G-02/2022 – Rundskriv om rettsanmodninger i sivile saker

Dette rundskrivet omhandler rettsanmodninger i sivile saker. For rettsanmodninger i straffesaker vises det til Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv G -19/2001 Internasjonalt rettslig samarbeid i straffesaker.

G-02/2022 – Rundskriv om rettsanmodninger i sivile saker.pdf