St.meld. nr. 3 (2004-2005)

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004

Til innhaldsliste

1 Oversikt over statsrekneskapen 2004

Tabell 1.1 Løyvingsrekneskapen for budsjett-terminen 2004 (tal i mill. kroner)

UTGIFTER Overført frå forrige termin Nysaldert budsjett Samla løyving Rekneskap Overført til neste termin
Det kongelege hus og Slottsforvaltninga 134 134 134
Regjeringa 8 208 216 203 10
Stortinget og underliggjande institusjoner 72 1 295 1 367 1 223 134
Høgsterett 1 52 53 54 1
Utanriksdepartementet 580 17 479 18 059 17 657 437
Utdannings- og forskningsdepartementet 180 29 347 29 527 29 374 232
Kultur- og kirkedepartementet 74 5 707 5 781 5 851 89
Justisdepartementet 149 13 954 14 103 14 604 162
Kommunal- og regionaldepartementet 1 962 62 205 64 167 61 505 2 561
Arbeids- og sosialdepartementet 155 11 493 11 648 11 630 141
Helse- og omsorgsdepartementet 302 73 713 74 015 74 062 247
Barne- og familiedepartementet 9 32 338 32 347 32 192 3
Nærings- og handelsdepartementet 125 15 161 15 285 15 461 171
Fiskeri- og kystdepartementet 173 2 757 2 930 2 891 150
Landbruks- og matdepartementet 217 14 234 14 451 14 481 80
Samferdselsdepartementet 693 21 226 21 919 21 416 811
Miljøverndepartementet 267 2 505 2 772 2 613 200
Moderniseringsdepartementet 222 7 146 7 368 7 321 89
Finansdepartementet 452 80 758 81 209 78 945 383
Forsvarsdepartementet 405 29 465 29 870 31 461 288
Olje- og energidepartementet 120 3 442 3 562 3 504 48
Ymse utgifter 40 40 10
Statsbankane 585 73 939 74 524 71 543 451
Statleg petroleumsverksemd 20 453 20 453 18 661
Statens forretningsdrift 4 903 908 908 5
Folketrygda 243 232 501 232 744 230 392 320
Statens petroleumsfond 218 148 218 148 213 266
Sum utgifter 6 998 970 602 977 600 961 358 7 012
INNTEKTER   Nysaldert budsjett   Rekneskap
Skattar på formue og inntekt 119 780 119 534
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift 150 200 149 867
Tollinntekter 1 506 1 648
Meirverdiavgift 139 100 137 337
Avgifter på alkohol 9 148 9 027
Avgifter på tobakk 6 850 6 799
Avgifter på motorvogner 38 902 38 867
Andre avgifter 17 424 16 953
Sum skattar og avgifter 482 911 480 032
Renter av statens forretningsdrift 8 33
Avskrivningar, avsettingar til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.v. 1 721 1 791
Sum inntekter av statens forretningsdrift 1 729 1 824
Renter frå statsbankane 8 210 8 165
Renter av kontantbehaldning og andre krav 2 743 2 967
Utbytte utan Statoil 8 478 8 488
Renteinntekter og utbytte (utan statens forretningsdrift og Statoil) 19 431 19 619
Inntekter under departementa 19 331 22 866
Overføring frå Noregs Bank
Tilbakeføring av midlar frå Statens banksikringsfond
Sum andre inntekter 19 331 22 866
Inntekter frå statleg petroleumsverksemd 106 220 98 703
Skatt og avgift på utvinning av petroleum 117 300 118 142
Aksjeutbytte frå Statoil 5 222 5 222
Sum petroleumsinntekter 228 742 222 068
Tilbakebetalingar 93 469 95 154
Statens petroleumsfond 80 727 80 727
Sum inntekter 926 339 922 290
Statslånemidlar 44 263 36 720
Av kontantbehaldning 2 348
Sum andre kapitalmidlar 44 263 39 069
Totalsum 970 602 961 358

Tabell 1.2 Løyvingar og rekneskap 2004 (tal i mill. kroner)

