Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020 — Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652

Til innhaldsliste

Forslag

Under Landbruks- og matdepartementet blir i Prop. 1 S (2019–2020) statsbudsjettet for budsjettåret 2020 dei forslaga til vedtak som følgjer førde opp:

Kapittel 1100–1161, 4100–4150, 5576, 5652

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

1100

Landbruks- og matdepartementet:

01

Driftsutgifter

163 404 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

15 738 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald – ordinære forvaltningsorgan, kan overførast, kan nyttast under post 50

2 720 000

50

Større utstyrskjøp og vedlikehald – forvaltningsorgan med særskilde fullmakter

288 000

182 150 000

Sum Administrasjon m.m.

182 150 000

Matpolitikk

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet:

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

120 606 000

120 606 000

1115

Mattilsynet:

01

Driftsutgifter

1 369 024 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

13 331 000

71

Tilskott til erstatningar, overslagsløyving

4 200 000

1 386 555 000

Sum Matpolitikk

1 507 161 000

Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

1136

Kunnskapsutvikling m.m.:

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi

233 816 000

233 816 000

1137

Forsking og innovasjon:

50

Forskingsaktivitet, Noregs forskingsråd

241 761 000

51

Basisløyvingar m.m., Noregs forskingsråd

187 815 000

54

Næringsretta matforsking m.m.

170 000 000

70

Innovasjonsaktivitet m.m., kan overførast

1 000 000

71

Bioøkonomiordninga, kan overførast

2 908 000

603 484 000

Sum Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

837 300 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

1138

Støtte til organisasjonar m.m.:

70

Støtte til organisasjonar

39 302 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjonar og prosessar, kan overførast

1 298 000

72

Stiftinga Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

7 927 000

48 527 000

1139

Genressursar, miljø- og ressursregistreringar:

71

Tilskott til genressursforvaltning og miljøtiltak, kan overførast

30 205 000

30 205 000

1140

Haustbare viltressursar – forvaltning og tilskott til viltformål (Viltfondet) m.m.:

01

Driftsutgifter

16 000 000

21

Spesielle driftsutgifter

22 000 000

71

Tilskott til viltformål, kan overførast

41 278 000

79 278 000

1141

Haustbare viltressursar – jegerprøve, tilskott til organisasjonar m.m.:

23

Jegerprøve m.m., kan overførast

4 500 000

75

Organisasjonar – haustbare viltressursar

6 889 000

11 389 000

1142

Landbruksdirektoratet:

01

Driftsutgifter

241 733 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

12 051 000

50

Arealressurskart

7 676 000

60

Tilskott til veterinærdekning

170 286 000

70

Tilskott til fjellstover

816 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overførast

4 513 000

72

Erstatningar ved ekspropriasjon og leige av rett til reinbeite, overslagsløyving

452 000

73

Tilskott til erstatningar m.m. etter offentlege pålegg i plante- og husdyrproduksjon, overslagsløyving

55 610 000

74

Kompensasjon til dyreeigarar som blir pålagde beitenekt

1 000 000

77

Tilskott til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhald, kan overførast

160 000 000

78

Tilskott til omstilling ved avvikling av pelsdyrhald, kan overførast

20 000 000

80

Radioaktivitetstiltak, kan overførast

500 000

674 637 000

1148

Naturskade – erstatningar:

71

Naturskade – erstatningar, overslagsløyving

168 000 000

168 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket:

51

Tilskott til Utviklingsfondet for skogbruket

3 488 000

71

Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overførast

79 774 000

73

Tilskott til skog-, klima- og energitiltak, kan overførast

38 944 000

122 206 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

14 533 000

50

Tilskott til Landbrukets utviklingsfond (LUF)

1 250 553 000

70

Marknadsregulering, kan overførast

303 747 000

71

Tilskott til erstatningar m.m., overslagsløyving

43 000 000

73

Pristilskott, overslagsløyving

3 800 600 000

74

Direkte tilskott, kan overførast

9 404 044 000

77

Utviklingstiltak, kan overførast

281 980 000

78

Velferdsordningar, kan overførast

1 547 195 000

16 645 652 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen:

