St.meld. nr. 23 (1999-2000)

Om gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1997 og 1998

Til innholdsfortegnelse

6 Utdrag av årsmeldinger for Rogaland Fiskesalgslag S/L for 1997 og 1998

6.1 Styrets beretning for 1997

Driften

Det er for beretningsåret 1997 - Salgslagets 51. - avholdt 6 styremøter. I alt er det behandlet 61 saker, 27 referatsaker og 34 vedtaksaker.

Datasystemet for elektronisk sluttseddelregistrering har fungert tilfredsstillende slik at avregningene og oppgjør er blitt foretatt til riktig tid. Dette har også resultert i at man er oppdatert på statistikker til enhver tid, noe som er av stor interesse hos avisene. Ukemeldinger fra laget har nå fast spalteplass flere steder.

Profilering av fangstleddet i norsk fiskerinæring har vært et viktig og vellykket prosjekt som vi har deltatt i sammen med Norges Fiskarlag og de andre salgslagene.

Salgslagsavgiften ble i styremøte 28.11.97 satt ned til 2,75 % med virkning fra 01.01.98. Vedtaket er godkjent av Fiskeridepartementet.

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 1.269.704, etter at det er avsatt til:

Norges Fiskarlag:kr. 226 944
Pensjonstrygd:kr. 619 260
Avskrivninger:kr. 533 229

Organisasjon

Pr. 31.12.96 hadde Rogaland Fiskesalgslag S/L 424 aktive fiskere. I tillegg har en del fritidsfiskere levert gjennom laget.

Salgslaget har ved årsskiftet 3 ansatte i heltidsstillinger.

Norges Fiskarlag

Seviceavgiften til Norges Fiskarlag for 1. halvår er blitt overført, selv om ingen utbetaling var foretatt da Høyesterettsdommen i saken mellom Norges Kystfiskarlag og Norges Fiskarlag forelå. Dette er i tråd med praksis i andre salgslag.

Abonnement - fiskaren

Grensen for gratisabonnement i 1998 er satt til levering av en verdi på minimum 3 G i 1997.

Førstehåndsomsetningen for fisk

Året 1997 må sies å være et godt år. Det er imidlertid fortsatt ønskelig med større leveranser av konsumfisk som bifangst hos industritrålerne.

Landanleggene i Rogaland har kapasitet til å ta imot mer råstoff , noe som ville kunne føre til en mer effektiv og jevn produksjon.

Bomtrålerne har vært i drift hele året.

Andelen av leveringer i utlandet øker, mens andelen av utenlandske fiskeres levering i Rogaland viser en nedadgående tendens.

Det har vært avholdt 3 ordinære møter med kjøperne i Rogaland.

Førstehåndsomsetningen gjennom Laget har vært drevet etter samme prinsipper som tidligere.

Verdien av 1. håndsomsetningen utgjorde kr. 145 021 576 som er en økning på kr. 26 350 270 i forhold til i fjor. Det totale kvantum har øket fra 8 700 tonn i 1996 til 9 744 tonn i 1997.

Myklabust Havbruk, Røyksund fikk innvilget kjøpegodkjennelse på skjell i styremøte 03.04.97.

Pr. 31.12.97 hadde følgende firma gyldig kjøpetillatelse:

Brødr. Sirevåg A/S, Sirevågfisk og skalldyr
FONN Egersund AS, Egersundfisk og skalldyr
Kjell Meling, Kvitsøyskalldyr
Koralfisk AS, Husøyfisk og skalldyr
Kvitsøy Preserving AS, Kvitsøyskalldyr
Neptun Stavanger A/S, Stavangerfisk og skalldyr
Prima Seafood AS, Skudeneshavnfisk og skalldyr
Skude Fryseri A/S, Skudeneshavnfisk og skalldyr
Utsira Fiskeindustri A/S, Utsirafisk og skalldyr
Vassøy Krabbe, Vassøyfisk og skalldyr
Rennesøy Reker, Rennesøyfisk og skalldyr
Fjordgodt, Stavangerfisk og skalldyr
Rennesøy Krabbe A/S, Rennesøyfisk og skalldyr
Vea Havprodukter, Vedavågenkrabbe
Åkra Sjømat, Åkrehamnkrabbe
Norsk Fiskeauksjon Egersund A/S, Egersundfisk og skalldyr
Stavanger Røkeri AS, Stavangerfisk
T. Romseland & Co., Hervikål
Bokn Ålerøykeriål
Erling Lunde, Randabergkrabbe
Sørbø Fisk, Skudeneshavnkrabbe
Myklabust Havbruk A/S, Røyksundskjell

