Regjering

Statlige styrer, råd og utvalg

Dette er en oversikt over informasjon om statlige styrer, råd og utvalg som departementene omtaler på regjeringen.no.

NB: Oversikten er ikke komplett.

Viser 321-340 av 415 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Styret for pensjonsordningen for apotekervirksomhet

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Oversikt over styret for pensjonsordningen for apotekervirksomhet leder pensjonsordningen for apoteketaten.

 • Styret for pensjonsordningen for sykepleiere

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Oversikt over styret for pensjonsordningen for sykepleiere.

 • Styret for Riksteatret

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Styret skal se til at virksomheten oppfylles som vedtatt i loven. Sende ut egne turnéforestillinger og forestillinger fra de statsstøttede teatrene, støtte lokale teaterlag, arbeide for fremme av teatervirksomheten omkring i landet.

 • Styret for Språkrådet

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Styret har det overordnede ansvaret for virksomheten i Språkrådet, statens forvaltningsorgan i språkspørsmål.

 • Styret for Statskog SF

  Styre/råd/utvalg Landbruks- og matdepartementet

  Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter og retningslinjer, har ansvar for tilfredsstillende organisering av foretaket og skal påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

 • Styret for Veterinærinstituttet

  Styre/råd/utvalg Landbruks- og matdepartementet

  Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Diagnostikk har alltid vært et fundament for instituttets virksomhet. I dag er kjerneaktivitetene forskning,

 • Styret Forsvarets forskningsinstitutt

  Styre/råd/utvalg Forsvarsdepartementet

  Styret har ansvar for effektiv organisering og gjennomføring av den samlede virksomheten i henhold til gjeldende lover og forskrifter. De skal fremme råd og anbefalinger til Forsvarsdepartementet (FD) om den langsiktige og strategiske utviklingen av

 • Styret i Bane NOR SF

  Styre/råd/utvalg Samferdselsdepartementet

  Bane NOR SF er et statsforetak. Statsforetak er per definisjon heleid av staten. Samferdselsdepartementet er foretaksmøte for foretaket.

 • Styret i Garantikassen for fiskere

  Styre/råd/utvalg Nærings- og fiskeridepartementet

  Styret har til oppgave å lede Garantikassen for fiskere. De ansatte velger 1 representant.

 • Styret i Garantiordningen for skadeforsikring

  Styre/råd/utvalg Finansdepartementet

  Garantiordning skal bidra til å sikre utbetaling av krav som følger av avtale om direkte skadeforsikring, til sikrede og skadet tredjemann. Garantiordningen ledes av et styre bestående av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Kongen oppnevner

 • Styret i Institutt for energiteknikk

  Styre/råd/utvalg Nærings- og fiskeridepartementet

  Institutt for energiteknikk (IFE) er et teknisk-industrielt forskingsinstitutt med virksomhet innen blant annet nukleær forsking, reaktorsikkerhet, digitale systemer, fornybar energi og radiofarmasi. Instituttet eier og drifter Norges to nedstengte

 • Styret i Maritim pensjonskasse

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Oversikt over styret for Maritim pensjonskasse (MPK).

 • Styret i Norsk rikskringkasting AS

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Norsk rikskringkasting AS skal drive allmenn kringkasting og virksomhet som har sammenheng med dette.

 • Styret i Norsk Tipping AS

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Styret i Norsk Tipping AS skal lede selskapets virksomhet i samsvar med Lov om pengespill og vedtekter og retningslinjer fastsatt med hjemmel i denne lov.

 • Styret i Norske tog AS

  Styre/råd/utvalg Samferdselsdepartementet

  Norske tog AS er et aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet er generalforsamling for selskapet.

 • Styret i Nye Veier AS

  Styre/råd/utvalg Samferdselsdepartementet

  Nye Veier AS er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Samferdselsdepartementet er generalforsamling for selskapet.

 • Styret i Vygruppen AS

  Styre/råd/utvalg Samferdselsdepartementet

  Vygruppen AS (tidligere NSB AS) er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet er generalforsamling for selskapet.

 • Sykehusutvalget

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Sykehusutvalget ble oppnevnt i statsråd 4. februar 2022. Utvalget utredet endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen. Utvalget ble ledet av professor i helseøkonomi, Jon Magnussen.

 • Særdomstolsutvalget

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget ble bedt om å utrede særdomstoler for barne- og familiesaker og forvaltningsdomstol for utlendingssaker. Det skulle også se på hurtigspor i de alminnelige domstolene for enkelte sakstyper innenfor straffesakskjeden. Særdomstolsutvalget ble

 • Tannhelseutvalget

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom tannhelsefeltet. Utvalget blir ledet av tidligere fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.