St.meld. nr. 3 (2004-2005)

Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004

Til innhaldsliste

3 Kapitalrekneskap for staten

Tabell 3.1 Kapitalrekneskap for staten

Kontogruppe   Konto 31.12.2003 Endring 31.12.2004
6 Eiendeler
60 Kontantbeholdninger 6001 Norges Bank, Statens foliokonti 108 586 173 459,20 -19 769 908 641,60 88 816 264 817,60
6003 Utenlandske banker, innløsningsmidler 866 667,30 0 866 667,30
60 Kontantbeholdninger 108 587 040 126,50 -19 769 908 641,60 88 817 131 484,91
61 Spesielle fond og forsikringer 611016 Folketrygdfondet1) 11 778 491 000,00 0 11 778 491 000,00
612016 Statens Petroleumsfond 847 051 808 623,42 164 488 003 054,83 1 011 539 811 678,25
613018 Statens petroleumsforsikringsfond 13 035 226 462,23 599 474 426,86 13 634 700 889,09
614009 Statens Bankinvesteringsfond 11 158 552 639,50 -11 158 552 639,50 0
617001 NORFUND 1 312 800 083,00 306 113 737,00 1 618 913 820,00
617009 Statens varekrigsforsikring 169 612 469,00 -167 958 864,00 1 653 605,00
61 Spesielle fond og forsikringer 884 506 491 277,15 154 067 079 715,19 1 038 573 570 992,34
1) Folketrygdfondet er bokført med den kapital som staten har skote inn i fondet. I rekneskapen til Folketrygdfondet per 31.12.2004 har fondet ein kapital på 175 477 mill. kroner målt til marknadsverdi.
62 Verdipapirer
6250 Obligasjoner under:
625002 Utdannings- og forskningsdepartementet 30 485 000,00 -30 485 000,00 0
6250 Obligasjoner 30 485 000,00 -30 485 000,00 0
6260 Aksjer under:
626002 Utdannings- og forskningsdepartementet 46 148 172,00 -1 259 625,00 44 888 547,00
626003 Kultur- og kirkedepartementet 1 014 463 648,00 0 1 014 463 648,00
626004 Justisdepartementet 6 313 920,00 0 6 313 920,00
626005 Kommunal- og regionaldepartementet 528 000 000,00 0 528 000 000,00
626006 Arbeids- og sosialdepartementet 950 000,00 5 203 047,00 6 153 047,00
626007 Helse- og omsorgsdepartementet 4 366 073,00 900 000,00 5 266 073,00
626009 Nærings- og handelsdepartementet 22 693 069 419,00 10 895 501 775,00 33 588 571 194,00
626010 Fiskeri- og kystdepartementet 7 032 000,00 0 7 032 000,00
626011 Landbruks- og matdepartementet 12 407 340,00 4 280 000,00 16 687 340,00
626013 Samferdselsdepartementet 20 481 542 700,00 -1 083 067 000,00 19 398 475 700,00
626014 Miljøverndepartementet 26 000,00 0 26 000,00
626015 Moderniseringsdepartementet 5 203 047,00 104 296 953,00 109 500 000,00
626016 Finansdepartementet 1 000,00 0 1 000,00
626018 Olje- og energidepartementet 4 445 421 495,00 -292 015 000,00 4 153 406 495,00
6260 Aksjer 49 244 944 814,00 9 633 840 150,00 58 878 784 964,00
6270 Kapital i statsforetak/selskap med begrenset ansvar m.v. under:
627007 Helse- og omsorgsdepartementet 5 100 000,00 0 5 100 000,00
627009 Nærings- og handelsdepartementet 31 249 958 000,00 37 322 500,00 31 287 280 500,00
627011 Landbruks- og matdepartementet 88 500 000,00 0 88 500 000,00
627018 Olje- og energidepartementet 2 705 000 000,00 0 2 705 000 000,00
6270 Kapital i statsforetak/selskap med begrenset ansvar m.v 34 048 558 000,00 37 322 500,00 34 085 880 500,00
6280 Leieboerinnskudd m.v. under:
628001 Utenriksdepartementet 1 045 800,00 0 1 045 800,00
628002 Utdannings- og forskningsdepartementet 18 291 390,00 2 835 800,00 21 127 190,00
628003 Kultur- og kirkedepartementet 113 871,00 0 113 871,00
628004 Justisdepartementet 3 535 400,00 0 3 535 400,00
628006 Arbeids- og sosialdepartementet 8 065 340,00 562 000,00 8 627 340,00
628007 Helse- og omsorgsdepartementet 632 000,00 -632 000,00 0
628013 Samferdselsdepartementet 4 800 000,00 0 4 800 000,00
628015 Moderniseringsdepartementet 812 000,00 -812 000,00 0
628016 Finansdepartementet 4 878 380,00 -541 080,00 4 337 300,00
6280 Leieboerinnskudd m.v. 42 174 181,00 1 412 720,00 43 586 901,00
6290 Innskudd i utenlandske banker under:
629001 Utenriksdepartementet 566 571 339,00 0 566 571 339,00
629009 Nærings- og handelsdepartementet 473 721 035,26 29 571 662,50 503 292 697,76
629016 Finansdepartementet 362 202 639,11 0 362 202 639,11
6290 Innskudd i utenlandske banker 1 402 495 013,37 29 571 662,50 1 432 066 675,87
62 Verdipapirer 84 768 657 008,37 9 671 662 032,50 94 440 319 040,87
63 Utlån og utestående fordringer
6300 Utlån til statsbankene under:
630002 Utdannings- og forskningsdepartementet 75 527 153 203,74 5 515 298 490,24 81 042 451 693,98
630005 Kommunal- og regionaldepartementet 100 705 018 984,11 -6 445 290 194,13 94 259 728 789,98
630009 Nærings- og handelsdepartementet 14 471 750 000,00 -1 221 750 000,00 13 250 000 000,00
630014 Miljøverndepartementet 157 782 603,01 -29 062 032,52 128 720 570,49
6300 Utlån til statsbankene 190 861 704 790,86 -2 180 803 736,41 188 680 901 054,45
6311 Utlån til statens selvstendige bedrifter under:
631109 Nærings- og handelsdepartementet 209 495 596,24 0 209 495 596,24
631113 Samferdselsdepartementet 7 749 874 061,48 41 725 276,00 7 791 599 337,48
6311 Utlån til statens selvstendige bedrifter 7 959 369 657,72 41 725 276,00 8 001 094 933,72
6330 Utlån til statsforetak
63300701 Helse Øst-RHF 503 164 835,38 680 762 877,62 1 183 927 713,00
63300702 Helse Sør-RHF 516 464 894,08 670 786 362,42 1 187 251 256,50
63300703 Helse Vest-RHF 478 781 943,16 181 080 012,37 659 861 955,53
63300704 Helse Midt-Norge-RHF 1 080 078 488,96 1 130 254 299,92 2 210 332 788,88
63300705 Helse Nord-RHF 259 504 369,84 87 133 767,80 346 638 137,64
Sum utlån til statsforetak under Helse- og omsorgsdepartementet 2 837 994 531,42 2 750 017 320,13 5 588 011 851,55
633009 Utlån til statsforetak under Nærings- og handelsdepartementet 1 275 000 000,00 -425 000 000,00 850 000 000,00
633018 Utlån til statsforetak under Olje- og energidepartementet 800 400 000,00 0 800 400 000,00
6330 Utlån til statsforetak 4 913 394 531,42 2 325 017 320,13 7 238 411 851,55
6351 Andre utlån under:
635101 Utenriksdepartementet 250 442 734,76 -37 218 394,00 213 224 340,76
635102 Utdannings- og forskningsdepartementet 37 727 312,00 -18 160,00 37 709 152,00
635103 Kultur- og kirkedepartementet 4 050 000,00 0 4 050 000,00
635104 Justisdepartementet 904 864,40 -58 578,00 846 286,40
635105 Kommunal- og regionaldepartementet 1 295 684,89 0 1 295 684,89
635106 Arbeids- og sosialdepartementet 22 869 037,00 3 098 959,00 25 967 996,00
635107 Helse- og omsorgsdepartementet 95 000,00 19 246 037,00 19 341 037,00
635109 Nærings- og handelsdepartementet 1 500 000,00 -500 000,00 1 000 000,00
635110 Fiskeri- og kystdepartementet 6 225 375,92 0 6 225 375,92
635115 Moderniseringsdepartementet 12 902 824 035,71 -1 192 874 521,17 11 709 949 514,54
635116 Finansdepartementet 5 726 337,00 0 5 726 337,00
635117 Forsvarsdepartementet 28 332 415,16 -10 640 694,34 17 691 720,82
6351 Andre utlån 13 261 992 796,84 -1 218 965 351,51 12 043 027 445,33
6370 Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter under:
637002 Utdannings- og forskningsdepartementet 53 392 500,00 -3 559 500,00 49 833 000,00
6370 Utestående fordringer for virksomheter med særskilte fullmakter 53 392 500,00 -3 559 500,00 49 833 000,00
63 Utlån og utestående fordringer 217 049 854 276,84 -1 036 585 991,79 216 013 268 285,05
64 Ordinære fond (eiendeler)
6402 Ordinære fond under Utdannings- og forskningsdepartementet
640201 Fondet for forskning og nyskapning 33 718 323 421,82 1 070 693 545,92 34 789 016 967,74
640202 Niels Henrik Abels minnefond 212 897 825,77 -455 089,71 212 442 736,06
640203 Konverteringsfondet i Lånekassen 1 139 592 106,00 1 556 936 710,00 2 696 528 816,00
640204 Minnefondet av 8.mai 1970 5 008 772,69 -705 559,29 4 303 213,40
640205 Tøyenfondet 140 956 028,55 23 957 099,00 164 913 127,55
640206 Observatoriefondet 1 454 530,18 31 078 428,00 32 532 958,18
640207 Ludvig Holbergs minnefond 204 587 397,26 4 539 821,66 209 127 218,92
640208 Investerings- og omstillingsfondet 0 63 602 778,08 63 602 778,08
6402 Ordinære fond under Utdannings- og forskningsdepartementet 35 422 820 082,27 2 749 647 733,66 38 172 467 815,93
6403 Ordinære fond under Kultur- og kirkedepartementet
640302 Norsk kulturfond 123 822 474,81 -12 446 311,83 111 376 162,98
640303 Utsmykkingsfondet for offentlige bygg 8 083 820,63 -4 793 459,22 3 290 361,41
640304 Fond for lyd og bilde 31 042 836,67 -1 929 468,00 29 113 368,67
640305 Norsk filmfond 79 250 967,53 40 379 030,50 119 629 998,03
640306 Tilskudd egenkapital Kultur- og kirkedepartementet 52 519 916,59 -12 722,08 52 507 194,51
6403 Ordinære fond under Kultur- og kirkedepartementet 294 720 016,23 21 197 069,37 315 917 085,60
6405 Ordinære fond under Kommunal- og regionaldepartementet
640504 Samisk utviklingsfond 17 337 596,09 3 395 250,00 20 732 846,09
640505 Samisk kulturfond 9 133 954,67 -2 496 632,52 6 637 322,15
640506 Samefolkets fond 79 650 861,48 12 668,26 79 663 529,74
640507 Fond for regional næringsutvikling 21 492 440,94 -21 025 128,00 467 312,94
