St.prp. nr. 41 (2007-2008)

Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal

Til innholdsfortegnelse

6 Trafikkgrunnlag og sammenhengen mellom nytte og betaling

Årsdøgntrafikken gjennom bomstasjonen på Krifast i 2007 var i følge bompengeselskapet på drøyt 3 200 kjøretøy. De siste 2 – 3 årene har det vært en sterk vekst i trafikken. Passeringsstatistikk fra bompengeselskapet viser at trafikkveksten fra ett år til et annet i perioden har variert svært mye. Tallene fra tidligere år viser at perioder med sterk trafikkvekst har vært avløst av perioder med svak eller moderat vekst. Statens vegvesen har med utgangspunkt i den regionale transportmodellen vurdert framtidig trafikkvekst i Krifastanlegget. Resultatene fra disse beregningene tyder på at den forventede trafikkveksten vil ligge på nivå med fylkesfordelt prognose for Møre og Romsdal fylke, dvs. om lag 1 pst. Med bakgrunn i resultatene fra transportmodellkjøringene har Statens vegvesen lagt til grunn 1 pst. trafikkvekst i bompengeberegningene.

Det planlagte rehabiliteringsarbeidet i Freifjordtunnelen vil kunne påvirke trafikken gjennom bomstasjonen og dermed også bompengeinntektene. For å ta hensyn til konsekvenser av redusert trafikk som følge av dette arbeidet, er det i bompengeberegningene lagt inn en reduksjon i trafikken på 20 pst i ett år. Rehabiliteringsarbeidene er antatt å vare 1,5 – 2 år.

Siden det er kjent at rehabiliteringen av Freifjordtunnelen skal gjennomføres og at dette vil få konsekvenser for bompengeinnkrevingen, er det en forutsetning at merkostnadene for bompengeselskapet dekkes inn gjennom forlengelse av innkrevingsperioden. Dette innebærer at bompengeselskapet i dette tilfellet ikke kan kreve refusjon fra staten for å dekke merkostnadene slik standardavtalen legger til grunn.

Sammenhengen mellom betaling og nytte

Sammenhengen mellom trafikantenes betaling og nytte på delparsellene er vurdert ulikt.

Prosjektet E39 Knutset – Høgset: Parsellen har en årsdøgntrafikk på om lag 1 850 kjøretøy. Delprosjektet var opprinnelig definert som en del av Krifastutbyggingen, jf. St.meld. nr. 23 (1983 – 84). Parsellen var slik sett en del av den infrastrukturen som bompengeordningen var ment å finansiere.

Rv 70 Brunneset – Øygarden: Parsellen har en årsdøgntrafikk på om lag 1 000 kjøretøy.

Det er et lokalpolitisk ønske å finansiere begge prosjektene med bompenger fra Krifastanlegget.

Registreringer av trafikken i området viser at i underkant av 20 pst. av de som betaler bompenger i dagens bomstasjon vil ha nytte av prosjektet rv 70 Brunneset – Øygarden. Trafikktallene tyder også på at om lag halvparten av totaltrafikken på denne parsellen ikke betaler bompenger, og får således nytte av prosjektet uten å betale bompenger.

Gjennom St.meld. nr. 24 (2002 – 2003) har Stortinget forutsatt at de som betaler bompenger skal ha nytte av et bompengeprosjekt, og at de som har nytte av prosjektet skal betale bompenger. Også i Eurovignettdirektivet, som er en del av EØS-avtalen, er det en forutsetning at det er sammenheng mellom betaling og nytte.

Statens vegvesen tilrår ikke at prosjektet rv 70 Brunneset – Øygarden finansieres med bompenger fra Krifastanlegget.