St.meld. nr. 23 (1999-2000)

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1997 og 1998

Til innholdsfortegnelse

3 Kontroll

3.1 Intern kontroll

Alle salgslagene reviderer sine regnskaper i samsvar med gjeldende regler.

Råfiskloven § 3 fastsetter at fiskesalgslag med enerett til førstehåndsomsetning skal ha en kontrollnemnd. Nemnda velges av representantskapet og skal i perioden mellom hvert møte i representantskapet føre kontroll med de utøvende organers virke, herunder at virksomheten er i samsvar med råfiskloven, vedtekter og forretningsregler.

3.2 Ekstern kontroll

3.2.1 Statens kontrollør

Råfiskloven § 3. 3 fastsetter at Fiskeridepartementet skal ha adgang til å oppnevne en offentlig kontrollør. Det er i dag oppnevnt kontrollører i samtlige seks fiskesalgslag, hvorav fem innehar dommerembeter som hovedgjøremål. Fiskeridepartementet har fastsatt en standardinstruks for statens kontrollører som innebærer at vedkommende skal avgi årlige rapporter til Fiskeridepartementet, som blant annet skal inneholde kontrollørens merknader til årsberetning og regnskap. Kontrollørens viktigste funksjon er å føre kontroll med at den forvaltningsvirksomheten som laget utøver er i samsvar med gjeldende regelverk.

Til dokumentets forside