640508 Fond for SND og fylkeskommunene 3 734 945,27 -167 500,00 3 567 445,27
640509 Fond for regional næringsutvikling i fylker og kommuner 325 732 882,61 -142 994 322,00 182 738 560,61
640510 Tapsfond for landsdekkende risikolån og garantier 270 045 390,80 -6 060 636,61 263 984 754,19
640511 Fond for distriktsrettet utviklingstilskudd 643 940 059,84 -137 507 384,05 506 432 675,79
640512 Tapsfond fylkeskommunene 80 429 336,68 -3 281 552,43 77 147 784,25
640513 Romanifolkets fond 0 76 879 767,13 76 879 767,13
6405 Ordinære fond under Kommunal- og regionaldepartementet 1 451 497 468,38 -233 245 470,22 1 218 251 998,16
6407 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet
640701 Norsk Pasientskadeerstatnings fond 5 759 164,27 -44 917 828,94 -39 158 664,67
6407 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet 5 759 164,27 -44 917 828,94 -39 158 664,67
6409 Ordinære fond under Nærings- og handelsdepartementet
640901 Fondsmidler under Nærings- og handelsdepartementet 2 990 846 318,92 -186 333 859,81 2 804 512 459,11
6409 Ordinære fond under Nærings- og handelsdepartementet 2 990 846 318,92 -186 333 859,81 2 804 512 459,11
6411 Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet
641101 Jordfondet 44 645 788,19 14 459 725,05 59 105 513,24
641105 Fondet for kjøttkontroll 22 266 510,18 -35 999 838,73 -13 733 328,55
641106 Statens veterinærvitenskapelig forskningsfond 584 048,23 23 417,39 607 465,62
6411 Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet 67 496 346,60 -21 516 696,29 45 979 650,31
6414 Ordinære fond under Miljøverndepartementet
641404 Norsk kulturminnefond 218 375 728,91 5 904 865,02 224 280 593,93
6414 Ordinære fond under Miljøverndepartementet 218 375 728,91 5 904 865,02 224 280 593,93
6416 Ordinære fond under Finansdepartementet
641601 Finansmarkedsfondet 201 113 000,00 5 553 000,00 206 666 000,00
6416 Ordinære fond under Finansdepartementet 201 113 000,00 5 553 000,00 206 666 000,00
6418 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet
641801 Energifondet 0 935 076 903,86 935 076 903,86
641802 Fond for miljøvennlig gassteknologi 0 2 046 277 260,27 2 046 277 260,27
6418 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet 0 2 981 354 164,13 2 981 354 164,13
64 Ordinære fond (eiendeler) 40 652 628 125,58 5 277 642 976,92 45 930 271 102,50
65 Forskudd under 650005 Kommunal- og regionaldepartementet 4 519 537,00 145 022 265,00 149 541 802,00
650013 Samferdselsdepartementet 803 896 600,86 -212 548 300,80 591 348 300,06
650016 Finansdepartementet 0 66,00 66,00
65 Forskudd 808 416 137,86 -67 525 969,80 740 890 168,06
66 Kapital i statsbankene
6600 Grunnfond
660004 Husbanken 20 000 000,00 0 20 000 000,00
660006 Statens lånekasse for utdanning 1 308 000 000,00 0 1 308 000 000,00
660014 Statens miljøfond 65 084 054,46 -9 219 396,78 55 864 657,68
6600 Grunnfond 1 393 084 054,46 -9 219 396,78 1 383 864 657,68
6610 Andre Fond
661004 Husbanken, risikofond 126 361 681,27 -25 722 290,27 100 639 391,00
6610 Andre Fond 126 361 681,27 -25 722 290,27 100 639 391,00
6620 Innskuddskapital
662001 Innskuddskapital Innovasjon Norge 629 788 135,00 -32 305 290,82 597 482 844,18
6620 Innskuddskapital 629 788 135,00 -32 305 290,82 597 482 844,18
66 Kapital i statsbankene 2 149 233 870,73 -67 246 977,87 2 081 986 892,86
68 Fast kapital i statsbedriftene 680012 Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) 136 926 045,28 0 136 926 045,28
680013 Statens pensjonskasse forvaltningsbedrift 42 450 054,85 3 828 710,83 46 278 765,68
680014 Statsbygg 16 765 522 376,50 840 808 125,57 17 606 330 502,07
680015 Statens kartverk 48 825 939,07 -4 204 473,53 44 621 465,54
680030 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) 118 555 517 573,46 2 563 302 861,18 121 118 820 434,64
680031 NVE Anlegg 27 044 444,85 -324 353,55 26 720 091,30
68 Fast kapital i statsbedriftene 135 576 286 434,01 3 403 410 870,50 138 979 697 304,51
69 Egenbeholdning statspapirer
6910 Egenbeholdning statsobligasjoner
691467 6,75% statslån 1996/2007 - egenbeholdning 0 1 632 000 000,00 1 632 000 000,00
691468 5,5% statslån 1998/2009 - egenbeholdning 0 1 235 000 000,00 1 235 000 000,00
691469 6% statslån 2000/2011 - egenbeholdning 0 1 618 000 000,00 1 618 000 000,00
691470 6,5% statslån 2002/2013 - egenbeholdning 0 95 000 000,00 95 000 000,00
691471 5% statslån 2004/2015 - egenbeholdning 0 1 545 000 000,00 1 545 000 000,00
6910 Egenbeholdning statsobligasjoner 0 6 125 000 000,00 6 125 000 000,00
6920 Egenbeholdning statskasseveksler
692502 Egenbeholdning statskasseveksler 0 7 922 000 000,00 7 922 000 000,00
6920 Egenbeholdning statskasseveksler 0 7 922 000 000,00 7 922 000 000,00
69 Egenbeholdning statspapirer 0 14 047 000 000,00 14 047 000 000,00
70/71 Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere 700020 Statens forvaltningstjeneste. LRS 60,00 -60,00 0
700023 Statsministerens kontor -3 510 224,51 -883 427,23 -4 393 651,74
700024 Regjeringsadvokaten -1 130 349,63 -386 989,76 -1 517 339,39
700040 Stortinget -10 876 290,30 -1 753 899,16 -12 630 189,46
700050 Riksrevisjonen -7 054 836,51 -1 185 456,84 -8 240 293,35
Regnskapsførere under:
7010 Utenriksdepartementet 250 955 430,44 -1 628 772,27 249 326 658,17
7020 Utdannings- og forskningsdepartementet -227 299 216,59 123 458 892,09 -103 840 324,50
7030 Kultur- og kirkedepartementet -83 072 539,87 -24 267 265,92 -107 339 805,79
7040 Justisdepartementet -189 480 692,80 -288 981 386,77 -478 462 079,57
7050 Kommunal- og regionaldepartementet 108 241 266,71 2 294 946,81 110 536 213,52
7060 Arbeids- og sosialdepartementet -2 292 039 753,80 -1 216 326 890,85 -3 508 366 644,65
7070 Helse- og omsorgsdepartementet -86 293 996,31 -40 085 459,19 -126 379 455,50
7080 Barne- og familiedepartementet -7 089 379,17 -61 360 146,73 -68 449 525,90
7090 Nærings- og handelsdepartementet -20 275 341,04 1 417 049,08 -18 858 291,96
7100 Fiskeri- og kystdepartementet -81 502 714,02 -49 079 350,85 -130 582 064,87
7110 Landbruks- og matdepartementet 72 614 877,92 -125 278 312,07 -52 663 434,15
7130 Samferdselsdepartementet -78 808 936,60 -16 908 450,23 -95 717 386,83
7140 Miljøverndepartementet -18 677 290,02 -1 248 137,88 -19 925 427,90
7150 Moderniseringsdepartementet -136 320 423,35 27 146 404,31 -109 174 019,04
7160 Finansdepartementet -1 801 619 642,27 432 457 303,13 -1 369 162 339,14
7170 Forsvarsdepartementet 281 992 785,42 -265 964 718,18 16 028 067,24
7180 Olje- og energidepartementet -570 394 295,76 -129 134 409,76 -699 528 705,52
70/71 Statskassens mellomværende med ordinære regnskapsførere -4 901 641 502,06 -1 637 698 538,27 -6 539 340 040,33
72 Statskassens mellomværende med statsbedriftene 724050 Luftfartsverket 110 524 068,00 -110 524 068,00 0
724060 Statsbygg -393 633 627,65 94 570 168,76 -299 063 458,89
724070 Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) -76 885,00 76 885,00 0
724080 Statens kartverk -57 569 527,29 -23 384 930,66 -80 954 457,95
724090 Forsvarsbygg -99 155 609,28 70 210 054,70 -28 945 554,58
724220 SPK forvaltningsbedrift -30 700 340,97 4 857 220,36 -25 843 120,61
72 Statskassens mellomværende med statsbedriftene -470 611 922,19 35 805 330,16 -434 806 592,03
73 Statskassens mellomregnskap med oppebørselsbetjenter 735001 Skattefogden i Østfold -4 131 083,00 4 131 083,00 0
735003 Skattefogden i Oslo og Akershus -81 917 581,58 81 917 581,58 0
735004 Skattefogden i Hedmark 293 588,00 -293 588,00 0
735005 Skattefogden i Oppland 264 582,50 -264 582,50 0
735006 Skattefogden i Buskerud -7 254 554,90 -112 772,64 -7 367 327,54
735008 Skattefogden i Telemark 348 519,00 -348 519,00 0
735011 Skattefogden i Rogaland -400,00 400,00 0
735012 Skattefogden i Hordaland -8 546 950,30 8 546 950,30 0
735014 Skattefogden i Sogn og Fjordane -3 135 704,18 3 135 704,18 0
735015 Skattefogden i Møre og Romsdal -3 685 610,00 3 685 610,00 0
735016 Skattefogden i Sør-Trøndelag -411 169,80 -46 229 723,48 -46 640 893,28
735017 Skattefogden i Nord-Trøndelag -1 050,00 1 050,00 0
735018 Skattefogden i Nordland -8 077,00 8 077,00 0
735019 Skattefogden i Troms -3 793 850,00 3 785 972,00 -7 878,00
735020 Skattefogden i Finnmark -3 240 941,00 3 240 941,00 0
738400 Tollvesenet -279 536 956,06 -67 396 718,64 -346 933 674,70
73 Statskassens mellomregnskap med oppebørselsbetjenter -394 757 238,32 -6 192 535,20 -400 949 773,52
77 Overkurs/underkurs statspapirer 770004 5,75% statslån 1993/2004. Overkurs/underkurs -91 575 077,23 91 575 077,23 0
770006 6,75% statslån 1996/2007. Overkurs/underkurs -825 563 030,29 825 563 030,29 0
770007 5,5% statslån 1998/2009. Overkurs/underkurs 398 612 103,90 -398 612 103,90 0
770008 6% statslån 2000/2011. Overkurs/underkurs 1 177 302 222,22 -1 177 302 222,22 0
770009 6,5% statslån 2002/2013. Overkurs/underkurs -1 205 054 545,45 1 205 054 545,45 0
77 Overkurs/underkurs statsobligasjoner -546 278 326,85 546 278 326,85 0
