St.meld. nr. 3 (2004-2005)

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004

Til innhaldsliste

5 Andre rekneskap og spesifikasjonar

Tabell 5.1 Svalbardrekneskapen, Administrasjon av Svalbard 2004

Kap.   Overført frå 2003 Løyving Samla løyving Rekneskap Overført til 2005 Meirutg.(-) Mindreutg.
Post Utgifter Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner Kroner
1 Svalbard kyrkje
  1 Driftsutgifter 16 000 1 800 000 1 816 000 1 775 915 40 000 85
2 Tilskot til kulturelle formål m.m.
 70 Tilskot til velferdsarbeid på Svalbard 0 960 000 960 000 960 000 0 0
3 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre
 70 Tilskot til Longyearbyen lokalstyre 0 51 530 200 51 530 200 51 530 000 0 200
5 Sysselmannen (jf. kap. 3005)
  1 Driftsutgifter 935 000 19 450 000 20 385 000 21 370 419 136 000 -1 121 419
6 Sysselmannen si transportteneste (jf. kap. 3006)
  1 Driftsutgifter 1 050 000 59 550 000 60 600 000 57 951 551 2 891 000 -242 551
7 Tilfeldige utgifter
  1 Driftsutgifter 166 000 4 200 000 4 366 000 4 195 760 170 000 240
9 Kulturminnetiltak
  1 Driftsutgifter 103 000 2 050 000 2 153 000 2 052 647 100 000 353
11 Bergmeisteren (jf. kap. 3011)
  1 Driftsutgifter 69 000 1 600 000 1 669 000 1 385 676 80 000 203 324
17 Refusjon til Norsk Polarinstitutt
 50 Refusjon 0 2 700 000 2 700 000 2 700 000 0 0
18 Fyr og radiofyr
  1 Driftsutgifter 0 3 350 000 3 350 000 3 350 000 0 0
20 Staten sine bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 3020)
  1 Driftsutgifter 661 000 19 113 000 19 774 000 18 409 896 675 000 689 104
45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast 851 000 950 000 1 801 000 274 670 1 000 000 526 330
Sum kap. 20 1 512 000 20 063 000 21 575 000 18 684 566 1 675 000 1 215 434
22 Likningsforvaltninga for Svalbard
  1 Driftsutgifter 91 000 2 200 000 2 291 000 2 251 932 39 000 68
Sum utgifter 3 942 000 169 453 200 173 395 200 168 208 466 5 131 000 55 734
Auke i overførte løyvingar 1 189 000
169 397 466
Kap.     Løyving Rekneskap Meirinntekt Mindreinntekt(-)
  Post Inntekter Kroner Kroner Kroner
3005 Sysselmannen (jf. kap. 5)
1 Diverse inntekter 200 000 362 040 162 040
2 Refusjonar m.m. 0 569 473 569 473
16 Refusjon av fødselspengar 0 394 429 394 429
18 Refusjon av sjukepengar 0 157 449 157 449
Sum kap. 3005 200 000 1 483 391 1 283 391
3006 Sysselmannen si transportteneste (jf. kap. 6)
1 Leigeinntekter 1 100 000 1 021 466 -78 534
2 Refusjonar 0 242 993 242 993
Sum kap. 3006 1 100 000 1 264 459 164 459
3020 Staten sine bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20)
1 Inntekter 3 740 200 3 136 290 -603 910
3030 Skattar og avgifter
70 Skattar m.m. 41 100 000 69 832 716 28 732 716
71 Utførselsavgift 3 100 000 1 713 860 -1 386 140
72 Utmålsgebyr, årsavgift 1 000 000 1 266 000 266 000
Sum kap. 3030 45 200 000 72 812 576 27 612 576
3035 Tilskot frå statsbudsjettet
70 Tilskot 119 213 000 90 700 749 -28 512 251
Sum inntekter 169 453 200 169 397 466 -55 734

Tabell 5.2 Svalbardrekneskapen, Balansekonto per 31. desember 2004

Eiendeler Kroner   Forpliktelser Kroner
   
Depositokonto 845004 5 131 000 Overført til 2005 5 131 000
5 131 000 5 131 000

Tabell 5.3 Svalbardrekneskapen. Note til balansekonto, behaldningsendringar 2004

Debet Kroner     Kredit
Økning overført beløp -1 189 000 Depositokonto 845004 IB 2004 3 942 000
Depositokonto 845004 UB 2004 5 131 000
3 942 000 3 942 000

Tabell 5.4 Statsbygg. Balanse per 31. desember 2004

Eiendeler Kroner   Egenkapital og gjeld Kroner
Anleggsmidler: Egenkapital:
Driftsmidler, eiendommer 17 574 178 259 Egenkapital uten reguleringsfond 16 898 958 204
Utlån og obligasjoner 32 152 243 Reguleringsfondet 184 532 846
Sum anleggsmidler 17 606 330 502 Sum egenkapital 17 083 491 050
Omløpsmidler: Langsiktig gjeld:
Varebeholdninger, varer i arbeid 0 Statens rentebærende kapital 448 522 365
Kortsiktige fordringer 1 052 751 Annen langsiktig gjeld 258 849 934
Kortsiktige plasseringer 0
Kassebeholdning og innskudd 0
Mellomværende med statskassen 299 063 459
Sum omløpsmidler 300 116 210 Sum langsiktig gjeld 707 372 299
Kortsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld 115 583 363
Sum kortsiktig gjeld 115 583 363
Sum eiendeler 17 906 446 712 Sum egenkapital og gjeld 17 906 446 712