 
    Løyving          
UTGIFTER Forslag i Gul bok Vedteke budsjett Nysaldert budsjett Rekneskap Auking overførte løyvingar Meirutg. (-) Mindreutg. Fullmakt meirutgift
Det kgl. hus, Regjering m.v. 1 682 1 665 1 689 1 613 64 12 -19
Utanriksdepartementet 17 809 17 779 17 479 17 657 -143 -35 9
Utdannings- og forskningsdepartementet 28 375 28 246 29 347 29 374 52 -78 0
Kultur- og kyrkjedepartementet 5 586 5 611 5 707 5 851 15 -159 8
Justisdepartementet 13 620 13 585 13 954 14 604 13 -663 17
Kommunal- og regionaldepartementet 57 155 59 508 62 205 61 505 599 101 2
Arbeids- og sosialdepartementet 5 497 5 514 11 493 11 630 -14 -123 -61
Helse- og omsorgsdepartementet 67 242 68 802 73 713 74 062 -56 -294 3
Barne- og familiedepartementet 31 610 31 570 32 338 32 192 -6 151 11
Nærings- og handelsdepartementet 3 269 4 765 15 161 15 461 46 -346
Fiskeri- og kystdepartementet 2 475 2 541 2 757 2 891 -23 -110 8
Landbruks- og matdepartementet 14 038 14 002 14 234 14 481 -138 -110
Samferdselsdepartementet 21 066 21 161 21 226 21 416 118 -308 5
Miljøverndepartementet 2 625 2 601 2 505 2 613 -67 -41 1
Moderniseringsdepartementet 19 165 19 418 7 146 7 321 -133 -41 5
Finansdepartementet 77 510 77 420 80 758 78 945 -69 1 881
Forsvarsdepartementet 29 391 29 216 29 465 31 461 -117 -1 878
Olje- og energidepartementet 1 492 1 449 3 442 3 504 -72 10 34
Ymse utgifter 8 760 6 355 40 10 30
Statsbankane 67 091 67 813 73 939 71 543 -134 2 530
Statleg petroleumsverksemd 21 060 21 060 20 453 18 661 1 792
Statens forretningsdrift 1 227 1 205 903 908 0 -4
Statens petroleumsfond 143 473 143 473 218 148 213 266 4 805
Sum statsbudsjettet 641 219 644 757 738 101 730 966 -63 7 121 24
Folketrygda 228 098 228 256 232 501 230 392 77 2 032
Sum utgifter med lånetransaksjoner 869 317 873 013 970 602 961 358 14 9 153 24
Lånetransaksjoner 105 353 107 128 137 732 135 704 -49 2 077
Sum utgifter utan lånetransaksjoner 763 964 765 885 832 870 825 654 63 7 076 24
    Løyving        
          Meirinntekt  
INNTEKTER Forslag i Gul bok Vedteke budsjett Nysaldert budsjett Rekneskap Mindreinntekt (-) Fullmakt meirinntekt
Skattar på formue og inntekt 133 784 133 874 119 780 119 534 -246
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift 151 630 151 735 150 200 149 867 -333
Tollinntekter 1 486 1 486 1 506 1 648 142
Meirverdiavgift 134 800 134 788 139 100 137 337 -1 763
Avgifter på alkohol 9 136 9 254 9 148 9 027 -122
Avgifter på tobakk 7 561 7 561 6 850 6 799 -51
Avgifter på motorvogner 34 701 35 600 38 902 38 867 -35
Andre avgifter 17 263 17 385 17 424 16 953 -471
Sum skattar og avgifter 490 361 491 683 482 911 480 032 -2 879
Renter av statens forretningsdrift 9 9 8 33 25
Avskrivningar, avsettingar til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.v. 1 685 1 956 1 721 1 791 70
Sum inntekter av statens forretningsdrift 1 694 1 965 1 729 1 824 95
Renter frå statsbankane 9 367 9 377 8 210 8 165 -45
Renter av kontantbehaldning og andre krav 4 106 4 096 2 743 2 967 224
Utbytte utan Statoil 7 243 8 061 8 478 8 488 10
Renteinntekter og utbytte (utan statens forretningsdrift og Statoil) 20 716 21 533 19 431 19 619 188
Inntekter under departementa 18 909 18 420 19 331 22 866 3 535 101
Overføring frå Noregs Bank
Tilbakeføring av midlar frå Statens banksikringsfond
Sum andre inntekter 18 909 18 420 19 331 22 866 3 535 101
Inntekter frå statleg petroleumsverksemd 75 100 75 100 106 220 98 703 -7 517
Skatt og avgift på utvinning av petroleum 84 300 84 300 117 300 118 142 842
Aksjeutbytte frå Statoil 5 133 5 133 5 222 5 222 0
Sum petroleumsinntekter 164 533 164 533 228 742 222 068 -6 674
Tilbakebetalingar 47 614 48 844 93 469 95 154 1 685
Statens petroleumsfond 67 752 67 752 80 727 80 727
Sum inntekter 811 578 814 729 926 339 922 290 -4 049 101
Statslånemidlar 57 739 58 284 44 263 36 720 -7 543
Av kontantbehaldning 2 348 2 348
Sum andre kapitalmidlar 57 739 58 284 44 263 39 069 -5 194
Totalsum 869 317 873 013 970 602 961 358 -9 244 101