7704 Overkurs/underkurs statsobligasjoner
770467 6,75% statslån 1996/2007. Overkurs/underkurs 0 -1 245 972 272,71 -1 245 972 272,71
770468 5,5% statslån 1998/2009. Overkurs/underkurs 0 94 676 753,25 94 676 753,25
770469 6% statslån 2000/2011. Overkurs/underkurs 0 801 539 444,44 801 539 444,44
770470 6,5% statslån 2002/2013. Overkurs/underkurs 0 -1 478 749 090,90 -1 478 749 090,90
770471 5% statslån 2004/2015. Overkurs/underkurs 0 -556 560 000,00 -556 560 000,00
7704 Overkurs/underkurs statsobligasjoner 0 -2 385 065 165,92 -2 385 065 165,92
7710 Underkurs statskasseveksler
771001 Underkurs statskasseveksler 2 164 141 350,00 -974 053 350,00 1 190 088 000,00
7710 Underkurs statskasseveksler 2 164 141 350,00 -974 053 350,00 1 190 088 000,00
7760 Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner
776467 6,75% statslån 1996/2007. Overkurs/underkurs - egenbeholdning 0 224 250 000,00 224 250 000,00
776468 5,5% statslån 1998/2009. Overkurs/underkurs - egenbeholdning 0 195 000 000,00 195 000 000,00
776469 6% statslån 2000/2011. Overkurs/underkurs - egenbeholdning 0 277 200 000,00 277 200 000,00
776470 6,5% statslån 2002/2013. Overkurs/underkurs - egenbeholdning 0 300 640 000,00 300 640 000,00
776471 5% statslån 2004/2015. Overkurs/underkurs - egenbeholdning 0 124 800 000,00 124 800 000,00
7760 Overkurs/underkurs egenbeholdning statsobligasjoner 0 1 121 890 000,00 1 121 890 000,00
7770 Underkurs egenbeholdning statskasseveksler
777001 Underkurs egenbeholdning statskasseveksler 0 -146 100 000,00 -146 100 000,00
7770 Underkurs egenbeholdning statskasseveksler 0 -146 100 000,00 -146 100 000,00
77 Overkurs/underkurs statspapirer 1 617 863 023,15 -1 837 050 189,07 -219 187 165,92
6 Eiendeler 1 469 949 459 617,62 162 080 392 081,67 1 632 029 851 699,29
8 Forpliktelser
80 Statsgjelden
8000 Faste lån, opptatt i utlandet
800146 7,10 % lån 1997/2004 av Den europeiske investeringsbanken ITL 260 991 493,99 -260 991 493,99 0
8000 Faste lån, opptatt i utlandet 260 991 493,99 -260 991 493,99 0
8030 Faste lån, opptatt innenlands
803000 Den eldre avdragsfrie statsgjeld 52 400,00 0 52 400,00
803287 5 % statslån 1969 3 560 000,00 -3 560 000,00 0
803288 5 % statslån 1969 II 757 000,00 -757 000,00 0
803295 6 % statslån 1969 1 606 000,00 -1 606 000,00 0
803296 6 % statslån 1969 II 2 272 000,00 -2 272 000,00 0
803301 6 % statslån 1970 1 725 000,00 -1 150 000,00 575 000,00
803303 6 % statslån 1970 II 4 545 000,00 -3 030 000,00 1 515 000,00
803310 6 % statslån 1971 2 385 000,00 -954 000,00 1 431 000,00
803315 6 % statslån 1972 5 831 000,00 -1 666 000,00 4 165 000,00
803326 6 % statslån 1973 639 000,00 -142 000,00 497 000,00
803425 13 1/4 % statslån 1982-87/2004 84 400 000,00 -84 400 000,00 0
803430 13 % statslån 1983-88/2005 516 000 000,00 -344 000 000,00 172 000 000,00
803443 12 % statslån 1984-89/2006 338 250 000,00 -112 750 000,00 225 500 000,00
803444 12 % statslån 1985-90/2007 1 179 850 000,00 -337 100 000,00 842 750 000,00
803465 5,75 % statslån 1993/2004 38 750 000 000,00 -38 750 000 000,00 0
803467 6,75 % statslån 1996/2007 35 900 000 000,00 0 35 900 000 000,00
803468 5,5 % statslån 1998/2009 28 600 000 000,00 3 000 000 000,00 31 600 000 000,00
803469 6 % statslån 2000/2011 22 000 000 000,00 400 000 000,00 22 400 000 000,00
803470 6,5 % statslån 2002/2013 25 000 000 000,00 3 000 000 000,00 28 000 000 000,00
803471 5 % statslån 2004/2015 0 15 600 000 000,00 15 600 000 000,00
8030 Faste lån, opptatt innenlands 152 391 872 400,00 -17 643 387 000,00 134 748 485 400,00
8040 Faste innenlandske lån, tilbakekjøpte ikke nedskrevne 1998
804425 13 1/4 % statslån 1982-87/2004 -24 766 000,00 24 766 000,00 0
804430 13 % statslån 1983-88/2005 -33 897 000,00 22 668 000,00 -11 229 000,00
804443 12 % statslån 1984-89/2006 -75 457 000,00 25 042 000,00 -50 415 000,00
804444 12 % statslån 1985-90/2007 -338 989 860,00 91 938 000,00 -247 051 860,00
8040 Faste innenlandske lån, tilbakekjøpte ikke nedskrevne 1998 -473 109 860,00 164 414 000,00 -308 695 860,00
8053 Spareobligasjonslån og Premieobligasjonslån
805315 Premieobligasjonslån 1984 1 809 034,00 -1 809 034,00 0
805316 Premieobligasjonslån 1984 II 2 890 392,00 -2 890 392,00 0
805317 Premieobligasjonslån 1985 4 782 791,00 -200 845,00 4 581 946,00
8053 Spareobligasjonslån og Premieobligasjonslån 9 482 217,00 -4 900 271,00 4 581 946,00
8054 Langsiktige kontolån 72 100 000 000,00 700 000 000,00 72 800 000 000,00
8055 Statssertifikater, innenlands 68 013 000 000,00 -2 013 000 000,00 66 000 000 000,00
8080 Kontolån 47 528 790 407,18 -15 277 422,31 47 513 512 984,87
8090 Grunnkjøpslån 9 630 831,89 -9 228 719,60 402 112,29
80 Statsgjelden 339 840 657 490,06 -19 082 370 906,90 320 758 286 583,16
81 Kontolån fra ordinære fond
8101 Ordinære fond under Utenriksdepartementet
810102 Delkonsern fond 2 447 899 848,00 -84 979 725,98 2 362 920 122,02
8101 Ordinære fond under Utenriksdepartementet 2 447 899 848,00 -84 979 725,98 2 362 920 122,02
8102 Ordinære fond under Utdannings- og forskningsdepartementet
810201 Fondet for forskning og nyskapning 33 718 323 421,82 1 070 693 545,92 34 789 016 967,74
810202 Niels Henrik Abels minnefond 212 897 825,77 -455 089,71 212 442 736,06
810203 Lånekassens konverteringsfond 1 000 592 106,00 1 695 936 710,00 2 696 528 816,00
810204 Minnefondet av 8.mai 1970 5 008 772,69 -705 559,29 4 303 213,40
810207 Ludvig Holbergs minnefond 204 587 397,26 4 539 821,66 209 127 218,92
810208 Investerings- og omstillingsfondet 0 33 117 778,08 33 117 778,08
8102 Ordinære fond under Utdannings- og forskningsdepartementet 35 141 409 523,54 2 803 127 206,66 37 944 536 730,20
8103 Ordinære fond under Kultur- og kirkedepartementet
810302 Norsk kulturfond 123 822 474,81 -12 446 311,83 111 376 162,98
810303 Utsmykkingsfondet for offentlige bygg 8 083 820,63 -4 793 459,22 3 290 361,41
810304 Fond for lyd og bilde 31 042 836,67 -1 929 468,00 29 113 368,67
810305 Norsk filmfond 79 250 967,53 40 379 030,50 119 629 998,03
810306 Tilskudd egenkapital Kultur- og kirkedepartementet 52 519 916,59 -12 722,08 52 507 194,51
8103 Ordinære fond under Kultur- og kirkedepartementet 294 720 016,23 21 197 069,37 315 917 085,60
8105 Ordinære fond under Kommunal- og regionaldepartementet
810504 Samisk utviklingsfond 17 337 596,09 3 395 250,00 20 732 846,09
810505 Samisk kulturfond 9 133 954,67 -2 496 632,52 6 637 322,15
810506 Samefolkets fond 79 650 861,48 12 668,26 79 663 529,74
810507 Fond for regional næringsutvikling 21 492 440,94 -21 025 128,00 467 312,94
810508 Fond for SND og fylkeskommunene 3 734 945,27 -167 500,00 3 567 445,27
810509 Fond for regional næringsutvikling i fylker og kommuner 325 732 882,61 -142 994 322,00 182 738 560,61
810510 Romanifolkets fond 0 76 879 767,13 76 879 767,13
8105 Ordinære fond under Kommunal- og regionaldepartementet 457 082 681,06 -86 395 897,13 370 686 783,93
8107 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet
810701 Norsk Pasientskadeerstatnings fond -5 759 164,27 -33 399 500,40 -39 158 664,67
8107 Ordinære fond under Helse- og omsorgsdepartementet -5 759 164,27 -33 399 500,40 -39 158 664,67
8109 Ordinære fond under Nærings- og handelsdepartementet
810901 Fond i Nærings- og handelsdepartementet 1 263 496 988,63 -613 862 730,78 649 634 257,85
810902 Innovasjon Norge, ikke rentebærende fond 1 815 615 447,13 -40 292 943,95 1 775 322 503,18
810903 Innovasjon Norge, rentebærende fond 1 199 089 877,04 270 270 096,96 1 469 359 974,00
810905 Alminnelig garantiordning, rentebærende fond 0 1 566 305 424,28 1 566 305 424,28
8109 Ordinære fond under Nærings- og handelsdepartementet 4 278 202 312,80 1 182 419 846,51 5 460 622 159,31
8111 Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet
811101 Jordfondet 44 654 788,19 14 450 725,05 59 105 513,24
811102 Landbrukets skadefond 77 276 828,59 30 420 760,91 107 697 589,50
811104 Landbrukets utviklingsfond 742 217 532,23 58 207 130,06 800 424 662,29
811105 Fondet for kjøttkontroll 22 266 510,18 -35 999 838,73 -13 733 328,55
811106 Statens veterinærvitenskaplige forskningsfond 584 048,23 23 417,39 607 465,62
811110 Fondet for etter- og videreutdanning i landbruket 28 749 431,36 -5 055 007,64 23 694 423,72
811111 Reindriftens utviklingsfond 42 493 314,01 -2 205 276,18 40 288 037,83
811112 Utviklingsfond for skogbruket 13 041 673,37 -2 159 804,37 10 881 869,00
811113 Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter 57 975 643,95 8 203 587,85 66 179 231,80
8111 Ordinære fond under Landbruks- og matdepartementet 1 029 259 770,11 65 885 694,34 1 095 145 464,45
8114 Ordinære fond under Miljøverndepartementet
811401 Viltfondet 8 988 484,17 -5 069 735,85 3 918 748,32
811402 Statens fiskefond 1 848 007,86 -177 012,05 1 670 995,81
811404 Norsk kulturminnefond 218 375 728,91 5 904 865,02 224 280 593,93
8114 Ordinære fond under Miljøverndepartementet 229 212 220,94 658 117,12 229 870 338,06
