St.meld. nr. 20 (2004-2005)

Vilje til forskning

Til innholdsfortegnelse

1 Institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter

Institutter Statlig bevilgningsansvar Rettslig status Kanalisering av basisbevilgning
Primærnæringsinstitutter
Havforskningsinstituttet (HI) Fiskeri- og kystdep. Statlig Direkte fra dep.
Institutt for akvakulturforskning AS (AKVAFORSK) Landbruks- og matdep. Aksjeselskap Forskningsrådet
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) Fiskeri- og kystdep. Statlig Direkte fra dep.
Norconserv AS Fiskeri- og kystdep. Aksjeselskap Forskningsrådet
Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS (FISKERIFORSKNING) Fiskeri- og kystdep. Aksjeselskap Forskningsrådet
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) Landbruks- og matdep. Statlig Forskningsrådet
Norsk institutt for planteforsking (PLANTEFORSK) Landbruks- og matdep. Statlig Forskningsrådet
Norsk institutt for skogforskning (SKOGFORSK Landbruks- og matdep. Statlig Forskningsrådet
Norsk senter for bygdeforskning (BYGDEFORSKNING) Landbruks- og matdep. Stiftelse Forskningsrådet
Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Landbruks- og matdep. Stiftelse Forskningsrådet
Senter for jordfaglig miljøforskning (JORDFORSK) Landbruks- og matdep. og Miljøverndep. Stiftelse Forskningsrådet
SINTEF Fiskeri og Havbruk AS Fiskeri- og kystdep. Aksjeselskap Forskningsrådet
Veterinærinstituttet Landbruks- og matdep. Statlig Forskningsrådet
Regionale samfunnsvitenskapelige institutter
Agderforskning Nærings- og handelsdep. Aksejselskap Forskningsrådet
Møreforskning Nærings- og handelsdep. Stiftelse Forskningsrådet
Nordlandsforskning Nærings- og handelsdep. Stiftelse Forskningsrådet
Nord-Trøndelagsforskning Nærings- og handelsdep. Stiftelse Forskningsrådet
NORUT NIBR Finnmark AS Nærings- og handelsdep. Aksjeselskap Forskningsrådet
NORUT Samfunnsforskning AS Nærings- og handelsdep. Aksjeselskap Forskningsrådet
STIFTELSEN Østfoldforskning Nærings- og handelsdep. Stiftelse Forskningsrådet
Telemarksforsking – Bø Nærings- og handelsdep. Stiftelse Forskningsrådet
Telemarksforsking – Notodden Nærings- og handelsdep. Stiftelse Forskningsrådet
Vestlandsforsking Nærings- og handelsdep. Stiftelse Forskningsrådet
Østlandsforskning Nærings- og handelsdep. Stiftelse Forskningsrådet
Nasjonale samfunnsvitenskapelige institutter
Arbeidsforskningsinstituttet AS (AFI) Arbeids- og sosialdep. Aksjeselskap Forskningsrådet
Forskningsstiftelsen FAFO Utd.- og forskningsdep. Stiftelse Forskningsrådet
Fridtjof Nansens Institutt (FNI) Utd.- og forskningsdep. Stiftelse Forskningsrådet
Institutt for forsvarsstudier Forsvarsdepartementet Statlig Direkte fra dep.
Institutt for fredsforskning (PRIO) Utd.- og forskningsdep. Stiftelse Forskningsrådet
Institutt for samfunnsforskning (ISF) Utd.- og forskningsdep. Stiftelse Forskningsrådet
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Utd.- og forskningsdep. Statlig Direkte fra dep.
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning – Senter for innovasjonsforskning (NIFU STEP) Utd.- og forskningsdep. Stiftelse Forskningsrådet
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Utd.- og forskningsdep. Statlig Direkte fra dep.
Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) Nærings- og handelsdep. Aksjeselskap Forskningsrådet
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) Barne- og familiedep. Statlig Direkte fra dep.
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Arbeids- og sosialdep. Statlig Direkte fra dep.
NTNU Samfunnsforskning A/S (tidl. ALLFORSK) Utd.- og forskningsdep. Aksjeselskap Ingen basisbev.
Transportøkonomisk institutt (TØI) Nærings- og handelsdep. og Samferdselsdep. Stiftelse Forskningsrådet
Medisin og helseinstitutter
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Arbeids- og sosialdep. Statlig Direkte fra dep.
Miljø- og utviklingsinstitutter
Chr. Michelsens institutt (CMI) Utenriksdepartementet Stiftelse Forskningsrådet
CICERO Senter for klimaforskning (CICERO) Miljøverndepartementet Stiftelse Forskningsrådet
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) Miljøverndepartementet Stiftelse Forskningsrådet
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Miljøverndepartementet Stiftelse Forskningsrådet
Norsk institutt for luftforskning (NILU) Miljøverndepartementet Stiftelse Forskningsrådet
Norsk institutt for naturforskning (NINA) Miljøverndepartementet Stiftelse Forskningsrådet
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Miljøverndepartementet Stiftelse Forskningsrådet
Teknisk-industrielle institutter
Christian Michelsen Research AS (CMR) Nærings- og handelsdep. Aksjeselskap Forskningsrådet
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Forsvarsdepartementet Statlig Direkte fra dep.
Institutt for energiteknikk (IFE) Nærings- og handelsdep. Stiftelse Forskningsrådet
Norges byggforskningsinstitutt (BYGGFORSK) Nærings- og handelsdep. Stiftelse Forskningsrådet
Norges Geotekniske Institutt (NGI) Nærings- og handelsdep. Stiftelse Forskningsrådet
NORSAR Nærings- og handelsdep. Stiftelse Forskningsrådet
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt A/S (MARINTEK) Nærings- og handelsdep. Aksjeselskap Forskningsrådet
Norsk Regnesentral (NR) Nærings- og handelsdep. Stiftelse Forskningsrådet
NORUT Informasjonsteknologi AS (NORUT IT) Nærings- og handelsdep. Aksjeselskap Forskningsrådet
NORUT Teknologi AS Nærings- og handelsdep. Aksjeselskap Forskningsrådet
Rogalandsforskning (RF)* Nærings- og handelsdep. Stiftelse Forskningsrådet
SINTEF Energiforskning A/S Nærings- og handelsdep. Aksjeselskap Forskningsrådet
SINTEF Petroleumsforskning A.S Nærings- og handelsdep. Aksjeselskap Forskningsrådet
Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved NTH (SINTEF)** Nærings- og handelsdep. Stiftelse Forskningsrådet
Telemark Teknisk-Industrielle Utviklingssenter (TELTEK) Nærings- og handelsdep. Stiftelse Forskningsrådet

* Inkluderer Rogalandsforskning – Samfunn

** Inkluderer SINTEF Helse og SINTEF Teknologiledelse

Lenker til forskningsinstituttenes hjemmesider finnes i NIFU STEPs instituttkatalog (www.nifustep.no/norsk/innhold/statistikk/instituttkatalogen)

Til dokumentets forside