Tabell 1.3 Løyvingssrekneskapen for 2003-2004 (tal i mill. kroner)

UTGIFTER 1) Samla utgifter Driftsutgifter Nybygg, anlegg m.v. Overføringar til andre Utlån, gjeldsavdrag mv.
  2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
Det kongelege hus og Slottsforvaltninga 118 134 12 12 106 122
Regjeringa 192 203 192 203
Stortinget og underliggjande institusjoner 1 057 1 223 839 879 133 244 85 99
Høgsterett 54 54 54 54
Utanriksdepartementet 17 301 17 657 3 376 2 929 14 33 13 569 14 353 341 341
Utdannings- og forskningsdepartementet 33 090 29 374 3 746 2 706 219 34 24 121 25 634 5 005 1 000
Kultur- og kirkedepartementet 5 560 5 851 1 986 2 037 30 29 3 543 3 785 0
Justisdepartementet 13 886 14 604 12 787 13 467 85 98 1 014 1 039
Kommunal- og regionaldepartementet 66 433 61 505 2 646 2 416 5 7 63 773 58 858 10 225
Arbeids- og sosialdepartementet 4 091 11 630 261 3 454 2 64 3 828 8 112
Helse- og omsorgsdepartementet 63 375 74 062 2 031 2 083 32 25 59 246 69 143 2 066 2 811
Barne- og familiedepartementet 26 319 32 192 345 2 561 48 25 974 29 583
Nærings- og handelsdepartementet 12 211 15 461 1 134 1 135 5 7 3 182 2 299 7 890 12 020
Fiskeri- og kystdepartementet 2 738 2 891 1 879 2 050 320 267 539 573
Landbruks- og matdepartementet 14 068 14 481 1 224 1 766 10 8 12 834 12 703 0 4
Samferdselsdepartementet 30 741 21 416 9 139 9 586 6 007 6 622 4 215 4 972 11 379 236
Miljøverndepartementet 2 608 2 613 1 284 1 288 186 204 1 137 1 121
Moderniseringsdepartementet 12 030 7 321 7 165 6 731 1 088 1 052 4 956 599 -1 179 -1 061
Finansdepartementet 31 420 78 945 5 745 5 806 180 177 20 579 25 416 4 915 47 547
Forsvarsdepartementet 30 545 31 461 20 739 21 448 9 197 9 247 610 765
Olje- og energidepartementet 1 577 3 504 903 836 12 9 661 659 2 000
Ymse utgifter 17 10 17 10
Statsbankane 62 811 71 543 549 545 5 12 10 779 10 265 51 477 60 722
Statleg petroleumsverksemd 17 564 18 661 212 98 16 038 17 324 1 314 1 238
Statens forretningsdrift 254 908 -598 -513 852 1 420
Folketrygda 224 527 230 392 4 923 5 050 184 121 219 421 225 221
Statens petroleumsfond 173 663 213 266 173 663 203 407 9 859
Sum utgifter 848 248 961 358 82 590 88 637 34 605 37 052 649 149 699 965 81 904 135 704

1) Ny struktur på departementa frå 2004 gjer at ikkje alle tal for 2003 og 2004 fordelt på det einskilde departement er samanliknbare, jf. St. prp. nr 83 (2003-2004) oh St. prp. nr. 31 (2004-2005), vedlegg 5.

