St.prp. nr. 70 (2000-2001)

Om reindriftsavtalen 2001-2002, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2001

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen legger med dette fram en proposisjon om reindriftsavtalen 2001/2002 og om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, med forslag om endrede bevilgninger over statsbudsjettet for 2001.

Reindriftsnæringen står overfor store utfordringer. Noen av disse utfordringene, som reduksjon i rovdyrtap og sikring av reindriftens arealer, går igjen i de fleste reindriftsområdene, mens andre viser betydelige regionale forskjeller, her vises det til tilpasning av reintallet til beiteressursen i deler av Finnmark. Med bakgrunn i dette, og Stortingets ønske om en gjennomgang av situasjonen i reindriften, jfr. Innst. S. nr. 216 (1999-2000), har Regjeringen valgt å gi en nærmere omtale både av statusen i reindriften og de nevnte utfordringene. På den bakgrunn har denne proposisjonen fått et noe større omfang enn de siste reindriftsavtale-proposisjonene.

Stortinget godkjente 1. juni 1993 Hovedavtale for reindriften (St.prp. nr. 66 (1992-93)) og ga Landbruksdepartementet fullmakt til å forhandle med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om ettårige avtaler for reindriftsnæringen.

Inneværende reindriftsavtale har en bevilgning på 83,0 mill kroner over statsbudsjettets kap. 1151 Til gjennomføring av reindriftsavtalen. Dette beløp er ført opp i vedtak om Landbruksdepartementets budsjett for 2001 under kap. 1151 (St.prp. nr. 1 (2000-2001)).

Den 19. desember 2000 innledet partene i henhold til hovedavtalen forhandlinger om reindriftsavtale for 2001/2002, og kom til enighet om ny avtale i avsluttende forhandlingsmøte den 27. februar 2001. Avtalen gjelder for perioden 01. juli 2001 - 30. juni 2002. Det ble videre drøftet finansiering av tiltak mot radioaktiv forurensning av reinkjøtt som er gjennomført i slaktesesongen 2000/2001, samt foreløpig finansiering for slaktesesongen 2001/2002.

Det ble i forhandlingene om reindriftsavtalen for 2001/2002 lagt vekt på oppfølgingen av St. meld. nr. 28 (1991-92) En bærekraftig reindrift.

Kravet fra NRL til reindriftsavtalen 2001/2002 ble lagt fram 19. desember. Kravet inneholdt en rekke forslag til både nye og endrede tiltak på avtalen, men uten at det var beregnet noen samlet økonomisk ramme for dette. Et hovedpunkt i kravet var imidlertid at det etableres et verdiskapingsprogram for reindriften med en årlig ramme på 10 mill. kroner.

For øvrig gjentok NRL sitt tidligere krav om kortsiktige tiltak for å løse den akutte økonomiske krisen på grunn av stor produksjonssvikt i reindriften i deler av Finnmark og Troms. Denne saken ble fremmet for Stortinget i egen sak gjennom St.prp. nr. 52 (2000-2001) Om tiltak mot kugalskap, tiltak overfor Q-meieriene og tiltak innenfor reindriftsnæringen.I forholdet til reindriften innebærer forslaget en bevilgning på 20 mill. kroner til ekstraordinær støtte etter store tap og produksjonssvikt i reindriften i deler av Øst-Finnmark, Vest-Finnmark og Troms reinbeiteområder, med forslag om økning av bevilgningen på statsbudsjettet 2001, kapittel 1151.

Reindriften bygger på to pilarer; næring og kultur. Det er avgjørende for den kulturelle betydningen reindriften har for det samiske folk at næringen bygger på et selvstendig økonomisk grunnlag, og at reindriften drives på en slik måte at reindriftsutøverne og den øvrig samiske befolkningen kan være stolte av næringen. Næringens betydning for samisk kultur tilsier også at staten har et ansvar for å legge til rette for at antallet utøvere kan holdes på et forsvarlig nivå innenfor det ressursgrunnlaget tåler. Siden beiteressursen er gitt, må det settes rammer for den enkelte utøver. Dette for å kunne opprettholde et økonomisk grunnlag for så mange reindriftsutøvere som mulig, samt skape trygghet i næringen ved å redusere konkurransen om ressursene. Rammene for bruk av beiteressursene, antall rein per distrikt, og eventuelt driftsenhet, forutsettes fastsatt av henholdsvis Reindriftsstyret og områdestyrene. Andre viktige momenter for å skape trygge rammevilkår er fastsettelse og overholdelse av beitetider, samt distriktsinndeling av fellesbeitene (vår/høst og vinterbeitene).

Årets avtale forutsetter at de ovennevnte rammene fastsettes av forvaltningsorganene med hjemmel i reindriftsloven, og avtalens viktigste mål blir derfor å stimulere til størst mulig verdiskaping innenfor de gitte rammene, tilpasse antall driftsenheter til ressursgrunnlaget gjennom økonomiske virkemidler og bidra til inntektsfordeling.

Med utgangspunkt i de nevnte forhold la Staten fram sitt tilbud den 26. januar 2001. Tilbudet hadde en total ramme på 98 mill. kroner.

Partene avholdt deretter forhandlingsmøter 8.-9. og 27. februar der statens forhandlingsutvalg blant annet la fram forslag om en disposisjonsbevilgning på 3,5 mill. kroner til dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet. Partene kom så fram til enighet om en reindriftsavtale for 2001/2002 i avsluttende forhandlingsmøte 27. februar 2001.

Den inngåtte avtalen har en ordinær ramme på 103 mill. kroner. I tillegg avsettes en disposisjonsbevilgning på 3,5 mill. kroner til dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet.

Innenfor rammen ble det avsatt 7 mill. kroner til et eget Verdiskapingsprogram for reindriften over Reindriftens Utviklingsfond. Verdiskapingsprogrammet skal bidra til en økt verdiskaping for næringsutøverne bl.a. gjennom økt lokal foredling. Satsingsområder er en gjennomgang av regelverk som kan være til hinder for økt verdiskaping, mobilisering av nettverk, veiledning, motivering og kompetanseheving. Verdiskapingsprogrammet for reindrift vil omfatte alle sider ved reindriften som kan gi økt verdiskaping i næringen.

Videre er det avsatt 12 mill. kroner over Reindriftens Utviklingsfond til innløsning av driftsenheter og andre strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for tilpasning av antall driftsenheter og reintall. Innløsning av driftsenheter i områder med for lite beiteressurser i forhold til dagens reintall ansees å være et effektivt tiltak for å bedre vilkårene i næringen. Tiltaket skal anvendes målrettet mot områder med slike problemer.

I tillegg til selve avtalen er det i sluttprotokollen til avtalen enighet om finansiering av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt.

Som vedlegg til proposisjonen følger reindriftsavtalen for 2001/2002, sluttprotokollen til avtalen og en oversikt over fordelingen av avtalemidlene. Som utrykt vedlegg til proposisjonen følger Totalregnskap for reindriftsnæringen (av desember 2000) og Ressursregnskap for reindriftsnæringen (av januar 2001).

Til dokumentets forside