St.meld. nr. 3 (2004-2005)

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004

Til innhaldsliste

2 Statens løyvingsrekneskap

Tabell 2.1 Løyvingsrekneskap for staten, utgifter

Kap.     Frå forrige       Til neste Meirutgift (-)
      termin over-   Samla   termin over- og mindre-
  Post   ført løyving Løyving løyving Rekneskap ført løyving utgift
      1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr
Det kongelige hus
0001 H. M. Kongen og H. M. Dronningen:
01 Apanasje 7 308 7 308 7 308
50 Det Kgl. Hoff 111 545 111 545 111 544 1
Sum kap 0001 118 853 118 853 118 852 1
0002 H. K. H. Kronprinsen og H. K. H. Kronprinsessen:
01 Apanasje 4 907 4 907 4 907
50 H. K. H. Kronprinsens og H. K.H. Kronprinsessens stab mv. 10 044 10 044 10 044
Sum kap 0002 14 951 14 951 14 951
Sum Det kongelige hus 133 804 133 804 133 803 1
Regjering
0020 Statsministerens kontor (jf. kap. 3020):
01 Driftsutgifter 1 658 57 193 58 851 54 857 2 860 1 134
Sum kap 0020 1 658 57 193 58 851 54 857 2 860 1 134
0021 Statsrådet (jf. kap. 3021):
01 Driftsutgifter 5 135 105 279 110 414 105 115 5 264 35
Sum kap 0021 5 135 105 279 110 414 105 115 5 264 35
0024 Regjeringsadvokaten (jf. kap. 3024):
01 Driftsutgifter 1 364 39 167 40 531 38 202 1 958 371
21 Spesielle driftsutgifter 307 6 112 6 419 4 485 306 1 628
Sum kap 0024 1 671 45 279 46 950 42 687 2 264 1 999
Sum Regjering 8 464 207 751 216 215 202 659 10 388 3 168
Stortinget og underliggende institusjoner
0041 Stortinget (jf. kap. 3041):
01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 26 535 573 530 600 065 530 203 18 362 51 500
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 1 408 16 592 18 000 8 658 9 342
32 Kjøp av leiligheter, kan overføres 1 284 1 284 2 000 1 784 -2 500
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 26 289 258 848 285 137 241 904 87 233 -44 000
70 Tilskudd til partigruppene 94 331 94 331 99 315 -4 984
Sum kap 0041 55 516 943 301 998 817 882 080 116 721 16
0042 Forsvarets ombudsmannsnemnd:
01 Driftsutgifter 190 3 900 4 090 3 459 195 436
Sum kap 0042 190 3 900 4 090 3 459 195 436
0043 Stortingets ombudsmann for forvaltningen (jf. kap. 3043):
01 Driftsutgifter 1 580 33 082 34 662 30 175 1 654 2 833
Sum kap 0043 1 580 33 082 34 662 30 175 1 654 2 833
0044 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste:
01 Driftsutgifter 3 700 3 700 3 281 185 234
Sum kap 0044 3 700 3 700 3 281 185 234
0051 Riksrevisjonen (jf. kap. 3051):
01 Driftsutgifter 14 730 311 457 326 187 303 528 15 573 7 086
Sum kap 0051 14 730 311 457 326 187 303 528 15 573 7 086
Sum Stortinget og underliggende institusjoner 72 016 1 295 440 1 367 456 1 222 523 134 328 10 605
Høyesterett
0061 Høyesterett (jf. kap. 3061):
01 Driftsutgifter 611 52 228 52 839 53 905 577 -1 643
Sum kap 0061 611 52 228 52 839 53 905 577 -1 643
Sum Høyesterett 611 52 228 52 839 53 905 577 -1 643
Utenriksdepartementet
Administrasjon
0100 Utenriksdepartementet (jf. kap. 3100):
01 Driftsutgifter 7 904 342 865 350 769 343 508 13 909 -6 648
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 9 137 3 865 13 002 5 921 7 081
70 Erstatning av skader på utenlandske ambassader 725 725 77 648
71 Diverse tilskudd 32 251 32 251 37 130 -4 879
Sum kap 0100 17 041 379 706 396 747 386 636 20 990 -10 879
0101 Utenriksstasjonene (jf. kap. 3101):
01 Driftsutgifter 39 636 769 958 809 594 806 641 29 887 -26 934
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 16 836 14 880 31 716 23 212 8 504
70 Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn 124 124 29 95
89 Agio 4 248 -4 248
90 Lån til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn 360 360 170 190
Sum kap 0101 56 472 785 322 841 794 834 300 38 391 -30 897
0102 Særavtale i utenrikstjenesten:
01 Driftsutgifter 7 275 136 669 143 944 150 200 -6 256
Sum kap 0102 7 275 136 669 143 944 150 200 -6 256
0103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon:
01 Driftsutgifter 465 7 145 7 610 6 163 357 1 090
Sum kap 0103 465 7 145 7 610 6 163 357 1 090
0104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet:
01 Driftsutgifter 303 8 525 8 828 4 253 426 4 149
Sum kap 0104 303 8 525 8 828 4 253 426 4 149
Sum Administrasjon 81 556 1 317 367 1 398 923 1 381 552 60 164 -42 793
Utenriksformål
0115 Presse-, kultur- og informasjonsformål:
01 Driftsutgifter 994 18 271 19 265 19 193 72
70 Tilskudd til presse-, kultur- og informasjonsformål, kan overføres 700 34 644 35 344 34 773 571
Sum kap 0115 1 694 52 915 54 609 53 966 643
0116 Deltaking i internasjonale organisasjoner:
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 813 093 813 093 814 106 -1 013
71 Finansieringsordningen under EØS-avtalen, kan overføres 330 000 330 000 78 465 235 000 16 535
72 Finansieringsordningen i det utvidede EØS, kan overføres 5 000 5 000 4 631 369
73 Norsk finansieringsordning i det utvidede EØS, kan overføres 5 000 5 000 4 990 10
Sum kap 0116 330 000 823 093 1 153 093 902 192 235 379 15 522
Sum Utenriksformål 331 694 876 008 1 207 702 956 158 236 022 15 522
Administrasjon av utviklingshjelpen
0140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:
01 Driftsutgifter 7 750 199 649 207 399 209 787 -2 388
Sum kap 0140 7 750 199 649 207 399 209 787 -2 388
0141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD):
01 Driftsutgifter 959 154 527 155 486 165 564 -10 078
Sum kap 0141 959 154 527 155 486 165 564 -10 078
0143 Utenriksstasjonene:
01 Driftsutgifter 8 311 342 796 351 107 344 127 2 638 4 342
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 2 495 13 500 15 995 10 245 5 750
89 Agio 4 899 -4 899
Sum kap 0143 10 806 356 296 367 102 359 271 8 388 -557
Sum Administrasjon av utviklingshjelpen 19 515 710 472 729 987 734 622 8 388 -13 023
Bilateral bistand
0150 Bistand til Afrika:
70 Malawi, kan overføres 7 100 000 100 007 99 986 21
71 Mosambik, kan overføres 512 210 000 210 512 210 512
72 Tanzania, kan overføres 250 000 250 000 250 000
73 Uganda, kan overføres 140 000 140 000 140 000
74 Zambia, kan overføres 1 150 000 150 001 150 001
78 Regionbevilgning for Afrika, kan overføres 2 348 1 009 380 1 011 728 1 006 883 4 845
79 Tiltak i tidligere samarbeidsland, kan overføres 546 25 000 25 546 25 493 53
Sum kap 0150 3 414 1 884 380 1 887 794 1 882 875 4 919
0151 Bistand til Asia:
70 Bangladesh, kan overføres 19 60 000 60 019 60 019
71 Nepal, kan overføres 65 000 65 000 64 996 4
78 Regionbevilgning for Asia, kan overføres 4 365 000 365 004 364 905 99
79 Tiltak i tidligere samarbeidsland, kan overføres 257 34 000 34 257 34 257
Sum kap 0151 280 524 000 524 280 524 177 103
0152 Bistand til Midtøsten:
78 Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres 45 140 500 140 545 140 436 109
Sum kap 0152 45 140 500 140 545 140 436 109
0153 Bistand til Mellom-Amerika:
78 Regionbevilgning for Mellom-Amerika, kan overføres 74 135 000 135 074 134 666 408
79 Tiltak i tidligere samarbeidsland, kan overføres 531 2 000 2 531 1 377 1 154
Sum kap 0153 605 137 000 137 605 136 043 1 562
Sum Bilateral bistand 4 344 2 685 880 2 690 224 2 683 531 6 693
Globale ordninger
0160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling:
01 Driftsutgifter 357 18 500 18 857 18 760 97
50 Fredskorpset 135 000 135 000 135 000
70 Sivilt samfunn, kan overføres 874 903 000 903 874 901 322 2 552
71 Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres 66 000 66 000 60 754 5 246
72 Demokratistøtte/partier og media, kan overføres 3 448 7 500 10 948 8 166 2 782
73 Kultur, kan overføres 1 555 80 000 81 555 80 160 1 395
75 Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres 116 500 116 500 117 441 -941
Sum kap 0160 6 234 1 326 500 1 332 734 1 321 603 12 072 -941
0161 Næringsutvikling (jf. kap. 3161):
70 Nærings- og handelstiltak, kan overføres 77 000 77 000 73 297 3 703
72 Finansieringsordning for utviklingstiltak, kan overføres 296 150 000 150 296 150 403 -107
73 Institusjonsutvikling i utviklingsland, kan overføres 191 35 000 35 191 34 424 767
75 NORFUND - tapsavsetting 143 750 143 750 143 750
95 NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland 341 250 341 250 341 250
Sum kap 0161 487 747 000 747 487 743 124 4 470 -107
0162 Overgangsbistand (gap):
70 Overgangsbistand (gap), kan overføres 40 634 434 400 475 034 475 034
Sum kap 0162 40 634 434 400 475 034 475 034
0163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter:
70 Naturkatastrofer, kan overføres 976 215 000 215 976 216 835 -859
71 Humanitær bistand og menneskerettigheter, kan overføres 851 1 241 500 1 242 351 1 237 460 4 891
Sum kap 0163 1 827 1 456 500 1 458 327 1 454 295 4 891 -859
0164 Fred, forsoning og demokrati:
70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres 3 102 296 400 299 502 297 606 1 896
71 ODA-godkjente land på Balkan og andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres 5 659 912 000 917 659 919 460 -1 801
72 Utvikling og nedrustning, kan overføres 161 1 700 1 861 1 061 800
Sum kap 0164 8 922 1 210 100 1 219 022 1 218 127 2 696 -1 801
0165 Forskning, kompetanseheving og evaluering:
01 Driftsutgifter 3 463 102 500 105 963 95 258 5 125 5 580
70 Forskning og høyere utdanning, kan overføres 25 525 260 000 285 525 247 162 38 362 1
Sum kap 0165 28 988 362 500 391 488 342 420 43 487 5 581
0166 Tilskudd til ymse tiltak:
70 Ymse tilskudd, kan overføres 618 1 716 2 334 834 1 500
71 Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres 2 378 50 700 53 078 39 311 13 767
Sum kap 0166 2 996 52 416 55 412 39 311 14 601 1 500
0167 Flyktningetiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA):
21 Spesielle driftsutgifter 767 404 767 404 759 611 7 793
Sum kap 0167 767 404 767 404 759 611 7 793
Sum Globale ordninger 90 088 6 356 820 6 446 908 6 353 525 90 010 3 373
Multilateral bistand
0170 FN-organisasjoner mv.:
70 FNs utviklingsprogram (UNDP) 703 000 703 000 703 000
71 FNs befolkningsprogram (UNFPA) 230 000 230 000 230 000
72 FNs barnefond (UNICEF) 327 000 327 000 327 000
73 Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres 4 205 000 205 004 204 998 6
74 FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) 170 000 170 000 170 000
75 FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) 100 000 100 000 100 000
76 Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres 521 901 200 901 721 901 300 421
77 FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres 115 000 115 000 115 000
78 Bidrag andre FN-organisasjoner mv. 96 200 96 200 97 496 -1 296
79 Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres 439 45 000 45 439 45 270 169
80 Bidrag til globale fond, kan overføres 450 000 450 000 450 000
81 Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres 85 000 85 000 85 000
Sum kap 0170 964 3 427 400 3 428 364 3 429 064 596 -1 296
0171 Multilaterale finansinstitusjoner:
70 Verdensbanken, kan overføres 12 583 258 583 270 583 270
71 Regionale banker og fond, kan overføres 1 085 564 742 565 827 565 289 538
72 Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres 1 341 000 341 001 341 001
Sum kap 0171 1 098 1 489 000 1 490 098 1 489 560 538
0172 Gjeldslette:
70 Gjeldslettetiltak, kan overføres 1 381 350 000 351 381 349 720 1 661
Sum kap 0172 1 381 350 000 351 381 349 720 1 661
Sum Multilateral bistand 3 443 5 266 400 5 269 843 5 268 344 2 795 -1 296
Øvrig bistand
0197 Bistand til ikke-ODA-godkjente land og internasjonale miljøtiltak:
70 Tilskudd til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeidet med Russland/SUS og handlingsplanen for søkerlandene til EU, kan overføres 29 806 235 792 265 598 236 744 28 854
71 Fred og demokratitiltak (ikke-ODA-land), kan overføres 5 460 5 460 2 439 3 021
76 Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres 13 989 30 116 44 105 40 048 4 057
Sum kap 0197 49 255 265 908 315 163 279 231 32 911 3 021
Sum Øvrig bistand 49 255 265 908 315 163 279 231 32 911 3 021
Sum Utenriksdepartementet 579 895 17 478 855 18 058 750 17 656 963 436 983 -35 196
Utdannings- og forskningsdepartementet
Administrasjon
0200 Utdannings- og forskningsdepartementet (jf. kap. 3200):
01 Driftsutgifter 5 406 160 965 166 371 168 264 5 149 -7 042
21 Spesielle driftsutgifter 23 4 123 4 146 4 176 -30
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 2 339 2 339 2 079 260
Sum kap 0200 5 429 167 427 172 856 174 519 5 409 -7 072
0202 Utdanningsdirektoratet (jf. kap. 3202):
01 Driftsutgifter 2 583 96 675 99 258 101 474 1 069 -3 285
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 7 590 7 590 14 643 -7 053
70 Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 3 686 36 397 40 083 24 778 8 252 7 053
Sum kap 0202 6 269 140 662 146 931 140 895 9 321 -3 285
0204 Foreldreutvalget for grunnskolen (jf. kap. 3204):
01 Driftsutgifter 5 738 5 738 5 531 214 -7
Sum kap 0204 5 738 5 738 5 531 214 -7
0206 Samisk utdanningsadministrasjon:
50 Tilskudd til Sametinget 27 574 27 574 27 569 5
Sum kap 0206 27 574 27 574 27 569 5
Sum Administrasjon 11 698 341 401 353 099 348 514 14 944 -10 359
Grunnskolen og videregående opplæring
0221 Grunnskolen (jf. kap. 3221):
62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole 4 081 4 081 3 925 156
65 Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen 829 328 829 328 827 881 1 447
66 Tilskudd til leirskoleopplæring 33 834 33 834 32 719 1 115
67 Tilskudd til kommunale musikk- og kulturskoler, overslagsbevilgning 41 033 41 033 40 886 147
69 Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen 371 480 371 480 371 480
70 Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene 7 563 7 563 7 563
Sum kap 0221 1 287 319 1 287 319 1 284 454 2 865
0222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat (jf. kap. 3222):
01 Driftsutgifter 101 49 844 49 945 53 300 626 -3 981
Sum kap 0222 101 49 844 49 945 53 300 626 -3 981
0223 Videregående opplæring:
01 Driftsutgifter 7 099 7 099 6 374 355 370
60 Tilskudd til landslinjer 137 403 137 403 137 297 106
65 Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i videregående opplæring 27 094 27 094 27 097 -3
70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov 5 312 5 312 4 123 1 189
71 Tilskudd, RFA og opplæringsråd 8 400 8 400 5 886 2 514
72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogram 44 652 44 652 45 253 -601
73 Tilskudd til studieopphold i utlandet 7 582 7 582 7 582
74 Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College 21 947 21 947 21 947
Sum kap 0223 259 489 259 489 255 559 355 3 575
0224 Fellestiltak i grunnopplæringen:
01 Driftsutgifter 64 117 679 117 743 116 191 1 552
61 Tilskudd til opplæring innenfor kriminalomsorgen 103 897 103 897 103 897
64 Tilskudd til opplæring i finsk 8 259 8 259 7 945 314
68 Det samiske utdanningsområdet, kan overføres 888 39 919 40 807 38 829 1 978
70 Tilskudd 8 556 8 556 8 494 62
Sum kap 0224 952 278 310 279 262 275 356 3 530 376
0226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 429 550 429 550 428 956 594
Sum kap 0226 429 550 429 550 428 956 594
0232 Statlige skoler med opplæring på videregående nivå (jf. kap. 3232):
01 Driftsutgifter 3 583 88 833 92 416 91 290 4 442 -3 316
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 11 188 11 188 4 521 117 6 550
96 Aksjekapital 100 100 100
Sum kap 0232 14 771 88 933 103 704 95 911 4 559 3 234
Sum Grunnskolen og videregående opplæring 15 824 2 393 445 2 409 269 2 393 536 9 664 6 069
Andre tiltak i utdanningen
0240 Frittstående skoler mv.:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning 1 774 889 1 774 889 1 773 706 1 183
75 Tilskudd til organisasjoner 505 505 505
Sum kap 0240 1 775 394 1 775 394 1 774 211 1 183
0243 Kompetansesentra for spesialundervisning (jf. kap. 3243):
01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 8 312 592 659 600 971 616 118 9 735 -24 882
21 Spesielle driftsutgifter 71 337 71 337 86 156 3 567 -18 386
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 813 6 611 7 424 5 298 2 126
75 Til disposisjon for departementet 1 979 1 979 1 861 118
Sum kap 0243 9 125 672 586 681 711 709 433 15 428 -43 150
0248 Særskilte IKT-tiltak i utdanningen:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 10 739 91 260 101 999 103 946 -1 947
70 Tilskudd til IKT-tiltak, kan nyttes under post 21 3 008 3 008 2 368 640
Sum kap 0248 10 739 94 268 105 007 106 314 -1 307
0249 Andre tiltak i utdanningen:
01 Driftsutgifter 31 2 664 2 695 2 652 43
21 Spesielle driftsutgifter 15 758 15 758 15 758
61 Tilskudd til Nordland kunst- og filmskole 2 216 2 216 2 216
62 Moskvaskolen 1 073 1 073 1 073
72 Tilskudd til den franske og den tyske skolen i Oslo 5 382 5 382 5 382
73 Tilskudd til internatdriften ved Krokeide yrkesskole 17 400 17 400 17 400
Sum kap 0249 31 44 493 44 524 44 481 43
Sum Andre tiltak i utdanningen 19 895 2 586 741 2 606 636 2 634 439 15 471 -43 274
Voksenopplæring, folkehøgskoler og fagskoleutdanning
0251 Fagskoleutdanning:
70 Teknisk fagskole 266 187 266 187 266 187
Sum kap 0251 266 187 266 187 266 187
0253 Folkehøgskoler:
21 Spesielle driftsutgifter 2 572 2 572 2 504 68
70 Tilskudd til folkehøgskoler 506 400 506 400 506 369 31
Sum kap 0253 508 972 508 972 508 873 68 31
0254 Tilskudd til voksenopplæring (jf. kap. 3254):
70 Tilskudd til studieforbund 164 448 164 448 164 378 70
71 Tilskudd til fjernundervisning 15 720 15 720 14 662 1 058
72 Tilskudd til kvinneuniversitetene, Norsk fredssenter og Studiesenteret Finnsnes 7 887 7 887 7 887
73 Tilskudd til voksenopplæringsorganisasjoner 9 313 9 313 9 313
Sum kap 0254 197 368 197 368 196 240 1 128
0256 VOX - Voksenopplæringsinstituttet (jf. kap. 3256):
01 Driftsutgifter 656 46 264 46 920 48 741 680 -2 501
21 Spesielle driftsutgifter 579 14 346 14 925 13 560 46 1 319
Sum kap 0256 1 235 60 610 61 845 62 301 726 -1 182
0258 Forskning, utviklingsarbeid og fellestiltak i voksenopplæringen:
21 Spesielle driftsutgifter 3 019 42 236 45 255 40 763 2 112 2 380
Sum kap 0258 3 019 42 236 45 255 40 763 2 112 2 380
0259 Kompetanseutviklingsprogrammet:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 41 781 35 688 77 469 48 175 29 294