Andre mottakstasjoner(understasjoner):

Thorleif Ydstebø, Kvitsøy

Hans A. Hansen & Sønn, Hellvik

Neptun Stavanger AS, Hellvik

Erling Østebøvik, Skjoldastraumen

Koralfisk AS, Åkrehamn

Johs. Ørnes, Skartveit

T. Romseland, Hervik

Jostein Hjorteland, Skiftun

Lars Tvedt A/S, Sævelandsvik

Våjen Fisk, Vedavågen

Fonn Egersund, Jøssinghamn

Dispensasjoner for kaisalg til forbruker

Følgende regelverk gjaldt for dispensasjonssalg i 1997:

 1. Søker må være manntallsført på blad A eller B.

 2. Salget skal foregå fra fartøy.

 3. Fartøyet må være godkjent av Næringsmiddelkontrollen før dispensasjon innvilges.

 4. Dispensasjonen gir fisker rett til å omsette egen fangst direkte til forbruker, men ikke til kjøper som skal videreselge fangsten.

 5. Det aksepteres utdelt 2 dispensasjoner pr. tettsted, og i by 1 dispensasjon pr. 10.000 innbyggere. Styret kan i særlige tilfeller gi tillatelse til flere dispensasjoner pr. sted.

 6. Søker må oppgi hvor salget skal foregå og kun selge fra dette sted.

 7. Salgsoppgave må innsendes hver 2. måned. Oppgave over akkumulert årsomsetning må være attestert av regnskapsfører/den som gir bistand ved selvangivelsen.

 8. For dispensasjon for salg av reker må det innbetales et a-konto-beløp på kr 5 000,- til dekning av lagsavgift samt kr 5 000,- til dekning av produktavgift og pensjonstrygd. For fisk er a-konto-beløpet kr 1 000,- og kr 1 000,-. For krabbe er a-konto-beløpet kr 1 500,- og kr 1 500,-.

  For pensjonister er a-konto-beløpet for lagsavgift for omsetning av fisk eller krabbe satt til kr 1 000,-. 9. A-konto-beløpene skal innbetales før dispensasjon innvilges. Lovbestemte trekk for produktavgift og pensjonstrygd samt lagsavgift vil bli avregnet mot a-konto-innbetalingene basert på innsendte omsetningsoppgaver. Når a-konto-beløpene er oppbrukt, vil krav om nye a-konto-innbetalinger bli sendt. Disse må innbetales dersom dispensasjonen skal videreføres.

Eventuelle a-konto-innbetalinger både for lagsavgift og for produktavgift/pensjonstrygd som ikke er benyttet i forbindelse med avregning av avgifter på innrapportert salg, vil bli overført tilgode for neste år. Eventuelt kan fisker kreve tilbakebetaling av gjenstående andel av innbetalingene.

 1. Dispensasjonen innvilges for 1 år om gangen.

 2. Dispensasjonsinnehaver må rette seg etter Salgslagets vedtekter/forretningsregler. Fiskere med dispensasjon må fraskrive seg retten til å levere til godkjent kjøper i perioder hvor kvoter er innført.

 3. Søknader som avslås p.g.a. allerede tildelte dispensasjoner for omsøkte område, settes på venteliste.

 4. Ved brudd på bestemmelsene, herunder ikke innsendelse av salgsoppgaver, attestasjon av årsomsetning eller innbetaling av a-konto-beløp, vil dispensasjonen bli inndradd etter en skriftlig advarsel. Fisker vil da ikke få ny dispensasjon før tidligst etter 1 år.

