St.meld. nr. 23 (1999-2000)

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1997 og 1998

Til innholdsfortegnelse

7 Utdrag av årsmeldinger for Skagerakfisk s/l for 1997 og 1998

7.1 Styrets beretning for 1997

I beretningsåret ble det den 25. april avholdt ordinært årsmøte. Protokoll fra årsmøtet er tatt med bak i denne årsmeldingen.

Siden årsmøtet har styre, salgsstyre og kontrollnemnd bestått av:

Styret:Varamenn:
August Fjeldskår, Lindesnes (formann)Johnny Larsen, Hidrasund
Paul Vestberg, Flekkerøy (nestformann)Øyvind Kristoffersen, Flekkerøy
Jan Ivar Olsen, GrimstadArve Foss, Grimstad
Steinar Bredsand, LangesundArild Gundersen, Kragerø
Olaf Thon, TorødGeir Uno Dreng, Stavern
Aage Johansen, VesterøyLeif Jensen, Vesterøy
Finn Roar Johansen, KråkerøySigurd Grundvig, Engalsvik
Salgsstyret:
Jørn E. Lian (formann)
August Fjeldskår, LindesnesOlaf Thon, Torød
Paul Vestberg, FlekkerøySteinar Bredsand, Langesund
Aage Johansen, Vesterøy
Kontrollnemnda:
Isak Isaksen, Bamble (formann)Ragnar Gudem, Nevlunghavn
Jens Hansen, OnsøyEinar Blix, Lillesand
Hilmar Karsten Knutsen, KorshamnKurt Jensen, Farsund

Lagets drift

Det er i beretningsperioden avholdt 5 styremøter.

Lagets førstehåndsomsetning ble i 1997 185,7 mill. kroner medregnet 1,3 mill. kroner i tilskudd fra staten.

Totalt omsatt kvantum i 1997 ble 14.468 tonn mot 12.158 tonn i 1996.

Lagets totale omsetning utgjorde 217 mill. kroner. Konsernomsetningen utgjorde 248 mill. kroner.

Regnskapet viser et overskudd på 1,7 mill. kroner etter skatt.

Administrasjon av førstehåndsomsetningen

Omsetningssystem / prisfastsettelse

Førstehåndsomsetningen har foregått etter samme prinsipper og retningslinjer som tidligere.

Forretningsreglene har vært uendret.

I forbindelse med Lagets regulering av rekefisket ble det fra enkelte fiskere reist spørsmål om Lagets reguleringskompetanse etter råfiskloven med forskrifter.

Fiskerne har forelagt spørsmålet for Fiskeridepartementet som mener at Lagets reguleringskompetanse begrenser seg til å gjelde for fangster som forutsettes levert i Skagerakfisk S/L's distrikt herunder levering i utenlandsk havn for båter registrerte i Lagets distrikt.

Laget har tatt Fiskeridepartementet's tolkning til etterretning ved senere reguleringer av rekefisket.

Med utgangspunkt i Fiskeridepartementet's tolkning hevdet 8 rekefiskere at de var blitt ulovlig hindret i å fiske reker i uke 11 ved at Laget innførte stopp i rekefisket.

Fiskerne hevdet at de hadde leveringsmuligheter i Rogaland og krevde erstatning for tapt fiske.

Etter forhandlinger ble saken forlikt ved at Laget betalte kr. 396.900,- i erstatning for tapt fiske herunder saksomkostninger.

Det har også vært reist spørsmål om Lagets hjemmel for å utlikne kostnadene med innfrysing av råreker på alle leveringer av råreker som avregnes gjennom Laget den enkelte uke.

Laget har i denne sammenheng vist til forretningsreglenes § 6, pkt. 2, 2. ledd som kommer til anvendelse under gjennomført regulering og eventuell dirigering av rekefisket.

Styret mener at dette prinsipp er viktig å videreføre fordi det har betydning for størrelsen på de kvoter som fastsettes og dermed berører alle rekefiskerne.

Registrering av mottakere/kjøpere

Det var ved årsskiftet registrert 22 mottakere/kjøpere i Lagets distrikt.

Fra 1. januar -98 iverksettes lov om registrering av kjøper i førstehånd. Det er Fiskeridirektoratet som administrerer registreringsordningen.

Dispensasjon for salg av egen fangst

Retningslinjene for å gi dispensasjon for salg av egen fangst er videreført i 1997 slik som året før. Dispensasjonene gjelder salg av egen fangst direkte til forbruker konf. forretningsreglenes § 4 og ikke dispensasjon fra Skagerakfisk S/L's førstehånds-omsetningsenerett.

Det ble for 1997 innvilget ialt 37 dispensasjoner for salg av egen fangst direkte til forbruker.