Sum kap 0259 41 781 35 688 77 469 48 175 29 294
Sum Voksenopplæring, folkehøgskoler og fagskoleutdanning 46 035 1 111 061 1 157 096 1 122 539 32 200 2 357
Høyere utdanning
0260 Universitetet i Oslo:
50 Statstilskudd 3 004 839 3 004 839 3 004 839
Sum kap 0260 3 004 839 3 004 839 3 004 839
0261 Universitetet i Bergen:
50 Statstilskudd 1 758 771 1 758 771 1 758 771
Sum kap 0261 1 758 771 1 758 771 1 758 771
0262 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:
50 Statstilskudd 2 474 328 2 474 328 2 474 328
Sum kap 0262 2 474 328 2 474 328 2 474 328
0263 Universitetet i Tromsø:
50 Statstilskudd 1 074 188 1 074 188 1 074 188
Sum kap 0263 1 074 188 1 074 188 1 074 188
0264 Norges handelshøgskole:
50 Statstilskudd 233 093 233 093 233 093
Sum kap 0264 233 093 233 093 233 093
0265 Arkitekthøgskolen i Oslo:
50 Statstilskudd 83 414 83 414 83 414
Sum kap 0265 83 414 83 414 83 414
0268 Norges idrettshøgskole:
50 Statstilskudd 105 801 105 801 105 801
Sum kap 0268 105 801 105 801 105 801
0269 Norges musikkhøgskole:
50 Statstilskudd 128 523 128 523 128 523
Sum kap 0269 128 523 128 523 128 523
0270 Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter:
71 Tilrettelegging av studier i utlandet 4 700 4 700 4 700
73 Tilskudd til studentbarnehager 59 109 59 109 59 113 -4
74 Tilskudd til velferdsarbeid 53 495 53 495 53 495
75 Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres 4 120 170 158 174 278 190 204 -15 926
Sum kap 0270 4 120 287 462 291 582 307 512 -15 930
0273 Statlige kunsthøgskoler:
50 Statstilskudd 9 072 239 996 249 068 249 067 1
Sum kap 0273 9 072 239 996 249 068 249 067 1
0274 Statlige høgskoler:
50 Statstilskudd 7 025 335 7 025 335 7 025 335
Sum kap 0274 7 025 335 7 025 335 7 025 335
0278 Norges landbrukshøgskole:
50 Statstilskudd 445 540 445 540 445 540
Sum kap 0278 445 540 445 540 445 540
0279 Norges veterinærhøgskole:
50 Statstilskudd 8 642 211 233 219 875 219 875
Sum kap 0279 8 642 211 233 219 875 219 875
0281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler (jf. kap. 3281):
01 Driftsutgifter 16 139 401 142 417 281 410 365 17 503 -10 587
21 Spesielle driftsutgifter 8 712 8 712 13 994 299 -5 581
30 Fellesmidler, kan overføres 101 101 101
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 982 20 621 22 603 11 672 10 931
72 Stipendmidler for etterutdanning av kunstnere, kan overføres 3 100 3 100 3 100
73 Tilskudd til internasjonale programmer 61 662 61 662 60 962 700
74 Tilskudd til UNIS 44 094 44 094 44 094
76 Tilskudd til NORDUnet, kan overføres 760 15 255 16 015 15 396 619
78 Tilskudd til Universitets- og høgskolerådet 11 474 11 474 11 474
79 Ny universitetsklinikk i Trondheim, kan overføres 41 318 537 684 579 002 453 300 125 702
Sum kap 0281 60 300 1 103 744 1 164 044 1 024 458 155 054 -15 468
0282 Privat høgskoleutdanning:
70 Tilskudd 569 857 569 857 569 857
Sum kap 0282 569 857 569 857 569 857
Sum Høyere utdanning 82 134 18 746 124 18 828 258 18 704 601 155 054 -31 397
Forskning
0283 Meteorologisk institutt (jf. kap. 3283):
01 Driftsutgifter 241 836 241 836 246 374 26 -4 564
21 Spesielle driftsutgifter 301 65 000 65 301 59 162 3 250 2 889
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 9 946 9 946 9 946
72 Internasjonale samarbeidsprosjekter, kan overføres 979 42 129 43 108 42 352 756
Sum kap 0283 1 280 358 911 360 191 357 834 4 032 -1 675
0285 Norges forskningsråd:
52 Forskningsformål 1 133 254 1 133 254 1 133 254
55 Administrasjon 203 784 203 784 203 784
Sum kap 0285 1 337 038 1 337 038 1 337 038
0286 Fondet for forskning og nyskaping (jf. kap. 3286):
50 Overføring til Norges forskningsråd 606 205 606 205 606 205
95 Fondskapital 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Sum kap 0286 1 606 205 1 606 205 1 606 205
0287 Forskningsinstitutter og andre tiltak (jf. kap. 3287):
21 Spesielle driftsutgifter 77 3 429 3 506 3 487 19
50 NOVA 22 408 22 408 22 408
52 Norsk Utenrikspolitisk Institutt 16 081 16 081 16 081
54 Forskningsstiftelser 45 083 45 083 45 083
56 Ludvig Holbergs forskningspris 4 562 4 562 4 587 -25
71 Tilskudd til andre private institusjoner 24 086 24 086 24 086
72 Til disposisjon for departementet 2 395 2 395 2 393 2
73 Niels Henrik Abels matematikkpris 12 400 12 400 12 400
Sum kap 0287 77 130 444 130 521 130 525 19 -23
0288 Internasjonale samarbeidstiltak (jf. kap. 3288):
21 Spesielle driftsutgifter 200 3 616 3 816 3 693 123
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner 121 048 121 048 121 052 -4
73 EUs rammeprogram for forskning, kan overføres 595 749 595 749 595 451 298
75 UNESCO 15 157 15 157 15 157
76 UNESCO-resolusjon om kvalitet i høyere utdanning, kan overføres 3 000 3 000 3 000
Sum kap 0288 3 200 735 570 738 770 738 353 421 -4
Sum Forskning 4 557 4 168 168 4 172 725 4 169 955 4 472 -1 702
Sum Utdannings- og forskningsdepartementet 180 143 29 346 940 29 527 083 29 373 584 231 805 -78 306
Kultur- og kirkedepartementet
Administrasjon
0300 Kultur- og kirkedepartementet:
01 Driftsutgifter 2 236 92 613 94 849 94 078 2 725 -1 954
Sum kap 0300 2 236 92 613 94 849 94 078 2 725 -1 954
0305 Lotteritilsynet (jf. kap. 3305):
01 Driftsutgifter 2 775 52 742 55 517 55 363 1 827 -1 673
Sum kap 0305 2 775 52 742 55 517 55 363 1 827 -1 673
0310 Tilskudd til trossamfunn m.m. og private kirkebygg:
70 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, overslagsbevilgning 106 758 106 758 109 048 -2 290
75 Tilskudd til private kirkebygg 10 586 10 586 10 532 54
76 Tilskudd til råd for tro og livssyn 2 999 2 999 2 938 61
Sum kap 0310 120 343 120 343 122 518 -2 175
Sum Administrasjon 5 011 265 698 270 709 271 959 4 552 -5 802
Kulturformål
0320 Allmenne kulturformål:
01 Driftsutgifter 1 812 38 734 40 546 40 329 1 731 -1 514
50 Norsk kulturfond 249 551 249 551 249 551
51 Fond for lyd og bilde 25 000 25 000 25 000
52 Norges forskningsråd 2 117 2 117 2 117
53 Samiske kulturformål 31 734 31 734 31 734
73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres 31 037 111 000 142 037 119 521 22 516
74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres 5 362 111 137 116 499 110 925 5 574
75 Kulturprogram, kan overføres 527 4 180 4 707 4 699 8
76 Hundreårsmarkeringen 1905-2005, kan overføres 23 500 23 500 23 500
78 Ymse faste tiltak 21 700 21 700 21 700
79 Til disposisjon 4 511 4 511 5 690 -1 179
80 Tilskuddsordning for frivillig virksomhet 10 000 10 000 10 000
81 Kulturell skolesekk, kan overføres 4 560 4 560 4 560
Sum kap 0320 43 298 633 164 676 462 649 326 29 829 -2 693
0321 Kunstnerformål:
01 Driftsutgifter 509 13 122 13 631 12 435 96 1 100
72 Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning 11 517 11 517 10 573 944
73 Kunstnerstipend m.m., kan overføres 1 348 88 963 90 311 90 087 224
74 Garantiinntekter, overslagsbevilgning 84 899 84 899 84 136 763
75 Vederlagsordninger 95 801 95 801 95 721 80
Sum kap 0321 1 857 294 302 296 159 292 952 320 2 887
0322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom (jf. kap. 3322):
01 Driftsutgifter 29 949 29 949 33 803 -3 854
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 564 1 564 1 453 111
50 Utsmykking av offentlige bygg 7 517 7 517 7 517
72 Knutepunktinstitusjoner 31 765 31 765 31 765
73 Nasjonalmuseet for kunst 129 317 129 317 129 317
75 Offentlig rom, arkitektur og design 19 873 19 873 19 873
77 Henie-Onstad Kunstsenter 5 759 5 759 5 759
78 Ymse faste tiltak 43 087 43 087 43 087
Sum kap 0322 268 831 268 831 272 574 111 -3 854
0323 Musikkformål (jf. kap. 3323):
01 Driftsutgifter 106 787 106 787 125 086 -18 299
70 Nasjonale institusjoner 151 676 151 676 151 676
71 Region-/landsdelsinstitusjoner 115 585 115 585 115 585
72 Knutepunktinstitusjoner 25 310 25 310 25 310
74 Landsdelsmusikere i Nord-Norge 13 556 13 556 13 556
78 Ymse faste tiltak 24 265 24 265 24 265
Sum kap 0323 437 179 437 179 455 478 -18 299
0324 Teater- og operaformål (jf. kap. 3324):
01 Driftsutgifter 89 250 89 250 108 507 -19 257
70 Nasjonale institusjoner 524 153 524 153 524 153
71 Region-/landsdelsinstitusjoner 189 776 189 776 189 776
73 Region- og distriktsopera 17 982 17 982 17 982
78 Ymse faste tiltak 33 981 33 981 33 981
Sum kap 0324 855 142 855 142 874 399 -19 257
0325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer:
01 Driftsutgifter 674 54 667 55 341 65 745 -10 404
21 Spesielle driftsutgifter 5 180 5 180 26 624 -21 444
73 Prosjekt- og utviklingstiltak 21 291 21 291 21 291
Sum kap 0325 674 81 138 81 812 113 660 -31 848
0326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål (jf. kap. 3326):
01 Driftsutgifter 4 587 240 746 245 333 245 474 7 354 -7 495
21 Spesielle driftsutgifter 17 8 655 8 672 8 129 17 526
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 427 17 860 19 287 13 682 5 604 1
73 Noregs Mållag 1 505 1 505 1 505
74 Det Norske Samlaget 8 399 8 399 8 399
75 Språkteknologi, Norsk Ordbok mv. 7 942 7 942 7 942
78 Ymse faste tiltak 65 422 65 422 65 445 -23
Sum kap 0326 6 031 350 529 356 560 350 576 12 975 -6 991
0328 Museums- og andre kulturvernformål (jf. kap. 3328):
01 Driftsutgifter 32 696 32 696 33 699 -1 003
21 Arkeologiske og andre oppdrag 14 597 14 597 14 990 -393
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 2 259 2 259 2 259
70 Det nasjonale museumsnettverket 405 047 405 047 405 047
75 Seilskutene 4 543 4 543 4 543
78 Ymse faste tiltak 33 079 33 079 33 079
Sum kap 0328 492 221 492 221 493 617 -1 396
0329 Arkivformål (jf. kap. 3329):
01 Driftsutgifter 169 930 169 930 171 870 801 -2 741
21 Spesielle driftsutgifter 27 5 921 5 948 5 447 36 465
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 348 3 676 4 024 4 010 14
78 Ymse faste tiltak 4 243 4 243 4 243
Sum kap 0329 375 183 770 184 145 185 570 851 -2 276
Sum Kulturformål 52 235 3 596 276 3 648 511 3 688 152 44 086 -83 727
Film- og medieformål
0334 Film- og medieformål (jf. kap. 3334):
01 Driftsutgifter 2 706 118 632 121 338 119 318 4 462 -2 442
21 Spesielle driftsutgifter 3 348 3 348 11 578 -8 230
22 Flyttekostnader - Medietilsynet, kan overføres 7 000 7 000 632 6 368
50 Norsk filmfond, kan nyttes under post 71 228 500 228 500 228 500
51 Audiovisuelle produksjoner 26 175 26 175 26 105 70
71 Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50 469 25 335 25 804 22 714 3 090
72 Knutepunktinstitusjoner 5 916 5 916 5 916
75 Medieprogram, kan overføres 880 12 800 13 680 13 705 -25
78 Ymse faste tiltak 21 043 21 043 20 976 67
79 Til disposisjon 3 315 3 315 3 188 127
Sum kap 0334 4 055 452 064 456 119 452 632 13 920 -10 433
0335 Pressestøtte:
52 Norges forskningsråd 1 600 1 600 1 600
71 Produksjonstilskudd 246 966 246 966 246 855 111
73 Anvendt medieforskning og etterutdanning 14 769 14 769 14 714 55
75 Tilskudd til samiske aviser 11 619 11 619 11 619
76 Tilskudd til ymse publikasjoner 30 050 30 050 30 244 -194
77 Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark 1 560 1 560 1 560
78 Ymse faste tiltak 300 300 300
Sum kap 0335 306 864 306 864 306 592 272
0336 Informasjonsberedskap - kringkasting:
70 Informasjonsberedskap 2 499 2 499 2 499
Sum kap 0336 2 499 2 499 2 499
Sum Film- og medieformål 4 055 761 427 765 482 761 723 13 920 -10 161
Den norske kirke
0340 Kirkelig administrasjon:
01 Driftsutgifter 2 160 120 423 122 583 132 749 4 413 -14 579
21 Spesielle driftsutgifter 168 3 486 3 654 16 905 7 -13 258
71 Tilskudd til kirkelige formål 140 510 140 510 140 287 223
72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene 95 000 95 000 95 000
73 Tilskudd til virksomheten ved Nidaros domkirke 3 000 3 000 3 000
74 Tilskudd til Oslo domkirke 1 000 1 000 1 000
75 Dåpsopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1 28 500 28 500 17 836 6 194 4 470
79 Til disposisjon, kan overføres 417 500 917 282 635
Sum kap 0340 2 745 392 419 395 164 407 059 11 249 -23 144
0341 Presteskapet:
01 Driftsutgifter 8 821 639 211 648 032 667 973 8 943 -28 884
21 Spesielle driftsutgifter 2 614 2 614 5 876 -3 262
Sum kap 0341 8 821 641 825 650 646 673 849 8 943 -32 146
0342 Nidaros domkirke m.m.:
01 Driftsutgifter 1 553 35 128 36 681 40 289 -3 608
40 Vestfrontplassen, arkeologiske utgravninger m.m., kan overføres 9 500 9 500 7 270 2 230
41 Erkebispegården, riksregaliene, kan overføres, kan nyttes under post 1 4 500 4 500 549 3 951
Sum kap 0342 1 553 49 128 50 681 48 108 6 181 -3 608
Sum Den norske kirke 13 119 1 083 372 1 096 491 1 129 016 26 373 -58 898
Sum Kultur- og kirkedepartementet 74 420 5 706 773 5 781 193 5 850 850 88 931 -158 588
Justis- og politidepartementet
Administrasjon
0400 Justisdepartementet (jf. kap. 3400):
01 Driftsutgifter 9 618 199 735 209 353 208 454 6 922 -6 023
71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 8 923 8 923 9 616 -693
Sum kap 0400 9 618 208 658 218 276 218 070 6 922 -6 716
Sum Administrasjon 9 618 208 658 218 276 218 070 6 922 -6 716
Rettsvesen
0410 Tingrettene og lagmannsrettene (jf. kap. 3410):
01 Driftsutgifter 28 439 1 186 335 1 214 774 1 222 741 23 710 -31 677
21 Spesielle driftsutgifter 87 492 87 492 96 907 -9 415
Sum kap 0410 28 439 1 273 827 1 302 266 1 319 648 23 710 -41 092
0411 Domstoladministrasjonen (jf. kap. 3411):
01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410, post 1 2 212 45 111 47 323 46 327 2 256 -1 260
Sum kap 0411 2 212 45 111 47 323 46 327 2 256 -1 260
0414 Domsutgifter:
01 Driftsutgifter 73 457 73 457 72 856 601
Sum kap 0414 73 457 73 457 72 856 601
Sum Rettsvesen 30 651 1 392 395 1 423 046 1 438 831 25 966 -41 751
Kriminalomsorg
0430 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (jf. kap. 3430):
01 Driftsutgifter 8 738 1 711 913 1 720 651 1 762 967 43 261 -85 577
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1 48 801 48 801 47 370 2 281 -850
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 22 561 85 245 107 806 89 031 18 775
60 Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres 25 879 10 340 36 219 33 269 2 950
70 Tilskudd 10 209 10 209 11 641 -1 432
Sum kap 0430 57 178 1 866 508 1 923 686 1 944 278 67 267 -87 859
0432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) (jf. kap. 3432):
01 Driftsutgifter 1 712 130 772 132 484 135 146 752 -3 414
Sum kap 0432 1 712 130 772 132 484 135 146 752 -3 414
Sum Kriminalomsorg 58 890 1 997 280 2 056 170 2 079 424 68 019 -91 273
Politi og påtalemyndighet
0440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 3440):
01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441, post 1 8 471 5 936 043 5 944 514 6 341 750 23 147 -420 383
21 Spesielle driftsutgifter 91 074 91 074 91 244 -170
22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres 869 8 456 9 325 8 272 1 053
70 Tilskudd 6 271 6 271 6 260 11
71 Tilskudd Norsk rettsmuseum 2 000 2 000 2 000
Sum kap 0440 9 340 6 043 844 6 053 184 6 449 526 24 200 -420 542
0441 Oslo politidistrikt (jf. kap. 3441):
01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440, post 1 6 158 1 221 222 1 227 380 1 313 206 2 446 -88 272
Sum kap 0441 6 158 1 221 222 1 227 380 1 313 206 2 446 -88 272
0442 Politihøgskolen (jf. kap. 3442):
01 Driftsutgifter 490 201 680 202 170 212 961 1 411 -12 202
Sum kap 0442 490 201 680 202 170 212 961 1 411 -12 202
0443 Oppfølging av innsynsloven:
01 Driftsutgifter 200 6 832 7 032 6 389 342 301
70 Erstatninger, overslagsbevilgning 2 500 2 500 1 880 620
Sum kap 0443 200 9 332 9 532 8 269 342 921
0445 Den høyere påtalemyndighet (jf. kap. 3445):
01 Driftsutgifter 1 985 91 164 93 149 93 926 2 621 -3 398
Sum kap 0445 1 985 91 164 93 149 93 926 2 621 -3 398
0446 Den militære påtalemyndighet (jf. kap. 3446):
01 Driftsutgifter 142 4 666 4 808 4 709 99
Sum kap 0446 142 4 666 4 808 4 709 99
0448 Grensekommissæren (jf. kap. 3448):
01 Driftsutgifter 8 4 611 4 619 4 320 231 68
Sum kap 0448 8 4 611 4 619 4 320 231 68
Sum Politi og påtalemyndighet 18 323 7 576 519 7 594 842 8 086 917 31 350 -523 425
Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap
0450 Sivile vernepliktige (jf. kap. 3450):
01 Driftsutgifter 6 737 177 539 184 276 179 406 6 201 -1 331
Sum kap 0450 6 737 177 539 184 276 179 406 6 201 -1 331
0451 Samfunnssikkerhet og beredskap (jf. kap. 3451):
01 Driftsutgifter 17 811 475 146 492 957 507 587 2 122 -16 752
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 2 025 2 025 1 730 295
22 Flyttekostnader, kan overføres 19 500 19 500 19 500
70 Overføringer til private 4 703 4 703 4 703
Sum kap 0451 17 811 501 374 519 185 533 520 2 417 -16 752
0455 Redningstjenesten (jf. kap. 3455):
01 Driftsutgifter 354 679 354 679 334 667 17 734 2 278
21 Spesielle driftsutgifter 10 040 10 040 11 712 -1 672
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 2 166 4 145 6 311 5 840 471
71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten 5 507 5 507 5 475 32
72 Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester 74 779 74 779 74 550 229
Sum kap 0455 2 166 449 150 451 316 432 244 18 205 867
0456 Nødnett - felles radiosamband for nødetatene (jf. kap. 3456):
01 Driftsutgifter 641 22 797 23 438 27 190 -3 752
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 130 5 182 6 312 3 205 3 107
Sum kap 0456 1 771 27 979 29 750 30 395 -645
Sum Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap 28 485 1 156 042 1 184 527 1 175 565 26 823 -17 861
Andre virksomheter
0460 De særskilte etterforskningsorganene:
01 Driftsutgifter 487 10 267 10 754 10 770 -16
Sum kap 0460 487 10 267 10 754 10 770 -16
0461 Særskilte ulykkeskommisjoner :
01 Driftsutgifter, kan overføres 1 084 1 084 3 809 -2 725
Sum kap 0461 1 084 1 084 3 809 -2 725
0466 Særskilte straffesaksutgifter m.m.:
01 Driftsutgifter 563 700 563 700 578 049 -14 349
Sum kap 0466 563 700 563 700 578 049 -14 349
0467 Norsk Lovtidend:
01 Driftsutgifter 3 440 3 440 3 676 -236
Sum kap 0467 3 440 3 440 3 676 -236
0468 Kommisjonen for begjæring om gjenopptakelse av straffesaker (jf. kap. 3468):
01 Driftsutgifter 115 8 520 8 635 8 534 101
Sum kap 0468 115 8 520 8 635 8 534 101
Sum Andre virksomheter 1 686 585 927 587 613 604 838 101 -17 326
Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m.