  Et eventuelt fortsatt salg til forbruker etter at dispensasjonen er inndradd, er brudd på bestemmelsen om regulering av førstehåndsomsetningen og vil bli innrapportert til Fiskeridirektoratets Kontrollverk og politianmeldt.

Fiskeomsetningen

Av de enkelte fiskesorter ble det levert

1997

Mengde(tonn)PrisVerdi
(kappa vekt)
Sei2 4985,0412 598 000
Torsk99614,0814 034 000
Hyse6147,254 458 000
Lyr1696,241 061 000
Lange1569,021 412 000
Piggvar3576,462 738 000
Rødspette1 46615,5722 829 000
Sjøtunge10476,798 018 000
Pigghå2668,022 137 000
Breiflabb7645,013 457 000

I tallene for sei er inkludert 205 tonn med notsei.

1996

Mengde(tonn)PrisVerdi
(kappa vekt)
Sei3 0394,8314 667 000
Torsk86513,0311 283 000
Hyse4416,692 953 000
Lyr2215,291 172 000
Lange2758,722 403 000
Piggvar2872,152 025 000
Rødspette99215,9915 868 000
Sjøtunge10366,236 880 000
Pigghå1606,551 051 000
Breiflabb10442,754 471 000

Det ble mottatt ubetydelige mengder notsei, vesentlig pga. sen avklaring med evt. føringstilskudd innenfor fiskeriavtalen.

Omsetningssituasjonen for reker

Rekefisket utgjorde 37 % av Salgslagets 1. håndsomsetning. Til tross for en betydelig økning i kvantum, har det ikke vært behov for noen regulering av rekefisket gjennom året da kjøperne har vist stor fleksibiltet ved mottak av store mengder på kort tid.

Spørsmålet om regulering av rekefisket kom opp tidlig på året. Med de prognoser som forelå for Nordsjøen mente styret at det ikke var grunnlag for noen regulering i dette området innenfor den tildelte kvote. Stansen i rekefisket i november kom som et resultat av at myndighetene slo sammen kvotene for Nordsjøen og Skagerrak.

Råreker

Kvantumet med råreker økte fra 914 tonn i 1996 til 1 493 tonn i 1997. Prisene derimot sank fra kr. 14,28 til kr. 12.83 pr. kg. Bortsett fra februar og november viser alle månedene økning fra fjoråret.

Salt/sjøkokte reker

Saltkokte reker har et kvantum på 426 tonn, en økning på 71 tonn fra 1996. Gjennomsnittsprisen har gått ned fra 40,32 i 1996 til 38,89 i 1997.

Sjøkokte reker viser også en økning i kvantum, fra 326 tonn i 1996 til 446 tonn i 1997 og samtidig har prisene øket fra 42,21 i 1996 til 42.45 i 1997.

Den totale mengde reker landet i Rogaland viser en økning fra 1.595 tonn i 1996 til 2.365 tonn i 1997.

Toll til Sverige

Den tollfrie kvote på 800 tonn med kokte reker var brukt opp pr. 25.09.97. Dette resulterte i en nedgang i gjennomsnittsprisen på kokte reker de siste to salgsmånedene i året.

Den tollfrie kvoten vil være den samme i 1998.

Rekekonger

Det er blitt levert 55 tonn rekekonger. Dette er en nedgang på 20 tonn fra fjoråret, mens gjennomsnittsprisen har gått opp fra 38,12 til 39,25.

Hummer

Kvantumet med hummer som er solgt gjennom Laget viser en hyggelig utvikling med en økning fra 7,637 kg i 1996 til 10,370 kg i 1997. Prisene har også vist en positiv utvikling fra 131,- i 1996 til 139,22 i 1997.

Ål

Åleomsetningen ble vesentlig bedre enn fjoråret. Kvantumet har gått opp fra 67,227 kg til 93,392 kg, samtidig som gjennomsnittsprisen har gått opp fra 53,97 til 54,38.

Carl Lauridsen Aps, Danmark og FONN Egersund AS har stått for kjøpet også dette året.

