St.meld. nr. 3 (2004-2005)

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004

Til innhaldsliste

4 Garantiansvar for staten

Tabell 4.1 Garantiansvar (tal i mill. kr) Tabellen syner garantiansvar for staten med samla ramme for garantier vedtekje av Stortinget, pådratt garantiansvar og utbetalt garantiansvar ved tap under det einskilde departement. Oversikta syner ramme av garantier, gammalt og nytt ansvar. Oversikta er tufta på innsendte oppgåver frå dei einskilde departement. Meir informasjon om dei einskilde garantiordningar finn ein i fagproposisjonane.

    Garantifullmakt   Garantiansvar  
    Ramme 1.1.04 Ramme 31.12.04 Utbetalt tot. 2004 Ansvar 1.1.04 Forskyvningar i 2004   Ansvar 31.12.04
            Nedgang Auke  
1. Utenriksdepartementet 13 384,3 11 458,7 0,4 31,6 7,4 1,4 25,6
2. Kommunal- og regionaldepartementet 33 700,0 33 700,0 11 869,9 1 717,1 10 152,8
3. Helse- og omsorgsdepartementet 400,0 400,0 37,7 12,8 24,9
4. Barne- og familiedepartementet 2,7 2,7
5. Nærings- og handelsdepartementet 43 957,0 43 932,1 149,4 18 310,9 14 456,3 22 601,0 26 455,6
6. Landbruks- og matdepartementet 14,5 14,5 4,1 1,5 2,6
7. Samferdselsdepartementet 2 018,0 1 789,0 1 137,8 163,2 15,2 989,8
8. Miljøverndepartementet 130,2 58,3 12,1 46,3 19,2 27,1
9. Moderniseringsdepartementet 196,2 196,2 196,2 196,2
10. Finansdepartementet 9 437,1 9 230,8 9 437,0 206,2 9 230,8
Sum 103 237,3 100 782,3 161,9 41 071,5 16 583,7 22 617,6 47 108,1

Meir informasjon om dei einskilde garantiordningane finn ein i fagproposisjonane.

Tabell 4.2 Garantier stilt av staten 31. desember 2004 (tal i 1 000 kr)

