Rettsanmodninger i sivile saker - lister over sentralmyndigheter

Dette rundskrivet inneholder informasjon om Internettadresser med lister over medlemsstater i henholdsvis forkynningskonvensjonen 1965, bevisopptakskonvensjonen 1970, sivilprosesskonvensjonen 1954 og konvensjon om opplysning om fremmed rett med tilleggsprotokoll.

 

Nr.
G-03/2007
Vår ref.
200500382
Dato
19.04.2007


RETTSANMODNINGER I SIVILE SAKER – LISTER OVER SENTRALMYNDIGHETER

Dette rundskrivet inneholder informasjon om Internettadresser med lister over medlemsstater i henholdsvis forkynningskonvensjonen 1965, bevisopptakskonvensjonen 1970, sivilprosesskonvensjonen 1954 og konvensjon om opplysning om fremmed rett med tilleggsprotokoll.

Rundskrivet inneholder oversikt over adresser til sentralmyndighetene etter forkynningskonvensjonen 1965 og bevisopptakskonvensjonen 1970. Videre inneholder det adresser til sentralmyndigheter etter Overenskomst mellom de nordiske land om gjensidig rettshjelp 26. april 1974 og Overenskomst 17. juni 1977 mellom Tyskland og Norge.

Justisdepartementet har utarbeidet ytterligere ett rundskriv om rettsanmodninger i sivile saker. Dette omhandler ulike typer rettslig bistand, herunder bevisopptak, forkynning av rettslige og utenrettslige dokumenter og opplysninger om fremmed rett. Rundskrivet finnes på www.regjeringen.no 

Forkynning for norske borgere i utlandet skal ikke lenger sendes via Justisdepartementet, men direkte til vedkommende ambassade. Det vises til rundskriv G-04/2007, pkt. 2.1.1. Ved forkynning til USA skal dokumentene i de fleste tilfeller oversendes det generalkonsulat som har ansvar for delstaten der mottaker bor eller oppholder seg. Noen delstater har ambassaden i Washington ansvar for, og disse skal derfor oversendes ambassaden. Rundskrivet inneholder en liste over de ulike generalkonsulatene i USA, en oversikt over embetsdistriktene til de ulike generalkonsulatene, samt hvilke embetsdistrikter som hører under ambassaden.

Dette rundskrivet vil sammen med rundskriv G-04/2007 erstatte tidligere rundskriv om rettsanmodninger, herunder G-189/80 Rettsanmodninger, G-36/91 Forkynning i utlandet i sivile saker – forkynningskonvensjonen og G-11/2003

Oppdatert informasjon om ratifikasjoner, erklæringer og forbehold til forkynningskonvensjonen 1965 og bevisopptakskonvensjonen 1970 kan finnes på nettstedet www.hcch.net

Justisdepartementets sivilavdeling, 19.04.2007. Oppdatert 01.11.2014.

Dette rundskriv trer i kraft straks.


Wenche L. Kverneland                                            Liv Christina Houck Egseth
avdelingsdirektør                                                   seniorrådgiver

Hele rundskrivet kan leses her (pdf-format)