Dispensjonene fordelte seg slik (1996 i parantes):

22 (22)Vika-dispensasjoner
2 ( 2)disp. på østsiden av Oslofjorden
7 ( 7)disp. på vestsiden av Oslofjorden
6 ( 5)disp. for indre del av Oslofjorden

Dispensasjon fra Lagets førstehåndsomsetningsenerett

Laget har for 1997 som for tidligere år, gitt dispensasjon fra Lagets omsetningsenerett når det gjelder omsetning av levende krabbe til konsum.

Denne dispensasjonen omfatter ikke krabbe levert til produsent.

Utvidet førstehåndsomsetningsenerett

Skagerakfisk S/L har i 1997 gjennom Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd søkt om førstehåndsomsetningsrett for leppefisk, organge roughy, rød beryx, havabbor og vrakfisk.

Levering i utenlandsk havn

Lagets bestemmelser for levering i utenlandsk havn ble fastsatt i rundskriv av 6/1-94. Disse bestemmelser har vært gjeldende også i 1997.

Leveringene i Sverige og Danmark var tilsammen 1 272 tonn i 1997.

Lagsavgiften

Høyesterett har i dom av 3. juli -97 underkjent avtalene mellom salgslagene og Norges Fiskarlag vedrørende overføring av del av lagsavgiften til Fiskarlaget som betaling for utførte tjenester.

Skagerakfisk S/L har avtalemessig overført 0,3 % av førstehåndsverdien til Norges Fiskarlag frem til utgangen av juni. Etter denne tid har slik overføring vært ulovlig.

I denne sammenheng vedtok styret å redusere lagsavgiften med 0,3 prosentpoeng med virkning fra 28/9 - 97.

0,3 % av førstehåndsverdien i perioden juni - september er avsatt for å utvikle samarbeidet mellom Skagerakfisk og fylkesfiskerlagene.

Førstehåndsomsetningen - generelt

NHO har utarbeidet et strategidokument om «Fiskerinæringen - veivalg for lønnsom vekst». Ikke overraskende inneholder strategidokumentet et kraftig angrep på råfiskloven og salgslagene.

Råfiskloven gir ordnede og stabile rammevilkår i førstehåndsomsetningen.

Organisert førstehåndsomsetning er derfor til fordel for såvel fisker som kjøper.

Å flytte makten i førstehåndsomsetningen fra fisker til kjøper, vil være det samme som å redusere den samlede verdiskapning i næringen.

Det er bekymringsfullt når landsidens største organisasjon mener at lønnsom vekst først og fremst kan oppnås ved å redusere fiskernes innflytelse i førstehåndsomsetningen. Hvor er visjonene om hva som kan gjøres for å oppnå bedre priser og større markedsandeler slik at vi får en reell lønnsom verdiskapning i næringen?

Organisasjon

Ved utgangen av beretningsåret var det registrert 1 021 medlemmer gjennom medlemsskap i 22 lokale fiskerlag.

Laget hadde ved årsskiftet 11 ansatte tilsvarende 10 årsverk.

Lagets engasjement innenfor mottak, produksjon og videreomsetning foretas gjennom 4 heleide datterselskaper. Det vises i denne forbindelse til omtalen av det enkelte selskap.

Laget samarbeider gjennom Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd med de øvrige 5 salgslag med førstehåndsomsetningsenerett.

Laget betaler et kollektivt abonnement på Fiskaren for medlemmene i lokale fiskerlag innen Lagets distrikt.

Laget feiret 50-års jubileum den 25/4 - 97. I den anledning ble det utgitt en jubileumsberetning «Fra fisker til forbruker - Skagerakfisk S/L gjennom 50 år» skrevet av Jo van der Eynden.

Datterselskaper

Fjordfisk A/S

Fjordfisk A/S driver mottak, videreforedling og salg av fisk og skalldyr. Bedriften leier Thor-anlegget på Kråkerøy og anlegget i Utgårdskilen av Skagerakfisk S/L. Skagerakfisk S/L eier alle aksjene i selskapet.

Fjordfisk A/S ledes av Tommy Winås og hadde ved utgangen av 1997 30 hel- og deltidsansatte.

Omsetningen i 1997 var på 39,4 mill. kroner.

Langesundfisk A/S

Langesundfisk A/S driver mottak, videreforedling og salg av fisk og skalldyr. Bedriften leier Skagerakfisk S/L's anlegg i Langesund. Skagerakfisk S/L eier alle aksjene i selskapet. Bedriften ledes av Herbjørn Kristiansen og hadde ved utgangen av 1997 5 hel- og deltidsansatte.

Omsetningen i 1997 var på 8,7 mill. kroner.