    Løyving  Rekneskap
  2003 2004 2003 2004
1. Inntekter (utan tilbakebetalingar m.v. og overføring frå Statens   petroleumsfond) 697 608 752 143 700 194 746 408
2. Utgifter (utan utlån, avdrag på statsgjeld) 760 452 832 870 766 344 825 654
  Driftsutgifter 79 033 84 041 82 590 88 637
  Nybygg, anlegg m.v. 35 367 38 674 34 605 37 052
  Overføringar til andre 474 871 501 866 475 487 496 558
  Overføring til Statens petroleumsfond 171 182 208 289 173 663 203 407
3. Overskot før lånetransaksjonar før overføring frå Statens   petroleumsfond (1-2) -62 844 -80 727 -66 150 -79 246
4. Overføring frå Statens petroleumsfond 62 844 80 727 62 844 80 727
5. Overskot før lånetransaksjonar (3+4) 0 -3 306 1 481

 

INNTEKTER Samla inntekter Driftsinntekter Inntekter i samband med nybygg og anlegg Skattar, avgifter og andre overføringar Tilbakebetalingar
  2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
Skattar på formue og inntekt 120 372 119 534 120 372 119 534
Arbeidsgjevaravgift og trygdeavgift 144 019 149 867 144 019 149 867
Tollinntekter 1 614 1 648 1 614 1 648
Meirverdiavgift 128 913 137 337 128 913 137 337
Avgifter på alkohol 8 510 9 027 8 510 9 027
Avgifter på tobakk 6 760 6 799 6 760 6 799
Avgifter på motorvogner 33 569 38 867 33 569 38 867
Andre avgifter 17 513 16 953 17 513 16 953
Sum skattar og avgifter 461 270 480 032 461 270 480 032
Renter av statens forretningsdrift 33 33 33 33
Avskrivningar, avsettingar til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg m.v. 1 786 1 791 53 13 1 245 1 359 488 419
Sum inntekter av statens forretningsdrift 1 819 1 824 53 13 1 245 1 359 520 452
Renter frå statsbankane 12 197 8 165 12 197 8 165
Renter av kontantbehaldning og andre krav 3 647 2 967 3 647 2 967
Utbytte utan Statoil 6 130 8 488 6 130 8 488
Renteinntekter og utbytte (utan statens forretningsdrift og Statoil) 21 974 19 619 21 974 19 619
Inntekter under departementa 23 905 22 866 14 829 14 877 422 949 8 654 7 040
Overføring frå Noregs Bank
Tilbakeføring av middel frå Statens banksikringsfond
Sum andre inntekter 23 905 22 866 14 829 14 877 422 949 8 654 7 040
Inntekter frå statleg petroleumsverksemd 84 713 98 703 62 747 76 924 14 092 14 610 7 874 7 170
Skatt og avgift på utvinning av petroleum 101 380 118 142 101 380 118 142
Aksjeutbytte frå Statoil 5 133 5 222 5 133 5 222
Sum petroleumsinntekter 191 227 222 068 62 747 76 924 14 092 14 610 114 388 130 534
Tilbakebetalingar 68 874 95 154 68 874 95 154
Statens petroleumsfond 62 844 80 727 62 844 80 727
Sum inntekter 831 913 922 290 77 629 91 814 15 759 16 918 669 650 718 403 68 874 95 154

    Løyving  Rekneskap
LÅNETRANSAKSJONAR 2003 2004 2003 2004
6. Utlån, gjeldsavdrag, aksjeteikning m.v. i alt 81 446 137 732 81 904 135 704
  Utlån m.v. til statsbankane 53 055 63 035 51 477 60 722
  Gjeldsavdrag 4 806 47 539 4 804 47 541
  Andre utlån, aksjeteikning m.v 23 586 27 158 25 623 27 441
7. Tilbakebetalingar m.v. 68 067 93 469 68 874 95 154
8. Utlån m.v. netto (6-7) 13 379 44 263 13 030 40 550
9. Samla finansieringsbehov, av kontantbehaldning og lån (8-5) 13 379 44 263 16 336 39 069
10. Statslånemidlar 13 379 44 263 65 602 36 720
11. Endring i diverse behaldningar (9-10) 0 -49 266 2 348

Tabell 1.4 Oversikt over løyvingsrekneskapen sine hovudgrupper for 2000-2004 (tal i mill. kroner)