Krabbe

Minsteprisen for krabbe til produksjon har vært holdt på kr. 6,50 pr. kg hele året etter avtale med kjøperne.

Det er utbetalt et tilskudd på kr. 0,70 kg for inntil 10 tonn pr. fisker for krabbe til produksjon.

Den totale mengde krabbe som er solgt gjennom Laget er gått opp fra 317 tonn til 389 tonn.

Samarbeid med andre salgslag

I tillegg til det generelle samarbeidet med andre salgslag gjennom Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd, har vi et samarbeid med Skagerakfisk S/L på reker og Vest-Norges Fiskesalgslag på ål.

Minsteprisforhandlinger

Det ble avholdt ordinære prisforhandlinger i januar, mai og oktober.

I tillegg har det vært avholdt telefonmøter vedr. rekeprisene når markedssituasjoen tilsa det.

Prisforhandlinger med krabbekjøperne har ikke vært avholdt, men fjorårets avtale ble prolongert.

I forhandlingene har vært benyttet pris-sammenligninger med andre salgslag, samtidig som den aktuelle markedssituasjonen har vært hensyntatt.

Kassapoolen

Det ikke vært kjøpt inn kasser i 1997,

Poolen er finansiert med et trekk på fisker og kjøper med 6 øre pr. kg.

Fiskemottakene Koralfisk AS, Avaldsnes, Brødr. Sirevåg AS, Sirevåg og FONN Egersund A/S, Egersund har stått for rengjøringen av kassene til en godtgjørelse på kr. 2,10 pr. stk.

Økonomien i poolen er vesentlig forbedret og kontoen med Rogaland Fiskesalgslag S/L er pr. 31.12.97 i balanse.

Følgende personer har administrert poolen:

Torger Torgersen, formann, kjøpernes representant

Ludvig Egge, kjøpernes representant

Berner Høie, fiskernes representant

Tore Kr. Knutsen, fiskernes representant

Fiskeriavtalen 1997

Tilskuddsordninger

Krabbe

Overført udisponerte midler fra 1996kr. 25 798
Bevilget 1997kr. 100 000
kr. 125 798

Føring

Overført udisponerte midler fra 1996kr. 56 847
Bevilget 1997kr. 1 000 000
kr. 1 056 847

Disponering av tilskuddsmidlene:

Utbetalt pristilskudd krabbekr. 100 822
Utbetalt føringsmidlerkr. 939 249

Fiskeriavtalaen 1998

mill. kr.
Føringstilskudd38,0
Av dette kan benyttes til:
Norges Råfisklag24,0
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag0,1
Vest-Norges Fiskesalgslag2,6
Rogaland Fiskesalgslag S/L1,1
Skagerakfisk S/L2,1
Norges Sildesalgslag8,1
Garantilott24,0
Driftstilskudd til lineegnesentraler13,0
Strukturtiltak i fiskeflåten25,0
Fiskeforsøk og rettledningstjeneste5,0
Reserve10,0
Bevilgning for 1998115,0

Fiskernes ulykkeskasse

Fiskernes Ulykkeskasse hadde ved utgangen av 1997 dette styret:

Jan Skjervø, Trondheim, formann

Hilmar Blikø, Måneset, nestformann

Otto Benjaminson, Halsnøy

Olav Bjørklund, Drammen

Utligningssummen var i 1997 kr. 700 000.

Stønadssummen var i 1997 kr. 35 000 ved ulykkesdød og kr. 40 000 ved 100 % medisinsk invaliditet som følge av ulykkeshendinger.

Det er i 1997 utbetalt kr 265 050,-.

6.2 Styrets beretning for 1998

Driften

Det er for beretningsåret 1998 - Salgslagets 52. - avholdt 7 styremøter. I alt er det behandlet 74 saker, 24 referatsaker og 50 vedtaksaker.

I løpet av året er det foretatt oppgradering av datasytemet slik at dette skal være i stand til og håndtere problemene med år 2000. Tester foretatt i løpet av året viser at vi har dette under rimelig god kontroll. Det er fortsatt selskapets målsetning å være fullt oppdatert på datasiden for dermed å kunne foreta avregninger og oppgjør til riktig tid og gi interesserte aktører ferskest mulige statistikker.