0470 Fri rettshjelp (jf. kap. 3470):
01 Driftsutgifter 311 6 219 6 530 7 523 -993
70 Fri sakførsel 358 512 358 512 351 107 7 405
71 Fritt rettsråd 248 500 248 500 253 455 -4 955
72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak 18 991 18 991 18 991
Sum kap 0470 311 632 222 632 533 631 076 1 457
0471 Statens erstatningsansvar:
70 Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning 74 960 74 960 77 852 -2 892
71 Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning 82 880 82 880 88 304 -5 424
72 Erstatning for uberettiget straffeforfølging, overslagsbevilgning 13 000 13 000 9 258 3 742
Sum kap 0471 170 840 170 840 175 414 -4 574
0472 Kontoret for voldsoffererstatning:
01 Driftsutgifter 12 154 12 154 12 687 141 -674
Sum kap 0472 12 154 12 154 12 687 141 -674
0474 Konfliktråd:
01 Driftsutgifter 238 40 374 40 612 38 802 2 019 -209
Sum kap 0474 238 40 374 40 612 38 802 2 019 -209
0475 Bobehandling:
01 Driftsutgifter 55 628 55 628 45 048 10 580
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 730 6 568 7 298 6 419 879
Sum kap 0475 730 62 196 62 926 51 467 879 10 580
0477 Erstatning til nordmenn som satt i japansk fangenskap under 2. verdenskrig:
70 Erkjentlighetsbeløp, overslagsbevilgning, kan overføres 75 -75
Sum kap 0477 75 -75
Sum Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m. 1 279 917 786 919 065 909 521 3 039 6 505
Svalbardbudsjettet
0480 Svalbardbudsjettet:
50 Tilskudd 119 213 119 213 90 701 28 512
Sum kap 0480 119 213 119 213 90 701 28 512
Sum Svalbardbudsjettet 119 213 119 213 90 701 28 512
Sum Justis- og politidepartementet 148 932 13 953 820 14 102 752 14 603 867 162 220 -663 335
Kommunal- og regionaldepartementet
Administrasjon
0500 Kommunal- og regionaldepartementet (jf. kap. 3500):
01 Driftsutgifter 8 627 166 691 175 318 176 866 6 108 -7 656
21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres 3 128 14 100 17 228 12 158 5 070
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 338 5 500 6 838 6 838
50 Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd 14 500 14 500 14 500
Sum kap 0500 13 093 200 791 213 884 210 362 11 178 -7 656
0502 Valgutgifter:
01 Driftsutgifter 1 296 5 000 6 296 6 043 250 3
Sum kap 0502 1 296 5 000 6 296 6 043 250 3
Sum Administrasjon 14 389 205 791 220 180 216 405 11 428 -7 653
Innvandring
0520 Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520):
01 Driftsutgifter 7 297 453 946 461 243 470 772 11 799 -21 328
21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak 72 823 1 450 000 1 522 823 1 545 702 -22 879
22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse 29 000 29 000 25 365 3 635
Sum kap 0520 80 120 1 932 946 2 013 066 2 041 839 11 799 -40 572
0521 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3521):
60 Integreringstilskudd, kan overføres 63 140 2 920 903 2 984 043 2 798 737 185 306
61 Norskopplæring for voksne innvandrere 1 001 500 1 001 500 988 762 12 738
62 Kommunale innvandrertiltak 43 000 43 000 42 959 41
70 Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging 2 700 2 700 2 560 140
71 Kunnskapsutvikling, kan overføres 18 247 43 250 61 497 49 436 9 861 2 200
72 Tilbakevending for flyktninger, kan overføres 31 885 31 885 11 490 20 395
73 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet 25 000 25 000 24 571 429
74 Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m. 1 600 1 600 1 600
75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres 19 577 19 577 10 350 9 227
Sum kap 0521 132 849 4 037 953 4 170 802 3 930 465 224 789 15 548
0522 Senter mot etnisk diskriminering (jf. kap. 3522):
01 Driftsutgifter 315 6 670 6 985 7 168 334 -517
Sum kap 0522 315 6 670 6 985 7 168 334 -517
0523 Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (jf. kap. 3523):
01 Driftsutgifter 190 4 600 4 790 5 080 14 -304
Sum kap 0523 190 4 600 4 790 5 080 14 -304
0524 Utlendingsnemnda (jf. kap. 3524):
01 Driftsutgifter 2 809 93 950 96 759 96 187 3 710 -3 138
21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling 231 4 700 4 931 3 626 235 1 070
Sum kap 0524 3 040 98 650 101 690 99 813 3 945 -2 068
Sum Innvandring 216 514 6 080 819 6 297 333 6 084 365 240 881 -27 913
Nasjonale minoriteter
0526 Nasjonale minoriteter:
70 Tilskudd til nasjonale minoriteter 2 900 2 900 2 900
90 Romanifolkets fond 75 000 75 000 75 000
Sum kap 0526 77 900 77 900 77 900
Sum Nasjonale minoriteter 77 900 77 900 77 900
Samiske formål
0540 Sametinget (jf. kap. 3540):
50 Sametinget 133 400 133 400 133 400
54 Avkastning av Samefolkets fond 4 650 4 650 4 651 -1
Sum kap 0540 138 050 138 050 138 051 -1
0541 Tilskudd til samiske formål:
70 Tilskudd til samiske formål 1 100 1 100 1 100
72 Samisk språk, informasjon, o.a. 2 600 2 600 2 595 5
Sum kap 0541 3 700 3 700 3 695 5
0542 Kompetansesenter for urfolks rettigheter (jf. kap. 3542):
01 Driftsutgifter 1 984 1 984 2 826 72 -914
Sum kap 0542 1 984 1 984 2 826 72 -914
Sum Samiske formål 143 734 143 734 144 572 72 -910
Regional- og distriktspolitikk
0551 Regional utvikling og nyskaping:
60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, kan overføres 1 032 150 1 032 150 1 033 250 -1 100
61 Næringsrettede utviklingstiltak, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres 291 500 291 500 291 500
64 Utviklingsmidler til Oppland fylkeskommune 84 650 84 650 83 550 1 100
Sum kap 0551 1 408 300 1 408 300 1 408 300
0552 Nasjonalt samarbeid for regional utvikling:
21 Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres 3 887 8 000 11 887 10 130 1 757
72 Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres 29 216 353 000 382 216 297 096 85 120
Sum kap 0552 33 103 361 000 394 103 307 226 86 877
Sum Regional- og distriktspolitikk 33 103 1 769 300 1 802 403 1 715 526 86 877
Overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner
0571 Rammetilskudd til kommuner (jf. kap. 3571):
21 Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet, kan overføres 1 940 6 700 8 640 6 513 2 127
60 Innbyggertilskudd 30 449 025 30 449 025 30 449 025
62 Nord-Norge-tilskudd 1 112 156 1 112 156 1 112 156
63 Regionaltilskudd 552 511 552 511 552 511
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64 2 750 408 2 750 408 2 750 408
90 Forskudd på rammetilskudd 149 542 -149 542
Sum kap 0571 1 940 34 870 800 34 872 740 35 020 155 2 127 -149 542
0572 Rammetilskudd til fylkeskommuner (jf. kap. 3572):
60 Innbyggertilskudd 10 127 496 10 127 496 10 127 496
62 Nord-Norge-tilskudd 419 545 419 545 419 545
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64 1 207 592 1 207 592 1 207 592
65 Hovedstadstilskudd 427 258 427 258 427 258
Sum kap 0572 12 181 891 12 181 891 12 181 891
0573 Kompensasjon til fylkeskommuner ved statens overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenesten:
60 Tilskudd til sletting av gjeld m.v. 86 291 86 291 86 291
Sum kap 0573 86 291 86 291 86 291
0574 Økonomisk oppgjør ved endringer i ansvaret for barnevern, familievern og familievern og rusomsorg:
60 Tilskudd til sletting av gjeld 280 696 280 696 280 696
61 Tilskudd til feriepenger 116 531 116 531 116 531
62 Tilskudd til pensjonsutgifter 81 365 81 365 81 365
Sum kap 0574 478 592 478 592 478 592
Sum Overføringer gjennom inntektssystemet til kommuner og fylkeskommuner 1 940 47 617 574 47 619 514 47 766 929 2 127 -149 542
Bolig og bomiljø
0580 Bostøtte:
70 Bostøtte, overslagsbevilgning 2 048 000 2 048 000 2 036 390 11 610
Sum kap 0580 2 048 000 2 048 000 2 036 390 11 610
0581 Bolig- og bomiljøtiltak:
21 Kunnskapsutvikling og -formidling 3 700 3 700 3 438 185 77
60 Handlingsprogram for Oslo indre øst 40 000 40 000 40 000
71 Tilskudd til boligkvalitet, kan overføres 158 944 41 900 200 844 41 934 115 900 43 010
75 Boligtilskudd til etablering, utbedring og utleieboliger, kan overføres 145 401 665 500 810 901 612 707 198 194
78 Tilskudd til utvikling av bomiljø, boligforvaltning og boligpolitikk, kan overføres 35 371 31 000 66 371 29 526 36 845
79 Tilskudd til radonforebyggende tiltak i boliger, kan overføres 10 543 10 543 7 282 3 261
Sum kap 0581 350 259 782 100 1 132 359 734 887 354 385 43 087
0582 Skoleanlegg:
60 Rentekompensasjon, kan overføres 182 000 182 000 181 981 19
Sum kap 0582 182 000 182 000 181 981 19
0585 Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (jf. kap. 3585):
01 Driftsutgifter 233 4 800 5 033 4 649 240 144
Sum kap 0585 233 4 800 5 033 4 649 240 144
0586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser:
60 Oppstartingstilskudd, kan overføres 1 345 628 2 072 600 3 418 228 1 552 868 1 865 360
63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag 1 182 900 1 182 900 948 947 233 953
Sum kap 0586 1 345 628 3 255 500 4 601 128 2 501 815 1 865 360 233 953
Sum Bolig og bomiljø 1 696 120 6 272 400 7 968 520 5 459 722 2 220 004 288 794
Bygningssaker
0587 Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587):
01 Driftsutgifter 22 37 470 37 492 39 433 105 -2 046
Sum kap 0587 22 37 470 37 492 39 433 105 -2 046
Sum Bygningssaker 22 37 470 37 492 39 433 105 -2 046
Sum Kommunal- og regionaldepartementet 1 962 088 62 204 988 64 167 076 61 504 852 2 561 494 100 730
Arbeids- og sosialdepartementet
Administrasjon
0600 Arbeids- og sosialdepartementet (jf. kap. 3600):
01 Driftsutgifter 3 337 83 842 87 179 84 349 4 192 -1 362
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 482 2 750 3 232 1 698 1 534
Sum kap 0600 3 819 86 592 90 411 86 047 5 726 -1 362
0603 Arbeidsretten, meklingsinstitusjonene m.m.:
01 Driftsutgifter 525 10 800 11 325 12 211 -886
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 1 539 1 550 3 089 1 228 1 000 861
Sum kap 0603 2 064 12 350 14 414 13 439 1 000 -25
Sum Administrasjon 5 883 98 942 104 825 99 486 6 726 -1 387
Tiltak for bedrede levekår, forebygging av rusmiddelproblemer mv.