  2000 2001 2002 2003 2004
Utgifter utan lånetransaksjonar
1. Driftsutgifter 88 585 95 487 91 304 82 590 88 637
2. Nybygg, anlegg m.v. 39 982 33 961 33 317 34 605 37 052
3. Overføringar til andre 361 652 387 396 459 612 475 487 496 558
4. Overføring til Statens petroleumsfond 161 373 243 236 169 234 173 663 203 407
Sum utgifter 651 592 760 080 753 466 766 344 825 654
Overskot før lånetransaksjonar før overføring frå Statens petroleumsfond -7 943 -1 640 -62 392 -66 150 -79 246
Overføring frå Statens petroleumsfond 9 468 409 53 406 62 844 80 727
Overskot før lånetransaksjonar 1 525 -1 231 -8 986 -3 306 1 481
Sum 653 117 758 849 744 480 763 038 827 135
Lånetransaksjonar
Utlån til statsbankane 43 151 59 229 50 463 51 477 60 722
Gjeldsavdrag 3 761 43 139 47 554 4 804 47 541
Andre utlån, aksjeteikning m.v. 9 803 49 761 24 686 25 623 27 441
Sum 56 715 152 128 122 703 81 904 135 704
Totalsum 1) 708 307 912 208 876 169 848 248 961 358

 

  2000 2001 2002 2003 2004
Inntekter utan lånetransaksjonar
Skattar og avgifter 406 666 429 565 459 789 461 270 480 032
Inntekter frå statens forretningsdrift 3 641 2 865 2 576 1 819 1 824
Renteinntekter og utbytte (utan statens forretningsdrift og Statoil) 18 230 22 574 23 717 21 974 19 619
Andre inntekter 30 490 34 534 19 684 23 905 22 866
Petroleumsinntekter 184 623 268 902 185 308 191 227 222 068
Statens petroleumsfond 9 468 409 53 406 62 844 80 727
Sum inntekter 653 117 758 849 744 480 763 038 827 135
Lånetransaksjonar
Overskot før lånetransaksjonar 1 525 -1 231 -8 986 -3 306 1 481
Tilbakebetalingar m.v 51 024 90 725 41 983 68 874 95 154
Av lånemidlar 28 611 393 82 646 65 602 36 720
Av kontantbehaldning -24 445 62 242 7 059 -49 266 2 348
Sum 56 715 152 128 122 703 81 904 135 704
Totalsum 1) 708 307 912 208 876 169 848 248 961 358

1) Overskot før lånetransaksjonar er trekte ut i totalsummen

Tabell 1.5 Samla utgifter for løyvingsrekneskapen og overførte løyvingar i 2004 fordelt på utgiftsgrupper (tal i mill. kroner)

Post Gruppe Overført løyving frå 2003 Nysaldert budsjett 2004 Samla løyving 2004 Rekneskap 2004 Overført løyving til 2005 Meirutgift (-) Mindreutgift
01-29 Driftsutgifter 1 500 84 041 85 540 88 637 1 390 -4 487
30-49 Nybygg, anlegg m.v. 1 259 38 674 39 934 37 052 1 169 1 713
50-89 Overføringar til andre 3 726 501 866 505 591 496 558 3 988 5 045
Overføring til Statens petroleumsfond 208 289 208 289 203 407 4 882
90-99 Utlån, gjeldsavdrag m.v. 514 137 732 138 246 135 704 465 2 077
Sum 6 998 970 602 977 600 961 358 7 012 9 230

Tabell 1.6 Løyvingane 2004 fordelt etter departement og grupper av postnummer (tal i mill kroner)

