St.meld. nr. 23 (1999-2000)

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1997 og 1998

Til innholdsfortegnelse

8 Utdrag av årsmeldinger for Norges Sildesalgslag for 1997 og 1998

8.1 Styrets beretning for 1997

Styrets melding og årsregnskapet omfatter morselskapet Norges Sildesalgslag og konsernet Norges Sildesalgslag. Konsernet Norges Sildesalgslag består foruten morselskapet av det heleide datterselskapet Sildinvest A/S. Sildinvest A/S eier eiendommer og aksjer samt Silfas A/S.

Omsetning og marked

Norges Sildesalgslag fastsetter minstepriser i første hånd etter drøftelser med kjøpernes organisasjoner. Norges Sildesalgslag tilstreber å fastsette markedsriktige priser i første hånd. Salgsutvalgene for konsumråstoff, hermetikkråstoff og mel, olje og fôr er ansvarlige for drøftinger med kjøperne om førstehåndspriser for råstoff.

For råstoff til mel og olje ble det oppnådd enighet om prisene med Sildemelfabrikkenes Landsforening. For sild og makrell til konsum drøftet laget prisene med Fiskerinæringens Landsforening (FNL). Det ble oppnådd enighet om alle priser. Det ble ikke oppnådd en omforent avtale om kvantum og pris for hermetikkråstoff, da kjøperne ikke ble enige om den del av avtalen som omhandler kjøp og salg av brisling dem imellom.

Styret tilstreber å finne frem til omsetningsordninger som sikrer en rasjonell avvikling av fisket, og som sikrer fisker gode priser, sett i lys av markedsmulighetene. Auksjon som prøveordning for alt ringnot/trålfanget råstoff til mel og olje ble innført fra 01.09.98. Videre ble det oppnådd enighet med kjøpernes organisasjoner i Norge og Danmark om å ta danske og svenske kjøpere med på sildeauksjonen/konsum i 2. halvår -97.

Det ble omsatt 2,2 mill tonn råstoff gjennom laget i 1997 til en samlet verdi av kr. 4.039 mill. Kvantumet fordelte seg med 1,0 mill. tonn på konsumråstoff og 1,2 mill tonn på mel- og oljeråstoff. Verdien fordelte seg med 3.064 mill. kr. på konsumråstoff og 971 mill kr. på mel- og oljeråstoff.

Oppnådde snittpriser for råstoff til konsum falt fra 3,24 kr/kg i 1996 til 2,98 kr/kg i 1997 (- 8 %). De fleste råstoffslag til konsum viste et fall i forhold til 1996 med unntak av havfanget makrell og kystbrisling.

Førstehåndsverdien av makrell omsatt gjennom laget utgjorde i 1997 1.536 (1.540) mill kr, mens verdien av NVG-sild utgjorde 1.582 (1.327) mill kr. Industritrålfisket etter øyepål/tobis hadde en førstehåndsverdi på 322 (161) mill kr.

De største markedstiltakene på konsumsiden har som tidligere vært preget av fellestiltak. Laget samarbeider med Markedsgruppen for pelagisk og Markedsgruppen for Norge under Eksportutvalget for fisk. Laget har i 1997 deltatt i flere prosjekter i inn- og utland som profilerer pelagisk fisk. For øvrig har laget gjennom økt satsing på bl.a. profilering gradvis økt bruken av annonser o.l. som skal fremme lagets fiskeslag.

Det direkte markedsrettede arbeidet for mel og olje forestås av Norsildmel A/L, som eies av Norges Sildesalgslag og sildemelindustrien i fellesskap. Utviklingen av nye produkter, forbedring av produktene og utviklingen av nye anvendelsesområder ivaretas ved Sildolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt (SSF). Bevilgningene til Norsildmel og SSF skjer gjennom Prisreguleringsfondet for Sild, og finansieres av fiskerne og sildemelfabrikkene i fellesskap. På denne måten bidrar fiskerne av råstoff til mel og olje direkte til finansieringen av markedsarbeid, forskning og utvikling.