8115 Ordinære fond under Moderniseringsdepartementet
811501 Statens pensjonskasse 11 354 258,50 5 187 136,08 16 541 394,58
811502 Statens prisreguleringsfond 24 858 018,29 436 377,40 25 294 395,69
8115 Ordinære fond under Moderniseringsdepartementet 36 212 276,79 5 623 513,48 41 835 790,27
8116 Ordinære fond under Finansdepartementet
811601 Velferdsfondet for tollvesenet 1 461 737,50 15 118,18 1 476 855,68
811602 Finansmarkedsfondet 99 948 459,86 118 436 526,43 218 384 986,29
8116 Ordinære fond under Finansdepartementet 101 410 197,36 118 451 644,61 219 861 841,97
8118 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet
811801 Konsesjonsavgiftsfondet 84 954 088,17 1 660 732,83 86 614 821,00
811802 Energifondet 665 180 093,48 269 896 810,38 935 076 903,86
811803 Petroleumsforsikringsfondet 159 847 957,09 -90 237 240,53 69 610 716,56
811804 OED Fond for miljøvennlig gassteknologi 0 2 046 277 260,27 2 046 277 260,27
8118 Ordinære fond under Olje- og energidepartementet 909 982 138,74 2 227 597 562,95 3 137 579 701,69
81 Kontolån fra ordinære fond 44 919 631 821,30 6 220 185 531,53 51 139 817 352,83
82 Virksomheter med særskilte fullmakter
8201 Virksomheter med særskilte fullmakter under Utenriksdepartementet
820101 Det norske fredskorpset 258 886,70 4 120 862,52 4 379 749,22
8201 Virksomheter med særskilte fullmakter under Utenriksdepartementet 258 886,70 4 120 862,52 4 379 749,22
8202 Virksomheter med særskilte fullmakter under Utdannings- og forskningsdepartementet:
820201 Norges forskningsråd 992 397 853,63 205 534 606,00 1 197 932 459,63
820202 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 19 179 777,04 6 397 744,82 25 577 521,86
820203 Norsk Utenrikspolitisk institutt 14 299 355,50 -318 735,65 13 980 619,85
820204 Universitetet i Oslo 857 782 723,64 121 126 567,68 978 909 291,32
820205 Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet 978 491 982,84 201 755 747,14 1 180 247 729,98
820206 Universitetet i Bergen 731 362 154,57 -118 763 106,68 612 599 047,89
820207 Universitetet i Tromsø 351 856 015,23 26 602 506,38 378 458 521,61
820208 Norges landbrukshøgskole 191 626 802,59 60 241 983,38 251 868 785,97
820209 Norges idrettshøgskole 27 844 220,80 4 368 271,40 32 212 492,20
820210 Norges Handelshøyskole 55 810 803,36 6 674 200,02 62 485 003,38
820211 Høgskolen i Agder 116 921 954,44 4 805 167,80 121 727 122,24
820212 Høgskolen i Bodø 59 568 398,56 11 795 784,02 71 364 182,58
820213 Høgskolen i Stavanger 106 537 202,57 70 375 305,25 176 912 507,82
820214 Høgskolen i Oslo 74 830 948,35 32 090 132,29 106 921 080,64
820215 Arkitekthøgskolen i Oslo 5 858 599,32 64 121,35 5 922 720,67
820216 Høgskolen i Akershus 35 487 202,88 18 323 479,49 53 810 682,37
820217 Høgskolen i Bergen 85 523 269,08 26 874 589,23 112 397 858,31
820218 Høgskolen i Buskerud 23 394 207,82 11 692 512,28 35 086 720,10
820219 Høgskolen i Finnmark 42 142 060,94 6 145 057,48 48 287 118,42
820220 Høgskolen i Gjøvik 20 856 543,59 3 304 793,55 24 161 337,14
820221 Høgskolen i Harstad 20 121 961,87 5 012 292,24 25 134 254,11
820222 Høgskolen i Hedmark 60 034 519,72 14 066 512,76 74 101 032,48
820223 Høgskolen i Lillehammer 46 301 407,89 11 976 321,50 58 277 729,39
820224 Høgskolen i Molde 25 139 178,39 650 723,15 25 789 901,54
820225 Høgskolen i Narvik 29 097 082,86 4 801 705,35 33 898 788,21
820226 Høgskolen i Nesna 13 734 120,34 8 284 603,94 22 018 724,28
820227 Høgskolen i Nord-Trøndelag 46 289 266,48 6 770 077,99 53 059 344,47
820228 Høgskolen i Sogn og Fjordane 40 333 039,67 17 226 447,63 57 559 487,30
820229 Høgskolen i Stord/Haugesund 48 889 114,99 -6 079 382,63 42 809 732,36
820230 Høgskolen i Sør-Trøndelag 124 418 853,68 6 229 106,54 130 647 960,22
820231 Høgskolen i Telemark 90 337 056,34 20 870 760,14 111 207 816,48
820232 Høgskolen i Tromsø 49 164 896,26 4 636 456,43 53 801 352,69
820233 Høgskolen i Vestfold 62 479 788,24 3 157 533,39 65 637 321,63
820234 Høgskolen i Volda 29 191 509,19 1 122 901,07 30 314 410,26
820235 Høgskolen i Østfold 67 685 435,48 4 814 273,36 72 499 708,84
820236 Høgskolen i Ålesund 13 673 416,19 2 064 225,23 15 737 641,42
820237 Samisk høgskole 0 8 032 217,53 8 032 217,53
820238 Norges musikkhøgskole 0 21 574 082,02 21 574 082,02
820239 Kunsthøgskolen i Bergen 0 16 252 352,47 16 252 352,47
820240 Kunsthøgskolen i Oslo 0 15 979 715,35 15 979 715,35
820241 Norges Veterinærhøgskole 0 79 781 292,44 79 781 292,44
8202 Virksomheter med særskilte fullmakter under Utdannings- og forskningsdepartementet 5 558 662 724,34 946 314 945,13 6 504 977 669,47
8203 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kultur- og kirkedepartementet
820301 Opplysningsvesenets fond -132 588,44 3 410 178,46 3 277 590,02
8203 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kultur- og kirkedepartementet -132 588,44 3 410 178,46 3 277 590,02
8205 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kommunal- og regionaldepartementet
820501 Sametinget 33 383 355,44 19 986 846,56 53 370 202,00
8205 Virksomheter med særskilte fullmakter under Kommunal- og regionaldepartementet 33 383 355,44 19 986 846,56 53 370 202,00
8208 Virksomheter med særskilte fullmakter under Barne- og familiedepartementet
820801 Likestillingssenteret 1 959 596,94 -571 209,61 1 388 387,33
820802 Statens institutt for forbruksforskning 3 028 267,27 2 085 667,95 5 113 935,22
820803 Forbrukerrådet 10 506 380,19 9 473 394,55 19 979 774,74
8208 Virksomheter med særskilte fullmakter under Barne- og familiedepartementet 15 494 244,40 10 987 852,89 26 482 097,29
8209 Virksomheter med særskilte fullmakter under Nærings- og handelsdepartementet
820901 Norsk Romsenter 0 27 032 687,41 27 032 687,41
8209 Virksomheter med særskilte fullmakter under Nærings- og handelsdepartementet 0 27 032 687,41 27 032 687,41
8211 Virksomheter med særskilte fullmakter under Landbruks- og matdepartementet
821101 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 12 277 071,02 -550 092,27 11 726 978,75
821102 Norsk institutt for skogforskning 27 624 948,22 60 843,53 27 685 791,75
821104 Veterinærinstituttet 61 808 585,66 11 758 381,00 73 566 966,66
8211 Virksomheter med særskilte fullmakter under Landbruks- og matdepartementet 101 710 604,90 11 269 132,26 112 979 737,16
8217 Virksomheter med særskilte fullmakter under Forsvarsdepartementet
821701 Forsvarets forskningsinstitutt 58 543 967,73 105 461 561,39 164 005 529,12
8217 Virksomheter med særskilte fullmakter under Forsvarsdepartementet 58 543 967,73 105 461 561,39 164 005 529,12
82 Virksomheter med særskilte fullmakter 5 767 921 195,07 1 128 584 066,62 6 896 505 261,69
84 Deposita og avsetninger
8400 Deposita og avsetninger under departementenes forvaltning:
840003 Kultur- og kirkedepartementet 70 493,67 0 70 493,67
840004 Justisdepartementet 66 691,71 0 66 691,71
840007 Helse- og omsorgsdepartementet 69 748,66 0 69 748,66
840013 Samferdselsdepartementet 805 620 442,00 -218 173 220,00 587 447 222,00
840015 Moderniseringsdepartementet 18 165 730,79 -18 170 196,79 -4 466,00
840016 Finansdepartementet 26 079 120,82 620 101 541,10 646 180 661,92
8400 Deposita og avsetninger under departementenes forvaltning 850 072 227,65 383 758 124,31 1 233 830 351,96
8440 Avsetninger, garantier m.v.
844016 Avsetninger, garantier m.v.tapsfond i Den nordiske investeringsbanken 35 000 000,00 10 000 000,00 45 000 000,00
8440 Avsetninger, garantier m.v. 35 000 000,00 10 000 000,00 45 000 000,00
8450 Avsetninger i Svalbardregnskapet
845004 Avsetninger i Svalbardregnskapet 3 942 000,00 1 189 000,00 5 131 000,00
8450 Avsetninger i Svalbardregnskapet 3 942 000,00 1 189 000,00 5 131 000,00
8470 Avsetning til Statens Petroleumsforsikringsfond
847018 Avsetning til Statens Petroleumsforsikringsfond 13 035 226 462,23 529 863 710,30 13 565 090 172,53
8470 Avsetning til Statens Petroleumsforsikringsfond 13 035 226 462,23 529 863 710,30 13 565 090 172,53
8480 Avsetning til Statens Petroleumsfond
848016 Avsetning til Statens Petroleumsfond 2 465 036 960,39 -6 396 340 118,80 -3 931 303 158,41
8480 Avsetning til Statens Petroleumsfond 2 465 036 960,39 -6 396 340 118,80 -3 931 303 158,41
84 Deposita og avsetninger 16 389 277 650,27 -5 471 529 284,19 10 917 748 366,08
87 Overførte ubrukte bevilgninger 870000 Konto for overførte ubrukte bevilgninger 6 998 432 000,00 13 672 000,00 7 012 104 000,00
87 Overførte ubrukte bevilgninger 6 998 432 000,00 13 672 000,00 7 012 104 000,00
8 Sum Forpliktelser 413 915 920 156,70 -17 191 458 592,94 396 724 461 563,76
9 Egenkapital 990000 Avslutningskonto for statsregnskapet 1 056 033 539 460,92 179 271 850 674,61 1 235 305 390 135,53
9 Sum Egenkapital 1 056 033 539 460,92 179 271 850 674,61 1 235 305 390 135,53
Sum forpliktelser og egenkapital 1 469 949 459 617,62 162 080 392 081,67 1 632 029 851 699,29