    Statens eigne driftsutgifter   Overføringar  
Departement Samla løyving I alt Post 01 Post 21-23 1) Post 24-25 Nybygg Post 30-49 I alt Post 50-59 Post 60-69 Post 70-89 Utlån Post 90-99
Det kongelege hus og Slottsforvaltninga 134 12 12 122 122
Regjeringa 208 208 202 6
Stortinget og underliggjande institusjoner 1 295 942 926 17 259 94 94
Høgsterett 52 52 52
Utanriksdepartementet 17 479 2 873 2 101 771 28 14 236 135 14 101 342
Utdannings- og forskningsdepartementet 29 347 2 607 1 811 795 40 25 701 18 844 1 600 5 257 1 000
Kultur- og kyrkjedepartementet 5 707 1 885 1 835 51 39 3 782 572 3 210
Justisdepartementet 13 954 12 818 12 544 274 95 1 041 119 10 912
Kommunal- og regionaldepartementet 62 205 2 291 775 1 516 6 59 833 153 56 462 3 219 75
Arbeids- og sosialdepartementet 11 493 3 294 3 066 227 62 8 137 96 107 7 935
Helse- og omsorgsdepartementet 73 713 1 848 1 297 551 23 69 027 463 4 587 63 977 2 815
Barne- og familiedepartementet 32 338 2 516 2 397 120 50 29 771 144 10 786 18 841
Nærings-og handelsdepartementet 15 161 1 094 936 158 4 2 393 1 136 1 257 11 669
Fiskeri- og kystdepartementet 2 757 1 937 1 523 414 273 541 261 17 263 6
Landbruks- og matdepartementet 14 234 1 689 1 687 2 8 12 533 1 318 11 214 4
Samferdselsdepartementet 21 226 9 255 424 8 749 83 6 673 5 024 98 598 4 329 273
Miljøverndepartementet 2 505 1 233 687 546 162 1 110 227 6 877
Moderniseringsdepartementet 7 146 6 521 6 314 207 948 568 67 502 -891
Finansdepartementet 80 758 5 515 5 208 307 171 27 527 10 9 122 18 394 47 545
Forsvarsdepartementet 29 465 19 625 19 666 679 -720 9 143 698 341 41 316
Olje- og energidepartementet 3 442 802 496 306 10 631 348 283 2 000
Ymse utgifter 40 40 40
Statsbankane 73 939 541 541 20 10 343 3 320 7 022 63 035
Statleg petroleumsverksemd 20 453 100 100 19 100 1 253 1 113 140
Statens forretningsdrift 903 -513 -513 1 416
Folketrygda 232 501 4 855 4 838 16 145 227 501 190 227 311
Statens petroleumsfond 218 148 208 289 208 289 9 859
Sum utgifter 970 602 84 041 69 378 15 712 -1 050 38 674 710 155 237 174 83 526 389 455 137 732

1) Herav utgjer post 23; 8 673 mill. kroner

Tabell 1.7 Rekneskap 2004 fordelt etter departement og grupper av postnummer (tal i mill kroner)

    Statens eigne driftsutgifter   Overføringar  
Departement Samla utgifter I alt Post 01 Post 21-23 1) Post 24-25 Nybygg Post 30-49 I alt Post 50-59 Post 60-69 Post 70-89 Utlån Post 90-99
Det kongelege hus og Slottsforvaltninga 134 12 12 122 122
Regjeringa 203 203 198 4
Stortinget og underliggjande institusjoner 1 223 879 871 9 244 99 99
Høgsterett 54 54 54
Utanriksdepartementet 17 657 2 929 2 163 766 33 14 353 135 14 218 341
Utdannings- og forskningsdepartementet 29 374 2 706 1 867 839 34 25 634 18 862 1 595 5 177 1 000
Kultur- og kyrkjedepartementet 5 851 2 037 1 947 90 29 3 785 572 3 213
Justisdepartementet 14 604 13 467 13 184 283 98 1 039 91 33 915
Kommunal- og regionaldepartementet 61 505 2 416 809 1 607 7 58 858 153 55 573 3 132 225
Arbeids- og sosialdepartementet 11 630 3 454 3 225 230 64 8 112 96 118 7 898
Helse- og omsorgsdepartementet 74 062 2 083 1 493 589 25 69 143 438 4 572 64 133 2 811
Barne- og familiedepartementet 32 192 2 561 2 447 114 48 29 583 145 10 485 18 953
Nærings-og handelsdepartementet 15 461 1 135 995 139 7 2 299 1 136 1 163 12 020
Fiskeri- og kystdepartementet 2 891 2 050 1 590 460 267 573 261 25 287
Landbruks- og matdepartementet 14 481 1 766 1 766 8 12 703 1 319 11 384 4
Samferdselsdepartementet 21 416 9 586 425 9 092 68 6 622 4 972 116 509 4 347 236
Miljøverndepartementet 2 613 1 288 709 579 204 1 121 228 8 886
Moderniseringsdepartementet 7 321 6 731 6 310 421 1 052 599 68 531 -1 061
Finansdepartementet 78 945 5 806 5 397 408 177 25 416 10 8 056 17 350 47 547
Forsvarsdepartementet 31 461 21 448 21 319 679 -550 9 247 765 366 53 346
Olje- og energidepartementet 3 504 836 511 325 9 659 348 311 2 000
Ymse utgifter 10 10 10
Statsbankane 71 543 545 545 12 10 265 3 324 6 941 60 722
Statleg petroleumsverksemd 18 661 98 0 98 17 324 1 238 1 113 125
Statens forretningsdrift 908 -513 -513 1 420
Folketrygda 230 392 5 050 5 035 15 121 225 221 201 225 020
Statens petroleumsfond 213 266 203 407 203 407 9 859
Sum utgifter 961 358 88 637 72 883 16 650 -896 37 052 699 965 232 306 81 229 386 430 135 704