      Garantifullmakt       Garantiansvar
    Garantien gjelder Dato for siste St.vedt.   Garantiramme 31.12.04   Utbetalt pga. tap 2004   Ansvar 1.1.04   Forskyvningar i 2004 Ansvar 31.12.04
                  Nedgang   Auke  
1. UTENRIKSDEPARTEMENTET
1. Låneordningen for utvikling av næringslivet i utviklingsland 05.12.01 29 000 27 000 *) 4 571 22 429
2. Garantier ved direkte import fra utviklingsland 03.12.03 50 000 401 4 620 2 820 1 420 3 220
3. Den internasjonale bank for gjenreisning og utvikling 10.12.99 6 848 443
4. Det multilaterale garantiinstitutt for investeringer 10.12.99 65 356
5. Den afrikanske utviklingsbank 10.12.99 2 123 920
6. Den asiatiske utviklingsbank 10.12.99 1 006 956
7. Den interamerikanske utviklingsbank 10.12.99 989 109
8. Europarådets utviklingsbank 05.12.02 345 892
Sum Utenriksdepartementet 11 458 676 401 31 620 7 391 1 420 25 649
*) Ansvar ved periodens slutt i 2003 vart ved ein feil satt til 28 mill. kroner.
Rett ansvar skal være 27 mill. kroner som er korrigert ift ansvar ved periodens start 2004.
2. KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET
1. Norges Kommunalbank-innlån 15.12.98 33 500 000 11 869 440 1 716 670 10 152 770
2. Norges Kommunalbank-garantier til finansiering av skolebygg 15.12.98 200 000 345 345 0
3. Garantier på tidligere SIFBO-lån 172 121 51
Sum Kommunal- og regionaldepartementet 33 700 000 11 869 957 1 717 136 10 152 821
3. HELSE- OG OMSORGSDEPARTERMENTET
1. Opprettelse og overtakelse av apotek 14.12.00 400 000 37 745 12 750 24 995
Sum Helse- og omsorgsdepartementet 400 000 37 745 12 750 24 995
4. BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
1. Garanti for lån i Kommunalbanken til Sammenslutningen Svalstuen*) 27.02.03 2 716 2 716
Sum Barne- og familiedepartementet 2 716 2 716
*) Garantiansvaret gjelder en barnevernstiftelse overtatt fra Buskerud fylkeskommune i 2004 i forbindelse med statlig overtagelse  av det fylkeskommunale barnevernet.
5. NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENTET
1. SND, realinvestering og driftskreditt 18.06.04 448 000 1 744 62 486 10 212 124 647 176 921
2. SND, statsgaranti for tidligere innlån til Den norske Industribank A/S 19.11.93 15 875 24 718 8 843 15 875
3. Garanti-Instituttet for Eksportkredit (GIEK), statsgaranti ved eksport til og investeringer i utlandet, Den alminnelige garantiordning 15.12.03 40 000 000 107 146 15 204 600 13 882 500 21 691 800 23 013 900
4. GIEK, eksport til og investeringer i SUS-landene og de baltiske land 14.12.01 290 700 451 000 160 300 290 700
5. GIEK, Garantier ved investeringer i og eksport til utviklingsland 03.12.03 1 500 000 10 464 1 040 000 373 800 714 300 1 380 500
6. GIEK, gammel portefølje. Garantier på særlige vilkår ved eksport til og investeringer i utviklingsland 26.11.96 7 400 10 700 3 300 7 400
7. Garanti for lån til Estland, Latvia, Litauen, Albania, Romania og Bulgaria, St. prp. nr. 65 og Innst.S nr.165 (1992-93) 15.12.97 15 097 16 688 1 591 15 097
8. Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD), garantikapital 06.11.96 1 518 932 1 348 884 70 290 1 419 174
9. Baltisk investeringslån 19.12.95 18 996 28 653 9 657 18 996
. 10. Garanti for lån til NOAH AS 07.12.98 117 073 123 168 6 095 117 073
11. Garanti for driftkreditt til Moxy Trucks AS 28.02.02 30 000 *)
Sum Nærings- og handelsdepartementet 43 932 073 149 354 18 310 897 14 456 298 22 601 037 26 455 636
*) Garantiansvaret ble utløst i desember 2002 og selskapet begjært konkurs i februar 2003. Avslutning av bobehandlingen og  utbetaling av garantiansvaret fant først sted i 2004.
6. LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET
1. Lån til Akvaforsk AS 21.06.96 14 500 4 125 1 500 2 625
Sum Landbruks- og matdepartementet 14 500 4 125 1 500 2 625
7. SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
1. Lån til ferjer i riksvegsamband 05.12.03 1 136 000 975 848 134 171 15 155 856 832
2. Drift av øvingsbaner for motorvognførere 03.06.81 3 000 3 000 3 000
3. AS Fastlandsfinans 10.06.88 650 000 159 000 29 000 130 000
Sum Samferdselsdepartementet 1 789 000 1 137 848 163 171 15 155 989 832
8. MILJØVERNDEPARTEMENTET
1. Garanti for miljøvernlån i SND 09.11.94 14 502 14 502 4 112 10 390
2. Garantier fra SND til andre private kredittinstitusjoner på vegne av MD 09.11.94 495 495 247 248
3. MD-garanterte lån i private kredittinstitusjoner og SND 20.11.95 43 342 12 065 31 277 14 830 16 447
Sum Miljøverndepartementet 58 339 12 065 46 274 19 189 27 085
9. MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
1. Boliglån finansiert av Statens Pensjonskasses fond 13.04.88 196 200 196 200 196 200
Sum Moderniseringsdepartementet 196 200 196 200 196 200
10. FINANSDEPARTEMENTET
1. Garanti for grunnkapitalen i Den nordiske investeringsbanken 15.12.03 5 898 434 6 030 170 131 736 5 898 434
2. Nordisk prosjektinvesteringslån gjennom Den nordiske investeringsbank 15.12.03 2 809 254 2 871 997 62 743 2 809 254
3. Miljølån til Nordens nærområder gjennom Den nordiske investeringsbank 15.12.03 523 145 534 829 11 684 523 145
Sum Finansdepartementet 9 230 833 9 436 996 206 163 9 230 833
Til forsida av dokumentet