Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

1 Oversikt over forslag til utgifter på Svalbard som blir dekte over statsbudsjettet for 2016

(1 000 kr)

Kap.

Post

Rekneskap 2014

Saldert budsjett 2015

Forslag 2016

Kunnskapsdepartementet

280

71

Felles einingar – tilskot UNIS

117 935

121 827

125 360

283

50

Meteorologisk institutt, drift av

stasjonane på Bjørnøya og Hopen

16 500

17 200

18 010

285

52 og 53

Noregs forskingsråd

75 000

75 000

75 000

Kulturdepartementet

320

78

Ymse faste tiltak – Kulturtiltak på Svalbard

151

156

159

3261

80

Tilskot til tiltak under Nasjonalbiblioteket, Bibliotekteneste på Svalbard

320

3352

71

Produksjonstilskot – Svalbardposten

472

328

70

Det nasjonale museumsnettverket – Svalbard museum

1 718

1 750

1 780

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

579

01

Valutgifter

0

60

0

5523

72

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

7 743

5954

Statens kartverk

85 000

70 000

97 000

2445

24

Sysselmannens administrasjonsbygning

748

1 130

630

2445

24

Svalbard kyrkje

768

961

961

2445

24

Meteorologiske stasjonar, Bjørnøya

734

1 433

433

2445

24

Meteorologiske stasjonar, Hopen

684

25

25

2445

24

Sverdrupstasjonen, Ny-Ålesund

21

225

225

2445

24

Svalbard Forskingspark

4 867

2 531

1 401

2445

24

Kjell Henriksen-observatoriet

166

192

192

2445

24

Svalbard globale frøkvelv

70

87

87

2445

24

Statsbyggs eigedomar innlemma i husleigeordninga i 2016

0

0

8 564

2445

24

Renter og avskrivingar

0

0

4 050

Helse- og omsorgsdepartementet

7325

75

Tilskot Helse Nord RHF

32 429

33 970

34 955

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

8446

70

Kontantstøtte

0

0

0

8456

70

Barnetrygd

6 000

5 500

8547

21

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

160

2 250

980

Nærings- og fiskeridepartementet

937

71

Tilskot Visit Svalbard AS

2 100

2 100

2 200

953

70

Tilskot Kings Bay AS

27 500

27 500

20 700

Klima- og miljødepartementet

1400

Spesielle driftsutgifter

1 000

500

500

14108

Polarforsking og miljøovervaking

14 000

14 000

14 000

1420

Miljødirektoratet

1 250

1 050

1 210

14719

Norsk Polarinstitutt

91 000

104 200

96 084

Arbeids- og sosialdepartementet

640

01

Arbeidstilsynet

385

398

408

Justis- og beredskapsdepartementet

451

01

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

144

80

189

Sum

482 865

484 625

510 603

1 Budsjett 2016 vil bli fastsett av Nasjonalbiblioteket på eit seinare tidspunkt.

2 Beløpet under kap. 335 Produksjonstilskot, post 71 gjeld tilskot til Svalbardposten. Beløpet blir utrekna pr. oktober inneverande år med utgangspunkt i opplagstal.

3 Tilsegn blir løyvd fortløpande.

4 Låg tidlegare under dåverande Miljøverndepartementet.

5 Longyearbyen sjukehus er ein del av Universitetssjukehuset i Nord-Noreg HF i Helse Nord RHF. Talet for 2016 er førebels ikkje kjent og er difor anslag (budsjett 2015 + pris- og lønnsvekst 2,9 pst.).

6 Det finst førebels ikkje rekneskapstal for 2014 (NAV).

7 Samla estimerte refusjonar , inkl. refusjon av 0,77 mill. kroner til tiltak i 2014 for barnevernsutgifter på Svalbard.

8 Beløpa er overslag over kor stor del av ei større løyving som gjeld tiltak på Svalbard.

9 Grunnlaget for forslaget for 2016 er saldert budsjett for 2015, som er redusert med 10. mill. kroner. Løyvinga på 10. mill. kroner var eittårig og øyremerka til ny teljing av bestanden av isbjørn i Barentshavet i 2015

Til forsida av dokumentet