St.prp. nr. 41 (2007-2008)

Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal

Til innholdsfortegnelse

9 Samferdselsdepartementets vurderinger

E39 Knutset – Høgset var definert som en del av tilførselsvegene i det opprinnelige Krifastprosjektet. Oppstart av dette prosjektet ble utsatt som følge av usikkerhet rundt inntektsutviklingen i Krifastbommen. Det er et lokalpolitisk ønske om å videreføre innkrevingsordningen på Krifast for å finansiere parsellen E39 Knutset – Høgset. Samferdselsdepartementet støtter forslaget.

Rv 70 Brunneset – Øygarden er et nytt prosjekt som søkes finansiert gjennom innkrevde bompenger fra Krifast. Samferdselsdepartementet har merket seg at planene for rv 70 Brunneset – Øygarden har endret seg siden fylkestinget hadde saken oppe til behandling. Den vedtatte reguleringsplanen har fastsatt et prosjekt som er mer enn dobbelt så dyrt som det alternativet som var lagt til grunn for fylkestingets behandling av saken. I grunnlagsdokumentene til fylkestinget var det lagt inn et regneeksempel som viste at begge prosjektene lot seg finansiere dersom innkrevingsordningen på Krifast ble forlenget med 3 år. Kostnadsøkning på begge prosjektene og forventet svikt i trafikken som følge av rehabilitering av Freifjordtunnelen, gjør at innkrevingsperioden nå er beregnet til 3 år og 10 måneder.

Vegdirektoratet har påpekt at sammenhengen mellom nytte og betaling for prosjektet rv 70 Brunneset – Øygarden er svakere, og anbefaler ikke at prosjektet finansieres med bompenger fra Krifastanlegget.

Av de berørte kommunene har Gjemnes, Frei og Tingvoll kommuner støttet opplegget om videreføring av bompenger, mens Kristiansund kommune har gått i mot.

Samferdselsdepartementet har lagt vekt på at Møre og Romsdal fylkeskommune støtter opplegget. Samferdselsdepartementet viser videre til brev av 19.12.2007 fra fylkesordføreren og ordførerne i Kristiansund, Frei, Tingvoll og Gjemnes til samferdselsministeren der det framgår at de ikke ser noen grunn til ny behandling av saken i berørte kommuner og fylke.

Etter en samlet vurdering vil Samferdselsdepartementet derfor støtte de lokalpolitiske vedtak i fylkeskommunen om en full utbygging av rv 70 Brunneset – Øygarden.

Det legges til grunn at eksisterende takst- og rabattsystem videreføres.

Når det gjelder spørsmålet om forskottering av parsellen rv 70 Tingvoll – Meisingset vil Samferdselsdepartementet påpeke at dette prosjektet ikke er prioritert i Statens vegvesens handlingsprogram/planleggingsprogram for stamvegnettet i perioden 2006 – 2015. Hvorvidt det vil bli gjort tiltak på strekningen i perioden 2010 – 2019 vil bli avgjort gjennom behandlingen av Nasjonal transportplan for 2010 – 2019 og utarbeidelsen av påfølgende handlingsprogram.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at ordningen med statlig garantiansvar for Krifastprosjektet faller bort når de investeringene som er gjennomført i Krifastprosjektet, er nedbetalt sommeren 2008.