Økonomiske forhold

Det er i 1997 omsatt for 4.039 mill kr gjennom Norges Sildesalgslag, mot 3.661 mill kr i 1996 (+ 10 %). Dette ga en samlet lagsavgift på 27,0 mill kr, mot 40,1 mill kr i 1996 (- 32 %). Gjennomsnittlig avgift for omsetning gjennom laget har i 1997 vært 0,67 %, mot 1,09 % i 1996. Lagets samlede driftsinntekter falt fra 42,4 mill kr i 1996 til 30,2 mill kr i 1997.

Lagets samlede driftskostnader falt fra 45,9 mill kr i 1996 til 37,3 mill kr i 1997. Fallet skyldes i hovedsak reduksjon i overføringer til fiskernes faglige organisasjoner.

Forvaltningen av lagets formue og likvide midler innbrakte netto 24,8 mill kr i 1997, mot 17,9 mill kr i 1996. I tillegg har laget i 1997 opparbeidet en urealisert kursgevinst på 2,4 mill. kroner. Ved utgangen av 1997 hadde laget en urealisert kursgevinst i sin verdipapirportefølje på 12,9 mill. kr.

Samlet viser lagets regnskap et overskudd før skatt på 17,7 mill kr, mot et overskudd på 16,9 mill kr i 1996. Styret har i 1997 besluttet å utbetale en bonus til lagets medlemmer på samlet 14,0 mill. kroner. Ved utgangen av 1997 hadde Norges Sildesalgslag en samlet bokført egenkapital på 153,8 mill kr, mot 151,5 mill kr i 1996.

Det er i 1997 utbetalt lønn og godtgjørelse til representantskap, styre, salgsutvalg, kontroll- og fullmaktsnemnd og administrerende direktør på samlet kr 3.350.000. Lagets revisor er i 1997 godtgjort med kr 269.000, som fordeler seg med kr 255.000 i revisjonshonorar og kr 14.000 i rådgivning.

Konsernet Norges Sildesalgslag hadde i 1997 et driftsresultat på 29,3 mill kr, mot 10,7 mill kr i 1996. Konsernets netto finansinntekter var på 17,5 mill kr i 1997, mot 39,4 mill kr i 1996.

Konsernet hadde i 1997 et resultat før skatt på 36,7 mill kr, mot 57,2 mill kr i 1996. Ved utgangen av 1997 hadde konsernet en samlet bokført egenkapital på 272,8 mill kr, mot 250,2 mill kr i 1996.

Bemanning og organisering

Ved årets begynnelse var det i Norges Sildesalgslag 43,5 årsverk, og ved årets utgang var det 44 årsverk fordelt med 32 i Bergen og 12 i Harstad.

Laget har en kvalifisert og godt motivert stab, og arbeidsmiljøet må betegnes som godt. For øvrig påvirker ikke lagets virksomhet det ytre miljø.

I konsernet Norges Sildesalgslag var det ved utgangen av året 276 årsverk, fordelt med 230 på Silfas A/S, 44 på Norges Sildesalgslag og 2 på Sildinvest A/S.

Datterselskaper

Lagets aktivitet utover førstehåndsomsetningen er i samsvar med lagets vedtekter organisert i et eget selskap, Sildinvest A/S. Sildinvest A/S eier en rekke eiendommer og aksjer samt det heleide datterselskapet Silfas A/S. Sildinvest AS har i 1997 foretatt betydelige investeringer i Slottsgaten 3.