Tabell 3.2 Note til kapitalrekneskapens konto 68, spesifikasjon av Statens faste kapital i statsbedriftene (tal i 1 000 kroner)

      Auke     Nedgang  
Kontonr. Bedrift Kapital 1.1.2004 Kapittel 2440, 2445, 2465, 2470, 2490 Annan auke Annan nedgang Kapittel 2490.24.3, 5440, 5490, 5491 Kapital 31.12.2004
68.00.12 GIEK 136 926 136 926
68.00.13 Statens Pensjonskasse - Forvaltningsbedrift 42 450 18 558 -14 730 46 278
68.00.14 Statsbygg 16 765 522 1 390 175 345 685 -367 743 -527 309 17 606 330
68.00.15 Statens kartverk 48 826 6 632 -10 837 44 621
68.00.30 Statens direkte engasjement i petroleumsvirksomheten1) 118 555 518 17 323 845 -14 760 542 121 118 821
68.00.31 NVE Anlegg 27 044 4 802 -5 126 26 720
Sum 135 576 286 18 744 012 345 685 -367 743 -15 318 544 138 979 696

1) Årsaka til avviket mellom utgåande balanse på kapitalrekneskapen sin post 68.00.30 og anleggsmidlar i balansen til SDØE er at kontantprinsippet er bruka i kapitalrekneskapen og rekneskapsprinsippet er bruka i balansen til SDØE. Kr. 150.765 kap 5540.50 omfatter kun utbetalinger fra SPFF som er ført mot investeringer i bevilgningsregnskapet

Tabell 3.3 Note til kapitalrekneskapens konto 80, endring i statsgjelda (tal i 1 000 kroner)

Gruppe Tekst   Saldo 31.12.2003 Auke2)   Nedgang Saldo 31.12.2004
80-0 Faste lån opptatt i utlandet1) 260 991 260 991 0
80-3 Faste lån opptatt innenlands 152 391 872 22 000 000 39 643 387 134 748 485
80-4 Tilbakekjøpte, ikke nedskrevne statsobligasjoner -473 110 -164 414 -308 696
80-5-3 Spareobligasjonslån - Premieobligasjonslån 9 482 4 900 4 582
80-5-4 Langsiktige kontolån 72 100 000 8 500 000 7 800 000 72 800 000
80-5-5 Statskasseveksler 68 013 000 2 013 000 66 000 000
80-8 Kontolån2) 47 528 790 15 277 47 513 513
80-9 Grunnkjøpslån 9 631 9 229 402
Sum 339 840 656 30 500 000 49 582 370 320 758 286

1) Netto endring

2) Under kap. 5999, post 90 er det postert 36,7 mrd. kroner. Av dette utgjer auken i kontogruppe 80, 30,5 mrd. kroner og auken i kontolån fra ordinære fond i kontogruppe 81, 6,2 mrd. kroner.

Tabell 3.4 Note til kapitalrekneskapens konto 80, spesifikasjon av kontolån til statskassa per 31. desember 2004 (tal i kroner)

      Tal i NOK
Konto 80.54.00 Langsiktige kontolån til Folketrygdfondet 72 800 000 000,00
Konto 80.80.00 Kontolån:
80.80.01 Norsk Tipping 2 610 373 790,80
80.80.11 Folketrygdfondets kortsiktige plassering 18 500 000 000,00
80.80.32 DNB 24 253 991 344,41
80.80.71 Spilleoverskudd til Idrettsformål I 42 123 231,68
80.80.72 Spilleoverskudd til Idrettsformål II 256 446 672,72
80.89.07 Norsk Tipping - utjamningsfond 189 157 590,89
80.89.09 Norfund 1 449 539 112,82
80.89.12 Pensjonstrygden for sjømenn 187 753 393,97
80.89.13 Helse-Øst RHF *) 0,00
80.89.14 Helse-Sør RHF 0,00
80.89.15 Helse-Vest RHF 0,00
80.89.16 Helse-Midt-Norge RHF 0,00
80.89.17 Helse-Nord RHF 0,00
80.89.18 Svinesundforbindelsen AS 0,00
80.89.19 KD/Spilleoverskudd til kulturformål 24 127 401,09
80.89.20 BFD/Spilleoverskudd til kulturformål 446,49
SUM 47 513 512 984,87

*) Lån til helseforetak og Svinesundforbindelsen AS vert løyvd på 90-post og stilt til disposisjon og notert som kontolån i Noregs Bank, som foretaka trekker på gjennom året. Ved årets slutt nullstilles kontolåna ved at eventuell ubrukt løyving tilbakeførast til ansvarleg dertement. Utbetalt lån på 90-post vert aktivert som utlån under kontogruppe 63.