0620 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:
21 Spesielle driftsutgifter 3 123 63 643 66 766 62 885 3 182 699
50 Norges forskningsråd 95 597 95 597 95 680 -83
70 Bidrag pionerdykkerne, kan overføres 3 407 24 000 27 407 24 693 2 714
71 Tilskudd til forskning og informasjon 829 829 829
Sum kap 0620 6 530 184 069 190 599 184 087 5 896 616
0621 Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet:
21 Spesielle driftsutgifter 3 591 103 910 107 501 101 154 5 196 1 151
63 Tilskudd til rusmiddeltiltak, kan overføres 18 962 106 766 125 728 118 077 7 651
70 Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid mv., kan overføres 2 482 80 100 82 582 79 837 2 745
71 Tilskudd til frivillig arbeid 59 150 59 150 59 614 -464
74 Tilskudd til pensjonistenes og funksjonshemmedes organisasjoner mv. 124 150 124 150 124 017 133
75 Kompetansesentra m.m. 8 479 8 479 8 064 415
Sum kap 0621 25 035 482 555 507 590 490 763 15 592 1 235
0622 Statens institutt for rusmiddelforskning:
01 Driftsutgifter 363 28 000 28 363 32 817 526 -4 980
Sum kap 0622 363 28 000 28 363 32 817 526 -4 980
Sum Tiltak for bedrede levekår, forebygging av rusmiddelproblemer mv. 31 928 694 624 726 552 707 667 22 014 -3 129
Arbeidsmarked
0630 Aetat (jf. kap. 3630):
01 Driftsutgifter 2 022 978 2 022 978 2 170 733 -147 755
21 Spesielle driftsutgifter 1 830 1 830 12 354 92 -10 616
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 12 372 49 700 62 072 54 736 7 336
Sum kap 0630 12 372 2 074 508 2 086 880 2 237 823 7 428 -158 371
0634 Arbeidsmarkedstiltak (jf. kap. 3634):
21 Evaluering, utviklingstiltak mv., kan overføres 6 095 26 962 33 057 23 996 9 061
70 Ordinære arbeidsmarkedstiltak, kan overføres 2 105 339 2 105 339 2 206 993 -101 654
71 Spesielle arbeidsmarkedstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 70 2 917 740 2 917 740 2 819 648 98 092
73 Investeringer i skjermede tiltak, kan overføres, kan nyttes under post 71 86 800 37 050 123 850 66 507 57 343
74 Lønnssubsidium ved reaktivisering, overslagsbevilgning 15 751 15 751 10 717 5 034
Sum kap 0634 92 895 5 102 842 5 195 737 5 127 861 66 404 1 472
0635 Ventelønn (jf. kap. 3635):
01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 460 000 460 000 450 474 9 526
Sum kap 0635 460 000 460 000 450 474 9 526
Sum Arbeidsmarked 105 267 7 637 350 7 742 617 7 816 158 73 832 -147 373
Arbeidsmiljø og sikkerhet
0640 Arbeidstilsynet (jf. kap. 3640):
01 Driftsutgifter 9 590 272 011 281 601 288 207 7 391 -13 997
22 Flyttekostnader, kan overføres 5 050 5 050 1 594 3 456
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 234 3 771 4 005 3 501 504
Sum kap 0640 9 824 280 832 290 656 293 302 11 351 -13 997
0642 Petroleumstilsynet (jf. kap. 3642):
01 Driftsutgifter 2 066 122 283 124 349 121 473 4 329 -1 453
21 Spesielle driftsutgifter 17 290 17 290 17 354 -64
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 499 1 499 1 494 5
Sum kap 0642 2 066 141 072 143 138 140 321 4 334 -1 517
0643 Statens arbeidsmiljøinstitutt (jf. kap. 3643):
01 Driftsutgifter 62 434 62 434 63 841 469 -1 876
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 345 7 148 7 493 9 011 5 862 -7 380
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 4 142 4 142 2 369 1 773
Sum kap 0643 345 73 724 74 069 75 221 8 104 -9 256
0646 Pionerdykkerne i Nordsjøen:
01 Driftsutgifter, kan overføres 4 000 4 000 641 3 359
70 Tilskudd til pionerdykkerne, overslagsbevilgning 268 000 268 000 250 592 17 408
71 Tilskudd til Nordsjødykkeralliansen mv., kan overføres 10 500 10 500 8 355 2 145
72 Tilskudd til Norske oljemuseum, kan overføres 10 000 10 000 500 9 500
Sum kap 0646 292 500 292 500 260 088 15 004 17 408
Sum Arbeidsmiljø og sikkerhet 12 235 788 128 800 363 768 932 38 793 -7 362
Kontantytelser
0660 Krigspensjon:
70 Tilskudd, militære, overslagsbevilgning 269 000 269 000 267 817 1 183
71 Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning 645 000 645 000 636 714 8 286
Sum kap 0660 914 000 914 000 904 531 9 469
0664 Pensjonstrygden for sjømenn:
70 Tilskudd 600 000 600 000 580 000 20 000
Sum kap 0664 600 000 600 000 580 000 20 000
0666 Avtalefestet pensjon (AFP):
70 Tilskudd 760 000 760 000 753 393 6 607
Sum kap 0666 760 000 760 000 753 393 6 607
Sum Kontantytelser 2 274 000 2 274 000 2 237 924 36 076
Sum Arbeids- og sosialdepartementet 155 313 11 493 044 11 648 357 11 630 167 141 365 -123 175
Helse- og omsorgsdepartementet
Administrasjon
0700 Helse- og omsorgsdepartementet (jf. kap. 3700):
01 Driftsutgifter 4 704 111 067 115 771 114 626 5 030 -3 885
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 323 4 080 4 403 3 828 575
96 Aksjer 900 -900
Sum kap 0700 5 027 115 147 120 174 119 354 5 605 -4 785
0701 Forskning:
50 Norges forskningsråd mv. 117 085 117 085 117 085
Sum kap 0701 117 085 117 085 117 085
0702 Helse- og sosialberedskap:
01 Driftsutgifter, kan overføres 43 018 43 018 42 628 390
Sum kap 0702 43 018 43 018 42 628 390
0703 Internasjonalt samarbeid:
21 Spesielle driftsutgifter 15 153 15 153 18 702 -3 549
70 Tilskudd til private/andre 30 922 -30 922
Sum kap 0703 15 153 15 153 49 624 -34 471
Sum Administrasjon Folkehelse 5 027 290 403 295 430 328 691 5 995 -39 256
0710 Nasjonalt folkehelseinstitutt (jf. kap. 3710):
01 Driftsutgifter 355 854 355 854 460 985 7 311 -112 442
21 Formidlingsvirksomhet, kan overføres 135 984 135 984 157 583 7 500 -29 099
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 3 727 14 821 18 548 13 595 4 953
Sum kap 0710 3 727 506 659 510 386 632 163 19 764 -141 541
0712 Bioteknologinemnda:
01 Driftsutgifter 6 887 6 887 7 027 178 -318
Sum kap 0712 6 887 6 887 7 027 178 -318
0715 Statens strålevern (jf. kap. 3715):
01 Driftsutgifter 57 968 57 968 66 408 -8 440
21 Oppdragsutgifter 82 33 306 33 388 29 105 4 283
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 4 411 4 411 4 430 -19
Sum kap 0715 4 493 91 274 95 767 99 943 -4 176
0719 Helsefremmende og forebyggende arbeid:
01 Driftsutgifter 16 16 16
21 Spesielle driftsutgifter til helsefremmende og forebyggende tiltak i helse- og sosialsektoren mv., kan overføres 1 616 12 948 14 564 13 957 607
70 Forebygging av hiv og seksuelt overførbare sykdommer - smittevern, kan overføres 1 764 38 099 39 863 27 850 12 013
71 Tilskudd til opplysningstiltak, forebyggelse av uønskede svangerskap mv., kan overføres 21 308 21 308 20 524 784
72 Stiftelsen Amathea 14 532 14 532 14 532
73 Tilskudd til helsefremmende og forebyggende tiltak 10 000 10 000 9 968 32
Sum kap 0719 3 396 96 887 100 283 86 831 13 404 48
Sum Folkehelse 11 616 701 707 713 323 825 964 33 346 -145 987
Helsetjeneste
0720 Sosial- og helsedirektoratet (jf. kap. 3720):
01 Driftsutgifter 401 570 401 570 439 220 -37 650
21 Spesielle driftsutgifter 5 182 45 356 50 538 49 968 570
Sum kap 0720 5 182 446 926 452 108 489 188 570 -37 650
0721 Statens helsetilsyn:
01 Driftsutgifter 2 725 60 981 63 706 67 767 171 -4 232
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 520 520 520
Sum kap 0721 2 725 61 501 64 226 68 287 171 -4 232
0722 Norsk pasientskadeerstatning (jf. kap. 3722):
01 Driftsutgifter 3 410 59 228 62 638 63 409 429 -1 200
50 Tilskudd til NPE som statlig fond 346 334 346 334 320 575 25 759
70 Dekning av advokatutgifter 13 700 13 700 15 591 -1 891
Sum kap 0722 3 410 419 262 422 672 399 575 429 22 668
0723 Pasientskadenemnda (jf. kap. 3723):
01 Driftsutgifter 720 16 059 16 779 15 692 803 284
Sum kap 0723 720 16 059 16 779 15 692 803 284
0724 Statens helsepersonellnemnd og tilskudd til personelltiltak:
01 Driftsutgifter 250 5 501 5 751 5 055 275 421
21 Tilskudd til personell i allmennlegetjenesten og tannhelsetjenesten 1 941 46 033 47 974 47 689 285
60 Tilskudd til rekruttertingsplanen 56 905 56 905 56 511 394
61 Tilskudd til turnustjenesten 118 550 118 550 112 245 6 305
71 Tilskudd til Nordiska Hälsovårdshögskolan mv. 12 976 12 976 12 976
Sum kap 0724 2 191 239 965 242 156 234 476 560 7 120
0725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (jf. kap. 3725):
01 Driftsutgifter 34 589 34 589 51 182 1 029 -17 622
Sum kap 0725 34 589 34 589 51 182 1 029 -17 622
0726 Habilitering og rehabilitering:
21 Spesielle driftsutgifter 1 003 23 163 24 166 22 382 1 158 626
61 Rehabilitering, helsetiltak for rusmiddelmisbrukere, kan overføres 1 621 46 404 48 025 46 151 1 874
Sum kap 0726 2 624 69 567 72 191 68 533 3 032 626
0727 Tannhelsetjenesten:
21 Forsøk og utviklingsarbeid innen tannhelsetjenesten 15 500 15 500 14 668 775 57
Sum kap 0727 15 500 15 500 14 668 775 57
0728 Forsøk og utvikling mv.:
21 Spesielle driftsutgifter 20 141 121 873 142 014 138 083 3 931
Sum kap 0728 20 141 121 873 142 014 138 083 3 931
0729 Annen helsetjeneste:
60 Helsetjenesten for innsatte i fengsel - tilskudd til kommuner 76 803 76 803 76 522 281
70 Behandlingsreiser til utlandet 80 909 80 909 80 909
71 Tilskudd til Norsk Pasientforening m.m. 5 046 5 046 4 650 396
Sum kap 0729 162 758 162 758 162 081 677
Sum Helsetjeneste 36 993 1 588 000 1 624 993 1 641 765 11 300 -28 072
Regionale helseforetak
0732 Regionale helseforetak (jf. kap. 3732):
21 Forsøk og utvikling i sykehussektoren, kan overføres 12 693 23 009 35 702 29 485 6 217
70 Tilskudd til helseforetakene, kan overføres, kan nyttes under postene 71, 72, 73, 74 og 75 201 423 1 559 522 1 760 945 1 676 903 84 042
71 Tilskudd til Helse Øst RHF, kan overføres 15 022 213 15 022 213 15 022 213
72 Tilskudd til Helse Sør RHF, kan overføres 8 477 568 8 477 568 8 477 568
73 Tilskudd til Helse Vest RHF, kan overføres 7 460 823 7 460 823 7 460 823
74 Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF, kan overføres 5 511 694 5 511 694 5 511 694
75 Tilskudd til Helse Nord RHF, kan overføres 5 296 983 5 296 983 5 296 983
76 Innsatsstyrt finansiering av sykehus, overslagsbevilgning 12 537 915 12 537 915 12 537 915
77 Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv., overslagsbevilgning 3 700 000 3 700 000 3 689 335 10 665
78 Tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale medisinske kompetansesentre, kan overføres 953 601 953 601 953 601
79 Kreftbehandling m.m. 2 369 20 738 23 107 22 731 376
80 Syketransport 794 500 794 500 889 248 -94 748
81 Tilskudd til store byggeprosjekter, kan overføres 297 000 297 000 297 000
90 Lån til investeringsformål i helseforetak 2 750 000 2 750 000 2 750 000
91 Opptrekksrenter, overslagsbevilgning 65 000 65 000 60 405 4 595
Sum kap 0732 216 485 64 470 566 64 687 051 64 675 904 90 259 -79 112
0737 Kreftregisteret:
70 Tilskudd 61 843 61 843 61 843
Sum kap 0737 61 843 61 843 61 843
Sum Regionale helseforetak 216 485 64 532 409 64 748 894 64 737 747 90 259 -79 112
Psykisk helse
0742 Forpleining, kontroll og tilsyn med psykiatriske pasienter:
01 Driftsutgifter 24 046 24 046 28 254 -4 208
70 Tilskudd 2 188 2 188 2 513 -325
Sum kap 0742 26 234 26 234 30 767 -4 533
0743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse:
21 Spesielle driftsutgifter 1 315 27 183 28 498 28 293 205
62 Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommuner, kan overføres 8 345 1 598 821 1 607 166 1 597 667 9 499
70 Kompetanse, utredninger og utviklingsarbeid, kan overføres 15 146 298 668 313 814 250 507 63 306 1
72 Tilskudd til Modum bads nervesanatorium 81 876 81 876 82 726 -850
73 Tilskudd til arbeid med vold og traumatisk stress, kan overføres 4 206 57 493 61 699 42 345 19 354
75 Tilskudd til styrking av psykisk helsevern, kan overføres 143 1 304 972 1 305 115 1 302 697 2 418
Sum kap 0743 29 155 3 369 013 3 398 168 3 304 235 94 782 -849
0744 Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede:
70 Fagenhet for tvungen omsorg 54 230 54 230 54 188 42
Sum kap 0744 54 230 54 230 54 188 42
Sum Psykisk helse 29 155 3 449 477 3 478 632 3 389 190 94 782 -5 340
Legemidler
0750 Statens legemiddelverk (jf. kap. 3750 og 5578):
01 Driftsutgifter 651 119 967 120 618 131 205 2 236 -12 823
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 287 3 550 4 837 2 862 1 975
Sum kap 0750 1 938 123 517 125 455 134 067 4 211 -12 823
0751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak (jf. kap. 3751 og 5577):
21 Spesielle driftsutgifter 13 040 13 040 10 477 652 1 911
70 Tilskudd 66 334 66 334 63 529 2 805
Sum kap 0751 79 374 79 374 74 006 652 4 716
0760 Utredningsvirksomhet, forskning m.m.:
21 Spesielle driftsutgifter 2 400 2 400 2 287 113
Sum kap 0760 2 400 2 400 2 287 113
0761 Tilskudd forvaltet av Sosial og helsedirektoratet:
21 Spesielle driftsutgifter 36 390 36 390 26 714 1 820 7 856
60 Tilskudd til omsorgtjenester, kan overføres 958 62 800 63 758 62 623 1 135
61 Tilskudd til vertskommuner 986 600 986 600 984 062 2 538
63 Tilskudd til rusmiddeltiltak, kan overføres 83 834 83 834 80 856 2 978
64 Ressurskrevende brukere, overslagsbevilgning 1 507 000 1 507 000 1 506 646 354
66 Tilskudd til assistenter for funksjonshemmede 48 950 48 950 48 799 151
70 Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid mv., kan overføres 46 000 46 000 45 920 80
71 Tilskudd til frivillige organisasjoner 12 650 12 650 12 650
72 Tilskudd til Landsbystiftelsen 57 000 57 000 57 000
73 Tilskudd til døvblinde og døve 52 200 52 200 52 179 21
75 Kompetansesentra m.m. 45 821 45 821 44 543 1 278
76 Tilskudd til opphold i institusjon for eldre med særskilte behov 6 200 6 200 6 200
Sum kap 0761 958 2 945 445 2 946 403 2 928 192 6 013 12 198
Sum Legemidler 2 896 3 150 736 3 153 632 3 138 552 10 989 4 091
Sum Helse- og omsorgsdepartementet 302 172 73 712 732 74 014 904 74 061 909 246 671 -293 676
Barne- og familiedepartementet
Administrasjon
0800 Barne- og familiedepartementet (jf. kap. 3800):
01 Driftsutgifter 1 257 82 855 84 112 88 600 -4 488
21 Spesielle driftsutgifter 4 036 4 036 3 997 39
Sum kap 0800 1 257 86 891 88 148 92 597 39 -4 488
Sum Administrasjon 1 257 86 891 88 148 92 597 39 -4 488
Tiltak for familie og likestilling
0830 Foreldreveiledning og samlivstiltak:
21 Spesielle driftsutgifter 202 3 961 4 163 3 435 198 530
70 Tilskudd 8 911 8 911 8 484 427
Sum kap 0830 202 12 872 13 074 11 919 198 957
0840 Tilskudd til krisetiltak:
21 Spesielle driftsutgifter 85 3 703 3 788 2 174 185 1 429
60 Tilskudd til kommuner til krisetiltak, overslagsbevilgning 77 592 77 592 77 626 -34
70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv. 2 554 2 554 2 489 65
Sum kap 0840 85 83 849 83 934 82 289 185 1 460
0841 Familievern og konfliktløsning:
21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning 10 431 10 431 10 481 -50
22 Kompetanseutvikling og opplæring, meklingskorpset mv. 176 8 143 8 319 5 468 407 2 444
70 Utviklings- og opplysningsarbeid mv. 10 604 10 604 10 598 6
Sum kap 0841 176 29 178 29 354 26 547 407 2 400
0842 Statlig forvaltning av familievernet (jf. kap. 3842):
01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 142 431 142 431 144 349 -1 918
21 Spesielle driftsutgifter 4 996 4 996 4 996
70 Tilskudd til kirkens familievern mv., kan nyttes under post 1 105 000 105 000 109 272 -4 272
Sum kap 0842 252 427 252 427 258 617 -6 190
0844 Kontantstøtte:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 846 post 50 149 2 128 2 277 1 990 106 181
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, kan nyttes under kap. 856 post 60 3 130 195 3 130 195 3 124 763 5 432
Sum kap 0844 149 3 132 323 3 132 472 3 126 753 106 5 613
0845 Barnetrygd:
70 Tilskudd 14 230 100 14 230 100 14 219 565 10 535
Sum kap 0845 14 230 100 14 230 100 14 219 565 10 535
0846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.:
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 5 635 5 635 6 186 -551
22 Refusjon av utgifter til DNA-analyser 3 4 725 4 728 4 728
50 Forskning, kan nyttes under post 21, kap. 844 post 21 og kap. 856 post 21 9 458 9 458 10 250 -792
70 Tilskudd 3 841 3 841 3 622 219
71 Særlige familiepolitiske tiltak 825 825 976 -151
72 Tiltak for lesbiske og homofile 2 250 2 250 2 250
79 Tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid, kan overføres 358 1 800 2 158 2 495 -337
Sum kap 0846 361 28 534 28 895 30 507 -1 612
0847 Likestillingssenteret:
50 Basisbevilgning 6 002 6 002 6 002
Sum kap 0847 6 002 6 002 6 002
0848 Likestillingsombudet (jf. kap. 3848):
01 Driftsutgifter 5 6 499 6 504 6 726 76 -298
Sum kap 0848 5 6 499 6 504 6 726 76 -298
Sum Tiltak for familie og likestilling 978 17 781 784 17 782 762 17 768 925 972 12 865
Tiltak for barn og ungdom
0850 Barneombudet (jf. kap. 3850):
01 Driftsutgifter 143 8 010 8 153 8 629 340 -816
Sum kap 0850 143 8 010 8 153 8 629 340 -816
0852 Adopsjonsstønad:
70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning 17 928 17 928 19 053 -1 125
Sum kap 0852 17 928 17 928 19 053 -1 125
0854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet (jf. kap. 3854):
01 Driftsutgifter - Fylkesnemndene for sosiale saker 95 200 95 200 96 088 -888
21 Spesielle driftsutgifter 21 418 21 418 21 374 44
50 Forskning, kan nyttes under post 71 12 897 12 897 12 894 3
64 Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere, overslagsbevilgning 300 024 300 024 287 423 12 601