Silfas AS har i 1997 økt sin aktivitet betydelig ved kjøp av Aakrehavn Sildoljefabrikk A/S (Silfas Karmsund A/S) og Ryttervik Holding A/S. (Silfas Ryttervik A/S)

Oppfølging av representantskapets vedtak

Avgiftsendringen som ble vedtatt på ordinært representantskapsmøte 29. - 30. mai 1997, er godkjent av Fiskeridepartementet, slik råfiskloven krever. På bakgrunn av dom i Høyesterett vedrørende serviceavgift, vedtok styret i Norges Sildesalgslag å sette ned lagsavgiften med tilbakevirkende kraft fra 01.05.97. Lagsavgiften er etter dette 0,50% for fersk fisk, og 0,35% for sjøltilvirket vare. Avgiftsendringen er godkjent av Fiskeridepartementet.

I sak vedrørende omsetningsordning for råstoff til mel og olje, ga representantskapet bl.a. sin tilslutning til en oppmykning og forenkling av systemet. I samsvar med dette ble det fra 01.09.97 innført en prøveordning med auksjon for alle råstoffslag fra trål- og ringnotgruppen. Styret vil orientere på ordinært representantskapsmøte om den videre fremdrift i denne saken.

Representantskapet vedtok i 1996 at styret skulle reduseres fra 18 til 12 medlemmer. Det nye styret bestående av 12 medlemmer ble valgt på ordinært representantskapsmøte i 1997.

Representantskapet vedtok i 1995 at representantskapet skulle reduseres fra 90 til 60 medlemmer. Det nye representantskapet ble valgt høsten 1997, og møter første gang på ordinært representantskapsmøte i 1998.

Styrets arbeid fremover

Utgangspunktet for styrets arbeid vil være å sikre fiskerne gode priser og gode betalingsbetingelser og like muligheter innenfor omsetningssystemene, uavhengig av de rammebetingelsene som myndighetene måtte vedta.

Styret vil fortsatt arbeide for å øke den totale verdiskapningen i pelagisk sektor. Styret vil også sette fokus på de voksende markeder i Øst-Europa og de spesielle problemer som er knyttet til disse markedene, herunder betalingsstrøm og handelshindringer.

Styret vil også prioritere arbeidet med å påvirke fiskerimyndighetene med sikte på en harmonisering av rammebetingelsene for fiske mellom Norge og de nasjonene vi deler felles ressurser med.

8.2 Styrets beretning for 1998

Styrets melding og årsregnskap omfatter morselskapet Norges Sildesalgslag og konsernet Norges Sildesalgslag. Konsernet Norges Sildesalgslag består foruten morselskapet av det heleide datterselskapet Sildinvest A/S. Sildinvest A/S eier eiendommer og aksjer samt Silfas A/S.

Omsetning og marked

Norges Sildesalgslag fastsetter minstepriser i første hånd etter drøftelser med kjøpernes organisasjoner. Norges Sildesalgslag tilstreber markedsriktige priser i første hånd. Salgsutvalgene for h.h.v. konsumråstoff, hermetikkråstoff og mel, olje og fôr er ansvarlige for drøftinger med kjøperne om førstehåndspriser for råstoff. Sildelaget har som politikk så langt mulig å enes med kjøperne om minsteprisene.

Styret har i sitt arbeid som mål å finne frem til omsetningsordninger som sikrer en rasjonell avvikling av fisket, samtidig som det sikrer fisker gode priser, og kjøperne råstoff. Både minstepriser og auksjon skal reflektere markedsmulighetene. (Se også nedenfor om oppfølgning av representantskapssaker.)

Sildelaget søker kontinuerlig å forbedre rutinene rundt vår auksjon, og vil arbeide for at Sildelaget som internasjonal markedsplass for pelagisk råstoff fungerer best mulig sett både fra land- og sjøside.

Det er her viktig å minne om at Norges Sildesalgslag skal ivareta mange og forskjellige interesser. Det er derfor hele tiden en helhetsvurdering som er retningsgivende for oss som lag. Ikke hva som på et gitt tidspunkt måtte være optimalt for enkeltgrupper. Slike løsninger vil oftest gå på bekostning av en annen gruppering, noe vi som styre ikke kan forsvare.

