St.meld. nr. 23 (1999-2000)

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1997 og 1998

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Fiskeridepartementet

tilrår:

Tilråding fra Fiskeridepartementet av 17. desember 1999 om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1997 og 1998 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside