St.prp. nr. 41 (2007-2008)

Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

Prosjektet Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse, Krifast, ble vedtatt av Stortinget gjennom behandlingen av St.prp. nr. 98 (1984 – 85). Prosjektet, som ble åpnet for trafikk i juni 1992, ga kommunene Kristiansund og Frei fastlandsforbindelse. Prosjektet omfattet både selve fjordkryssingen som består av undersjøisk tunnel, hengebru og flytebru samt nye tilførselsveier.

Eksisterende bompengeordning vil være nedbetalt før sommeren 2008 etter 16 års bompengeinnkreving slik det var forutsatt i St.prp. nr. 1 (1988 – 99) da garantisammensetningen for låneopptak på Krifastprosjektet ble endret. Bompengeselskapet, AS Fastlandsfinans, har nå søkt om å få utvide innkrevingsperioden for å finansiere prosjektet Knutset – Høgset på E39. Dette prosjektet, som innebærer bygging av tunnel gjennom Gjemnesaksla, var med i den opprinnelig finansieringsplanen som en av tilførselsvegene i Krifastprosjektet.

I tillegg har bompengeselskapet søkt om å få utvide innkrevingsperioden for å finansiere bygging av prosjektet Brunneset – Øygarden på rv 70 med innkrevde bompenger fra Krifast.

I mai og juni 2005 sluttet Tingvoll, Gjemnes og Frei kommuner og Møre og Romsdal fylkeskommune seg til forslaget om utvidelse av innkrevingsordningen. Kristiansund kommune har gått imot forslaget.