 2012.

 • ha dekket manglende inntektsvekst i perioden 2009-2011 for sviktende forutsetninger i tidligere jordbruksoppgjør

 • ha en kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper i 2012.

 • gis muligheter for en heving av inntektsnivået gjennom et lavinntektstillegg»

Jordbrukets forhandlingsutvalg konstaterer at det er stor avstand på disse punktene samlet sett mellom krav og tilbud. Spesielt ligger utfordringene til de to siste kulepunktene.
Tilstrekkelige avklaringer knyttet til den økonomiske rammen og finansiering av den, er helt avgjørende før det er formålstjenelig å diskutere andre tema. Jordbrukets forhandlingsutvalg ønsker derfor å gå inn i en prosess med staten der det foretas avklaringer knyttet til den økonomiske ramme og finansiering av denne. Utfallet av avklaringene vil avgjøre om det er grunnlag for å gå inn i ordinære forhandlinger.»

Forsell viste til den uformelle kontakten som hadde vært mellom partene og ba Jordbrukets forhandlingsutvalg bekrefte om informasjonen som var gitt gjennom kontaktene var tilstrekkelig til å utgjøre et fullverdig grunnlag for å vurdere om det var grunnlag for å gå inn i ordinære forhandlinger.

Bjørke og Furuberg bekreftet at det var gitt tilstrekkelig informasjon. Bjørke sa deretter at jordbruket ikke lenger var i stand til å opptre samlet og ga ordet til Furuberg. Furuberg meddelte at, med grunnlag i informasjonen som var gitt i de uformelle kontaktene, valgte Norsk Bonde- og Småbrukarlag å bryte forhandlingene om ny jordbruksavtale. Furuberg overleverte deretter en ensidig dagsprotokoll som vedlegges referatet.

Forsell spurte, med henvisning til Hovedavtalen, om Jordbrukets forhandlingsutvalg kunne bekrefte at staten hadde gjort det som var mulig for å finne grunnlag for felles opptreden på organisasjonenes side. Bjørke og Furuberg bekreftet at staten hadde opptrådt i samsvar med Hovedavtalen.

Forsell konstaterte at det ikke var mulig å komme fram til avtale med et samlet jordbruk. Forsell spurte om Norges Bondelags holdning, og Bjørke sa at Norges Bondelag ønsket å gå inn i ordinære forhandlinger. Norsk Bonde- og Småbrukarlag forlot deretter møtet.

Forsell viste igjen til den uformelle kontakten mellom partene og den informasjonen som var gitt begge organisasjonene, og overleverte deretter et brev fra finansministeren, datert 16. mai, med følgende innhold:

«Forslag om fjerning av avgiftene i matforvaltningen ifm. statsbudsjettet for 2012
Avgiftene i matforvaltningen som bidrar til å finansiere Mattilsynet, inngår i rammebetingelsene for matsektoren. Jeg tar sikte på å foreslå å fjerne avgiftene i matforvaltningen i skatte- og avgiftsopplegget i statsbudsjettet for 2012. Inntekten fra avgiftene i matforvaltningen er budsjettert til 613,8 mill. kroner i 2011. Jeg legger til grunn at konsekvensene for jordbruket følges opp i jordbruksforhandlingene.»

Partene var enige om å legge brevet til grunn som en del av premissgrunnlaget for det videre arbeidet med sikte på å inngå ny jordbruksavtale.

Møtet ble avsluttet kl. 09:45.

Plenumsmøte 16.05.11, kl. 13:30

Fra Jordbruket:

Bjørke, Hundåla, Skallerud, Skorge, Huus

Fra Staten:

Forsell, Skjeflo, Knutsen, White, Glosli, Helgen, Dæhlen, Grotli, Lothe, Sandaaker, Lyssandtræ

Partene gjennomgikk utkast til sluttprotokoll og fordeling. Forsell konstaterte at det var inngått ny jordbruksavtale mellom staten og Norges Bondelag.

Møtet var slutt kl. 14:15.

Undervedlegg a

Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag viser til statens tilbud av 11. mai 2011 og de sonderinger og avklaringer som har foregått mellom partene.

 1. Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag konstaterer at det er meget stor avstand mellom krav og tilbud i årets jordbruksforhandlinger. Jordbruket la fram et krav med en ramme på 2.600 mill. kroner mens statens tilbud var på 1.000 mill. kroner, en differanse på 1.600 mill. kroner.

 2. Fra statens tilbud ble avgitt og fram til 15.05.2011 har det vært gjennomført uformelle møter mellom partene. Gjennom disse møtene har jordbrukets faglag fått fullt innsyn i statens endelige økonomiske ramme for årets jordbruksavtale.

 3. Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag viser til den politiske plattformen for flertallsregjeringen 2009-2013 der det bl.a. heter: «Regjeringen vil videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken fra forrige periode»

 4. Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag tolker utsagnet i regjeringsplattformen slik at regjeringen i de følgende jordbruksoppgjørene ville videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken for jordbruket gjennom følgende tre elementer:

  1. Kostnadsdekking

  2. Samme kronemessig utvikling som i sammenligningsgruppen

  3. Nivåheving – reduksjon av inntektsforskjellen mellom jordbruket og sammenligningsgruppen

 5. I arbeidsdokumentet fra Jordbrukets forhandlingsutvalg til staten av 13. mai heter det bl.a.: «Hovedprioriteringen til Jordbrukets forhandlingsutvalg i dette jordbruksoppgjøret er reduksjon av inntektsforskjellen til andre grupper». Jordbruket har krevd kompensasjon for økte kostnader, dekking av manglende inntektsvekst i perioden 2009 – 2011 og samme kronemessige inntektsutvikling som andre grupper i 2012. Totalt utgjør denne delen av kravet 1,7 mrd. kroner. Dersom jordbrukets hovedprioritering skal kunne innfris fullt ut må det tilføres ytterligere 900 mill. kroner.

 6. Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag konstaterer at statens endelige økonomiske ramme i årets jordbruksforhandlinger ikke tilfredsstiller jordbrukets krav om kompensasjon for økte kostnader, dekking av manglende inntektsvekst i perioden 2009 – 2011, krav til inntektsvekst fra 2011 til 2012 samt reduksjon av inntektsforskjellen mellom jordbruket og sammenligningsgruppen.

Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag beklager at det ikke var mulig å komme fram til en forhandlingsløsning i årets jordbruksforhandlinger.

Til dokumentets forside