1) Herav utgjer post 23; 9 041 mill.kroner

Tabell 1.8 Løyvingar og rekneskap 2004 fordelt etter art på programområde (tal i mill. kroner)

  Løyvingar Rekneskap
PROGRAMOMRÅDE Samla løyving Driftsutgifter Nybygg, anlegg m.v. Overføringar til andre Utlån, gjeldsavdrag m.v. Samla utgifter Driftsutgifter Nybygg, anlegg m.v. Overføringar til andre Utlån, gjeldsavdrag m.v.
Konstitusjonelle institusjonar 1 637 1 162 259 216 1 559 1 094 244 221
Fellesadministrasjon 8 032 6 008 2 347 568 -891 8 216 6 218 2 460 599 -1 061
Utanriksformål 2 193 1 287 15 891 0 2 338 1 336 23 978 0
Utviklingshjelp 15 285 1 585 14 13 345 341 15 319 1 593 10 13 375 341
Militært forsvar 29 465 19 625 9 143 698 31 461 21 448 9 247 765
Justissektoren 14 006 12 870 95 1 041 14 658 13 521 98 1 039
Utdannings- og forskingsformål 53 890 2 873 55 34 815 16 148 54 000 2 978 40 34 716 16 265
Kultur- og Kyrke 5 707 1 885 39 3 782 5 851 2 037 29 3 785
Sosiale formål 11 493 3 294 62 8 137 11 630 3 454 64 8 112
Helsevern 73 713 1 848 23 69 027 2 815 74 062 2 083 25 69 143 2 811
Familie- og forbrukarpolitikk 32 338 2 516 50 29 771 32 192 2 561 48 29 583
Miljøvern og regional planleggjing 2 518 1 234 174 1 110 2 621 1 289 211 1 121
Innvandring, arbeidsmiljø og distriktsutbyggjing 56 046 2 245 6 53 720 75 56 157 2 368 7 53 557 225
Bustad, bumiljø og bygningssaker 18 618 321 5 6 292 12 000 15 285 320 5 5 480 9 480
Landbruk 14 234 1 689 8 12 533 4 14 481 1 766 8 12 703 4
Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning 2 767 1 937 273 552 6 2 910 2 050 267 593
Nærings- og handelsformål 52 087 1 094 4 3 431 47 557 52 421 1 135 7 3 282 47 998
Olje- og energiformål 23 900 902 19 115 1 884 2 000 22 170 935 17 338 1 897 2 000
Innanlands transport 20 717 9 088 6 648 4 708 273 20 910 9 417 6 608 4 649 236
Post og telekommunikasjonar 509 167 26 316 506 169 15 322
Finansadministrasjon 15 246 5 500 171 9 569 6 14 592 5 791 177 8 619 6
Renter og avdrag på statsgjeld 65 512 15 17 958 47 539 64 353 15 16 797 47 541
Ymse utgifter 40 40 10 10
Fødselspengar, folketrygda 9 792 9 792 9 713 9 713
Sosiale formål, folketrygda 181 337 4 855 145 176 337 179 014 5 050 121 173 843
Helsevern, folketrygda 19 297 19 297 19 239 19 239
Arbeidsliv, folketrygda 22 075 22 075 22 425 22 425
Statens petroleumsfond 218 148 208 289 9 859 213 266 203 407 9 859
Sum utgifter 970 602 84 041 38 674 710 155 137 732 961 358 88 637 37 052 699 965 135 704