Skagerakfisk Avd. Kragerø A/S

Skagerakfisk avd. Kragerø A/S driver mottak, videreforedling og salg av fisk og skalldyr. Bedriften leier lokaler på «Brygga» i Kragerø.

Skagerakfisk S/L eier alle aksjene i selskapet.

Jan Thoresen er daglig leder.

Omsetningen i 1997 var på 3,7 mill. kroner.

A/S Kjøleanlegget

Det har ikke vært noen drift i selskapet i 1997.

Skagerakfisk Kristiansand AS

Skagerakfisk Kristiansand AS er Lagets driftsselskap ved anlegget i Kristiansand.

Foruten driften av anlegget forestår selskapet råstoffhåndtering knyttet opp mot anlegget.

Selskapet hadde ved utgangen av 1997 5 hel- og deltidsansatte.

7.2 Styrets beretning for 1998

I beretningsåret ble det den 8. mai avholdt ordinært årsmøte. Protokoll fra årsmøtet er tatt med bak i denne årsmeldingen.

Siden årsmøtet har styre, salgsstyre og kontrollnemnd bestått av:

Styret:Varamenn:
August Fjeldskår, Lindesnes (formann)Johnny Larsen, Hidrasund
Paul Vestberg, Flekkerøy (nestformann)Øyvind Kristoffersen, Flekkerøy
Jan Ivar Olsen, GrimstadArve Foss, Grimstad
Steinar Bredsand, LangesundArild Gundersen, Kragerø
Olaf Thon, TorødGeir Uno Dreng, Stavern
Aage Johansen, VesterøyLeif Jensen, Hvaler
Finn Roar Johansen, KråkerøyMorten Aleksandersen, Hvaler
Salgsstyret:
Jørn E. Lian (formann)
August Fjeldskår, LindesnesOlaf Thon, Torød
Paul Vestberg, FlekkerøySteinar Bredsand, Langesund
Aage Johansen, Vesterøy
Kontrollnemnda:
Isak Isaksen, Bamble (formann)Ragnar Gudem, Nevlunghavn
Jens Hansen, OnsøyEinar Blix, Lillesand
Hilmar Karsten Knutsen, KorshamnKurt Jensen, Farsund

Lagets drift

Det er i beretningsperioden avholdt 5 styremøter.

Lagets førstehåndsomsetning ble i 1998 219,3 mill. kroner medregnet 1,7 mill. kroner i tilskudd fra staten.

Totalt omsatt kvantum i 1998 ble 15 607 tonn mot 14 468 tonn i 1997.

Lagets totale omsetning utgjorde 252 mill. kroner. Konsernomsetningen utgjorde 286 mill. kroner.

Regnskapet viser et overskudd på 3,3 mill. kroner etter skatt.

Administrasjon av førstehåndsomsetningen

Omsetningssystem / prisfastsettelse

Førstehåndsomsetningen har foregått etter samme prinsipper og retningslinjer som tidligere.

Forretningsreglene har vært uendret.

Registrering av mottakere/kjøpere

Det var ved årsskiftet registrert 22 mottakere/kjøpere i Lagets distrikt.

Fra 1. januar -98 ble den nye offentlige kjøperregistreringen på førstehånd iverksatt. Ordningen fører generelt til mer byråkrati og vanskelige problemstillinger iforhold til den praksis som har vært etablert.

Forskrift om fisk og fiskevarer er i utgangspunktet et positivt regelverk for fangst- og landsiden.

Praktiseringen av regelverket oppleves dog som svært urimelig og uforståelig av mange.

Derfor er det et behov for å differensiere kravene iforhold til det formål de er ment å regulere.

Dispensasjon for salg av egen fangst

Retningslinjene for å gi dispensasjon for salg av egen fangst er videreført i 1998 slik som året før. Dispensasjonene gjelder salg av egen fangst direkte til forbruker konf. forretningsreglenes § 4 og ikke dispensasjon fra Skagerakfisk S/L's førstehånds-omsetningsenerett.

Det ble for 1998 innvilget ialt 37 dispensasjoner for salg av egen fangst direkte til forbruker.

Dispensjonene fordelte seg slik (1997 i parantes):

23 (22)Vika-dispensasjoner
2 ( 2)disp. på østsiden av Oslofjorden
6 ( 7)disp. på vestsiden av Oslofjorden
7 ( 6)disp. for indre del av Oslofjorden

Dispensasjon fra Lagets førstehåndsomsetningsenerett

Laget har for 1998 som for tidligere år, gitt dispensasjon fra Lagets omsetningsenerett når det gjelder omsetning av levende krabbe til konsum.

Denne dispensasjonen omfatter ikke krabbe levert til produsent.

