Statlige styrer, råd og utvalg

Dette er en oversikt over informasjon om statlige styrer, råd og utvalg som departementene omtaler på regjeringen.no.

NB: Oversikten er ikke komplett.

 • Sykehusutvalget

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Sykehusutvalget ble oppnevnt i statsråd 4. februar 2022. Utvalget utredet endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen. Utvalget ble ledet av professor i helseøkonomi, Jon Magnussen.

 • Særdomstolsutvalget

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget ble bedt om å utrede særdomstoler for barne- og familiesaker og forvaltningsdomstol for utlendingssaker. Det skulle også se på hurtigspor i de alminnelige domstolene for enkelte sakstyper innenfor straffesakskjeden. Særdomstolsutvalget ble

 • Tannhelseutvalget

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal gå gjennom tannhelsefeltet. Utvalget blir ledet av tidligere fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.

 • Tariffnemnda

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan. Det er et kollegialt organ hvor de mest representative partene er representert. Tariffnemnda kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som

 • Tegnspråkutvalget

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Utvalget leverte sin utredning 13. juni 2023.

 • Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene.

 • Teknisk berekningsutval for klima

  Styre/råd/utval Klima- og miljødepartementet

  Utval som overrakte avsluttande årsrapport og to temarapportar 4. januar 2024.

 • Teknologirådet

  Styre/råd/utvalg Nærings- og fiskeridepartementet

  Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi - for samfunnet og for den enkelte. Rådet skal gi innspill om

 • Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten avgjorde tilsettingssaker der det ordinære tilsettingsorganet i en statlig virksomhet ikke ville tilsette en søker med fortrinnsrett til ledig stilling, men i stedet tilsette en annen søker.

 • Tilskuddsutvalget for produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Utvalget skal avgi utredninger om søknader fra nyhets- og aktualitetsmedier som mener seg berettiget til produksjonstilskudd, og ellers avgi uttalelser i saker som går inn under forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier.

 • Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte i desember 2022 et nytt tilsynsråd for Politiets utlendingsinternat på Trandum. Rådets oppgaver er å se til at behandlingen av utlendingene under oppholdet på Trandum, og ved tvangsreturer, skjer i

 • Tilsynsutvalget for dommere

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Tilsynsutvalget kan treffe vedtak om disiplinærtiltak når en dommer i Høyesterett, lagmannsretten og tingretten forsettelig eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører eller for øvrig opptrer i strid med god dommerskikk.

 • Tjenestemannslovutvalget

  Styre/råd/utvalg Kommunal- og distriktsdepartementet

  Tjenestemannslovutvalget ble oppnevnt 9. februar 2015 og overlevert sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 18. desember 2015.

 • Tolkeutvalget

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Tolkeutvalget leverte sin utredning 24. september 2014. Utvalget skulle utrede bruk av tolk i offentlig sektor.

 • Tomtefestelovutvalget

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har satt ned et utvalg som skal foreslå endringer i tomtefesteloven. Reglene for forlengelse av feste for bolighus og fritidshus skal gjennomgås. Utvalget er ledet av Kåre Lilleholt, professor ved universitetet i Oslo.

 • Totalberedskapskommisjonen

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Totalberedskapskommisjon har, på oppdrag fra regjeringen, vurdert hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Kommisjonen ble ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Rapporten ble levert 5. juni 2023.

 • Tre ekspertgrupper til prioriteringsmeldingen

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen skal legge frem en ny prioriteringsmelding i løpet av 2024. Meldingen skal blant annet vurdere persontilpasset medisin, og sikre åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten. For å sikre et godt

 • Tvisteløser Oppstrøms Gassrørledningsnett

  Styre/råd/utvalg Energidepartementet

  Kongen i Statsråd har 24.06.2011 oppnevnt og bemyndiget et sakkyndig råd som uavhengig tvisteløser for gasstransportsystemet. Rådet vil være tvisteløser i saker som gjelder rett til bruk av kapasitet, tildeling av kapasitet og overføring av

 • Tvisteløsningsnemnda

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Tvisteløsningsnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som ble opprettet i 2006 for å avgjøre enkelte tvister etter arbeidsmiljøloven.

 • Tvisteløsningsnemnda for løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Nemnd for forhold knyttet til NAV-kontorenes lokalisering, utforming, organisering mv.

 • Side 18 av 22
 • Side 18 av 22