Tabell 3.5 Aksjeinteresser per 31. desember 2004

Aksjar i Forvaltes av Dep/ gruppe Bokført med Samla pålydende for statens andel Aksjekapital i selskapet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Akvamiljø AS Høgskolen i Stavanger 1 100 000 100 000 1 100 000
Chateau Neuf Servering AS Univ. i Oslo 1 70 000 70 000 210 000
Chr. Michelsen Reasearch A/S Univ. i Bergen 1 14 000 000 14 000 000 28 000 000
CoastCare AS Høgskolen i Narvik 1 10 000 10 000 400 000
Fagforum for mat og drikke A/S Høgskolen i Stavanger 1 5 000 5 000 677 000
Forskningsparken A/S Høgskolen i Oslo 1 50 000 50 000 5 461 000
Forskningsparken A/S Univ. i Oslo 1 1 821 000 1 821 000 5 461 000
Futurum A/S Høgskolen i Narvik 1 50 000 50 000 2 100 000
Gildeskål forsøksstasjon A/S Høgskolen i Bodø 1 20 000 20 000 10 880 000
Graminor AS Norges landbrukshøgskole 1 90 000 90 000 10 600 000
Havbruksstasjonen i Tromsø AS Univ. i Tromsø 1 250 000 250 000 500 000
Institutt for akvakulturforskning AS Norges landbrukshøgskole 1 2 900 000 2 900 000 8 500 000
Institutt for akvakulturforskning AS Norges veterinærhøgskole 1 750 000 750 000 8 500 000
Instrumenttjenesten A/S Norges landbrukshøgskole 1 350 000 350 000 1 000 000
Instrumenttjenesten A/S Norges veterinærhøgskole 1 50 000 50 000 1 000 000
IT-Vest A/S Høgskolen i Bergen 1 150 000 75 000 4 675 000
IT-Vest A/S Univ. i Bergen 1 150 000 75 000 4 675 000
Leiv Eiriksson AS NTNU 1 191 000 191 000 1 000 000
LOG AS Høgskolen i Agder 1 13 547 1 900 1 765 600
Molde Kunnskapspark AS Høgskolen i Molde 1 50 000 50 000 9 525 000
Møreforskning Molde AS Høgskolen i Molde 1 49 000 49 000 100 000
Nordlysplanetariet Tromsø A/S Univ. i Tromsø 1 29 000 29 000 137 750
Norsk medisinsk syklotronsenter AS Univ. i Oslo 1 100 000 100 000 500 000
Norsk Samfunnvitenskaplige Datatjeneste AS UFD 1 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Norsk synkrotronforskning A/S Høgskolen i Stavanger 1 8 000 8 000 100 000
Norsk synkrotronforskning A/S Norges forskningsråd 1 40 000 40 000 100 000
Norsk synkrotronforskning A/S NTNU 1 28 000 28 000 100 000
Norsk synkrotronforskning A/S Univ. i Tromsø 1 10 000 10 000 100 000
Norsk synkrotronforskning A/S Univ. i Oslo 1 14 000 14 000 100 000
DEEP Bergen AS Høgskolen i Bergen 1 102 000 102 000 200 000
Interagon AS NTNU 1 50 000 50 000 25 000 000
Såkorninvest Midt-Norge AS NTNU 1 28 000 28 000 60 488 700
Protevs AS Univ. i Bergen 1 340 000 340 000 1 000 000
ResQ A/S Høgskolen i Stord/Haugesund 1 40 000 40 000 12 307 000
Sem Gjestegård A/S Norges landbrukshøgskole 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Senter for fòrteknologi A/S Norges landbrukshøgskole 1 9 000 000 9 000 000 19 500 000
Simula Research Laboratory AS UFD 1 1 200 000 1 200 000 1 500 000
Trøndelag Vekst A/S NTNU 1 30 000 30 000 66 000 000
UNINETT A/S UFD 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Unirand AS Univ. i Oslo 1 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Univ. i Bergen Eiendom A/S Univ. i Bergen 1 400 000 400 000 400 000
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) AS UFD 1 100 000 100 000 100 000
Østfold Innovasjon AS Høgskolen i Østfold 1 50 000 50 000 2 600 000
AFF Konsulent AS Norges handelshøgskole 2 300 000 300 000 3 000 000
Agderforskning AS Høgskolen i Agder 2 2 000 000 501 000 1 000 000
Bioparken AS Norges landbrukshøgskole 2 1 725 000 1 500 000 8 805 000
Gigafib AS Høgskolen i Vestfold 2 1 340 969 134 096 1 197 463
Kunnskapsparken i Rana AS Høgskolen i Bodø 2 50 000 50 000 6 615 000
Kunnskapsparken i Rana AS Høgskolen i Nesna 2 25 000 25 000 6 615 000
Labora AS Høgskolen i Bodø 2 50 000 50 000 2 200 000
Lytix Biophorma AS Univ. i Tromsø 2 1 336 600 39 800 147 200
Mammoscan AS Høgskolen i Stavanger 2 500 000 25 000 111 000
Microtech Innovation AS Høgskolen i Vestfold 2 101 776 68 280 4 732 330
Berkano AS Arkitekthøgskolen i Oslo 2 100 000 100 000 100 000
Filonova AS Høgskolen i Agder 2 1 000 001 1 500 000 1 500 000
ENLAB AS Høgskolen i Bergen 2 50 000 50 000 310 000
Norkveite AS Høgskolen i Bodø 2 25 000 2 965 000 5 080 000
Norsk Havbrukssenter AS Høgskolen i Bodø 2 10 000 10 000 200 000
Kunnskapsparken i Harstad Høgskolen i Harstad 2 100 356 100 000 5 332 000
HIST kompetanse AS Høgskolen i Sør Trøndelag 2 600 000 600 000 600 000
Fagkontor for Hjort AS Høgskolen i Telemark 2 50 000 50 000 154 000
Inkubator Halden AS Høgskolen i Østfold 2 50 000 50 000 3 060 000
Offshore Simulator Centre AS Høgskolen i Ålesund 2 910 000 700 000 2 800 000
Vekst Industri Sunnhordland AS Høgskolen Stord/Haugesund 2 100 000 100 000 2 000 000
NTNU Samfunnsforskning AS NYNU 2 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Biopolis BA Norges landbrukshøgskole 2 200 000 200 000 1 200 000
Birkeland Innovasjon AS Univ. i Oslo 2 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rya gods og skoger AS Univ. i Tromsø 2 7 900 000 500 000 500 000
Bergen Teknologioverføring AS Univ. i Bergen 2 40 000 40 000 100 000
Blue Plannet AS Høgskolen i Stavanger 2 50 000 50 000 1 350 000
IOR Aqua AS Høgskolen i Stavanger 2 120 000 40 000 100 000
Norut-Gruppen AS Høgskolen i Narvik 2 1 000 000 1 000 000 25 850 000
Norut-Gruppen AS Univ. i Tromsø 2 16 969 658 13 975 000 25 850 000
Norwegian Safety Promition Centre Høgskolen i Harstad 2 26 665 25 000 100 000
NTNU Norwegian Technology Transfer Office AS NTNU 2 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Precubator AS Høgskolen i Stavanger 2 50 000 1 250 177 500
Sarsia Innovation AS Univ. i Bergen 2 6 999 850 2 692 250 43 331 250
Senter for økonomisk forskning AS NTNU 2 510 000 510 000 1 000 000
Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF AS) Norges handelshøgskole 2 800 000 800 000 5 000 000
Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF AS) Univ. i Bergen 2 200 000 200 000 5 000 000
Stavanger Helseforskning AS Høgskolen i Stavanger 2 105 000 35 000 500 000
Universitetsforskning Bergen AS Univ. i Bergen 2 29 750 000 14 875 000 17 500 000
Sum UFD1) gruppe 1 44 888 547
Sum UFD gruppe 2 79 145 875
1) Aksjer anskaffet før 1.1.2003 i universitets og høgskolesektoren med bevilgning over 90-post, er aktivert som gruppe 1 aksje.
Kultur- og kirkedepartementet
Beaivvas Sami Teahter AS Kultur- og kirkedepartementet 1 40 000 40 000 100 000
Carte Blanche A/S Kultur- og kirkedepartementet 1 70 000 70 000 100 000
Den Nationale Scene A/S Kultur- og kirkedepartementet 1 68 000 68 000 102 000
Den Norske Opera A/S Kultur- og kirkedepartementet 1 90 000 90 000 100 000
Hundreårsmarkeringen-Norge 2005 A/S Kultur- og kirkedepartementet 1 100 000 100 000 100 000
Nationaltheatret A/S Kultur- og kirkedepartementet 1 195 000 195 000 195 000
Norsk filmstudio AS Kultur- og kirkedepartementet 1 12 922 000 12 922 000 16 653 000
Norsk Opplagskontroll AS Kultur- og kirkedepartementet 1 34 000 34 000 102 000
Norsk rikskringkasting A/S Kultur- og kirkedepartementet 1 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Norsk Tipping AS Kultur- og kirkedepartementet 1 150 000 150 000 150 000
Rogaland Teater A/S Kultur- og kirkedepartementet 1 72 000 72 000 108 000
Rosenkrantzgt. 10 AS Kultur- og kirkedepartementet 1 20 000 20 000 651 450
Trøndelag Teater A/S Kultur- og kirkedepartementet 1 702 648 702 648 1 053 972
Sum KKD gruppe 1 1 014 463 648
Justisdepartementet
Fellesmeieriet AL Justisdepartementet 1 120 120
Industritjeneste AS Justisdepartementet 1 313 500 313 500 679 800
Luostejok Kraftlag AL Justisdepartementet 1 100 100 2 253 420
Norsk eiendomsinformasjon A/S Justisdepartementet 1 6 000 000 6 000 000 6 000 000
Repvåg Kraftlag AL Justisdepartementet 1 200 200
Sum JD gruppe 1 6 313 920
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunalbanken AS Kommunal- og regionaldepartementet 1 528 000 000 528 000 000 660 000 000
Sum KRD gruppe 1 528 000 000
Arbeids- og sosialdepartementet
Kompetansesenter for informasjonsteknologi i helsevesenet AS Arbeids- og sosialdepartementet 1 900 000 900 000 900 000
Vinmonopolet A/S Arbeids- og sosialdepartementet 1 50 000 50 000 50 000
AFI AS Arbeids- og sosialdepartementet 1 4 476 000 7 460 000 7 460 000
Blindes Produkter A/S Arbeids- og sosialdepartementet 1 200 000 200 000 450 000
Forskningsparken AS Arbeids- og sosialdepartementet 1 267 895 50 241 5 461 000
Industritjeneste AS Arbeids- og sosialdepartementet 1 49 500 363 000 679 800
Rehabil A/S Arbeids- og sosialdepartementet 1 209 652 209 652 209 652
Sum ASD gruppe 1 6 153 047
Helse- og omsorgsdepartementet
Kompetansesenter for informasjonsteknologi i helsevesenet AS Helse- og omsorgsdepartementet 1 5 266 073 4 200 000 6 000 000
Sum HOD gruppe 1 5 266 073
Barne- og familiedepartementet
International Consumer Research & Testing Limited Forbrukerrådet 2 115 083 115 083 2 632 108
Sum BFD gruppe 2 115 083
Nærings- og handelsdepartementet
Argentum Fondsinvesteringer AS Nærings- og handelsdepartementet 1 2 450 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000
Bane Tele AS Nærings- og handelsdepartementet 1 224 000 000 112 000 000 112 000 000
Bjørnøen A/S Nærings- og handelsdepartementet 1 1 4 000 000 4 000 000
Campus Kjeller AS Justervesenet 1 98 153 98 153 8 931 899
Cermaq ASA Nærings- og handelsdepartementet 1 1 569 641 550 689 120 000 875 000 000
Diverse skipsaksjer Nærings- og handelsdepartementet 1 1 282 240
Norsk Romsenter Eiendom AS Nærings- og handelsdepartementet 1 0 2 600 000 2 600 000
Andøya Rakettskytefelt AS Nærings- og handelsdepartementet 1 0 4 500 000 4 500 000
Eksportfinans ASA Nærings- og handelsdepartementet 1 401 494 500 239 032 500 1 593 532 500
Electronic Chart Centre AS Nærings- og handelsdepartementet 1 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Entra Eiendom AS Nærings- og handelsdepartementet 1 1 421 940 000 142 194 000 142 194 000
Grødegaard AS Nærings- og handelsdepartementet 1 6 000 000 6 000 000 11 538 460
Kings Bay A/S Nærings- og handelsdepartementet 1 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Kongsberg Gruppen ASA Nærings- og handelsdepartementet 1 360 002 000 75 002 000 150 000 000
Moxy Trucks A/S Nærings- og handelsdepartementet 1 94 494 000 58 791 000 120 000 000
Nammo A/S Nærings- og handelsdepartementet 1 340 000 000 45 000 000 100 000 000
Yara International ASA Nærings- og handelsdepartementet 1 414 812 338 196 647 241 543 052 403
DnB NOR ASA Nærings- og handelsdepartementet 1 10 765 478 755 4 512 270 970 13 271 385 220
Flytoget AS Nærings- og handelsdepartementet 1 970 000 000 400 000 000 400 000 000
Norsk Garantiinstitutt for skip og borefartøyer AS Nærings- og handelsdepartementet 1 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Norsk Hydro ASA Nærings- og handelsdepartementet 1 4 465 332 816 2 116 849 718 4 830 366 032
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt Sjøfartsdirektoratet 1 500 000 500 000 11 600 000
Polarmiljøsenteret A/S Norges geologiske undersøkelse 1 500 1 000 122 000
Raufoss ASA Nærings- og handelsdepartementet 1 75 400 000 75 400 000 150 000 000
SAS AB Nærings- og handelsdepartementet 1 235 000 000 235 000 000 1 645 000 000
