St.prp. nr. 41 (2007-2008)

Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal

Til innholdsfortegnelse

3 Omtale av utbyggingen

Prosjektet E39 Knutset – Høgsetvar en del av tilførselsvegene til det opprinnelige Krifastprosjektet, jf. St.meld. nr. 23 (1983 – 84) og St.prp. nr. 98 (1984 – 85). Da ble prosjektet omtalt som Gjemnesaksla. Da samferdselskomiteen behandlet St.meld. nr. 23 (1983 – 84) anbefalte de at prosjektet Gjemnesaksla ble tatt ut av finansieringsplanen på grunn av usikkerhet rundt inntektsutviklingen i Krifastbommen. I St.prp. nr. 1 (1992 – 93) ble saken fulgt opp på den måten at oppstart av prosjektet ble utsatt i påvente av at man fikk en oversikt over trafikkutviklingen gjennom bomstasjonen. Trafikken gjennom bomstasjonen har i de senere årene økt. Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at finansiering av prosjektet skulle behandles på nytt etter gjeldende regelverk, jf. omtalen av garantiansvar i kap. 8.

Det nye prosjektet vil erstatte en strekning på E39 med dårlig standard. Det har også skjedd en del ulykker på strekningen. Den planlagte vegen blir 4,5 km lang, herav 700 m med tunnel. E39 vil med dette bli innkortet med 1,4 km. Det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet.

Figur 3.1 Kartskisse E39 Knutset – Høgset

Figur 3.1 Kartskisse E39 Knutset – Høgset

Prosjektet rv 70 Brunneset – Øygarden var ikke en del av det opprinnelige Krifastanlegget slik det var definert i St.meld. nr. 23 (1983 – 84) og i senere stortingsdokumenter, men er nå foreslått finansiert med bompenger fra Krifast. Prosjektet omfatter bygging av en tunnel på 1 050 m og oppgradering av eksisterende veg til stamvegstandard. Det skal i tillegg bygges 260 m gang- og sykkelveg ved Øygarden. Det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet.

Figur 3.2 Kartskisse rv 70 Brunneset – Øygarden

Figur 3.2 Kartskisse rv 70 Brunneset – Øygarden