To nye notater fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Teknisk beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi (TBU) har sendt over to notater til konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS til møtet som ble avholdt 4. mars.

Det ene notatet beskriver den økonomiske situasjonen i kommunesektoren, med vekt på utviklingen i 2014. Veksten i samlede inntekter ble omtrent som det ble lagt opp til i budsjettopplegget for 2014 (1,4 prosent), mens veksten i frie inntekter ble lavere enn i budsjettopplegget (1,2 prosent). Aktivitetsveksten (2,3 prosent) var sterkere enn inntektsveksten. Kommunesektoren som helhet ser ut til å få et netto driftsresultat på 1,3 prosent av inntektene, om lag på samme nivå som i 2013 (når det korrigeres for endret føring av momskompensasjon knyttet til investeringer).

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren (pdf)

Det andre notatet sier noe om hvordan den demografiske utviklingen påvirker kommuneøkonomien. Utvalget estimerer demografikostnaden i 2016 til 2,1 milliarder kroner. Utvalget har også oppdatert anslaget for 2015 basert på endelige befolkningstall per 1.1.2015. Anslaget for 2015 er nå 2,4 milliarder kroner.

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter (pdf)