St.meld. nr. 23 (1999-2000)

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1997 og 1998

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

1.1 Hovedinnholdet i meldingen

Fiskeridepartementet legger med dette frem melding om gjennomføring av lov av 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk (råfiskloven) og lov av 27.april 1990 nr. 9 om regulering av eksport av fisk og fiskevarer (fiskeeksportloven), samt relevante saker som er av særlig interesse å legge frem for Stortinget. Meldingen omfatter perioden 1997 og 1998. Enkelte saker fra 1999 er også inntatt.

Den forrige meldingen om gjennomføring av råfiskloven ble lagt frem for Stortinget i St.meld. nr. 15 (1997-98) Om gjennomføring av råfiskloven m.v. i 1995 og 1996.

Utformingen av meldingen er denne gangen noe endret i forhold til tidligere meldinger om gjennomføringen av råfiskloven. Den gjennomgang som tidligere har vært gjort med hensyn til de enkelte salgslagenes virksomhet er utelatt. Til erstatning for dette er styrets beretninger for de enkelte salgslag tatt med som trykt vedlegg. Meldingen gir i år også en bredere redegjørelse for gjennomføringen av eksporten. Meldingene har for så vidt gjennomgått en utvikling hvor eksportomtalen gradvis er blitt mer omfattende. Ved denne melding er det funnet grunnlag for å la dette komme til uttrykk i overskriften. Denne er således endret slik at den også omfatter gjennomføringen av fiskeeksportloven. Med unntak av to tabeller er samtidig det tidligere relativt store omfanget av eksporttabeller tatt ut. Slike tabeller vil i stedet fremgå av det trykte vedlegget av Eksportutvalget for fisk sine årsberetninger.

Tabell 1.1 Fangstmengde i rund vekt og fangstverdi i 1997 og 1998 fordelt på salgslag i tonn og 1000 kr (norske fartøyer).

Salgslag1997 tonn1997 1.000 kr1998 tonn1998 1.000 kr
Skagerakfisk14 730177 92115 897210 843
Rogaland Fiskesalgslag11 541136 9969 054126 216
Vest-Norges Fiskesalslag32 796226 69335 360317 814
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag189 7001 453 892178 0231 834 849
Norges Råfisklag591 6243 699 072541 2064 668 412
Norges Sildesalgslag2 014 7693 464 5342 068 3703 282 509
Fangst registrert på annen måte17 21247 3432 32912 702
Totalt2 862 3729 206 4502 850 23910 453 344

1 Rubrikken «fangst registrert på annen måte», refererer til fangst av fisk som ikke er omsatt gjennom salgslagene av en eller flere av følgende årsaker: Arten er ikke underlagt salgslagenes omsetningsrett. Arten er underlagt salgslagenes omsetningsrett, men fangsten kan ikke gjøres opp av salgslaget på grunn av regnskaps- og garantimessige forhold. Fangsten ligger på lager uten at omsetning har funnet sted på tidspunktet for endelig statistikkproduksjon (verdien er estimert). Fangsten er omsatt ulovlig og er blitt oppdaget ved kontrollinspeksjoner eller ved informasjon fra myndighetene i andre land.

1.2 Status i lovverket.

I de to foregående meldingene er det redegjort for at råfiskloven § 4 har blitt endret slik at salgslagene ikke lenger har myndighet til å godkjenne kjøpere av fisk i første hånd. Det er vist til at endringen ikke ble iverksatt som følge av at Stortinget ønsket en nærmere vurdering av behovet for alternative ordninger. Vurderingen resulterte i vedtagelsen av lov av 24. juni 1994 nr. 34 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v. Formålet med loven er å etablere en tilsynsordning med omsetningsleddene i førstehåndsomsetningen av fisk og fiskevarer.

Etter at forskrifter til loven var ferdig utarbeidet høsten 1997 ble lov om endring av råfiskloven § 4 og kjøperregistreringsloven, iverksatt 1. januar 1998. Fra denne dato erstattet det nye regelverket den tidligere ordningen med at salgslagene godkjente førstehåndskjøperne av råfisk.

Til dokumentets forside