St.meld. nr. 17 (1999-2000)

Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og mål

1.1.1 Målsettinger

Barn og ungdom har krav på trygge og gode oppvekstkår. Problemer knyttet til vold, mobbing, kriminalitet, rus og rasisme blant barn og ungdom har fått økt oppmerksomhet de senere år, og situasjonen vekker uro. Dette er en utvikling som regjeringen ønsker å snu gjennom et bredt engasjement.

Målet med meldingen er å gi en samlet presentasjon av hvordan regjeringen vil styrke og videreutvikle innsatsen med å forebygge og bekjempe barne- og ungdomskriminalitet. Dette skal skje gjennom bedre samarbeid mellom lokale og sentrale myndigheter, og ved å trekke barn og ungdom, foreldre, frivillige organisasjoner og grupper aktivt inn i arbeidet. Den styrkede innsatsen skal skje gjennom en handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet som skal gjennomføres over en periode på 5 år (2000-2004). Bedre samordning og koordinering av det forebyggende arbeidet står sentralt i planen, sammen med bedre oppfølging av barn og ungdom med alvorlige atferdsproblemer, unge lovovertredere og kriminelle ungdomsgjenger.

Bakgrunnen for planen er at Stortinget 18. mai 1999 fattet følgende vedtak: «Stortinget ber Regjeringen fremlegge en samlet plan for innsats og tiltak som bekjemper kriminelle handlinger blant barn og unge, herunder så vel reaksjoner som forebyggende tiltak, og presentere denne for Stortinget på en egnet måte i løpet av 1999» (Jf. Innst. O. nr. 64).

1.1.2 Oppfølging

Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Barne og familiedepartementet, Justisdepartementet, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Sosial- og helsedepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

Oppfølgingen i kommuner og fylker skal skje gjennom samarbeid mellom sentrale og lokale myndigheter. Den statlige oppfølgingen skal skje gjennom et samarbeid mellom de fem departementene. Arbeidet vil bli koordinert av Barne- og familiedepartementet og fulgt opp gjennom statssekretærutvalget for barne- og ungdomsspørsmål. Utvalget skal følge opp arbeidet gjennom drøftinger og prioriteringer av innsatsen, og ved å ta initiativ til nye tiltak og satsinger i planperioden.

Innsatsen og tiltakene som presenteres i planen er omfattende, og det er en utfordring å sikre den nødvendige oppfølgingen. Planen gir oversikt over den statlige innsatsen og planene på området, men tiltakene og arbeidet som presenteres kan fortsatt samordnes bedre departementene imellom. Gjennom statssekretærutvalget for barne- og ungdomsspørsmål vil departementene videreføre arbeidet med å få til en bedre samordning og koordinering av dem statlige innsatsen på området. Dette vil få høy prioritet i det tverrdepartementale samarbeidet om oppfølging av planen. Også i kommuner og fylker er behov for å styrke arbeidet med å få til den nødvendige samordningen av den lokale innsatsen for barn og ungdom.

1.2 Hovedtrekk i planen

1.2.1 En koordinert og helhetlig satsing

Innsatsen og tiltakene som presenteres i planen spenner over et vidt felt, fra forebyggende barne- og ungdomsarbeid til reaksjoner på kriminelle handlinger. For å få til den nødvendige satsingen, og hindre at barn og ungdom bli kasteballer mellom hjelpetjenestene, hindre at uheldig atferd utvikler seg og legge til rette for gode og trygge nærmiljøer, vil det bli lagt vekt på bedre samordning og koordinering av arbeidet, i kommunene, mellom lokale og sentrale myndigheter og ved bedre samordning av den statlige innsatsen på området.

Det er et særlig behov for å styrke og videreutvikle det tverrsektorielle samarbeidet mellom ulike etater og tjenester lokalt (som skole, politi, barnevernstjeneste, pedagogisk-psykologisk tjeneste, helsetjeneste, barne- og ungdomspsykiatri, kultur- og fritidsetat mm.). Videre er det behov for styrket samarbeid mellom offentlige myndigheter, barn og ungdom, foreldre, frivillige organisasjoner og grupper. Når det gjelder reaksjoner på kriminelle handlinger, er det av betydning at virkemidlene gir hjelp til å unngå senere kriminalitet, både gjennom å virke avskrekkende og ved å gi nødvendig hjelp og motivasjon til egen livsmestring.

Flere av tiltakene i planen dreier seg om kompetanseutvikling blant fagfolk som er i kontakt med barn og unge som begår kriminalitet eller har andre former for alvorlige atferdsproblemer. Hvordan arbeidet og innsatsen skal legges opp redegjøres det for i de enkelte kapitlene.

1.2.2 Kapitteloversikt

I kapittel 2 presenteres mål for arbeidet med å sikre barn og ungdom gode oppvekst- og levekår. Her gis det og en oversikt over barne- og ungdomskriminaliteten. Innsatsen og tiltakene i planen er presentert i kapitlene 3 til 8. I kapittel 3 gjøres det rede for overordnede statlige satsinger som ledd i et helhetlig forebyggende arbeid rettet mot barn og ungdom. Kapittel 4 omhandler satsingene i planen som retter seg mot skolen, mens kapittel 5 omhandler satsinger som retter seg mot fritid og nærmiljø. I kapittel 6 presenteres innsats som har som mål å styrke oppfølgingen av barn og ungdom med alvorlige atferdsproblemer. Innsats rettet mot unge lovovertredere og kriminelle ungdomsgjenger presenteres i kapittel 7. Kapittel 8 gir oversikt over kunnskapsutvikling og forskning på området.

Til dokumentets forside