Sammen med de andre salgslagene er selskapet med i prosjektet « Fisk i 100»(fisk i skolen) som går over 5 år. Prosjektet har som målsetning å gjøre fisk som mat og næring bedre kjent blant barn og ungdom.

Salgslagsavgiften har i hele 1998 vært 2,75 %.

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 963.270 etter at det er avsatt til:

Norges Fiskarlag:kr. 35 000
Pensjonstrygd:kr. 328 132
Avskrivninger:kr. 505 055

Organisasjon

Pr. 31.12.96 hadde Rogaland Fiskesalgslag S/L 459 aktive fiskere. I tillegg har en del fritidsfiskere levert gjennom laget.

Salgslaget har ved årsskiftet 3 ansatte i heltidsstillinger.

Norges fiskarlag

Regnskapet er belastet med kr. 35.000 som er Rogaland Fiskesalgslag S/L sitt kjøp av tjenester fra Norges Fiskarlag.

Abonnement - fiskaren

Grensen for gratisabonnement i 1999 har vært satt til levering av en verdi på minimum 3 G (136.110) i 1998.

Førstehåndsomsetningen for fisk

Året 1998 har vært preget av mye dårlig vær med nedgang i kvantum for de fleste fiskesorter.

Det er fortsatt ønskelig med større leveranser av konsumfisk som bifangst hos industritrålerne.

Landanleggene i Rogaland har kapasitet til å ta imot mer råstoff , noe som ville kunne føre til en mer effektiv og jevn produksjon.

Andelen av leveringer i utlandet har gått ned i forhold til 1997 som en følge av at kun to bomtrålere har vært i drift i 1998 mot tre i 1997.

Utenlandske fiskeres levering i Rogaland viser en fortsatt nedadgående tendens og utgjør nå 2,5 % av brutto omsetning.

Det har vært avholdt 3 ordinære møter med kjøperne i Rogaland.

Førstehåndsomsetningen gjennom Laget har vært drevet etter samme prinsipper som tidligere.

Verdien av 1. håndsomsetningen utgjorde kr. 137.597.930 som er en nedgang på kr. 7.430.042 i forhold til året før. Det totale kvantum har gått ned fra 9.744 tonn i 1997 til 8.092 tonn i 1998.

Pr. 31.12.98 hadde følgende firma gyldig kjøpetillatelse:

Brødr. Sirevåg A/S, Sirevågfisk og skalldyr
FONN Egersund AS, Egersundfisk og skalldyr
Kjell Meling, Kvitsøyskalldyr
Koralfisk AS, Husøyfisk og skalldyr
Kvitsøy Preserving AS, Kvitsøyskalldyr
Neptun Stavanger A/S, Stavangerfisk og skalldyr
Prima Seafood AS, Skudeneshavnfisk og skalldyr
Skude Fryseri A/S, Skudeneshavnfisk og skalldyr
Utsira Fiskeindustri A/S, Utsirafisk og skalldyr
Vassøy Krabbe, Vassøyfisk og skalldyr
Rennesøy Reker, Rennesøyfisk og skalldyr
Fjordgodt, Stavangerfisk og skalldyr
Rennesøy Krabbe A/S, Rennesøyfisk og skalldyr
Vea Havprodukter, Vedavågenkrabbe
Åkra Sjømat, Åkrehamnkrabbe
Stavanger Røkeri AS, Stavangerfisk
T. Romseland & Co., Hervikål
Erling Lunde, Randabergkrabbe
Kvitsøy Seatrading, Kvitsøyfisk og skalldyr

Andre mottakstasjoner(understasjoner):

Thorleif Ydstebø, Kvitsøy

Hans A. Hansen & Sønn, Hellvik

Erling Østebøvik, Skjoldastraumen

Koralfisk AS, Åkrehamn

Johs. Ørnes, Skartveit

T. Romseland, Hervik

Jostein Hjorteland, Skiftun

Lars Tvedt A/S, Sævelandsvik

Våjen Fisk, Vedavågen

Fonn Egersund, Jøssinghamn

Neptun, Hellvik

Dispensasjoner for kaisalg til forbruker

Det er i 1998 innvilget 40 dispensasjoner for salg av fisk og skalldyr direkte fra båt til forbruker. Dette representerer en omsetning på kr 3.207.931. De tilsvarende tall for 1997 var 45 dispensasjoner og en omsetning på kr. 3.439.631.