70 Tilskudd til Rostad ungdomsheim og Rostad ettervernsheim 2 098 2 098 2 098
71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 50 20 416 20 416 20 415 1
Sum kap 0854 452 053 452 053 440 292 44 11 717
0855 Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 3855):
01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 1 920 296 1 920 296 1 955 950 -35 654
21 Spesielle driftsutgifter 17 700 17 700 17 649 51
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 50 000 50 000 47 889 2 111
70 Tilskudd til kjøp av plasser, tiltak mv., kan nyttes under post 1 1 146 300 1 146 300 1 264 998 -118 698
Sum kap 0855 3 134 296 3 134 296 3 286 486 51 -152 241
0856 Barnehager:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under kap. 846 post 50 25 879 25 879 24 980 314 585
50 Tilskudd til samiske barnehagetilbud 10 716 10 716 10 716
60 Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning, kan nyttes under kap. 844 post 70 8 718 340 8 718 340 8 560 563 157 777
61 Investeringstilskudd, overslagsbevilgning 388 000 388 000 257 729 130 271
62 Tilskudd til tiltak for barn med funksjonshemming i barnehage 713 000 713 000 713 055 -55
63 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 93 245 93 245 92 429 816
65 Skjønnsmidler til barnehager 496 000 496 000 495 723 277
Sum kap 0856 10 445 180 10 445 180 10 155 195 314 289 671
0857 Barne- og ungdomstiltak:
21 Spesielle driftsutgifter 94 1 466 1 560 1 534 26
50 Forskning, kan nyttes under post 71 5 308 5 308 5 308
70 Barne- og ungdomsorganisasjoner 72 974 72 974 72 973 1
71 Utviklingsarbeid, kan nyttes under post 50 5 866 5 866 5 689 177
72 Styrking av oppvekstmiljøet mv., kan overføres 5 165 5 165 5 165
73 Ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres 190 23 469 23 659 23 199 460
75 Frivillig barne- og ungdomsarbeid lokalt (Frifond) 22 000 22 000 22 000
79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres 5 017 20 661 25 678 25 234 444
Sum kap 0857 5 301 156 909 162 210 161 102 930 178
0858 Barne-, ungdoms- og familieforvaltning (jf. kap. 3858):
01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1 388 116 417 116 805 119 829 -3 024
21 Spesielle driftsutgifter 499 499 384 25 90
Sum kap 0858 388 116 916 117 304 120 213 25 -2 934
0859 UNG i Europa (jf. kap. 3859):
01 Driftsutgifter, kan overføres 594 5 069 5 663 5 264 508 -109
Sum kap 0859 594 5 069 5 663 5 264 508 -109
Sum Tiltak for barn og ungdom 6 426 14 336 361 14 342 787 14 196 234 2 212 144 341
Forbrukerpolitikk
0860 Forbrukerrådet:
50 Basisbevilgning 77 623 77 623 77 423 200
Sum kap 0860 77 623 77 623 77 423 200
0862 Positiv miljømerking:
70 Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking 3 758 3 758 3 758
Sum kap 0862 3 758 3 758 3 758
0865 Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid:
21 Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid 366 4 936 5 302 5 022 232 48
79 EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres 4 360 4 360 4 360
Sum kap 0865 366 9 296 9 662 9 382 232 48
0866 Statens institutt for forbruksforskning:
50 Basisbevilgning 21 921 21 921 21 921
Sum kap 0866 21 921 21 921 21 921
0867 Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet (jf. kap. 3867):
01 Driftsutgifter 19 4 795 4 814 5 108 7 -301
Sum kap 0867 19 4 795 4 814 5 108 7 -301
0868 Forbrukerombudet (jf. kap. 3868):
01 Driftsutgifter 2 15 110 15 112 16 423 -1 311
Sum kap 0868 2 15 110 15 112 16 423 -1 311
Sum Forbrukerpolitikk 387 132 503 132 890 134 015 239 -1 364
Sum Barne- og familiedepartementet 9 048 32 337 539 32 346 587 32 191 771 3 462 151 354
Nærings- og handelsdepartementet
Administrasjon
0900 Nærings- og handelsdepartementet (jf. kap. 3900):
01 Driftsutgifter 7 220 140 329 147 549 144 987 6 403 -3 841
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 16 040 31 790 47 830 29 451 23 365 -4 986
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 13 000 13 000 12 886 114
72 Tilskudd til beredskapsordning 3 700 3 700 3 700
Sum kap 0900 23 260 188 819 212 079 191 024 29 768 -8 713
Sum Administrasjon 23 260 188 819 212 079 191 024 29 768 -8 713
Informasjonsteknologi, infrastruktur og rammebetingelser
0901 Styret for det industrielle rettsvern (jf. kap. 3901):
01 Driftsutgifter 3 822 179 450 183 272 189 356 -6 084
Sum kap 0901 3 822 179 450 183 272 189 356 -6 084
0902 Justervesenet (jf. kap. 3902):
01 Driftsutgifter 1 377 70 150 71 527 66 860 765 3 902
21 Spesielle driftsutgifter 100 100 2 268 -2 168
Sum kap 0902 1 377 70 250 71 627 69 128 765 1 734
0903 Norsk Akkreditering (jf. kap. 3903):
01 Driftsutgifter 17 450 17 450 16 639 873 -62
Sum kap 0903 17 450 17 450 16 639 873 -62
0904 Brønnøysundregistrene (jf. kap. 3904):
01 Driftsutgifter 5 967 183 500 189 467 218 947 1 741 -31 221
22 Forvaltning av AltInn-løsningen, kan overføres 23 400 23 400 17 477 5 923
Sum kap 0904 5 967 206 900 212 867 236 424 7 664 -31 221
0905 Norges geologiske undersøkelse (jf. kap. 3905):
01 Driftsutgifter 3 899 103 750 107 649 108 007 2 095 -2 453
21 Spesielle driftsutgifter 34 900 34 900 36 095 -1 195
Sum kap 0905 3 899 138 650 142 549 144 102 2 095 -3 648
0906 Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard (jf. kap. 3906):
01 Driftsutgifter 324 10 250 10 574 10 391 474 -291
30 Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres 2 399 4 300 6 699 6 663 36
Sum kap 0906 2 723 14 550 17 273 17 054 510 -291
0907 Sjøfartsdirektoratet (jf. kap. 3907):
01 Driftsutgifter 1 543 221 850 223 393 230 976 2 491 -10 074
21 Spesielle driftsutgifter 392 8 500 8 892 9 937 310 -1 355
22 Flytteutgifter, kan overføres 36 400 36 400 17 362 19 771 -733
72 NOX-reduksjonsprogram, kan overføres 10 000 10 000 609 9 391
Sum kap 0907 1 935 276 750 278 685 258 884 31 963 -12 162
0908 Skipsregistrene (jf. kap. 3908):
01 Driftsutgifter 198 9 250 9 448 9 254 346 -152
Sum kap 0908 198 9 250 9 448 9 254 346 -152
0909 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning 160 000 160 000 124 606 35 394
71 Tilskudd til fergerederier i utenriksfart i NOR, overslagsbevilgning 270 000 270 000 245 448 24 552
72 Tilskudd til offshorefartøy i NOR, overslagsbevilgning 590 000 590 000 584 609 5 391
Sum kap 0909 1 020 000 1 020 000 954 663 65 337
0910 Støtte til utkantbutikker:
71 Nærbutikkstøtte 2 500 2 500 2 500
Sum kap 0910 2 500 2 500 2 500
0912 Bedriftsrettet informasjonsformidling:
70 Tilskudd 13 000 13 000 13 000
Sum kap 0912 13 000 13 000 13 000
0913 Standardisering:
70 Tilskudd 24 800 24 800 24 800
Sum kap 0913 24 800 24 800 24 800
0914 Spesielle IT-tiltak:
22 Samordning av IT-politikken, kan overføres 2 874 1 700 4 574 1 807 3 166 -399
Sum kap 0914 2 874 1 700 4 574 1 807 3 166 -399
Sum Informasjonsteknologi, infrastruktur og rammebetingelser 22 795 1 975 250 1 998 045 1 937 611 47 382 13 052
Forskning, nyskaping og internasjonalisering
0920 Norges forskningsråd:
50 Tilskudd 856 800 856 800 856 800
Sum kap 0920 856 800 856 800 856 800
0922 Norsk Romsenter (jf. kap. 3922):
50 Tilskudd 110 278 700 278 810 278 810
Sum kap 0922 110 278 700 278 810 278 810
0924 Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer:
70 Tilskudd, kan overføres 19 527 25 500 45 027 27 874 17 153
Sum kap 0924 19 527 25 500 45 027 27 874 17 153
0929 Bedriftsrettet kompetanseoverføring:
70 Tilskudd 14 000 14 000 14 000
Sum kap 0929 14 000 14 000 14 000
0934 Internasjonaliseringstiltak:
70 Eksportfremmende tiltak, kan overføres 13 108 11 300 24 408 11 985 12 423
73 Støtte ved kapitalvareeksport 43 600 43 600 43 496 104
74 Tilskudd til Nordisk Prosjekteksportfond 208 3 700 3 908 3 912 -4
95 Innskudd i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) 29 600 29 600 29 572 28
Sum kap 0934 13 316 88 200 101 516 88 965 12 423 128
0937 Reiselivstiltak:
71 Tilskudd til Svalbard Reiseliv AS 2 000 2 000 2 000
Sum kap 0937 2 000 2 000 2 000
0938 Omstillingstiltak:
71 Omstillingstilskudd til Sør-Varanger, kan overføres 10 000 15 000 25 000 5 000 20 000
Sum kap 0938 10 000 15 000 25 000 5 000 20 000
Sum Forskning, nyskaping og internasjonalisering 42 953 1 280 200 1 323 153 1 273 449 49 576 128
Statlig eierskap
0950 Forvaltning av statlig eierskap (jf. kap. 3950 og 5656):
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 5 546 21 500 27 046 24 997 2 049
70 Tilskudd til pensjoner for tidligere Raufoss-tilsatte, kan overføres 42 000 42 000 42 000
96 Aksjer 11 639 820 11 639 820 11 990 479 -350 659
Sum kap 0950 5 546 11 703 320 11 708 866 12 015 476 44 049 -350 659
0953 Kings Bay AS:
70 Tilskudd 13 000 13 000 13 000
Sum kap 0953 13 000 13 000 13 000
0959 Moxy Trucks AS:
70 Tilskudd til avskriving av garantiansvar, kan overføres 30 000 30 000 30 000
Sum kap 0959 30 000 30 000 30 000
Sum Statlig eierskap 35 546 11 716 320 11 751 866 12 058 476 44 049 -350 659
Sum Nærings- og handelsdepartementet 124 554 15 160 589 15 285 143 15 460 560 170 775 -346 192
Fiskeri- og kystdepartementet
Administrasjon
1000 Fiskeri- og kystdepartementet (jf. kap. 4000):
01 Driftsutgifter 1 573 74 589 76 162 76 984 1 600 -2 422
70 Tilskudd diverse formål, kan overføres 500 500 330 170
71 Tilskudd til kystkultur, kan overføres 220 1 500 1 720 1 362 358
Sum kap 1000 1 793 76 589 78 382 78 676 2 128 -2 422
1001 Deltakelse i internasjonale organisasjoner:
70 Tilskudd, kan overføres 755 6 590 7 345 6 928 417
Sum kap 1001 755 6 590 7 345 6 928 417
Sum Administrasjon 2 548 83 179 85 727 85 604 2 545 -2 422
Forskning og utvikling
1020 Havforskningsinstituttet (jf. kap. 4020):
01 Driftsutgifter 1 220 254 220 255 223 200 1 150 -4 095
21 Spesielle driftsutgifter 160 500 160 500 183 171 -22 671
96 Innskudd aksjekapital 5 817 5 817 5 817
Sum kap 1020 1 386 571 386 572 406 371 1 150 -20 949
1021 Drift av forskningsfartøyene (jf. kap. 4021):
01 Driftsutgifter 99 327 99 327 103 565 -4 238
21 Spesielle driftsutgifter 79 800 79 800 107 286 451 -27 937
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 10 130 10 130 2 301 7 829
Sum kap 1021 10 130 179 127 189 257 213 152 8 280 -32 175
1023 Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU (jf. kap. 4023):
01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21 133 32 153 32 286 48 793 -16 507
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1 38 800 38 800 29 825 8 975
50 Tilskudd Norges forskningsråd, kan overføres 231 000 231 000 230 953 47
51 Tilskudd til Veterinærinstituttet 30 270 30 270 30 270
70 Tilskudd Fiskeriforskning, kan overføres 45 740 45 740 45 740
71 Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres 27 807 25 000 52 807 35 705 17 102
Sum kap 1023 27 940 402 963 430 903 421 286 17 149 -7 532
Sum Forskning og utvikling 38 071 968 661 1 006 732 1 040 809 26 579 -60 656
Fiskeri- og havbruksforvaltning
1030 Fiskeridirektoratet (jf. kap. 4030):
01 Driftsutgifter 7 713 248 967 256 680 273 688 1 117 -18 125
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 1 600 1 601 1 247 354
Sum kap 1030 7 714 250 567 258 281 274 935 1 471 -18 125
1040 Fiskeristøtte og strukturtiltak (jf. kap. 4040):
70 Tilskudd til støtte av fiskeriene m.m., kan overføres 35 840 50 000 85 840 54 898 30 942
71 Tilskudd til strukturtiltak for kapasitetstilpasning av fiskeflåten, kan overføres 15 270 70 000 85 270 74 433 10 837
Sum kap 1040 51 110 120 000 171 110 129 331 41 779
1050 Diverse fiskeriformål:
71 Sosiale tiltak, kan overføres 500 500 500
73 Tilskudd til Fiskerinæringens Kompetansesenter, kan overføres 1 795 1 795 1 647 148
74 Erstatninger, kan overføres 3 950 2 070 6 020 2 000 4 020
78 DNA-register for vågehval, kan overføres 2 020 2 020 797 1 223
79 Informasjon ressursforvaltning, kan overføres 548 1 500 2 048 1 402 646
Sum kap 1050 8 313 4 070 12 383 6 346 4 666 1 371
Sum Fiskeri- og havbruksforvaltning 67 137 374 637 441 774 410 612 47 916 -16 754
Kystforvaltning
1062 Kystverket (jf. kap. 4062):
01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45 820 946 820 946 842 128 9 066 -30 248
21 Spesielle driftsutgifter 2 713 135 100 137 813 139 533 -1 720
30 Maritim infrastruktur, kan overføres, kan nyttes under post 24 11 772 218 300 230 072 231 474 -1 402
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1 10 534 43 800 54 334 19 022 35 312
46 Trafikksentral Nord-Norge, kan overføres 2 500 2 500 898 1 602
60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres 32 060 17 400 49 460 24 728 24 732
70 Tilskudd Redningsselskapet 57 500 57 500 57 500
71 Pengegave TV-aksjonen 2 000 -2 000
Sum kap 1062 57 079 1 295 546 1 352 625 1 317 283 70 712 -35 370
1070 Loran - C (jf. kap. 4070):
01 Driftsutgifter 1 320 26 844 28 164 22 069 1 342 4 753
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 7 000 6 500 13 500 12 440 1 060
70 Tilskudd til utbygging og drift av Loran C, kan overføres 1 914 1 914 1 836 78
Sum kap 1070 8 320 35 258 43 578 36 345 2 480 4 753
Sum Kystforvaltning 65 399 1 330 804 1 396 203 1 353 628 73 192 -30 617
Sum Fiskeri- og kystdepartementet 173 155 2 757 281 2 930 436 2 890 653 150 232 -110 449
Landbruks- og matdepartementet
Administrasjon
1100 Landbruks- og matdepartementet (jf. kap. 4100):
01 Driftsutgifter 4 981 114 067 119 048 119 272 3 777 -4 001
45 Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50 921 5 053 5 974 4 709 1 395 -130
50 Store utstyrskjøp og vedlikehold - forvaltningsorganer med særskilte fullmakter 214 214 279 -65
70 Tilskudd til driften av Staur gård 250 250 250
71 Tilskudd til Norsk Hestesenter 5 000 5 000 5 000
96 Kjøp av aksjer i Såvarelaboratoriet AS 4 080 4 080 4 080
Sum kap 1100 5 902 128 664 134 566 133 590 5 172 -4 196
Sum Administrasjon 5 902 128 664 134 566 133 590 5 172 -4 196
Matvaretrygghet, matvarekvalitet, dyrehelse og plantehelse
1112 Forvaltningsstøtte, utviklingsoppgaver og kunnskapsutvikling m.m.:
50 Forvaltningsstøtte og utviklingsoppgaver, Veterinærinstituttet 63 137 63 137 63 137
51 Forvaltningsstøtte, utvikling og kunnskapsformidling, Planteforsk 40 694 40 694 40 694
52 Støtte til fagsentrene, Planteforsk 13 521 13 521 13 521
Sum kap 1112 117 352 117 352 117 352
1115 Mattilsynet (jf. kap. 4115):
01 Driftsutgifter 9 738 1 180 696 1 190 434 1 217 805 586 -27 957
70 Tilskudd til veterinær beredskap 66 650 66 650 63 547 3 103
Sum kap 1115 9 738 1 247 346 1 257 084 1 281 352 586 -24 854
Sum Matvaretrygghet, matvarekvalitet, dyrehelse og plantehelse 9 738 1 364 698 1 374 436 1 398 704 586 -24 854
Forskning og utvikling
1137 Forskning og utvikling:
50 Forskningsaktivitet 144 020 144 020 144 088 -68
51 Basisbevilgninger til forskningsinstitutter m.m. 161 088 161 088 161 088
Sum kap 1137 305 108 305 108 305 176 -68
Sum Forskning og utvikling 305 108 305 108 305 176 -68
Ressursforvaltning, næringsutvikling og verdiskaping
1138 Støtte til organisasjoner:
70 Støtte til organisasjoner, kan overføres 13 600 13 600 13 529 71
Sum kap 1138 13 600 13 600 13 529 71
1139 Genressurser, miljø- og ressursregistreringer:
70 Tilskudd til genressurser, miljø- og ressursregistreringer, kan overføres 6 378 23 376 29 754 26 383 3 371
Sum kap 1139 6 378 23 376 29 754 26 383 3 371
1141 Kjøp av forvaltningsstøtte innen miljø- og næringstiltak i landbruket:
50 Forvaltningsstøtte, næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse 19 406 19 406 19 710 -304
51 Forvaltningsstøtte, utvikling og kunnskapsformidling i skogbruket, Skogforsk 13 076 13 076 13 021 55
96 Kjøp av andeler i Biopolis BA 100 100 100
Sum kap 1141 32 582 32 582 32 831 -249
1143 Statens landbruksforvaltning (jf. kap. 4143):
01 Driftsutgifter 3 059 144 378 147 437 157 558 1 300 -11 421
70 Tilskudd til beredskap i kornsektoren, kan overføres 1 786 36 1 822 308 1 514
71 Tilskudd til små slakteri, kan overføres 4 100 4 100 4 034 66
72 Erstatninger, overslagsbevilgning 302 302 275 27
73 Tilskudd til erstatninger m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesykdommer, overslagsbevilgning 51 848 51 848 46 240 5 608
74 Tilskudd til prosjekt innen planteforedling og oppformering, kan overføres 11 267 11 267 8 450 2 817
75 Tilskudd til matkorn, overslagsbevilgning 109 400 109 400 108 156 1 244
Sum kap 1143 4 845 321 331 326 176 325 021 5 697 -4 542
1144 Ressursforvaltning og miljøtiltak i landbruket:
77 Miljørettet prosjektarbeid m.m., kan overføres 10 313 10 313 9 819 494
Sum kap 1144 10 313 10 313 9 819 494
1145 Jordskifterettene (jf. kap. 4145):
01 Driftsutgifter 146 854 146 854 154 924 -8 070
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 2 000 2 000 2 000
Sum kap 1145 148 854 148 854 154 924 -6 070
1146 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (jf. kap. 4146):
01 Driftsutgifter 1 931 63 998 65 929 79 872 3 200 -17 143
96 Kjøp av aksjer 100 100 100
Sum kap 1146 1 931 64 098 66 029 79 972 3 200 -17 143
1147 Reindriftsforvaltningen (jf. kap. 4147):
01 Driftsutgifter 702 36 618 37 320 36 868 1 209 -757
45 Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres 4 638 3 175 7 813 3 317 4 496
70 Tilskudd til fjellstuer 659 659 663 -4
