St.prp. nr. 41 (2007-2008)

Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal

Til innholdsfortegnelse

8 Finansieringsplan

I den lokale behandlingen av saken var det lagt til grunn et kostnadsoverslag som viste at det ville være tilstrekkelig å utvide bompengeperioden med om lag 3 år for å finansiere begge prosjektene. Kostnadene har økt siden saken ble behandlet lokalt. Det har også inntektene fra bompengeinnkrevingen. Økningene i bompengeinntektene vil likevel ikke kompensere for hele kostnadsøkningen.

Prosjektet E39 Knutset – Høgset er forutsatt fullfinansiert gjennom innkreving av bompenger i Krifastanlegget med 164 mill. kr. I tillegg finansieres rv 70 Øygarden – Brunneset med bompenger fra Krifastanlegget. Av kostnaden på 210 mill. kr for rv 70 Brunneset – Øygarden bidrar bompenger med 180 mill. kr og staten med 30 mill. kr.

Trafikkforutsetningene framgår av kap. 6. Følgende basisforutsetninger er ellers lagt til grunn i finansieringsanalysen:

  • Lånerente: 6,5 pst.

  • Årlige innkrevingskostnader: 7 mill. kr.

  • Gjennomsnittlig bompengetakst: 82 kr.

  • Takstøkning: 1 pst. per år.

Dette gir følgende finansieringsplan, jf. tabell 8.1.

Tabell 8.1 Alle tall i mill. 2008-kroner

  2008 2009 2010 2011 Sum
  Bompenger Stat  
E39 Knutset – Høgset 20 94 50 164
Rv 70 Brunneset – Øygarden 50 100 30 30 210

Med disse forutsetningene er det beregnet at bompengeinnkrevingen må forlenges med om lag 3 år 10 mnd. for å finansiere begge prosjektene.

Det er en forutsetning at byggingen av de nye prosjektene ikke starter opp før bompengeselskapet har nedbetalt eksisterende bompengelån. Dette vil ventelig skje i løpet av våren 2008. I tillegg er det tatt høyde for at kostnadene med nedrigging av bomstasjonen og eventuell nødvendig ombygging av kryssløsningen i bomstasjonsområdet skal betales med bompenger.

Anleggsstart på prosjektet E39 Knutset – Høgset vil da kunne skje i løpet av høsten 2008. Prosjektet rv 70 Brunneset – Øygarden kan startes opp i 2009.

Innkrevingskostnaden for selskapet vil være på om lag 7 mill. kr pr. år

En eventuell kostnadsoverskridelse i anleggsperioden skal dekkes i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekt. Dette vil si at en kostnadsoverskridelse på inntil 10 pst. dekkes av bompengeselskapet og staten i forhold til partenes andel av finansieringen. Kostnadsoverskridelser ut over 10 pst. skal dekkes av staten via stamveginvesteringene. Ved kostnadsbesparelse benyttes samme prinsipp for fordeling mellom bompengeselskapet og staten som ved kostnadsøkning.

Med utbyggingsomfang for E39 Knutset – Høgset og rv 70 Brunneset – Øygarden på 374 mill. kr og foreslått finansieringsplan, er det beregnet at bompengeinnkrevingen vil opphøre våren 2012. En kostnadsøkning på inntil 10 pst. vil forlenge innkrevingstiden med om lag 4 måneder.

Garantiansvar

AS Fastlandsfinans har statlig garanti for lån som er tatt opp for å finansiere Krifastprosjektet. Samferdselsdepartementet forutsetter at statens garantiansvar avvikles når de gjennomførte investeringene i Krifast er nedbetalt. Dette innebærer at det statlige garantiansvaret ikke gjøres gjeldende for utvidelsen. AS Fastlandsfinans er orientert om dette i brev av 3.5.2000 fra Samferdselsdepartementet.

«Unntaksordningen med statlig garanti som ble benyttet for KRIFAST-prosjektet kan ikke påregnes videreført ved bygging av Gjemnesakslatunnelen. Under henvisning til sakens forhistorie, anser Samferdselsdepartementet spørsmålet om bygging av denne tunnelen som en ny sak som må behandles etter gjeldende regelverk for bompengefinansiering.»

Fylkeskommunene har ikke stilt garanti for låneopptak. Det er ikke ventet at manglende fylkeskommunal garanti vil gi vesentlig dårligere lånebetingelser for bompengeselskapet.