Utvidet førstehåndsomsetningsenerett

Skagerakfisk S/L søkte i 1997 om førstehåndsomsetningsrett for leppefisk, organge roughy, rød beryx, havabbor og vrakfisk. Søknaden er ikke ferdigbehandlet i Fiskeridepartementet.

Levering i utenlandsk havn

Lagets bestemmelser for levering i utenlandsk havn ble fastsatt i rundskriv av 6/1-94. Disse bestemmelser har vært gjeldende også i 1998.

Leveringene i Sverige og Danmark var tilsammen 1 985 tonn i 1998.

Lagsavgiften

Lagsavgiften ble satt ned fra 2,75 til 2,5 % med virkning fra 1. juli -98.

Skagerakfisk S/L har etter avtale med Norges Fiskarlag og de øvrige salgslag kjøpt tjenester for kr. 45 000,- fra Norges Fiskarlag i 1998. Samarbeide om kjøp av tjenester vil fortsette i 1999.

Førstehåndsomsetningen - generelt

Stortingsmelding nr. 51 - Perspektiver på utvikling av norsk fiskerinæring - ble lagt frem i juni -98.

Meldingen gir blant annet uttrykk for den betydning et velfungerende førstehåndsmarked har for å sikre en konkurransedyktig næring og at råfiskloven legger de overordnede rammene for et slikt marked.

Meldingen sier videre at salgslagenes rett til fastsetting av et markedsrelatert minsteprisnivå legger et stort ansvar på lagene når det gjelder innsikt i markedsutviklingen samt evnen til langsiktighet og fleksibilitet.

Skagerakfisk S/L er enig i denne vurderingen og mener at Lagets praktisering av førstehåndsomsetningen nettopp viser at Laget tar dette ansvaret på alvor.

Organisasjon

Ved utgangen av beretningsåret var det registrert 969 medlemmer gjennom medlemsskap i 22 lokale fiskerlag.

Laget hadde ved årsskiftet 8 ansatte.

Lagets engasjement innenfor mottak, produksjon og videreomsetning foretas gjennom 4 heleide datterselskaper. Det vises i denne forbindelse til omtalen av det enkelte selskap.

Laget samarbeider gjennom Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd med de øvrige 5 salgslag med førstehåndsomsetningsenerett.

Laget betaler et kollektivt abonnement på Fiskaren for medlemmene i lokale fiskerlag innen Lagets distrikt.

Statsautorisert revisor Steinar Thommesen trakk seg 1/7 -98 som Lagets revisor etter mer enn 30 års virke.

Revisjonsoppdraget fortsetter dog i samme firma.

Fra samme dato sluttet byrettsdommer Halvor Sigurdsen som statens kontrollør etter over 20 års virke.

Byrettsjustitiarius Finn Barkenæs ble av Fiskeridepartementet oppnevnt til ny kontrollør.

Datterselskaper

Fjordfisk A/S

Fjordfisk A/S driver mottak, videreforedling og salg av fisk og skalldyr. Bedriften leier Thor-anlegget på Kråkerøy og anlegget i Utgårdskilen av Skagerakfisk S/L. Skagerakfisk S/L eier alle aksjene i selskapet.

Fjordfisk A/S ledes av Tommy Winås og hadde ved utgangen av 1998 26 hel- og deltidsansatte som utførte 23 årsverk.

Omsetningen i 1998 var på 46 mill. kroner.

Langesundfisk A/S

Langesundfisk A/S driver mottak, videreforedling og salg av fisk og skalldyr. Bedriften leier Skagerakfisk S/L's anlegg i Langesund. Skagerakfisk S/L eier alle aksjene i selskapet. Bedriften ledes av Herbjørn Kristiansen og hadde ved utgangen av 1998 5 hel- og deltidsansatte.

Omsetningen i 1998 var på 9,5 mill. kroner.

Skagerakfisk Avd. Kragerø A/S

Skagerakfisk avd. Kragerø A/S driver mottak, videreforedling og salg av fisk og skalldyr. Bedriften leier lokaler på «Brygga» i Kragerø.

Skagerakfisk S/L eier alle aksjene i selskapet.

Jan Thoresen er daglig leder.

Omsetningen i 1998 var på 4 mill. kroner.

A/S Kjøleanlegget

Det har ikke vært noen drift i selskapet i 1998.

Skagerakfisk Kristiansand AS

Skagerakfisk Kristiansand AS er Lagets driftsselskap ved anlegget i Kristiansand.

Foruten driften av anlegget forestår selskapet råstoffhåndtering knyttet opp mot anlegget.

Selskapet hadde ved utgangen av 1998 5 hel- og deltidsansatte.

Til dokumentets forside