Fiskeomsetningen

Av de enkelte fiskesorter ble det levert

1997

Mengde(tonn)PrisVerdi
(kappa vekt)
Sei2.4985,0412 598 000
Torsk99614,0814 034 000
Hyse6147,254 458 000
Lyr1696,241 061 000
Lange1569,021 412 000
Piggvar3576,462 738 000
Rødspette1 46615,5722 829 000
Sjøtunge10476,798 018 000
Pigghå2668,022 137 000
Breiflabb7645,013 457 000

I tallene for sei er inkludert 205 tonn med notsei.

1998

Mengde(tonn)PrisVerdi
(kappa vekt)
Sei2 2486,1413 817 384
Torsk83116,6013 801 115
Hyse3509,373 282 476
Lyr1288,141 044 187
Lange1409,341 314 202
Piggvar2393,262 199 961
Rødspette81116,9813 772 456
Sjøtunge10868,767 462 619
Pigghå1429,791 394 119
Breiflabb8951,044 545 414

I tallene for sei er inkludert 412 tonn med notsei.

Omsetningssituasjonen for reker

Rekefisket utgjorde 44 % av Salgslagets 1. håndsomsetning.

Totalkvantumet viser en nedgang på 41 tonn i 1998 (fra 2 365 tonn 1997 til 2 324 tonn i 1998), til tross for at man i 1997 hadde fiskestopp i desember. Dette skyldes hovedsaklig dårlig vær på høsten.

Kvotene for Nordsjøen og Skagerrak har vært slått sammnen og fordelt pr. båt med 45 tonn i den første 4-måneders perioden og 40 tonn i de to siste. Totalkvoten for første periode ble ikke fisket opp og derfor ble båtkvoten for 2. periode opphevet. Årsfangsten for reker viser at det er igjen 900 tonn av den totale kvote på 10.505 tonn reker i Skagerrak og Nordsjøen.

- Råreker

Kvantumet med råreker er gått ned fra 1.493 tonn i 1997 til 1.346 tonn i 1998. Prisene derimot er gått opp fra kr. 12.83 pr. kg til kr. 13,21. Bortsett fra mai, juni og august viser alle månedene økning fra fjoråret.

- Salt/sjøkokte reker

Saltkokte reker har et kvantum på 407 tonn, en nedgang på 19 tonn fra 1997. Gjennomsnittsprisen har også gått ned fra kr. 38,89 i 1997 til kr. 38,25 i 1998.

Sjøkokte reker viser en økning i kvantum, fra 446 tonn i 1997 til 570 tonn i 1998. Prisene viser en ubetydelig økning fra kr. 42,45 i 1997 til kr. 42.53 i 1998.

- Eksport av saltkokte reker til sverige

Som følge av en økning i tilbaketrekningsprisen for kokte reker i Sverige, ble minsteprisen for saltkokte reker for eksport diktert til kr. 36,00 fra 06.07.98. Den tollfrie kvote på 800 tonn med kokte reker var brukt opp pr. 07.09.98. For å kompensere for den tollen som ble påført norske reker i Sverige, ble minsteprisen satt til kr. 31,50 fra samme dag.

Den tollfrie kvoten vil være den samme i 1999.

- Rekekonger

Det er levert 77 tonn rekekonger. Dette er en økning på 23 tonn fra fjoråret, mens gjennomsnittsprisen har gått opp fra kr. 39,25 til kr. 50,36.