71 Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres 3 774 8 222 11 996 4 298 7 698
Sum kap 1147 9 114 48 674 57 788 45 146 13 403 -761
1148 Naturskade - erstatninger og sikring:
70 Tilskudd til sikringstiltak m.m., kan overføres 12 686 8 089 20 775 8 150 12 625
71 Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning 76 000 76 000 75 829 171
Sum kap 1148 12 686 84 089 96 775 83 979 12 625 171
1149 Verdiskapings og utviklingstiltak i landbruket:
50 Tilskudd til Landbrukets Utviklingsfond (LUF) 285 000 285 000 285 000
51 Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket 3 066 3 066 3 066
71 Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres 5 371 39 000 44 371 39 149 5 222
Sum kap 1149 5 371 327 066 332 437 327 215 5 222
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. (jf. kap. 4150):
50 Fondsavsetninger 538 500 538 500 538 500
70 Markedsregulering, kan overføres 20 544 219 215 239 759 238 523 1 236
73 Pristilskudd, overslagsbevilgning 1 988 500 1 988 500 2 033 348 -44 848
74 Direkte tilskudd, kan overføres 42 735 6 766 270 6 809 005 6 817 959 -8 954
77 Utviklingstiltak, kan overføres 6 682 224 110 230 792 222 326 8 466
78 Velferdsordninger, kan overføres 86 808 1 501 154 1 587 962 1 571 217 16 745
Sum kap 1150 156 769 11 237 749 11 394 518 11 421 873 26 447 -53 802
1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen:
51 Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet 36 500 36 500 36 500
72 Tilskudd til organisasjonsarbeid 5 600 5 600 5 600
75 Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres 4 521 51 100 55 621 52 373 3 248
79 Velferdsordninger 1 800 1 800 1 800
82 Kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt 4 500 4 500 2 859 1 641
Sum kap 1151 4 521 99 500 104 021 99 132 3 248 1 641
1161 Statskog SF - forvaltningsdrift:
70 Tilskudd til forvaltningsdrift 16 922 16 922 16 922
73 Avviklingskostnader 224 224 40 184
75 Oppsyn i statsallmenninger 6 929 6 929 6 929
Sum kap 1161 24 075 24 075 23 891 184
Sum Ressursforvaltning, næringsutvikling og verdiskaping 201 615 12 435 307 12 636 922 12 643 715 73 778 -80 571
Sum Landbruks- og matdepartementet 217 255 14 233 777 14 451 032 14 481 185 79 536 -109 689
Samferdselsdepartementet
Administrasjon
1300 Samferdselsdepartementet (jf. kap. 4300):
01 Driftsutgifter 1 849 96 053 97 902 98 139 2 310 -2 547
70 Tilskudd til internasjonale organisasjoner 12 000 12 000 12 607 -607
71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv. 17 300 17 300 17 300
Sum kap 1300 1 849 125 353 127 202 128 046 2 310 -3 154
1301 Forskning og utvikling m.v.:
21 Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv. 750 16 500 17 250 15 794 825 631
50 Samferdselsforskning, kan overføres 15 969 97 600 113 569 109 263 4 306
70 Tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport mv., kan overføres 7 116 12 200 19 316 8 138 11 178
71 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede, kan overføres 15 803 10 800 26 603 5 687 20 916
Sum kap 1301 39 638 137 100 176 738 138 882 37 225 631
Sum Administrasjon 41 487 262 453 303 940 266 928 39 535 -2 523
Luftfartsformål
1310 Flytransport:
70 Kjøp av innenlandske flyruter, kan nyttes under kap. 1311 post 71 420 500 420 500 414 634 5 866
Sum kap 1310 420 500 420 500 414 634 5 866
1311 Tilskudd til regionale flyplasser:
70 Tilskudd til Avinors regionale flyplasser 264 000 264 000 264 000
71 Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap. 1310 post 70 2 000 13 000 15 000 14 859 141
Sum kap 1311 2 000 277 000 279 000 278 859 141
1313 Luftfartstilsynet (jf. kap 4313):
01 Driftsutgifter 238 123 241 123 479 122 841 5 051 -4 413
22 Flyttekostnader, kan overføres 43 200 43 200 19 490 23 710
Sum kap 1313 238 166 441 166 679 142 331 28 761 -4 413
1314 Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (jf. kap. 4314):
01 Driftsutgifter 1 150 23 592 24 742 24 367 497 -122
Sum kap 1314 1 150 23 592 24 742 24 367 497 -122
Sum Luftfartsformål 3 388 887 533 890 921 860 191 29 399 1 331
Vegformål
1320 Statens vegvesen (jf. kap. 4320):
23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 72 5 813 600 5 813 600 6 111 012 -297 412
30 Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 31, post 33 og post 72 397 715 4 557 400 4 955 115 4 443 799 426 930 84 386
31 Rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30 68 523 181 300 249 823 175 117 70 306 4 400
33 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, kan nyttes under post 30 78 125 45 300 123 425 94 259 29 166
35 Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres 33 400 33 400 33 546 -146
60 Forsøk, kan overføres 512 200 512 200 424 751 87 449
72 Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30 17 565 1 155 000 1 172 565 1 172 829 -264
Sum kap 1320 561 928 12 298 200 12 860 128 12 455 313 613 851 -209 036
1321 Mesta AS (jf. kap. 4321):
71 Tilskudd til restrukturering 356 500 356 500 356 500
Sum kap 1321 356 500 356 500 356 500
1322 Svinesundsforbindelsen AS:
91 Lån, kan overføres 39 000 260 000 299 000 224 000 75 000
92 Opptrekksrenter, overslagsbevilgning 13 000 13 000 12 137 863
Sum kap 1322 39 000 273 000 312 000 236 137 75 000 863
Sum Vegformål 600 928 12 927 700 13 528 628 13 047 950 688 851 -208 173
Særskilte transporttiltak
1330 Særskilte transporttiltak:
60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport 85 400 85 400 84 656 744
70 Tilskudd til Hurtigruten 200 800 200 800 195 848 4 952
71 Refusjon av ekspressbusser, kan overføres 25 158 25 158 17 223 7 935
73 Tilskudd til lengre reiser 46 500 46 500 46 500
74 Kompensasjon for el-avgift for elektrifisert skinnegående transport 12 000 12 000 12 000
Sum kap 1330 25 158 344 700 369 858 356 227 7 935 5 696
Sum Særskilte transporttiltak 25 158 344 700 369 858 356 227 7 935 5 696
Jernbaneformål
1350 Jernbaneverket (jf. kap. 4350):
23 Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30 2 860 300 2 860 300 2 930 385 -70 085
25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres 82 600 82 600 68 107 14 493
30 Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23 1 830 204 1 830 204 1 857 870 -27 666
Sum kap 1350 4 773 104 4 773 104 4 856 362 14 493 -97 751
1351 Persontransport med tog:
70 Kjøp av persontransport med tog 1 436 000 1 436 000 1 436 000
Sum kap 1351 1 436 000 1 436 000 1 436 000
1354 Statens jernbanetilsyn (jf. kap. 4354):
01 Driftsutgifter 21 26 393 26 414 24 749 1 320 345
Sum kap 1354 21 26 393 26 414 24 749 1 320 345
1355 BaneService:
70 Tilskudd til drift 360 -360
Sum kap 1355 360 -360
Sum Jernbaneformål 21 6 235 497 6 235 518 6 317 471 15 813 -97 766
Samferdselsberedskap
1360 Samferdselsberedskap:
01 Driftsutgifter 127 2 600 2 727 1 951 130 646
30 Transport- og sambandsanlegg, utstyr mv., kan overføres 4 184 80 4 264 3 236 1 028
70 Beredskapslagring, kan overføres 531 1 500 2 031 1 165 866
71 Tilskudd til samfunnspålagte oppgaver vedr. Totalforsvaret 55 000 55 000 54 949 51
Sum kap 1360 4 842 59 180 64 022 61 301 2 024 697
Sum Samferdselsberedskap 4 842 59 180 64 022 61 301 2 024 697
Post og telekommunikasjoner
1370 Posttjenester:
70 Kjøp av posttjenester 316 000 316 000 316 000
Sum kap 1370 316 000 316 000 316 000
1380 Post- og teletilsynet (jf. kap. 4380):
01 Driftsutgifter 7 244 152 138 159 382 153 204 7 607 -1 429
22 Flyttekostnader, kan overføres 15 200 15 200 15 503 -303
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 9 885 25 500 35 385 14 509 19 950 926
51 Til reguleringsfondet 6 450 -6 450
Sum kap 1380 17 129 192 838 209 967 189 666 27 557 -7 256
Sum post og telekommunikasjoner 17 129 508 838 525 967 505 666 27 557 -7 256
Sum Samferdselsdepartementet 692 953 21 225 901 21 918 854 21 415 734 811 114 -307 994
Miljøverndepartementet
Administrasjon
1400 Miljøverndepartementet (jf. kap. 4400):
01 Driftsutgifter 7 101 150 374 157 475 154 424 6 731 -3 680
21 Spesielle driftsutgifter 2 594 45 185 47 779 46 345 1 426 8
70 Grunnstøtte til frivillige miljøvernorganisasjoner 26 077 26 077 25 912 165
71 Internasjonale organisasjoner 35 957 35 957 36 006 -49
72 Miljøverntiltak i nordområdene, kan overføres 300 7 000 7 300 6 500 800
73 Tilskudd til kompetanseformidling og informasjon om miljøvennlig produksjon og forbruk, kan overføres 28 713 28 713 28 713
74 Tilskudd til AMAP, kan overføres 2 200 2 200 2 200
75 Miljøvennlig byutvikling, kan overføres 1 532 3 000 4 532 3 515 1 017
76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres 8 371 8 371 8 355 16
77 Oppfyllelse av garantiansvar 9 690 9 690 12 065 -2 375
78 Miljøtiltak i nikkelverkene på Kola, kan overføres, kan nyttes under post 21 99 800 99 800 20 564 79 236
Sum kap 1400 111 327 316 567 427 894 344 599 89 226 -5 931
1410 Miljøvernforskning og miljøovervåkning (jf. kap. 4410):
21 Miljøovervåkning og miljødata 170 86 188 86 358 86 303 55
50 Basisbevilgninger til miljøforskningsinstituttene 89 586 89 586 88 586 1 000
51 Forskningsprogrammer m.m. 117 018 117 018 118 368 -1 350
53 Internasjonalt sammarbeid om miljøvernforskning 5 000 5 000 5 000
70 Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene 15 151 15 151 15 151
Sum kap 1410 170 312 943 313 113 313 408 55 -350
Sum Administrasjon 111 497 629 510 741 007 658 007 89 281 -6 281
Biomangfold og friluftsliv
1425 Vilt- og fisketiltak (jf. kap. 4425):
01 Driftsutgifter 328 28 365 28 693 27 526 1 167
61 Tilskudd til kommunale vilttiltak, kan overføres 806 6 000 6 806 6 096 710
70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres 606 5 000 5 606 5 246 360
71 Tilskudd til viltformål, kan overføres 988 28 135 29 123 27 166 1 957
Sum kap 1425 2 728 67 500 70 228 66 034 4 194
1426 Statens naturoppsyn (jf. kap. 4426):
01 Driftsutgifter 7 54 492 54 499 54 523 132 -156
30 Tiltak i nasjonalparkene, kan overføres 208 10 791 10 999 9 630 1 369
31 Tiltak i naturvern-, kulturlandskap- og friluftsområder, kan overføres 24 16 671 16 695 16 406 289
32 Skjærgårdsparker mv., kan overføres 408 11 195 11 603 11 252 351
Sum kap 1426 647 93 149 93 796 91 811 2 141 -156
1427 Direktoratet for naturforvaltning (jf. kap. 4427):
01 Driftsutgifter 1 014 74 123 75 137 77 717 266 -2 846
21 Spesielle driftsutgifter 156 34 503 34 659 39 603 1 411 -6 355
30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres 18 216 32 405 50 621 19 315 31 306
32 Statlige erverv, fylkesvise verneplaner, kan overføres 9 758 19 450 29 208 19 780 9 428
33 Statlige erverv, barskogvern, kan overføres 100 956 100 956 62 194 38 817 -55
34 Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres 1 889 7 600 9 489 8 361 1 128
35 Statlig erverv, nytt skogvern, kan overføres 18 000 18 000 11 383 6 617
70 Tilskudd til kalking og lokale fiskeformål, kan overføres 1 347 86 200 87 547 87 451 96
72 Erstatninger for rovviltskader, overslagsbevilgning 84 474 84 474 79 229 5 245
73 Forebyggende tiltak mot rovviltskader og omstillingstiltak, kan overføres 1 891 32 000 33 891 31 651 2 240
74 Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres 5 10 520 10 525 11 025 -500
75 Internasjonale avtaler og medlemskap 1 010 1 010 990 20
77 Tilskudd til naturinformasjonssentra, kan overføres 10 400 10 400 10 398 2
78 Friluftsrådenes landsforbund og interkommunale friluftsråd, kan overføres 5 300 5 300 5 300
Sum kap 1427 135 232 415 985 551 217 464 397 91 311 -4 491
Sum Biomangfold og friluftsliv 138 607 576 634 715 241 622 242 97 646 -4 647
Kulturminner og kulturmiljø
1429 Riksantikvaren (jf. kap. 4429):
01 Driftsutgifter 537 73 559 74 096 77 461 1 133 -4 498
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under postene 72 og 73 24 050 24 050 35 784 -11 734
50 Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid 2 000 2 000 2 000
72 Vern og sikring av fredete og bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21 93 780 93 780 82 311 3 925 7 544
73 Brannsikring og beredskapstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 21 1 055 8 953 10 008 5 818 4 190
74 Fartøyvern, kan overføres 590 19 004 19 594 18 974 620
75 Internasjonalt samarbeid, kan overføres 115 900 1 015 987 28
76 Den nordiske verdensarvstiftelsen 3 500 3 500 3 500
Sum kap 1429 2 297 225 746 228 043 226 835 5 706 -4 498
1432 Norsk kulturminnefond (jf. kap. 4432):
50 Til disposisjon for kulturminnetiltak 13 000 13 000 13 405 -405
Sum kap 1432 13 000 13 000 13 405 -405
Sum Kulturminner og kulturmiljø 2 297 238 746 241 043 240 240 5 706 -4 903
Forurensning
1441 Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 4441):
01 Driftsutgifter 1 765 192 095 193 860 195 300 4 536 -5 976
21 Spesielle driftsutgifter 23 450 473 98 23 352
39 Opprydningstiltak, kan overføres 1 871 45 880 47 751 45 862 1 889
65 Tilskudd til helhetlig vannforvaltning, kan overføres 1 445 1 445 1 445
73 Tilskudd til biloppsamlingssystemet 135 180 135 180 146 702 -11 522
75 Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning 166 252 166 252 170 395 -4 143
76 Refusjonsordninger, overslagsbevilgning 50 000 50 000 39 477 10 523
Sum kap 1441 5 104 589 857 594 961 599 279 6 448 -10 766
1444 Produktregisteret:
01 Driftsutgifter 14 460 14 460 13 888 723 -151
Sum kap 1444 14 460 14 460 13 888 723 -151
Sum Forurensning 5 104 604 317 609 421 613 167 7 171 -10 917
Kart og geodata
1465 Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk:
21 Betaling for statsoppdraget, kan overføres 8 525 341 323 349 848 355 848 -6 000
Sum kap 1465 8 525 341 323 349 848 355 848 -6 000
Sum Kart og geodata 8 525 341 323 349 848 355 848 -6 000
Nord- og polarområdene
1471 Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 4471):
01 Driftsutgifter 1 065 99 697 100 762 108 324 -7 562
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 14 000 14 000 14 700 -700
50 Stipend 498 498 498
Sum kap 1471 1 065 114 195 115 260 123 522 -8 262
Sum Nord- og polarområdene 1 065 114 195 115 260 123 522 -8 262
Sum Miljøverndepartementet 267 095 2 504 725 2 771 820 2 613 026 199 804 -41 010
Moderniseringsdepartementet
Administrasjon
1500 Moderniseringsdepartementet (jf. kap. 4500):
01 Driftsutgifter 5 483 167 684 173 167 171 119 5 579 -3 531
21 Spesielle driftsutgifter 5 159 74 634 79 793 79 844 -51
22 Klagenemnda for offentlige anskaffelser, kan overføres 3 000 3 000 2 984 93 -77
Sum kap 1500 10 642 245 318 255 960 253 947 5 672 -3 659
1502 Tilskudd til kompetanseutvikling:
70 Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 1 32 816 12 500 45 316 49 387 -4 071
Sum kap 1502 32 816 12 500 45 316 49 387 -4 071
1503 Midler til tjenestemannsorganisasjonenes opplærings- og utviklingsarbeid:
70 Tilskudd 106 218 106 218 106 245 -27
71 Bidrag fra arbeidstakerne 29 959 29 959 29 959
Sum kap 1503 136 177 136 177 136 204 -27
1507 Datatilsynet (jf. kap. 4507):
01 Driftsutgifter 471 21 598 22 069 21 994 1 019 -944
Sum kap 1507 471 21 598 22 069 21 994 1 019 -944
1508 Spesielle IT-tiltak:
21 Senter for informasjonssikring, kan overføres 186 6 400 6 586 6 504 82
22 Samordning av IT-politikken, kan overføres 6 400 6 400 6 115 285
50 Tilskudd til høyhastighetskommunikasjon, kan overføres 66 500 66 500 66 500
70 Tilskudd til forenkling av handelsprosedyrer 1 700 1 700 1 700
Sum kap 1508 186 81 000 81 186 80 819 367
Sum Administrasjon 44 115 496 593 540 708 542 351 7 058 -8 701
Fylkesmannsembetene
1510 Fylkesmannsembetene (jf. kap. 4510):
01 Driftsutgifter 1 627 1 017 795 1 019 422 1 041 542 315 -22 435
21 Spesielle driftsutgifter 60 1 242 1 302 227 691 -226 389
Sum kap 1510 1 687 1 019 037 1 020 724 1 269 233 315 -248 824
Sum Fylkesmannsembetene 1 687 1 019 037 1 020 724 1 269 233 315 -248 824
Fellestjenester
1520 Statskonsult (jf. kap. 4520):
70 Tilskudd til restrukturering 8 000 8 000 8 000
71 Tilskudd til pensjon 7 505 7 505 7 505
96 Innskudd egenkapital Statskonsult AS 109 500 109 500 109 500
Sum kap 1520 125 005 125 005 125 005
1522 Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 4522):
01 Driftsutgifter 12 176 196 297 208 473 294 754 9 591 -95 872
21 Spesielle driftsutgifter 27 755 27 755 23 139 1 388 3 228
22 Fellesutgifter for R-kvartalet 51 430 51 430 47 264 4 166
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 6 579 15 987 22 566 20 941 1 625
50 Viderefakturering av fellestjenester 1 311 -1 311
Sum kap 1522 18 755 291 469 310 224 387 409 12 604 -89 789
Sum Fellestjenester 18 755 416 474 435 229 512 414 12 604 -89 789
Partistøtte
1530 Tilskudd til de politiske partier:
70 Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner 148 287 148 287 148 287
71 Tilskudd til kommunepartiene, overslagsbevilgning 24 575 24 575 23 468 1 107
72 Tilskudd til kommunestyregruppene, overslagsbevilgning 19 360 19 360 20 799 -1 439
73 Tilskudd til fylkespartiene, overslagsbevilgning 56 330 56 330 55 227 1 103
74 Tilskudd til fylkestingsgruppene, overslagsbevilgning 7 515 7 515 7 685 -170
76 Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner 5 700 5 700 5 700
Sum kap 1530 261 767 261 767 261 166 601
Sum Partistøtte 261 767 261 767 261 166 601
Pensjoner m.m.