Det ble en rekordomsetning på 2,3 mill tonn råstoff gjennom laget i 1998 til en samlet verdi av 4,3 mrd. kroner. Knappe 1,4 mill. tonn gikk til mel og olje anvendelse med en omsetningsverdi på 1,3 mrd. kroner. Andelen som gikk til mel og olje var noe høyere i 1998 enn året før. Ca. 23% av den totale førstehåndsverdien skrev seg fra utenlandske leveranser. Styret konstaterer med tilfredshet at den pelagiske markedsplassen fungerer godt også internasjonalt.

De høye prisene for makrell holdt seg gjennom første halvår, men falt kraftig etter at krisen i Russland satte inn i august. Krisen i Asia forsterket effekten. Oppnådde priser på makrell første halvår var svært gode, men kom i hovedsak utenlandske fiskere til gode. Da det norske fisket startet var prisene betydelig under nivået fra foregående høst. Førstehåndsverdien av makrell utgjorde i 1998 drøye 1,7 mrd. kroner.

Også sildemarkedet fikk et tilbakeslag, men prisnivået holdt seg bedre. Det ble omsatt sild for i underkant av 1,6 mrd. kroner i 1998.

For mel og olje førte ettervirkningene av El Niño til et høyt prisnivå mesteparten av året, men med et brått fall mot årsslutt.

De største markedstiltakene på konsumsiden har som tidligere vært preget av fellestiltak. Laget samarbeider med Markedsgruppen for pelagisk og Markedsgruppen for Norge under Eksportutvalget for fisk. Laget har i 1998 deltatt i flere prosjekter i inn- og utland. Samarbeid med FNL omkring betalingsbetingelser til Øst-Europa kan også nevnes.

Det direkte markedsrettede arbeidet for mel og olje forestås av Norsildmel A/L, som eies av Norges Sildesalgslag og sildemelindustrien i fellesskap. Utviklingen av nye produkter, forbedring av produktene og utviklingen av nye anvendelsesområder ivaretas ved Sildolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt (SSF). Bevilgningene til Norsildmel og SSF skjer gjennom Prisreguleringsfondet for Sild, og finansieres av fiskerne og sildemelfabrikkene i fellesskap. På denne måten bidrar fiskerne av råstoff til mel og olje direkte til finansieringen av markedsarbeid, forskning og utvikling.

Økonomiske forhold

Det er i 1998 omsatt for 4 363 mill kr gjennom Norges Sildesalgslag, mot 4 039 mill kr i 1997. Dette ga en samlet lagsavgift på 21,7 mill kr, mot 27 mill kr i 1997. Gjennomsnittlig avgift for omsetning gjennom laget har i 1998 vært 0,5 %, mot 0,67 % i 1997. Lagets samlede driftsinntekter falt/økte fra 30,2 mill kr i 1997 til 25,6 mill kr i 1998.

Lagets samlede driftskostnader falt/økte fra 37,3 mill kr i 1997 til 38,9 mill kr i 1998.

Forvaltningen av lagets formue og likvide midler innbrakte netto 35,1 mill kr i 1998, mot 24,8mill kr i 1997. Urealisert kursgevinst er i løpet av 1998 redusert med 5,4 mill kroner.Ved utgangen av 1998 hadde laget en/et urealisert kursgevinst/tap i sin verdipapirportefølje på 7,5 mill. kr.

Samlet viser lagets regnskap et over/underskudd før skatt på 21,8 mill kr, mot et over/underskudd på 17,7 mill kr i 1997. Styret har i 1998 besluttet å utbetale en bonus til lagets medlemmer på samlet 20 mill. kroner. Ved utgangen av 1998 hadde Norges Sildesalgslag en samlet bokført egenkapital på 156,6 mill kr, mot 153,8 mill kr i 1997.

Det er i 1998 utbetalt lønn og godtgjørelse til representantskap, styre, salgsutvalg, kontroll- og fullmaktsnemnd og administrerende direktør på samlet kr 3 294 000. Lagets revisor er i 1998 godtgjort med kr 592 000, som fordeler seg med kr 345 000 i revisjonshonorar og kr 247 000 i rådgivning.