Hummer

Kvantumet med hummer som er omsatt gjennom Laget viser fortsatt en hyggelig utvikling med en økning fra 10.370 kg i 1997 til 12.483 kg i 1998. Prisene har også vist en positiv utvikling fra kr. 139,22 i 1997 til kr. 155,70 i 1998.

Ål

Åleomsetningen derimot ble vesentlig dårligere enn fjoråret. Kvantumet har gått ned fra 93.392 kg til 57.812 kg, samtidig som gjennomsnittsprisen har gått opp fra kr. 54,38 til kr. 56,24.

Carl Lauridsen Aps, Danmark og FONN Egersund AS har stått for kjøpet også dette året.

Krabbe

Minsteprisen for krabbe til produksjon har vært holdt på kr. 6,50 pr. kg hele året etter avtale med kjøperne.

Det er utbetalt et tilskudd på kr. 0,75 pr. kg for inntil 10 tonn pr. fisker for krabbe til produksjon.

Den totale mengde krabbe som er solgt gjennom Laget er gått opp fra 389 tonn til 401 tonn.

Samarbeid med andre salgslag

I tillegg til det generelle samarbeidet med andre salgslag gjennom Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd, har vi et samarbeid med Skagerakfisk S/L på reker og Vest-Norges Fiskesalslag på ål.

Minsteprisforhandlinger

Det ble avholdt ordinære prisforhandlinger i januar, mai og oktober.

I tillegg har det vært avholdt telefonmøter vedr. rekeprisene når markedssituasjonen tilsa det.

Prisforhandlinger med krabbekjøperne har ikke vært avholdt, men fjorårets avtale ble prolongert.

I forhandlingene har vært benyttet pris-sammenligninger med andre salgslag, samtidig som den aktuelle markedssituasjonen har vært hensyntatt.

Kassapoolen

Det er kjøpt inn 2 853 kasser i 1998.

Poolen er finansiert med et trekk på fisker og kjøper med 6 øre pr. kg.

Fiskemottakene Koralfisk AS, Avaldsnes, Brødr. Sirevåg AS, Sirevåg og FONN Egersund A/S, Egersund har stått for rengjøringen av kassene til en godtgjørelse på kr. 2,10 pr. stk.

Den totale belastning for kassavask beløp seg til kr. 412 486.

Kontoen med Rogaland Fiskesalgslag S/L viser pr. 31.12.98 en positiv balanse på kr. 190 564,50.

Følgende personer har administrert poolen:

Torger Torgersen, formann, kjøpernes representant

Ludvig Egge, kjøpernes representant

Berner Høie, fiskernes representant

Tore Kr. Knutsen, fiskernes representant

Arne Mong, fiskernes representant

Fiskeriavtalen 1998

Tilskuddsordninger

Krabbe

Overført udisponerte midler fra 1997kr. 24 976
Bevilget 1998kr. 100 000
kr. 124 976

Føring

Overført udisponerte midler fra 1997kr. 117 598
Bevilget 1998kr. 1 200 000
kr. 1 317 598

Disponering av tilskuddsmidlene:

Utbetalt pristilskudd krabbekr. 103 235
Utbetalt føringsmidlerkr. 1 162 009

Fiskeriavtalen 1999

mill. kr.
Føringstilskudd31,0
Av dette kan benyttes til:
Norges Råfisklag19,2
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag0,2
Vest-Norges Fiskesalgslag2,1
Rogaland Fiskesalgslag S/L1,0
Skagerakfisk S/L1,9
Norges Sildesalgslag6,6
Total bevilgning for 1999105,0

Fiskernes ulykkeskasse

Fiskernes Ulykkeskasse hadde ved utgangen av 1998 dette styret:

Jan Skjervø, Trondheim, formann

Hilmar Blikø, Måneset, nestformann

Otto Benjaminson, Halsnøy

Olav Bjørklund, Drammen

Utligningssummen var i 1998 kr. 500.000.

Stønadssummen var i 1998 kr. 35.000 ved ulykkesdød og kr. 40.000 ved 100 % medisinsk invaliditet som følge av ulykkeshendinger.

Det er i 1998 utbetalt kr 372.180.

Til dokumentets forside