1541 Pensjoner av statskassen:
01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 15 901 15 901 15 167 734
Sum kap 1541 15 901 15 901 15 167 734
1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse:
01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 4 407 000 4 407 000 4 280 738 126 262
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning 53 500 53 500 51 993 1 507
Sum kap 1542 4 460 500 4 460 500 4 332 731 127 769
1543 Arbeidsgiveravgift til folketrygden:
01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 270 589 270 589 270 589
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning 5 356 5 356 5 356
Sum kap 1543 275 945 275 945 275 945
1544 Boliglån til statsansatte:
90 Lån, overslagsbevilgning -1 000 000 -1 000 000 -1 170 530 170 530
Sum kap 1544 -1 000 000 -1 000 000 -1 170 530 170 530
1546 Yrkesskadeforsikring (jf. kap. 4546):
01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 54 600 54 600 54 468 132
Sum kap 1546 54 600 54 600 54 468 132
1547 Gruppelivsforsikring (jf. kap. 4547):
01 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 77 900 77 900 71 396 6 504
Sum kap 1547 77 900 77 900 71 396 6 504
Sum Pensjoner m.m. 3 884 846 3 884 846 3 579 177 305 669
Konkurranse- og prispolitikk
1550 Konkurransetilsynet (jf. kap. 4550):
01 Driftsutgifter 1 371 65 442 66 813 68 466 543 -2 196
22 Flyttekostnader, kan overføres 23 700 23 700 19 017 4 683
Sum kap 1550 1 371 89 142 90 513 87 483 5 226 -2 196
Sum Konkurranse- og prispolitikk 1 371 89 142 90 513 87 483 5 226 -2 196
Bygg utenfor husleieordningen
1580 Bygg utenfor husleieordningen:
30 Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres 22 910 -22 910
31 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres 71 290 718 388 789 678 802 755 -13 077
32 Prosjektering av bygg, kan overføres 43 158 15 381 58 539 28 063 30 476
36 Kunstnerisk utsmykking, kan overføres 6 884 7 421 14 305 7 644 1 149 5 512
70 Hovedstadsaksjonen, kan overføres 15 000 15 000 10 000 5 000
Sum kap 1580 121 332 756 190 877 522 871 372 6 149 1
1581 Eiendommer til kongelige formål (jf. kap. 4581):
01 Driftsutgifter 19 360 19 360 19 398 -38
30 Ekstraordinært vedlikehold, Bygdøy Kongsgård, kan overføres 35 956 35 956 16 783 19 173
31 Veksthus til slottsgartneriet 14 592 14 592 12 898 1 694
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 8 208 11 929 20 137 7 224 12 886 27
Sum kap 1581 8 208 81 837 90 045 56 303 32 059 1 683
1582 Utvikling av Fornebuområdet:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 521 7 716 8 237 4 608 3 629
30 Investeringer på Fornebu, kan overføres 22 876 106 709 129 585 108 124 21 461
Sum kap 1582 23 397 114 425 137 822 112 732 25 090
1583 Utvikling av Pilestredet Park (jf. kap. 4583):
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 3 002 4 545 7 547 4 222 3 325
30 Investeringer Pilestredet Park, kan overføres 21 561 21 561 24 416 -2 855
Sum kap 1583 3 002 26 106 29 108 28 638 470
Sum Bygg utenfor husleieordningen 155 939 978 558 1 134 497 1 069 045 63 298 2 154
Sum Moderniseringsdepartementet 221 867 7 146 417 7 368 284 7 320 869 88 501 -41 086
Finansdepartementet
Administrasjon
1600 Finansdepartementet (jf. kap. 4600):
01 Driftsutgifter 10 150 213 449 223 599 223 895 5 170 -5 466
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 9 021 23 337 32 358 25 376 6 982
50 Overføring fra Finansmarkedsfondet 82 -82
70 Tilskuddsmidler fra Finansmarkedsfondet 9 860 9 860 9 778 82
95 Finansmarkedsfondet 5 553 5 553 5 553
Sum kap 1600 19 171 252 199 271 370 264 684 12 152 -5 466
1602 Kredittilsynet (jf. kap. 4602):
01 Driftsutgifter 2 082 145 417 147 499 144 993 3 833 -1 327
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 183 714 897 870 27
Sum kap 1602 2 265 146 131 148 396 145 863 3 860 -1 327
Sum Administrasjon 21 436 398 330 419 766 410 547 16 012 -6 793
Skatte- og avgiftsadministrasjon
1610 Toll- og avgiftsetaten (jf. kap. 4610):
01 Driftsutgifter 42 487 943 294 985 781 985 152 31 327 -30 698
21 Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning 2 197 2 197 1 487 110 600
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 27 643 54 100 81 743 63 156 18 587
Sum kap 1610 70 130 999 591 1 069 721 1 049 795 50 024 -30 098
1618 Skatteetaten (jf. kap. 4618):
01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1631 post 1 152 729 3 171 919 3 324 648 3 295 576 152 078 -123 006
21 Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning 80 000 80 000 93 552 -13 552
22 Større IT-prosjekter, kan overføres 74 831 60 400 135 231 123 974 11 257
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 108 642 108 600 217 242 107 814 109 428
Sum kap 1618 336 202 3 420 919 3 757 121 3 620 916 272 763 -136 558
Sum Skatte- og avgiftsadministrasjon 406 332 4 420 510 4 826 842 4 670 711 322 787 -166 656
Offisiell statistikk
1620 Statistisk sentralbyrå (jf. kap. 4620):
01 Driftsutgifter 3 957 357 655 361 612 371 113 2 802 -12 303
21 Spesielle driftsutgifter 2 449 110 000 112 449 129 343 4 689 -21 583
22 Folke- og boligtelling mv., kan overføres 4 794 4 794 3 040 1 754
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 1 645 7 936 9 581 4 893 4 688
Sum kap 1620 12 845 475 591 488 436 508 389 13 933 -33 886
Sum Offisiell statistikk 12 845 475 591 488 436 508 389 13 933 -33 886
Andre formål
1630 Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 10 443 13 157 23 600 14 431 9 169
Sum kap 1630 10 443 13 157 23 600 14 431 9 169
1631 Senter for statlig økonomistyring (jf. kap. 4631):
01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1618 post 1 177 163 177 163 173 348 8 008 -4 193
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 18 000 18 000 17 149 9 198 -8 347
Sum kap 1631 195 163 195 163 190 497 17 206 -12 540
1632 Kompensasjon for merverdiavgift:
60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner 1 622 418 1 622 418 1 621 079 1 339
61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, ny ordning, overslagsbevilgning 7 500 000 7 500 000 6 435 180 1 064 820
70 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, kan overføres 134 680 134 680 134 680
72 Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning 300 000 300 000 416 365 -116 365
Sum kap 1632 9 557 098 9 557 098 8 607 304 949 794
1634 Statens innkrevingssentral (jf. kap. 4634):
01 Driftsutgifter 756 184 115 184 871 188 457 4 012 -7 598
Sum kap 1634 756 184 115 184 871 188 457 4 012 -7 598
1637 EU-opplysning:
70 Tilskudd til frivillige organisasjoner 2 000 2 000 2 000
Sum kap 1637 2 000 2 000 2 000
Sum Andre formål 11 199 9 951 533 9 962 732 9 002 689 30 387 929 656
Statsgjeld, renter og avdrag mv.
1650 Statsgjeld, renter m.m.:
01 Driftsutgifter 15 000 15 000 14 836 164
88 Renter og provisjon m.m. på utenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning 2 630 2 630 2 539 91
89 Renter og provisjon m.m. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning 17 945 100 17 945 100 16 784 407 1 160 693
Sum kap 1650 17 962 730 17 962 730 16 801 782 164 1 160 784
1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning:
97 Avdrag på utenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning 252 950 252 950 252 950
98 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning 47 286 000 47 286 000 47 288 202 -2 202
Sum kap 1651 47 538 950 47 538 950 47 541 152 -2 202
Sum Statsgjeld, renter og avdrag mv. 65 501 680 65 501 680 64 342 934 164 1 158 582
Statlige fordringer, avsetninger mv.
1670 Avsetninger til Den nordiske investeringsbank:
50 Tapsfond for miljølåneordningen 10 000 10 000 10 000
Sum kap 1670 10 000 10 000 10 000
Sum Statlige fordringer, avsetninger mv. 10 000 10 000 10 000
Sum Finansdepartementet 451 812 80 757 644 81 209 456 78 945 270 383 283 1 880 903
Forsvarsdepartementet
Administrasjon
1700 Forsvarsdepartementet (jf. kap. 4700):
01 Driftsutgifter 1 264 291 017 292 281 287 602 10 141 -5 462
73 Forskning og utvikling, kan overføres 2 455 7 713 10 168 8 687 1 481
Sum kap 1700 3 719 298 730 302 449 296 289 11 622 -5 462
1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg (jf. kap. 4710):
24 Driftsresultat -719 800 -719 800 -549 944 -169 856
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres 24 179 1 496 341 1 520 520 1 520 096 424
Sum kap 1710 24 179 776 541 800 720 970 152 424 -169 856
1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet:
01 Driftsutgifter 27 695 290 803 318 498 307 279 11 389 -170
51 Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt 163 104 163 104 163 104
71 Overføringer til andre, kan overføres 744 54 773 55 517 54 205 1 312
78 Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres 22 719 167 000 189 719 156 380 33 339
Sum kap 1719 51 158 675 680 726 838 680 968 46 040 -170
1720 Felles ledelse og kommandoapparat (jf. kap. 4720):
01 Driftsutgifter 15 824 1 162 017 1 177 841 1 172 865 11 370 -6 394
Sum kap 1720 15 824 1 162 017 1 177 841 1 172 865 11 370 -6 394
1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet (jf. kap. 4723):
01 Driftsutgifter 1 277 93 444 94 721 97 192 2 120 -4 591
Sum kap 1723 1 277 93 444 94 721 97 192 2 120 -4 591
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben (jf. kap. 4725):
01 Driftsutgifter 1 185 2 410 223 2 411 408 2 362 806 116 810 -68 208
50 Overføring til Statens Pensjonskasse, kan overføres 19 629 177 753 197 382 202 557 -5 175
70 Renter låneordning, kan overføres 3 885 3 885 3 344 541
Sum kap 1725 20 814 2 591 861 2 612 675 2 568 707 116 810 -72 842
1731 Hæren (jf. kap. 4731):
01 Driftsutgifter 53 569 4 022 320 4 075 889 4 538 690 -462 801
Sum kap 1731 53 569 4 022 320 4 075 889 4 538 690 -462 801
1732 Sjøforsvaret (jf. kap. 4732):
01 Driftsutgifter 4 379 2 747 751 2 752 130 2 793 564 -41 434
Sum kap 1732 4 379 2 747 751 2 752 130 2 793 564 -41 434
1733 Luftforsvaret (jf. kap. 4733):
01 Driftsutgifter 3 477 521 3 477 521 3 542 045 -64 524
Sum kap 1733 3 477 521 3 477 521 3 542 045 -64 524
1734 Heimevernet (jf. kap. 4734):
01 Driftsutgifter 46 393 1 129 930 1 176 323 1 195 351 3 970 -22 998
Sum kap 1734 46 393 1 129 930 1 176 323 1 195 351 3 970 -22 998
1735 Etterretningstjenesten:
21 Spesielle driftsutgifter 679 057 679 057 679 074 -17
Sum kap 1735 679 057 679 057 679 074 -17
1740 Forsvarets logistikkorganisasjon (jf. kap. 4740):
01 Driftsutgifter 1 694 193 1 694 193 2 301 564 -607 371
Sum kap 1740 1 694 193 1 694 193 2 301 564 -607 371
1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg (jf. kap. 4760):
01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45 5 024 734 904 739 928 756 339 -16 411
44 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres 64 344 66 700 131 044 103 082 27 962
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 7 446 053 7 446 053 7 538 216 -92 163
48 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres 2 681 133 600 136 281 85 920 51 262 -901
75 Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760, post 44 55 462 80 000 135 462 120 685 14 777
Sum kap 1760 127 511 8 461 257 8 588 768 8 604 242 94 001 -109 475
1790 Kystvakten (jf. kap. 4790):
01 Driftsutgifter 27 665 702 075 729 740 738 595 -8 855
Sum kap 1790 27 665 702 075 729 740 738 595 -8 855
1791 Redningshelikoptertjenesten (jf. kap. 4791):
01 Driftsutgifter 336 24 114 24 450 262 143 -237 693
Sum kap 1791 336 24 114 24 450 262 143 -237 693
1792 Norske styrker i utlandet (jf. kap. 4792):
01 Driftsutgifter 13 450 724 127 737 577 778 902 -41 325
Sum kap 1792 13 450 724 127 737 577 778 902 -41 325
1795 Kulturelle og allmennyttige formål (jf. kap. 4795):
01 Driftsutgifter 526 161 139 161 665 183 904 -22 239
60 Tilskudd til kommuner, kan overføres 14 023 40 500 54 523 53 250 1 273
72 Overføringer til andre 3 062 3 062 3 062
Sum kap 1795 14 549 204 701 219 250 240 216 1 273 -22 239
Sum Administrasjon 404 823 29 465 319 29 870 142 31 460 559 287 630 -1 878 047
Sum Forsvarsdepartementet 404 823 29 465 319 29 870 142 31 460 559 287 630 -1 878 047
Olje- og energidepartementet
Administrasjon
1800 Olje- og energidepartementet:
01 Driftsutgifter 4 239 108 927 113 166 112 777 3 081 -2 692
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 9 913 55 452 65 365 58 661 6 784 -80
22 Beredskapslagre for drivstoff, kan overføres 21 500 21 500 21 479 21
70 Internasjonalisering av petroleumsvirksomheten, kan overføres 330 16 000 16 330 16 220 110
71 Tilskudd til Norsk Oljemuseum 4 000 4 000 4 000
72 Investeringsfond for klimatiltak i Østersjøområdet 4 100 4 100 4 100
Sum kap 1800 14 482 209 979 224 461 217 237 9 996 -2 772
Sum Administrasjon 14 482 209 979 224 461 217 237 9 996 -2 772
Petroleumsforvaltning
1810 Oljedirektoratet (jf. kap. 4810):
01 Driftsutgifter 2 621 151 449 154 070 155 408 3 042 -4 380
21 Spesielle driftsutgifter 1 996 73 600 75 596 72 686 3 680 -770
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 5 000 5 000 5 000
Sum kap 1810 4 617 230 049 234 666 233 094 6 722 -5 150
1815 Petoro AS:
70 Administrasjon 203 000 203 000 201 800 1 200
Sum kap 1815 203 000 203 000 201 800 1 200
Sum Petroleumsforvaltning 4 617 433 049 437 666 434 894 6 722 -3 950
Energi- og vassdragsforvaltning
1820 Norges vassdrags- og energidirektorat (jf. kap. 4820 og 4829):
01 Driftsutgifter 2 942 235 904 238 846 243 124 5 457 -9 735
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 3 920 49 000 52 920 57 498 7 008 -11 586
22 Sikrings- og miljøtiltak i vassdrag, kan overføres 6 124 73 350 79 474 80 458 -984
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 22 5 000 5 022 4 337 685
70 Tilskudd til lokale el-forsyningsanlegg, kan overføres 807 1 000 1 807 620 1 187
73 Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres 40 000 40 000 40 000
75 Tilskudd til sikringstiltak, kan overføres 750 2 600 3 350 2 670 680
Sum kap 1820 14 565 406 854 421 419 428 707 15 017 -22 305
1825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 200 13 100 13 300 13 152 148
50 Overføring til Energifondet 60 000 60 000 60 000
70 Tilskudd til elektrisitetssparing i private husholdninger, kan overføres 45 000 45 000 5 902 39 098
74 Naturgass, kan overføres 36 800 4 000 40 800 26 800 14 000
Sum kap 1825 82 000 77 100 159 100 105 854 14 148 39 098
1827 Miljøvennlig gassteknologi:
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 1 000 1 000 1 000
95 Fondskapital 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Sum kap 1827 2 001 000 2 001 000 2 001 000
Sum Energi- og vassdragsforvaltning 96 565 2 484 954 2 581 519 2 535 561 29 165 16 793
Forskningsformål
1830 Energiforskning (jf. kap. 4829):
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 2 969 18 500 21 469 20 028 1 441
50 Norges forskningsråd 287 500 287 500 287 500
70 Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres 1 341 8 400 9 741 9 221 520
Sum kap 1830 4 310 314 400 318 710 316 749 1 961
Sum Forskningsformål 4 310 314 400 318 710 316 749 1 961
Sum Olje- og energidepartementet 119 974 3 442 382 3 562 356 3 504 441 47 844 10 071
Ymse utgifter
2309 Tilfeldige utgifter:
01 Driftsutgifter 39 902 39 902 9 747 30 155
Sum kap 2309 39 902 39 902 9 747 30 155
Sum Ymse utgifter 39 902 39 902 9 747 30 155
Statsbankene
2410 Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310):
01 Driftsutgifter 2 897 265 973 268 870 272 750 3 336 -7 216
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 15 000 15 000 6 749 8 251
50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning 2 987 000 2 987 000 2 987 000
70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning 3 660 000 3 660 000 3 618 585 41 415
71 Andre stipend, overslagsbevilgning 729 000 729 000 690 007 38 993
72 Rentestønad, overslagsbevilgning 842 000 842 000 882 092 -40 092
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning 457 000 457 000 464 948 -7 948
74 Tap på utlån 434 000 434 000 433 971 29
75 Særskilte tilretteleggingstiltak for utdanning i utlandet 5 392 5 392 5 338 54
90 Lån til Statens lånekasse for utdanning, overslagsbevilgning 15 148 000 15 148 000 15 264 562 -116 562
Sum kap 2410 2 897 24 543 365 24 546 262 24 626 002 11 587 -91 327
2412 Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 5312 og 5615):
01 Driftsutgifter 3 291 275 044 278 335 272 250 10 675 -4 590
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 43 5 000 5 043 4 840 203
72 Rentestøtte 28 000 28 000 28 640 -640
90 Lån til Husbanken,  overslagsbevilgning 12 000 000 12 000 000 9 479 910 2 520 090
Sum kap 2412 3 334 12 308 044 12 311 378 9 785 640 10 878 2 514 860
2415 Innovasjon Norge, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak:
72 Nyskaping, omstilling og kapasitetstilpasing i fiskerinæringen, kan overføres 28 900 28 900 10 165 18 735
73 Rentestøtte stønadslån 165 165 74 91
75 Marint innovasjonsprogram, kan overføres 18 891 10 000 28 891 9 516 19 375
Sum kap 2415 47 791 10 165 57 956 19 755 38 110 91
2421 Innovasjon Norge (jf.kap. 5325 og 5625):
50 Nyskaping, fond 4 293 248 050 252 343 252 343
51 Tapsfond, såkornkapitalfond 75 000 75 000 75 000
53 Program for næringslivsamarbeid 10 000 10 000 10 000
70 Administrasjon 196 300 196 300 196 300
71 Internasjonalisering og profilering 295 100 295 100 295 100
72 Forskning- og utviklingskontrakter 51 282 154 100 205 382 94 415 110 967
73 Tilskudd til kunnskapsformidling og kompetanseheving 6 700 6 700 6 700
74 Tilskudd til dekning av tap på eldre lån og garantier 1 500 1 500 1 550 -50
75 Tilskudd til dekking av tap på risikolåneordningen 12 400 12 400 12 400
77 Tilskudd til oppbygging av egenkapital under lavrisikolåneordningen 39 600 39 600 39 600
90 Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilging 34 750 000 34 750 000 34 765 000 -15 000
91 Lån til såkornkapitalfond 300 000 300 000 300 000
92 Lån til distriktsrettet ordning 475 000 475 000 85 000 390 000
95 Innskuddskapital 597 483 597 483 597 483
Sum kap 2421 530 575 36 686 233 37 216 808 36 730 891 390 000 95 917
2422 Statens miljøfond:
70 Statens miljøfond, rentestøtte 200 200 200
Sum kap 2422 200 200 200
2425 Innovasjon Norge og fylkeskommunene:
74 Dekning av tap på risikolån og garantier 151 000 151 000 151 000
Sum kap 2425 151 000 151 000 151 000
2426 SIVA SF (jf. kap. 3961 og 5609):
90 Lån, overslagsbevilgning 150 000 150 000 140 000 10 000
95 Egenkapital 90 000 90 000 90 000
Sum kap 2426 240 000 240 000 230 000 10 000
Sum Statsbankene 584 597 73 939 007 74 523 604 71 543 488 450 575 2 529 541
Petroleumsvirksomheten
2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (jf. kap. 5440):
22 Fjerningsutgifter, overslagsbevilgning -15 15
25 Pro et kontra-oppgjøret 100 000 100 000 98 462 1 538
