St.prp. nr. 41 (2007-2008)

Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal

Til innholdsfortegnelse

5 Bompengesøknad og lokalpolitisk behandling

Det er AS Fastlandsfinans som står for bompengesøknaden som er datert 11.4.2005. Bompengesøknaden har vært lagt frem for de berørte kommunene og Møre og Romsdal fylkeskommune. I den lokalpolitiske behandlingen støtter Møre og Romsdal fylkeskommune og Tingvoll, Frei og Gjemnes kommuner søknaden om bompengefinansiering av de to parsellene. Kristiansund kommune går imot.

Fra 1.1.2008 ble Kristiansund og Frei kommuner slått sammen til en kommune. Alle lokalpolitiske vedtak i denne saken er fattet før kommunesammenslåingen.

I bompengesøknaden var det beregnet at bompengeperioden måtte forlenges med om lag 3 år for å klare å finansiere begge prosjektene. Dette lå til grunn for behandlingen i kommunene og fylkeskommunen.

Fylkestinget behandlet saken i møte den 13.6.2006 og gjorde følgende vedtak:

  1. Møre og Romsdal fylke/Tingvoll kommune/Frei kommune/Gjemnes kommune rår til at Krifast blir fullført gjennom bygging av arbeidsavsnitt 5, Knutset–Høgset, i tråd med det mandatet Statens vegvesen og Fastlandsfinans AS fekk frå kommunane, fylkeskommunen og Stortinget. Fylkestinget reknar med byggeperioden er 2007–2008 og at nedbetaling av prosjektet svarar til ein bompengeperiode på ca. 1,7 år.

  2. Møre og Romsdal fylkesting tilrår vidare at parsellen Brunneset–Kjervika (Øygarden) på riksveg 70 med venta byggeperiode i 2008–2009 også kan finansierast delvis med bompengar ved at innkrevjingsperioden på Krifast blir forlenga. Fylkestinget føreset at det vert løyvd 30 millionar kroner i statsmidlar i perioden 2010–2015 og at Fastlandsfinans AS får løyve til å forskottere desse. Det er ønskjeleg at refusjonen skjer i 2010.

  3. Møre og Romsdal fylke er budd på at det kan komme ein søknad om løyve til å forskottere bygginga av parsellen Tingvoll–Meisingset på riksveg 70 og er i utgangspunktet positiv til at Fastlandsfinans AS sender inn ein slik søknad når den formelt kan handsamast.

  4. Dersom det ikkje vert gitt løyve av sentrale styremakter til at Fastlandsfinans AS får forskottere Tingvoll–Meisingset, er fylkestinget samd i at statsmidlane til Brunneset–Kjervika (Øygarden) kan overførast til Tingvoll–Meisingset slik at Brunneset–Kjervika (Øygarden) blir finansiert 100 prosent med bompengar.

Vedtakene i fylkeskommunen og i de tre kommunene var likelydende i vedtakets fire første punkter. I tillegg gjorde Tingvoll, Frei og Gjemnes kommuner vedtak om å tilrå at rabatten ved kjøp av kort for beboere på Bergsøya økes til 50 pst. av ordinær takst. Gjemnes og Tingvoll kommuner gjorde vedtak om at det forutsettes at innkrevingen av bompenger stanser når det omsøkte prosjektet er nedbetalt. Gjemnes kommune gjorde i tillegg vedtak om at rabatten på verdikort for liten bil økes til 50 pst. Møre og Romsdal fylke ba i sitt vedtak om at Stortinget merket seg uttalelsen fra de tre kommunene om rabattordningen for beboerne på Bergsøya.

Saken om utbygging og finansiering av rv 70 Tingvoll – Meisingset tas ikke opp i denne saken, jf. omtale i kap. 9.

Kristiansund kommune har i bystyremøte den 2.6.2005 vedtatt å gå imot søknaden. Vedtaket lød slik:

  1. Kristiansund bystyre går imot en forlengelse av bompengeperioden på Krifast.

  2. Stamveien gjennom Nordmøre, riksvei 70 (Brunneset – Kjervika og Tingvoll – Meisingset) og E39 (Øydegard – Kanestraum fergekai) er de veiprosjekter som prioriteres høyest på Nordmøre.

  3. Bystyret ser positivt på at Vegvesenet setter av 30 millioner kroner til strekningsvise prosjekt på rv 70, og forutsetter at prosjektene igangsettes uavhengig av forlengelsen av Krifast eller ikke.

  4. Rv 70 må sikres ekstraordinære midler som stamvei. Arbeidet med snarlig realisering av dette veiprosjektet må intensiveres via nært samarbeid mellom berørte kommuner.