Store Norske Spitsbergen Kullkompani A/S Nærings- og handelsdepartementet 1 222 023 500 164 391 000 164 490 000
Telenor ASA Nærings- og handelsdepartementet 1 9 446 269 080 5 667 761 448 10 498 182 282
Venturefondet AS Nærings- og handelsdepartementet 1 113 084 000 2 200 000 2 200 000
SIVA Baltic Holding AS SIVA SF 2 6 395 000 6 395 000 6 395 000
Opplandssiva AS SIVA SF 2 55 000 50 000 100 000
Nye Kunnskapsparken i Moss AS SIVA SF 2 159 682 100 000 100 000
Barents Naturenergi AS SIVA SF 2 1 067 296 276 840 1 953 670
Bioparken AS SIVA SF 2 7 700 000 3 950 000 8 805 000
Bølgen Næringshage A/S SIVA SF 2 319 238 166 900 500 250
Campus Kjeller AS SIVA SF 2 11 015 318 2 135 676 8 931 899
Dalane Næringshage AS SIVA SF 2 500 000 441 000 2 184 714
DBC Hallinginvest AS SIVA SF 2 1 500 000 300 000 1 100 000
DBC Næringshage AS SIVA SF 2 550 000 506 000 1 925 905
Folgefonn Utvikling A/S SIVA SF 2 420 000 420 000 1 260 000
Forskningsparken AS SIVA SF 2 19 993 620 1 665 000 5 461 000
FUNN AS SIVA SF 2 10 000 10 000 462 000
GIEK Kredittforsikring AS GIEK 2 15 000 000 15 000 000 15 000 000
Gjøvik Kunnskapspark A/S SIVA SF 2 2 040 000 1 700 000 5 580 000
Gulen og Masfjorden Utbyggingsselskap AS SIVA SF 2 5 112 000 1 278 250 45 125 000
Halti Næringshage AS SIVA SF 2 100 000 100 000 300 000
Hammerfest Næringshage A/S SIVA SF 2 502 880 500 000 1 650 000
Hammerfest Næringsinvest AS SIVA SF 2 15 000 000 15 000 000 50 000 000
Helgeland Vekst AS SIVA SF 2 7 000 000 7 000 000 48 400 000
Hermetikken Næringshage AS SIVA SF 2 215 500 205 000 629 000
Hopsjø Kyst og Kultursenter AS SIVA SF 2 12 500 12 500 100 000
Hå Næringshage AS SIVA SF 2 500 000 500 000 1 825 000
Inkubator Halden AS SIVA SF 2 858 575 850 000 3 060 000
Kirkenes Næringshage A/S SIVA SF 2 172 625 170 000 510 000
Kirkenes Utvikling A/S SIVA SF 2 600 000 600 000 2 000 000
Kongsberg Innovasjon AS SIVA SF 2 1 500 000 1 500 000 8 000 000
Kongsvinger Kunnskapspark AS SIVA SF 2 1 250 000 1 250 000 3 092 000
Kristiansand Kunnskapspark A/S SIVA SF 2 50 000 25 000 125 000
Kunnskapsparken i Bodø AS SIVA SF 2 2 010 000 2 000 000 6 000 000
Kunnskapsparken Hedmark AS SIVA SF 2 2 000 000 2 000 000 6 100 000
Raufoss Technology & Industrial Management AS SIVA SF 2 1 995 000 665 000 3 000 000
Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS SIVA SF 2 1 000 000 1 000 000 6 550 000
Namdalshagen AS SIVA SF 2 250 000 250 000 1 010 000
Fosen Næringshage AS SIVA SF 2 200 000 200 000 745 000
Flora Næringshage AS SIVA SF 2 202 000 200 000 1 000 000
Kunnskapsparken i Rana AS SIVA SF 2 2 016 000 2 016 000 6 615 000
Kunnskapsparken Steinkjer AS SIVA SF 2 2 000 000 2 000 000 6 250 000
Kunnskapsparken Utvikling AS SIVA SF 2 2 500 000 691 600 6 542 900
Leiv Eiriksson AS SIVA SF 2 9 140 640 189 749 1 000 000
Lillehammer Kunnskapspark AS SIVA SF 2 2 002 614 2 000 000 5 220 000
Lofoten Næringshage A/S SIVA SF 2 294 000 294 000 882 000
Lygna Næringshage AS SIVA SF 2 504 000 500 000 1 500 000
Microtek Innovation AS SIVA SF 2 799 995 533 330 4 732 330
Molde Kunnskapspark AS SIVA SF 2 2 232 500 2 200 000 9 525 000
Multimedia Namdal AS SIVA SF 2 100 000 100 000 400 000
Mongstad Næringshage AS SIVA SF 2 240 000 240 000 1 000 000
Norsk Gassenter AS SIVA SF 2 99 935 86 900 1 241 100
Medtech Trondheim AS SIVA SF 2 19 040 17 000 102 000
Industri og Prosjektutvikling AS SIVA SF 2 82 500 82 500 250 000
Norddal Næringshage AS SIVA SF 2 106 080 102 000 306 000
Nordfjordeid Næringshage A/S SIVA SF 2 167 399 165 000 500 000
Nordnorsk vekst AS SIVA SF 2 15 450 000 6 180 000 29 750 000
Norinnova AS SIVA SF 2 9 302 830 3 810 000 15 744 000
Norut-gruppen AS SIVA SF 2 8 250 000 5 625 000 25 850 000
Næringshagen for Indre Nordmøre A/S SIVA SF 2 125 000 125 000 535 000
Næringshagen i Kunstnerdalen AS SIVA SF 2 103 330 100 000 300 000
Næringshagen i Målselv AS SIVA SF 2 350 000 350 000 715 000
Næringshagen i Odda AS SIVA SF 2 155 000 150 000 485 000
Næringshagen i Sandnessjøen AS SIVA SF 2 334 200 290 000 900 000
Odal Næringshage Utvikling A/S SIVA SF 2 303 300 303 300 1 220 000
PFI Technology AS SIVA SF 2 500 5 000 100 000
Risør Etablerersenter AS SIVA SF 2 100 000 100 000 200 000
Risør Næringshage AS SIVA SF 2 330 000 330 000 1 000 000
Rogaland Kunnskapsinvest AS SIVA SF 2 3 437 500 687 500 2 162 500
Sandane Næringshage AS SIVA SF 2 500 000 500 000 1 600 000
Sarsia Innovation AS SIVA SF 2 17 968 563 8 724 500 43 331 250
Senja Næringshage A/S SIVA SF 2 201 000 196 980 589 960
SIVA Business Park SIVA SIVA SF 2 13 350 000 1 008 650 736 700
Inkubas AS SIVA SF 2 303 000 300 000 1 000 000
Kværnhuset Industriinkubator AS SIVA SF 2 402 400 400 000 1 500 000
Vekst Industri Sunnhordland AS SIVA SF 2 500 000 500 000 2 000 000
Sikon Øst ASA SIVA SF 2 11 315 000 5 353 000 50 013 000
SIVA Eiendom Holding AS SIVA SF 2 529 672 832 327 400 000 327 400 000
SIVA Fornebu A/S SIVA SF 2 403 493 000 403 483 000 403 483 000
SIVA Næringspark Murmansk AS SIVA SF 2 13 000 000 13 000 000 13 000 000
SIVA Øst AS SIVA SF 2 10 391 045 10 000 000 10 000 000
Sjøsanden Næringshage A/S SIVA SF 2 502 250 500 000 1 500 000
SM Barents Services AS SIVA SF 2 1 041 000 1 041 000 6 000 000
Steinkjer Næringspark ASA SIVA SF 2 525 000 980 000 8 797 600
Stryn Næringshage AS SIVA SF 2 94 500 90 000 270 000
Suldal Næringshage AS SIVA SF 2 500 000 500 000 1 525 000
Sunndal Næringsselskap AS SIVA SF 2 25 000 25 000 307 000
Sørlandets Teknologisenter A/S SIVA SF 2 3 400 000 3 400 000 11 300 000
Sør-Helgeland Næringshage AS SIVA SF 2 489 345 484 500 1 453 100
Såkorninvest Midt-Norge AS SIVA SF 2 12 180 11 600 60 488 700
Tretorget AS SIVA SF 2 250 000 50 000 222 200
Trøndelag Vekst AS SIVA SF 2 12 806 972 8 280 100 66 000 000
Tynset Næringshage AS SIVA SF 2 198 385 196 000 745 000
Bølgen Invest AS SIVA SF 2 2 500 000 1 250 000 10 120 000
Valdres Næringshage AS SIVA SF 2 504 000 480 000 1 500 000
Valsneset Energi- og Industriselskap AS SIVA SF 2 250 000 50 000 100 000
Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS SIVA SF 2 10 000 000 2 450 000 5 000 000
Viking Venture AS SIVA SF 2 3 826 461 63 030 1 421 021
VUFI AS SIVA SF 2 1 068 300 1 500 000 1 500 000
Vågå Næringshage A/S SIVA SF 2 103 000 100 000 305 000
Østhandelsenteret AS SIVA SF 2 2 431 400 500 000 500 000
Ålesund Kunnskapspark AS SIVA SF 2 2 030 000 2 000 000 8 350 000
Åsnes Næringshage AS SIVA SF 2 131 308 129 000 559 000
Sum NHD gruppe 1 33 588 571 194
Sum NHD gruppe 2 1 211 588 538
Fiskeri- og kystdepartementet
Institutt for akvakulturforskning AS Fiskeri- og kystdepartementet 1 425 000 425 000 8 500 000
Norsk institutt for fiskeri/havbruksforskning. Fiskeri- og kystdepartementet 1 2 940 000 2 940 000 6 000 000
Norut-gruppen AS Fiskeri- og kystdepartementet 1 3 000 000 3 000 000 25 850 000
Polarmiljøsenteret A/S Fiskeri- og kystdepartementet 1 7 000 7 000 122 000
Protevs AS Fiskeri- og kystdepartementet 1 660 000 660 000 1 000 000
Sum FKD gruppe 1 7 032 000
Landbruks- og matdepartementet
Bioparken AS Landbruks- og matdepartementet 1 235 000 235 000 8 805 000
Graminor AS Landbruks- og matdepartementet 1 7 612 240 2 991 000 10 600 000
Institutt for akvakulturforskning AS Landbruks- og matdepartementet 1 425 000 425 000 8 500 000
Kimen Såvarelaboratoriet AS Landbruks- og matdepartementet 1 4 080 000 510 000 1 000 000
Biopolis BA Landbruks- og matdepartementet 1 200 000 200 000 1 200 000
Instrumenttjenesten AS Landbruks- og matdepartementet 1 50 000 50 000 1 000 000
Luostejok Kraftlag AL Landbruks- og matdepartementet 1 5 100 5 100 2 253 420
Norwegian Forestry Group AS Landbruks- og matdepartementet 1 30 000 30 000 150 000
Staur Gård AS Landbruks- og matdepartementet 1 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS Landbruks- og matdepartementet 1 2 550 000 2 550 000 5 000 000
BioBase AS Planteforsk 2 34 000 34 000 102 000
BioInn Utvikling AS Planteforsk 2 20 000 20 000 5 540 000
Bioparken AS Planteforsk 2 372 500 372 500 8 805 000
Bioparken AS Skogforsk 2 0 50 000 8 805 000
Bioparken AS Veterinærinstituttet 2 100 25 000 8 805 000
Bioparken AS NILF 2 500 25 000 8 805 000
Biopolis BA Planteforsk 2 100 000 100 000 1 200 000
Bonitas Planteforsk 2 5 000 5 000 700 000
Carrotech AS Planteforsk 2 129 000 129 000 300 000
DAT AS Rena Næringspark Planteforsk 2 1 200 000 5 000 000
Felleskjøpet Trondheim BA Planteforsk 2 100 100 1 250 500
Glad Mat AS Planteforsk 2 2 500 2 500 122 500
Graminor AS Planteforsk 2 530 000 530 000 10 600 000
Hoff Norske Potetindustrier BA Planteforsk 2 93 750 45 325 18 851 283
Høgskolen på Jæren BA Planteforsk 2 5 000 5 000 850 000
Instrumenttjenesten AS Planteforsk 2 200 000 200 000 1 000 000
Instrumenttjenesten AS Skogforsk 2 0 100 000 1 000 000
Instrumenttjenesten AS Veterinærinstituttet 2 50 50 000 1 000 000
Instrumenttjenesten AS NILF 2 500 50 000 1 000 000
Kapp Næringshage AS Planteforsk 2 12 000 12 000 1 220 400
Nes Foredlingssenter AS Planteforsk 2 5 000 5 000 1 027 500
Nord-Norges Salgslag SL Planteforsk 2 1 000 1 000 5 225 000
Norwegian Forestry Group AS Skogforsk 2 0 30 000 150 000
Næringsbygg AS Svanvik Planteforsk 2 5 000 5 000 200 000
Sognefrukt BA Planteforsk 2 5 000 5 000 1 335 000
Vågønes Barnehage AL Planteforsk 2 10 500 10 500 100 500
Sum LMD gruppe 1 16 687 340
Sum LMD gruppe 2 1 531 501
Samferdselsdepartementet
Avinor AS Samferdselsdepartementet 1 7 278 409 000 5 400 100 000 5 400 100 000
Baneservice Prosjekt AS Jernbaneverket 1 100 000 100 000 100 000
BaneService AS Samferdselsdepartementet 1 100 000 100 000 100 000
Mesta AS Samferdselsdepartementet 1 1 900 100 000 1 000 100 000 1 000 100 000
Nemko ComlabAS Post- og teletilsynet/Nemco AS 1 4 000 000 500 000 1 000 000
NSB AS Samferdselsdepartementet 1 5 535 000 000 3 685 500 000 3 685 500 000
Posten Norge AS Samferdselsdepartementet 1 4 680 000 000 3 120 000 000 3 120 000 000
Stor-Oslo Lokaltrafikk A/S Samferdselsdepartementet 1 666 700 666 700 2 000 000
Svinesundsforbindelsen AS Statens vegvesen 1 100 000 100 000 100 000
Sum SD gruppe 1 19 398 475 700
Miljøverndepartementet
Oppdal E-verk A/S Direktoratet for naturforvaltning 1 1 000 1 000 519 500
Polarmiljøsenteret A/S Norsk Polarinstitutt 1 25 000 25 000 122 000
Polarmiljøsenteret A/S Statens kartverk 2 7 000 7 000 122 000
Sum MD gruppe 1 26 000
Sum MD gruppe 2 7 000
Moderniseringsdepartementet
Statskonsult AS Moderniseringsdepartementet 1 109 500 000 10 000 000 10 000 000
Sum MOD gruppe 1 109 500 000
Finansdepartementet
Luostejok Kraftlag A/L Finansdepartementet 1 1 000 1 000 2 253 420
Sum FIN gruppe 1 1 000
Forsvarsdepartementet
Campus Kjeller AS Forsvarets forskningsinstitutt 2 3 740 375 3 740 375 8 931 899
Sum FD gruppe 2 3 740 375
Olje- og energidepartementet
Gassco AS Olje- og energidepartementet 1 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Petoro AS Olje- og energidepartementet 1 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Statoil ASA Olje- og energidepartementet 1 4 133 406 495 4 133 406 495 5 473 964 000
Norsea Gas AS SDØE 2 3 978 500 23 302 294 58 247 000
Sum OED gruppe 1 4 153 406 495
Sum OED gruppe 2 3 978 500