Konsernet Norges Sildesalgslag hadde i 1998 et driftsresultat på 29,9 mill kr, mot 29,3 mill kr i 1997. Konsernets netto finansinntekter var på 14 mill kr i 1998, mot 17,5 mill kr i 1997.

Konsernet hadde i 1998 et resultat før skatt på 43,2 mill kr, mot 46,5 mill kr i 1997. Ved utgangen av 1998 hadde konsernet en samlet bokført egenkapital på 282,2 mill kr, mot 272,8 mill kr i 1997.

Bemanning og organisering

Ved årets begynnelse var det i Norges Sildesalgslag 44 årsverk, og ved årets utgang var det 45 årsverk fordelt med 33 i Bergen og 12 i Harstad.

Laget har en kvalifisert og godt motivert stab, og arbeidsmiljøet må betegnes som godt. For øvrig påvirker ikke lagets virksomhet det ytre miljø.

I konsernet Norges Sildesalgslag var det ved utgangen av året 285 årsverk, fordelt med 238 på Silfas A/S, 45 på Norges Sildesalgslag og 2 på Sildinvest A/S.

Datterselskaper

Lagets aktivitet utover førstehåndsomsetningen er i samsvar med lagets vedtekter organisert i et eget selskap, Sildinvest A/S. Sildinvest A/S eier en rekke eiendommer og aksjer samt det heleide datterselskapet Silfas A/S. Sildinvest AS har i 1998 foretatt betydelige investeringer i Slottsgaten 3.

I løpet av 1998 er det gjennomført en fondsmisjon i Sildinvest AS. Aksjekapitalen er økt til 50.000 kr til 1 mill kr ved overføring fra disposisjonsfond.

Silfas AS har i 1998 vært preget av intern debatt. Forskjellig syn på veivalg i sildemelnæringen førte til at deler av styret og adm.dir. valgte å trekke seg fra sine stillinger. I styret er nye medlemmer oppnevnt og som ny adm.dir. er ansatt Olav Munch.

Oppfølging av representantskapets vedtak 28-29.mai 1998

Struktur, regulerings- og omsetningsformer i pelagisk sektor er blitt fulgt opp av styret med hensyn til bl.a. såkalte langsiktige instrumenter der fremstidskontrakter er et av de omsetningsalternativer som vurderes. For øvrig er styret svært opptatt av veivalg for Norges Sildesalgslag fremover. Det er reist en samfunnsdebatt med utgangspunkt i fiskerinæringens rammebetingelser. Sildelagets strategi og holdning i disse spørsmål blir prioritert. I dette ligger også å oppgradere Sildelagets rolle innenfor informasjonsformidling.

Matvaner og bruk av sild følges opp på ulike vis. Målgruppene er forskjellige, men ikke minst ungdom og skole vil stå sentralt i dette arbeidet også i tiden fremover.

Når det gjelder forslag til økning av representantskapets antall igjen, samt honorarnivåer, har styret tatt dette opp og vil komme tilbake til disse spørsmålene.

Styrets arbeid fremover

Utgangspunktet for styrets arbeid vil være å sikre fiskerne gode priser og gode betalingsbetingelser og like muligheter innenfor omsetningssystemene, uavhengig av de rammebetingelsene som myndighetene måtte vedta.

Styret vil fortsatt arbeide for å øke den totale verdiskapningen i pelagisk sektor. Styret vil opprettholde fokus på markedene i Øst-Europa og de spesielle problemer som er knyttet til disse. En tettere markedsovervåkning er også noe Sildelaget arbeider med i samarbeid med andre innenfor næringen.

Styret vil fortsatt prioritere arbeidet med å påvirke fiskerimyndighetene med sikte på en harmonisering av rammebetingelsene for fiske mellom Norge og de nasjonene vi deler felles ressurser med.

Til dokumentets forside