Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

2 Oversikt over forslag til inntekter til Svalbard som inngår i statsbudsjettet for 2016

(1 000 kr)

Kap.

Post

Rekneskap 2014

Saldert budsjett 2015

Forslag 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

24451

24

Statsbygg, leigeinntekter

59 320

63 478

63 478

2445

24

Inntekter som følge av innlemming

0

0

5 020

Justis- og beredskapsdepartementet

3451

01

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

195

157

205

Sum

59 515

63 635

68 703

1 Husleige til Statsbygg i form av avkastning på kapital for bygningar som er innlemma i den statlege husleigeordninga.

Til forsida av dokumentet