St.prp. nr. 41 (2007-2008)

Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal

Til innholdsfortegnelse

7 Bompengeordningen

Dagens innkrevingsordning er basert på manuell innkreving av bompenger fra biler og passasjerer. Nettoinntekten fra bompengeinnkrevingen var i 2006 i overkant av 80 mill. kr. I 2007 har det vært gjennomført en takstøkning. Dette, sammen med at trafikken gjennom bomstasjonen har økt, bidro til at netto bompengeinntekter i 2007 var på om lag 90 mill. kr.

Takstene i bomstasjonen er:

  • Lett bil: kr 68

  • Mellomtung bil: kr 230

  • Tung bil: kr 390

  • Personbillett barn: kr 10

  • Personbillett voksen: kr 24

  • Moped/motorsykkel: kr 39

I den lokale behandlingen av saken er det lagt til grunn at eksisterende innkrevingsordning og takster beholdes.

Kommunene Tingvoll, Gjemnes og Frei har gått inn for å øke rabattsatsene for beboerne på Bergsøya og for dagpendlere. Statens vegvesen har gått i mot å endre rabattstrukturen for enkelte grupper. Eventuelle endringer i takst- og rabattsystemet må sees i sammenheng med en eventuell større omlegging av takst- og rabattsystemet slik at det samsvarer med gjeldende takstretningslinjer. Dette ønskes ikke lokalt.