St.meld. nr. 17 (1999-2000)

Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet

Til innholdsfortegnelse

9 Økonomiske og administrative konsekvenser

Meldingen gir en samlet presentasjon av hvordan regjeringen vil styrke og videreutvikle innsatsen med å forebygge og bekjempe barne- og ungdomskriminalitet. Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet skal gjennomføres over en periode på 5 år (2000-2004). Bedre samordning og koordinering av det forebyggende arbeidet står sentralt i planen, sammen med bedre oppfølging av barn og ungdom med alvorlige atferdsproblemer, unge lovovertredere og kriminelle ungdomsgjenger.

De fleste tiltakene og innsatsen som er presentert i planen er allerede finansiert over de enkelte departementene sine ordinære budsjetter. Gjennomføring av planen vil innebære behov for økte midler for å styrke og videreutvikle innsatsen på området. Regjeringen vil komme tilbake til den økonomiske inndekningen i de årlige budsjettene i planperioden. Når det gjelder finansieringen av arbeidet i 2000 vil regjeringen eventuelt komme tilbake til dette i revidert nasjonalbudsjett 2000.

Innsatsen og tiltakene som presenteres i planen er omfattende, og det er en utfordring å sikre den nødvendige oppfølgingen. Gjennomføringen av planen forutsetter en bedre samordning og koordinering av innsatsen for barn og ungdom både på statlig og på lokalt nivå. Utover dette har ikke arbeidet noen administrative konsekvenser.

Til dokumentets forside