51

Tilskott til Utviklings- og investeringsfondet

36 600 000

72

Tilskott til organisasjonsarbeid

7 300 000

75

Kostnadssenkande og direkte tilskott, kan overførast

88 200 000

79

Velferdsordningar, kan overførast

4 000 000

136 100 000

1161

Myndigheitsoppgåver og sektorpolitiske oppgåver på statsgrunn:

70

Tilskott til Statskog SFs myndigheitsoppgåver og sektorpolitiske oppgåver

14 123 000

75

Tilskott til oppsyn i statsalmenningar

10 090 000

24 213 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

17 940 207 000

Sum departementets utgifter

20 466 818 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

4100

Landbruks- og matdepartementet:

01

Refusjonar m.m.

126 000

30

Husleige

972 000

1 098 000

Sum Administrasjon m.m.

1 098 000

Matpolitikk

4115

Mattilsynet:

01

Gebyr m.m.

199 828 000

02

Driftsinntekter og refusjonar m.m.

5 962 000

205 790 000

Sum Matpolitikk

205 790 000

Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

4136

Kunnskapsutvikling m.m.:

30

Husleige, Norsk institutt for bioøkonomi

18 533 000

18 533 000

Sum Forsking, innovasjon og kunnskapsutvikling

18 533 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

4141

Haustbare viltressursar:

01

Jegerprøve, gebyr m.m.

4 500 000

4 500 000

4142

Landbruksdirektoratet:

01

Driftsinntekter, refusjonar m.m.

44 363 000

44 363 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.:

85

Marknadsordninga for korn

50 000

50 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet:

70

Forskingsavgift på landbruksprodukt

170 000 000

72

Jeger- og fellingsavgifter

90 000 000

260 000 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

308 913 000

Forretningsdrift

5652

Statskog SF – renter og utbytte:

85

Utbytte

33 750 000

33 750 000

Sum Forretningsdrift

33 750 000

Sum departementets inntekter

568 084 000

Fullmakter til å overskride gitte løyvingar

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2020 kan:

 1. overskride løyvinga under

  mot tilsvarande meirinntekter under

  kap. 1115 post 01

  kap. 4115 post 02

  kap. 1137 post 54

  kap. 5576 post 70

  kap. 1141 post 23

  kap. 4141 post 01

  kap. 1142 post 01

  kap. 4142 post 01

  Meirinntekt som gir grunnlag for overskriding, skal òg dekkje meirverdiavgift knytt til overskridinga, og får difor òg verknad for kap. 1633, post 01 for dei statlege forvaltningsorgana som inngår i nettoordninga for meirverdiavgift.

  Meirinntekter og eventuelle mindreinntekter blir tekne med i berekninga av overføring av ubrukt løyving til neste år.

 2. overskride løyvinga under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehald – ordinære forvaltningsorgan, med eit beløp som svarer til meirinntektene frå sal av eigedom, avgrensa oppover til 25 mill. kroner. Unytta meirinntekter frå sal av eigedom kan reknast med ved utrekning av overførbart beløp under løyvinga.

III

Forskottering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2020 kan overskride løyvinga under kap. 1142 Landbruksdirektoratet, post 01 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i samband med forskottering av utgifter til tvangsflytting av rein.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gitte løyvingar

IV

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2020 kan gi tilsegn om tilskott ut over gitte løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegner og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1137

Forsking og innovasjon

71

Bioøkonomiordninga

6,6 mill. kroner

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade – erstatningar

90,5 mill. kroner

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

71

Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket

116,2 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Sal av fast eigedom

Stortingetykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2020 kan selje innkjøpt og opphavleg statseigedom for inntil 110 mill. kroner. Departementet kan trekkje utgifter ved salet frå salsinntektene før desse blir inntektsførte.

VI

Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Landbruk- og matdepartementet i 2020 kan gi Landbruksdirektoratet fullmakt til regnskapsføring av a konto forskot til slakteri og meieri, og til forskingsavgift, omsetnadsavgift og overproduksjonsavgift, mot mellomværendet med statskassen.

Til forsida av dokumentet