St.meld. nr. 3 (2004-2005)

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004

Til innhaldsliste

Tilråing

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Finansdepartementet av 29. april 2005 om statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004 blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet