St.prp. nr. 41 (2007-2008)

Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal

Til innholdsfortegnelse

4 Kostnadsoverslag og samfunnsøkonomisk nytte av utbyggingen

Kostnadsoverslaget for E39 Knutset – Høgset er på 160 mill. 2007-kr. Dette tilsvarer om lag 164 mill. 2008-kr. Nettonytte for prosjektet er beregnet til om lag -60 mill. kr, og nettonytte over kostnad NN/K er -0,4.

Kostnadsoverslaget for rv 70 Brunneset – Øygarden er på 205 mill. 2007-kr. Dette tilsvarer om lag 210 mill. 2008-kr. Nettonytten er beregnet til om lag -160 mill. kr og nettonytte over kostnad NN/K er -0,8.

Da fylkestinget behandlet bompengesøknaden var det for prosjektet rv 70 Brunneset – Øygarden lagt til grunn et alternativ som var utredet på kommunedelplannivå. Etter fylkestingets behandling fortsatte planarbeidet i Tingvoll kommune. Alternativet med en 450 m lang tunnel som lå til grunn for den lokale behandlingen av bompengesaken ble erstattet med et alternativ med en 1 050 m lang tunnel. Utvidelsen av prosjektet medførte at kostnaden ble om lag dobbelt så høy som de kostnadsanslagene som lå til grunn for fylkestingets behandling av saken. I denne saken er det lagt til grunn at vedtatt reguleringsplan bygges med en kostnad på 210 mill. kr.