30 Investeringer 19 100 000 19 100 000 17 323 845 1 776 155
50 Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond 1 113 000 1 113 000 1 113 000
Sum kap 2440 20 313 000 20 313 000 18 535 292 1 777 708
2442 Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning 140 000 140 000 125 261 14 739
Sum kap 2442 140 000 140 000 125 261 14 739
Sum Petroleumsvirksomheten 20 453 000 20 453 000 18 660 553 1 792 447
Statens forretningsdrift
2445 Statsbygg (jf. kap. 5445):
24 Driftsresultat:
01 Driftsinntekter -2 307 570 -2 307 570 -2 438 332 130 762
02 Driftsutgifter 999 002 999 002 807 083 191 919
03 Avskrivninger 407 202 407 202 527 309 -120 107
04 Renter av statens kapital 2 657 2 657 24 018 -21 361
05 Til investeringsformål 718 400 718 400 728 761 -10 361
06 Til reguleringsfondet -284 293 -284 293 -113 441 -170 852
Underskudd/overskudd(-) -464 602 -464 602 -464 602
30 Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres 71 016 71 016 84 548 -13 532
31 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres 1 133 571 1 133 571 998 614 134 957
32 Prosjektering av bygg, kan overføres 54 961 54 961 102 663 -47 702
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 80 286 80 286 39 092 41 194
49 Kjøp av eiendommer, kan overføres 39 980 39 980 165 257 -125 277
Sum kap 2445 915 212 915 212 925 572 -10 360
2460 Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (jf. kap. 5460):
24 Driftsresultat:
01 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond -38 000 -38 000 -39 178 1 178
02 Driftsutgifter 38 000 38 000 39 178 -1 178
Sum kap 2460
2465 Statens kartverk (jf. kap. 5491 og 5603):
24 Driftsresultat:
01 Driftsinntekter -456 323 -456 323 -608 956 152 633
02 Driftsutgifter 441 619 441 619 591 688 -150 069
03 Avskrivninger 12 232 12 232 10 837 1 395
04 Renter av statens kapital 3 204 3 204 2 726 478
05 Til reguleringsfond 4 437 -4 437
Underskudd/overskudd(-) 732 732 732
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 4 230 12 000 16 230 6 632 3 652 5 946
Sum kap 2465 4 230 12 732 16 962 7 364 3 652 5 946
2470 Statens Pensjonskasse:
24 Driftsresultat
01 Driftsinntekter -282 163 -282 163 -282 591 428
02 Driftsutgifter 224 241 224 241 219 393 4 848
03 Avskrivninger 14 791 14 791 14 730 61
04 Renter av statens kapital 874 874 908 -34
06 Til investeringsformål -6 473 -6 473 -1 171 -5 302
Underskudd/overskudd(-) -48 730 -48 730 -48 731 1
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 19 278 19 278 18 558 720
Sum kap 2470 -29 452 -29 452 -30 173 720 1
2490 NVE Anlegg (jf. kap. 5490, 5491 og 5603):
24 Driftsresultat
01 Driftsinntekter -44 000 -44 000 -43 087 -913
02 Driftsutgifter 37 800 37 800 38 016 -216
03 Avskrivninger 5 000 5 000 4 967 33
04 Renter av statens kapital 1 200 1 200 1 185 15
05 Til reguleringsfond -1 080 1 080
Underskudd/overskudd(-) 1 -1
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 39 5 000 5 039 4 802 237
Sum kap 2490 39 5 000 5 039 4 803 237 -1
Sum Statens forretningsdrift 4 269 903 492 907 761 907 566 4 609 -4 414
Folketrygden
Stønad ved fødsel og adopsjon
2530 Fødselspenger og adopsjonspenger:
70 Fødselspenger til yrkesaktive, overslagsbevilgning 9 000 000 9 000 000 8 897 413 102 587
71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning 400 000 400 000 419 764 -19 764
72 Feriepenger av fødselspenger til arbeidstakere, overslagsbevilgning 250 000 250 000 250 258 -258
73 Adopsjonspenger, overslagsbevilgning 142 000 142 000 145 976 -3 976
Sum kap 2530 9 792 000 9 792 000 9 713 411 78 589
Sum Stønad ved fødsel og adopsjon 9 792 000 9 792 000 9 713 411 78 589
Arbeidsliv
2540 Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fangstmenn:
70 Tilskudd, overslagsbevilgning 40 000 40 000 44 000 -4 000
Sum kap 2540 40 000 40 000 44 000 -4 000
2541 Dagpenger:
70 Dagpenger, overslagsbevilgning 10 900 000 10 900 000 11 048 176 -148 176
Sum kap 2541 10 900 000 10 900 000 11 048 176 -148 176
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. (jf. kap. 5704):
70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning 600 000 600 000 503 556 96 444
Sum kap 2542 600 000 600 000 503 556 96 444
2543 Ytelser til yrkesrettet attføring:
70 Attføringspenger, overslagsbevilgning 9 000 000 9 000 000 9 270 227 -270 227
71 Attføringsstønad, overslagsbevilgning 1 535 000 1 535 000 1 559 179 -24 179
Sum kap 2543 10 535 000 10 535 000 10 829 406 -294 406
Sum Arbeidsliv 22 075 000 22 075 000 22 425 138 -350 138
Sosiale formål
2600 Trygdeetaten:
01 Driftsutgifter 236 529 4 790 803 5 027 332 4 986 779 233 167 -192 614
21 Spesielle driftsutgifter 77 14 300 14 377 13 233 715 429
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres 5 016 145 000 150 016 120 889 29 127
70 Tilskudd 3 500 3 500 3 500
Sum kap 2600 241 622 4 953 603 5 195 225 5 124 401 263 009 -192 185
2603 Trygderetten:
01 Driftsutgifter 1 254 47 400 48 654 48 001 2 296 -1 643
21 Klagenemnd for utenlandsbehandling 100 2 050 2 150 1 837 103 210
Sum kap 2603 1 354 49 450 50 804 49 838 2 399 -1 433
2650 Sykepenger:
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning 25 100 000 25 100 000 23 566 704 1 533 296
71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning 1 695 000 1 695 000 1 626 241 68 759
72 Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning 320 000 320 000 272 454 47 546
73 Tilretteleggingstilskudd, kan overføres 92 700 92 700 42 883 49 817
74 Refusjon bedriftshelsetjenester, kan overføres 22 000 22 000 17 248 4 752
75 Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning 1 340 000 1 340 000 1 342 400 -2 400
Sum kap 2650 28 569 700 28 569 700 26 867 930 54 569 1 647 201
2652 Medisinsk rehabilitering mv.:
70 Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning 8 870 000 8 870 000 8 713 374 156 626
71 Legeerklæringer 245 000 245 000 231 262 13 738
Sum kap 2652 9 115 000 9 115 000 8 944 636 170 364
2655 Uførhet:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning 16 410 000 16 410 000 16 011 135 398 865
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning 23 920 000 23 920 000 23 651 793 268 207
72 Særtillegg, overslagsbevilgning 1 386 000 1 386 000 1 397 052 -11 052
73 Foreløpig uførestønad, overslagsbevilgning 268 000 268 000 333 739 -65 739
74 Tidsbegrenset uførestønad, overslagsbevilgning 665 000 665 000 732 845 -67 845
75 Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning 105 000 105 000 96 723 8 277
76 Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning 74 000 74 000 77 782 -3 782
Sum kap 2655 42 828 000 42 828 000 42 301 069 526 931
2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.:
70 Grunnstønad, overslagsbevilgning 1 447 000 1 447 000 1 440 418 6 582
71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning 1 515 000 1 515 000 1 514 426 574
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning 145 000 145 000 131 713 13 287
74 Tilskudd til biler 755 000 755 000 706 641 48 359
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler 2 590 000 2 590 000 2 523 455 66 545
76 Bedring av funksjonsevnen, andre formål 66 500 66 500 65 413 1 087
77 Ortopediske hjelpemidler 633 000 633 000 644 088 -11 088
78 Høreapparater 385 000 385 000 389 142 -4 142
Sum kap 2661 7 536 500 7 536 500 7 415 296 121 204
2670 Alderdom:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning 32 320 000 32 320 000 32 356 228 -36 228
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning 44 020 000 44 020 000 44 045 852 -25 852
72 Ventetillegg, overslagsbevilgning 123 000 123 000 124 054 -1 054
73 Særtillegg, overslagsbevilgning 5 130 000 5 130 000 5 129 186 814
Sum kap 2670 81 593 000 81 593 000 81 655 320 -62 320
2680 Etterlatte:
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning 1 217 000 1 217 000 1 215 353 1 647
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning 1 043 000 1 043 000 1 035 166 7 834
72 Særtillegg, overslagsbevilgning 63 000 63 000 63 674 -674
74 Utdanningsstønad 2 500 2 500 1 536 964
75 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning 14 500 14 500 11 936 2 564
Sum kap 2680 2 340 000 2 340 000 2 327 665 12 335
2683 Stønad til enslig mor eller far (jf. kap. 5701):
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning 2 275 000 2 275 000 2 253 121 21 879
72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning 595 000 595 000 602 964 -7 964
73 Utdanningsstønad 85 000 85 000 81 380 3 620
75 Stønad til flytting for å komme i arbeid 500 500 80 420
76 Forskuttering av underholdsbidrag 1 105 000 1 105 000 1 130 899 -25 899
Sum kap 2683 4 060 500 4 060 500 4 068 444 -7 944
2686 Gravferdsstønad:
70 Gravferdsstønad, overslagsbevilgning 105 000 105 000 102 602 2 398
Sum kap 2686 105 000 105 000 102 602 2 398
2690 Diverse utgifter:
70 Sykestønadsutgifter i utlandet 126 000 126 000 95 502 30 498
77 Pasienter fra gjensidighetsland 60 000 60 000 61 436 -1 436
Sum kap 2690 186 000 186 000 156 938 29 062
Sum Sosiale formål 242 976 181 336 753 181 579 729 179 014 139 319 977 2 245 613
Stønad ved helsetjenester
2711 Diverse tiltak i spesialisthelsetjenesten:
70 Refusjon spesialisthjelp 1 035 000 1 035 000 1 032 294 2 706
71 Refusjon psykologhjelp 180 000 180 000 176 792 3 208
72 Refusjon tannlegehjelp 580 000 580 000 573 908 6 092
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt 670 000 670 000 702 722 -32 722
78 Opptreningsinstitusjoner m.fl. 582 601 582 601 628 773 -46 172
Sum kap 2711 3 047 601 3 047 601 3 114 489 -66 888
2750 Syketransport mv.:
71 Skyssvederlag for leger mv. 56 600 56 600 55 866 734
Sum kap 2750 56 600 56 600 55 866 734
2751 Legemidler mv.:
70 Legemidler 8 050 000 8 050 000 7 984 134 65 866
72 Sykepleieartikler 1 005 000 1 005 000 982 244 22 756
Sum kap 2751 9 055 000 9 055 000 8 966 378 88 622
2752 Refusjon av egenbetaling:
70 Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 1 2 930 000 2 930 000 2 896 562 33 438
71 Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 2 18 000 18 000 18 300 -300
Sum kap 2752 2 948 000 2 948 000 2 914 862 33 138
2755 Helsetjeneste i kommunene mv.:
62 Tilskudd til fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71 190 000 190 000 201 390 -11 390
70 Refusjon allmennlegehjelp 2 235 000 2 235 000 2 205 701 29 299
71 Refusjon fysioterapi, kan nyttes under post 62 1 220 000 1 220 000 1 214 994 5 006
72 Refusjon jordmorhjelp 24 000 24 000 27 698 -3 698
73 Kiropraktorbehandling 24 000 24 000 22 786 1 214
75 Logopedisk og ortoptisk behandling 52 000 52 000 50 497 1 503
Sum kap 2755 3 745 000 3 745 000 3 723 066 21 934
2790 Andre helsetiltak:
70 Bidrag, lokalt 445 000 445 000 464 610 -19 610
Sum kap 2790 445 000 445 000 464 610 -19 610
Sum Stønad ved helsetjenester 19 297 201 19 297 201 19 239 271 57 930
Sum Folketrygden 242 976 232 500 954 232 743 930 230 391 959 319 977 2 031 994
Statens petroleumsfond
2800 Statens petroleumsfond (jf. kap. 5800):
50 Overføring til fondet 208 289 000 208 289 000 203 407 204 4 881 796
90 Finansposter overført til fondet 9 858 596 9 858 596 9 858 596
Sum kap 2800 218 147 596 218 147 596 213 265 800 4 881 796
Sum Statens petroleumsfond 218 147 596 218 147 596 213 265 800 4 881 796
Sum utgifter 6 998 432 970 601 900 977 600 332 961 358 263 7 012 104 9 229 965

Tabell 2.2 Løyvingsrekneskap for staten, inntekter

          Meirinntekt
Kap.         og mindre-
  Post   Løyving Rekneskap inntekt (-)
      1000 kr 1000 kr 1000 kr
Inntekter under departementene
Regjering
3020 Statsministerens kontor (jf. kap. 20):
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 108 108
18 Refusjon av sykepenger 344 344
Sum kap 3020 452 452
3021 Statsrådet (jf. kap. 21):
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 617 617
18 Refusjon av sykepenger 268 268
Sum kap 3021 885 885
3024 Regjeringsadvokaten (jf. kap. 24):
01 Erstatning for utgifter i rettssaker 2 694 7 417 4 723
03 Oppdrag 518 121 -397
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 900 900
18 Refusjon av sykepenger 146 146
Sum kap 3024 3 212 8 584 5 372
Sum Regjering 3 212 9 921 6 709
Stortinget og underliggende institusjoner
3041 Stortinget (jf. kap. 41):
01 Salgsinntekter 6 552 7 404 852
03 Leieinntekter 2 018 3 222 1 204
40 Salg av leiligheter 7 000 6 451 -549
Sum kap 3041 15 570 17 077 1 507
3043 Stortingets ombudsmann for forvaltningen (jf.kap.43):
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 189 189
Sum kap 3043 189 189
3051 Riksrevisjonen (jf. kap. 51):
01 Refusjon innland 1 000 992 -8
02 Refusjon utland 800 934 134
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 3 334 3 334
18 Refusjon av sykepenger 5 664 5 664
Sum kap 3051 1 800 10 924 9 124
Sum Stortinget og underliggende institusjoner 17 370 28 190 10 820
Høyesterett
3061 Høyesterett (jf. kap. 61):
03 Diverse refusjoner 26 26
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 1 253 1 253
18 Refusjon av sykepenger 364 364
Sum kap 3061 1 643 1 643
Sum Høyesterett 1 643 1 643
Utenriksdepartementet
3100 Utenriksdepartementet (jf. kap. 100):
01 Refusjon CTBT 4 749 4 749
05 Refusjon spesialutsendinger m.m. 1 400 1 400
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 2 906 2 906
17 Refusjon lærlinger 56 56
18 Refusjon av sykepenger 3 686 3 686
Sum kap 3100 12 797 12 797
3101 Utenriksstasjonene (jf. kap. 101):
01 Gebyrer 9 220 28 831 19 611
02 Gebyrer - utlendingssaker 11 500 5 094 -6 406
04 Leieinntekter 1 743 1 647 -96
05 Refusjon spesialutsendinger mv. 2 700 24 478 21 778
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 2 482 2 482
18 Refusjon av sykepenger 930 930
89 Disagio 35 35
90 Tilbakebetaling av nødlån i utlandet 318 76 -242
Sum kap 3101 25 481 63 573 38 092
3140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen (jf. kap. 140):
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 832 832
18 Refusjon av sykepenger 1 069 1 069
Sum kap 3140 1 901 1 901
3141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) (jf. kap. 141):
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 1 892 1 892
17 Refusjon lærlinger 24 24
18 Refusjon av sykepenger 3 686 3 686
Sum kap 3141 5 602 5 602
3143 Utenriksstasjonene (jf. kap. 143):
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 532 532
18 Refusjon av sykepenger 88 88
89 Disagio 483 483
Sum kap 3143 1 103 1 103
3161 Tilbakeføringer i samarbeid med næringslivet (jf. kap. 161):
70 Tilbakeføringer av støtte 50 -50
Sum kap 3161 50 -50
Sum Utenriksdepartementet 25 531 84 976 59 445
Utdannings- og forskningsdepartementet
3200 Utdannings- og forskningsdepartementet (jf. kap. 200):
02 Salgsinntekter m.v. 1 337 1 337
05 Refusjon utdanningsbistand NORAD o.a. 2 692 2 899 207
15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak 5 5
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 2 257 2 257
17 Refusjon lærlinger 86 86
18 Refusjon av sykepenger 3 149 3 149
Sum kap 3200 2 692 9 733 7 041
3202 Utdanningsdirektoratet (jf. kap. 202):
01 Inntekter ved oppdrag 7 256 7 134 -122
02 Salgsinntekter mv. 10 940 8 785 -2 155
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 683 683
18 Refusjon av sykepenger 2 602 2 602
Sum kap 3202 18 196 19 204 1 008
3204 Foreldreutvalget for grunnskolen (jf. kap. 204):
02 Salgsinntekter mv. 228 230 2
18 Refusjon av sykepenger 5 5
Sum kap 3204 228 235 7
3221 Grunnskolen (jf. kap. 221):
04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 54 296 54 296
Sum kap 3221 54 296 54 296
3222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat (jf. kap. 222):
02 Salgsinntekter mv. 377 3 491 3 114
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 361 361
18 Refusjon av sykepenger 506 506
Sum kap 3222 377 4 358 3 981
3232 Statlige skoler med opplæring på videregående nivå (jf. kap. 232):
02 Salgsinntekter mv. 4 566 6 739 2 173
15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak 337 337
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 149 149
17 Refusjon lærlinger 42 42
18 Refusjon av sykepenger 1 774 1 774
61 Refusjoner fra fylkeskommuner 796 2 097 1 301
Sum kap 3232 5 362 11 138 5 776
3243 Kompetansesentra for spesialundervisning (jf. kap. 243):
01 Inntekter ved oppdrag 71 164 90 529 19 365
02 Salgsinntekter mv. 3 069 3 374 305
11 Kursavgift ved voksenopplæring og etterutdanning 1 968 3 262 1 294
15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak 846 846
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 4 693 4 693
17 Refusjon lærlinger 457 457
18 Refusjon av sykepenger 17 287 17 287
Sum kap 3243 76 201 120 448 44 247
3256 VOX - Voksenopplæringsinstituttet (jf. kap. 256):
01 Inntekter ved oppdrag 10 231 8 912 -1 319
02 Salgsinntekter mv. 1 040 1 457 417
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 737 737
17 Refusjon lærlinger 41 41
18 Refusjon av sykepenger 1 306 1 306
Sum kap 3256 11 271 12 453 1 182
3281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler (jf. kap. 281):
01 Inntekter ved oppdrag 8 712 14 293 5 581
02 Salgsinntekter mv. 10 10 011 10 001
15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak 147 147
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 221 221
18 Refusjon av sykepenger 218 218
96 Aksjesalg 100 100
Sum kap 3281 8 722 24 990 16 268
3283 Meteorologisk institutt (jf. kap. 283):
01 Inntekter ved oppdrag 65 000 58 859 -6 141
02 Salgsinntekter mv. 19 000 11 732 -7 268
04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 59 59
05 Refusjon for flyværtjenester 51 300 57 286 5 986
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 1 829 1 829
18 Refusjon av sykepenger 4 016 4 016
Sum kap 3283 135 359 133 781 -1 578
3286 Fondet for forskning og nyskaping (jf. kap. 286):
80 Avkastning 1 917 884 1 918 323 439
Sum kap 3286 1 917 884 1 918 323 439
3287 Forskningsinstitutter og andre tiltak (jf. kap. 287):
80 Avkastning fra Niels Henrik Abels minnefond 12 400 12 400
81 Avkastning fra Ludvig Holbergs minnefond 4 562 4 587 25
Sum kap 3287 16 962 16 987 25
3288 Internasjonale samarbeidstiltak (jf. kap. 288):
04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter 4 754 4 754
Sum kap 3288 4 754 4 754
Sum Utdannings- og forskningsdepartementet 2 252 304 2 330 700 78 396
Kultur- og kirkedepartementet
3300 Kultur- og kirkedepartementet (jf. kap. 300):
01 Ymse inntekter 52 -52
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 1 292 1 292
18 Refusjon av sykepenger 714 714
Sum kap 3300 52 2 006 1 954
3305 Inntekter fra spill og lotterier (jf. kap. 305):
01 Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS 1 244 400 1 200 000 -44 400
02 Gebyr 56 220 55 536 -684
03 Refusjon 9 909 10 566 657
16 Refusjon av fødselspenger/adopsjonspenger 1 089 1 089
17 Refusjon lærlinger 42 42
18