Tabell 1.9 Balansekonto for staten (tal i 1 000 kr)

Kontogruppe Tekst 2004 2003
Eigedelar:
60 Kontantbehaldning 88 817 132 108 587 040
61 Spesielle fond og forsikringar 1 038 573 571 884 506 491
62 Verdipapir 94 440 319 84 768 657
63 Utlån og uteståande fordringar 216 013 268 217 049 854
64 Ordinære fond 45 930 271 40 652 628
65 Forskot 740 890 808 416
66 Kapital i statsbankane 2 081 987 2 149 234
68 Fast kapital i statsverksemdene 138 979 697 135 576 286
69 Eigenbehaldning statspapir 14 047 000
70/71 Mellomrekneskapen med rekneskapsførarar -6 539 340 -4 901 642
72 Mellomrekneskapen med statsbedriftene -434 807 -470 612
73 Mellomrekneskapen med oppebørselsbetjenter -400 950 -394 757
77 Statspapir overkurs/underkurs -219 187 1 617 863
Sum eigedelar 1 632 029 852 1 469 949 460
Gjeld og eigenkapital:
80 Statsgjelda 320 758 287 339 840 657
81 Kontolån frå ordinære fond 51 139 817 44 919 632
82 Virksemder med særskilte fullmakter 6 896 505 5 767 921
84 Deposita og avsettingar 10 917 748 16 389 278
87 Overførte unytta løyvingar 7 012 104 6 998 432
99 Avslutningskonto (eigenkapital) 1 235 305 390 1 056 033 539
Sum gjeld 1 632 029 852 1 469 949 460
Senter for statlig økonomistyring, Avdeling for konsernsystemer 31. desember 2004
   17. mars 2005

Tabell 1.10 Note til balansekonto for staten, avslutningskonto for statsrekneskapen konto 99.00.00.(tal i 1 000 kr)

Debet:   Kredit:  
Balanse 31. desember 2004 1 235 305 390 Balanse 31. desember 2003 1 056 033 539
Auke 179 271 851
Sum 1 235 305 390 Sum 1 235 305 390

Tabell 1.11 Note til endringar i avslutningskonto 99.00.00, spesifikasjon av forskyvingar i balansen (tal i 1 000 kroner)

Konto/gruppe Tekst  
Debet:
Opptatte lån 36 720 186
kontantbehaldning: 2 348 398
39 068 584
60 Kontantbehaldning
Nedgang 1) 16 004
61 Spesielle fond og forsikringar
Nedgang 96 970 344
62 Verdipapir
Nedgang 11 576 060
63 Utlån og uteståande fordringar
Nedgang 63 798 910
64 Ordinære fond
Nedgang 4 934 325
65 Forskot
Nedgang 249 862
66 Kapital i statsbankane
Nedgang 664 730
68 Fast kapital i statsverksemdene
Nedgang 11 161
70-71 Mellomrekneskapen med ordinære rekneskapsførarar
Nedgang 1 961
72 Mellomrekneskapen med forretningsdrifta
Nedgang 110 524
78 Valutakursregulering, statens utenlandsgjeld
Nedgang 418
80 Statsgjelda
Auke 164 414
84 Deposita og avsettingar
Auke 529 864
87 Overførbare unytta løyvinger
Auke 13 672
99 Overført til avslutningskonto for statsrekneskapen
Auke 179 271 851
Sum debet 397 382 682
Kredit:
61 Spesielle fond og forsikringar
Auke 251 037 424
62 Verdipapir
Auke 21 247 722
63 Utlån og uteståande fordringar
Auke 62 762 324
64 Ordinære fond
Auke 10 211 968
65 Forskot
Auke 149 542
66 Kapital i statsbankane
Auke 597 483
68 Fast kapital i statsverksemdene
Auke 3 414 572
70-71 Mellomrekneskapen med ordinære rekneskapsførarar
Auke 2 111
80 Statsgjelda
Nedgang 47 714 026
84 Deposita og avsettingar
Nedgang 245 513
Sum kredit 397 382 682

1) Nedgangen i kontantbehaldninga skuldast at påløpte renteutgifter andre halvår 2004 på lån til helseforetaka og Svinesundforbindelsen AS ikkje vart belasta før januar 2005, jf. note 10 i kap. 4.

Til forsida av dokumentet