Tabell 5.5 Statens kartverk. Balanse per 31. desember 2004

Eiendeler Kroner   Egenkapital og gjeld Kroner
Anleggsmidler: Egenkapital:
Driftsmidler, eiendommer 44 621 466 Egenkapital uten reguleringsfond -111 777 191
Aksjer, andeler 7 000 Reguleringsfondet 50 655 337
Sum anleggsmidler 44 628 466 Sum egenkapital -61 121 854
Omløpsmidler: Langsiktig gjeld:
Varebeholdninger, varer i arbeid 4 032 739 Statens rentebærende kapital 44 621 466
Kundefordringer 31 602 879
Andre kortsiktige fordringer 44 503 610
Kassebeholdning og innskudd 557 924
Sum omløpsmidler 80 697 152 Sum langsiktig gjeld 44 621 466
Kortsiktig gjeld:
Annen kortsiktig gjeld 222 780 464
Mellomværende med statskassen -80 954 458
Sum kortsiktig gjeld 141 826 006
Sum eiendeler 125 325 618 Sum egenkapital og gjeld 125 325 618

Tabell 5.6 NVE Anlegg. Balanse per 31. desember 2004

Eiendeler Kroner   Egenkapital og gjeld Kroner
Anleggsmidler: Egenkapital:
Anleggskapital 26 720 091 Egenkapital uten reguleringsfond 6 343 601
Reguleringsfondet 3 969 369
Sum anleggsmidler 26 720 091 Sum egenkapital 10 312 970
Omløpsmidler: Langsiktig gjeld:
Kortsiktige fordringer 3 969 369 Statens rentebærende kapital 20 376 490
Annen langsiktig gjeld 0
Sum omløpsmidler 3 969 369 Sum langsiktig gjeld 20 376 490
Kortsiktig gjeld 0
Sum eiendeler 30 689 460 Sum egenkapital og gjeld 30 689 460

Tabell 5.7 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda. Balanse per 31. desember 2004

Eiendeler Kroner   Egenkapital og gjeld Kroner
Anleggsmidler Egenkapital:
Driftsmidler, eiendommer 130 868 543 345 Egenkapital 120 529 981 592
Immaterielle eiendommer 999 439 566 Sum egenkapital 120 529 981 592
Andre anleggsmidler 6 278 757
Norsea Gas AS 3 978 500 Langsiktig gjeld:
Langsiktige forpliktelser 14 930 227 611
Annen langsiktig gjeld 1 000 669 985
Sum anleggsmidler 131 878 240 168 Sum langsiktig gjeld 15 930 897 596
Omløpsmidler:
Lager 469 030 943
Offentlig tilgodehavende 18 809 174
Kundefordringer 7 062 298 468
Andre omløpsmidler 7 113 820 Kortsiktig gjeld:
Andre fordringer 4 518 885 389 Leverandørgjeld 1 679 471 044
Bankinnskudd 74 511 010 Annen kortsiktig gjeld 5 888 538 740
Sum omløpsmidler 12 150 648 804 Sum kortsiktig gjeld 7 568 009 784
Sum eiendeler 144 028 888 972 Sum egenkapital og gjeld 144 028 888 972

*) Årsaka til avviket mellom utgåande balanse på kapitalrekneskapen sin post 68.00.30 og anleggsmidlar i balansen til SDØE er at kontantprinsippet er bruka i kapitalrekneskapen og rekneskapsprinsippet er bruka i balansen til SDØE. SDØE hadde 663.236.166,79 kroner tilgode i mellomvære med staten per 31.12.2004.

Tabell 5.8 Statens pensjonskasse - Forvaltningsbedrift. Balanse per 31. desember 2004

Eiendeler Kroner   Egenkapital og gjeld Kroner
Anleggsmidler Egenkapital:
Driftsmidler, eiendommer 46 278 765 Egenkapital uten reguleringsfond 29 552 604
Reguleringsfondet 20 208 133
Sum anleggsmidler 46 278 765 Sum egenkapital 49 760 737
Omløpsmidler: Langsiktig gjeld:
Varebeholdninger, varer i arbeid 0 Statens rentebærende kapital 16 726 161
Kortsiktige fordringer 110 032 Annen langsiktig gjeld 0
Kortsiktige plasseringer 0
Mellomværende med statskassen 25 843 121
Sum omløpsmidler 25 953 153 Sum langsiktig gjeld 16 726 161
Kortsiktig gjeld:
Kortsiktig gjeld 5 745 020
Sum kortsiktig gjeld 5 745 020
Sum eiendeler 72 231 918 Sum egenkapital og gjeld 72 231 918
Til forsida av dokumentet