Historisk arkiv

Rundskriv om rettsanmodninger i sivile saker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Dette rundskrivet omhandler rettsanmodninger i sivile saker. For rettsanmodninger i straffesaker vises det til Justisdepartementets rundskriv G -19/2001 Internasjonalt rettslig samarbeid i straffesaker.

Nr.
G-04/2007

Vår ref.
200500382

Dato
19.04.2007
  

FORORD
Dette rundskrivet omhandler rettsanmodninger i sivile saker. For rettsanmodninger i straffesaker vises det til Justisdepartementets rundskriv G-19/2001 Internasjonalt rettslig samarbeid i straffesaker.

Begrepet rettsanmodninger brukes her i vid forstand, og omfatter både anmodninger om forkynning og anmodninger om bevisopptak. Rundskrivet omhandler fremgangsmåten for forkynning og bevisopptak i utlandet, samt behandling av utenlandske anmodninger om forkynning og bevisopptak. Rundskrivet har også et punkt om stevning av fremmede stater ved norsk domstol.

Rundskrivet gir ikke en fullstendig oversikt over alle former for rettslig samarbeid. For eksempel omfatter rundskrivet ikke anerkjennelse og fullbyrding av dommer. For informasjon om den europeiske konvensjon om opplysninger om fremmed rett vises det til rundskriv
G-134/79.

Rundskrivet retter seg særlig mot domstolene, fylkesmannsembetene og andre som har kompetanse til å fremme rettsanmodninger, men vil også være nyttig for andre som har befatning med denne type saker.

Det tas sikte på at rundskrivet skal være en praktisk håndbok for brukerne. De viktigste konvensjonene er derfor inntatt som vedlegg til dette dokumentet. Lister over hvilke stater som er tilsluttet de forskjellige konvensjonene og adresser til aktuelle myndigheter i konvensjonsstatene er tatt inn i rundskriv G-03/2007 som er lagt ut på www.regjeringen.no.
Oppdatert informasjon over ratifikasjoner, nasjonale myndigheter, forbehold og erklæringer til Haag-konvensjonene finnes på Haag-konferansens side på Internett: www.hcch.net.

Rundskrivet erstatter tidligere rundskriv om rettsanmodninger, herunder G -189/80 Rettsanmodninger, G -36/91 Forkynning i utlandet i sivile saker – forkynningskonvensjonen og G -11/2003.

Dette rundskriv trer i kraft straks.

Justisdepartementets sivilavdeling, 19.04.2007

 

Wenche L. Kverneland                                                Liv Christina Houck Egseth
avdelingsdirektør                                                       seniorrådgiver

 

Hele rundskrivet kan leses her (doc)

Hele rundskrivet kan leses her (pdf)