Tabell 3.6 Statens inntektskrav vedk. skattar, avgifter og refusjonskrav ( tal i 1 000 kr)

Kap   Inntektens art Inntektskrav per 1.1.20041) Endringer i 2004 Inntektskrav per 31.12.2004
Skattar og avgifter
5501 Skatter på formue og inntekt
70 Toppskatt m.v. 2 468 966 309 701 2 778 667
72 Fellesskatt 4 337 495 -305 876 4 031 619
Sum kap. 5501 6 806 461 3 825 6 810 286
5506 Avgift på arv og gaver
70 Avgift 122 757 111 148 233 905
5511 Tollinntekter
70 Toll 86 776 577 87 353
5521 Merverdiavgift og avgift på investeringer m.v.
70 Avgift 4 818 768 -45 381 4 773 387
5526 Avgift på alkohol
71 Avgift på brennevin, vin m.m. 23 335 7 612 30 947
72 Avgift på øl 1 511 1 060 2 571
73 Emballasjeavgift på brennevin og vin m.m. 147 -147 0
Sum kap. 5526 24 993 8 525 33 518
5527 Vinmonopolavgiften m.m.
72 Gebyr på statlige skjenkebevillinger 2 -2 0
5531 Avgift på tobakkvarer
70 Avgift 517 2 763 3 280
5536 Avgift på motorvogner m.m.
71 Engangsavgift på motorvogner m.m. 76 013 10 849 86 862
72 Årsavgift 282 977 -125 722 157 255
73 Vektårsavgift 40 443 1 665 42 108
75 Omregistreringsavgift 52 325 4 273 56 598
76 Avgift på bensin 201 -169 32
77 Avgift på mineralolje til fremdrift av motorvogn (autodieselavgift) 7 809 -3 801 4 008
Sum kap. 5536 459 768 -112 905 346 863
5537 Avgift på båter m.v.
71 Avgift på båtmotorer 4 897 -1 590 3 307
5541 Avgift på elektrisk kraft
70 Forbruksavgift 80 679 220 206 300 885
5542 Avgift på mineralolje m.v.
70 Avgift på mineralolje 3 047 -2 934 113
71 Avgift på smøreolje 57 108 165
Sum kap. 5542 3 104 -2 826 278
5543 Miljøavgift på mineralske produkter m.v.
70 CO2-avgift 378 67 445
71 Svovelavgift 95 -65 30
Sum kap. 5543 473 2 475
5546 Avgift på sluttbehandling av avfall
70 Avgift på sluttbehandling av avfall 8 459 722 9 181
5548 Miljøavgift på klimagasser
70 Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK) 275 -69 206
5555 Sjokolade- og sukkervareavgift
70 Avgift 1 598 1 005 2 603
5556 Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m.
70 Avgift 1 016 -301 715
5557 Avgift på sukker
70 Avgift 65 -59 6
5559 Avgift på drikkevareemballasje
70 Grunnavgift på engangsemballasje 1 824 283 2 107
71 Miljøavgift på kartonger 126 145 271
72 Miljøavgift på plast 234 -9 225
73 Miljøavgift på metall 707 183 890
74 Miljøavgift på glass 359 497 856
Sum kap. 5559 3 250 1 099 4 349
5563 Honoraravgift m.v.
72 Avgift 35 -29 6
5571 Totalisatoravgift
70 Avgift 3 070 -1 131 1 939
5584 Andre avgifter
70 Etterslep utgåtte avgifter2) 115 604 -15 968 99 636
5700 Folketrygdens inntekter
71 Trygdeavgift 2 589 152 73 000 2 662 152
72 Arbeidsgiveravgift 897 061 -65 523 831 538
Sum kap. 5700 3 486 213 7 477 3 493 690
5701 Diverse inntekter
73 Refusjon fra bidragspliktige 2 205 973 -130 119 2 075 854
Sum skattar, avgifter og refusjonskrav 18 234 753 46 969 18 281 722

1) IB 2004 er endret i forhold til UB 2003 for kap. 5511 post 70, kap. 5521 post 70, kap. 5536 post 71, 73 og 77 og kap. 5584 post 70, slik at oversikten viser alle inntektskrav, unntatt krav hvor innkreving er stilt i bero. For kap. 5506 post 70 er imidlertid krav, hvor innkreving er stilt i bero, også innarbeidet.

2)  Kap. 5584 post 70 inneholder tidligere kap. 5526 post 74 og 75, kap. 5536 post 74, kap. 5580 post 72 og kap. 5581 post 70 og 72.

Til forsida av dokumentet