Statlige styrer, råd og utvalg

Dette er en oversikt over informasjon om statlige styrer, råd og utvalg som departementene omtaler på regjeringen.no.

NB: Oversikten er ikke komplett.

 • Undersøkelseskommisjonen etter forliset av Bourbon Dolphin

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisdepartementet har oppnevnt en særskilt undersøkelseskommisjon etter forliset av Bourbon Dolphin 12. april 2007. Kommisjonen skal foreta de undersøkelser den finner nødvendig for å kartlegge hendelsesforløp og årsaksfaktorer i forbindelse med

 • Undersøkelseskommisjonen etter forliset av fiskefartøyet Western

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Justisdepartementet oppnevnte 8. mai 2006 undersøkelseskommisjonen etter fiskefartøyet ”Westerns” forlis 6. februar 1981. Undersøkelseskommisjonen skal foreta de nødvendige undersøkelser for å bringe på det rene årsaken til ulykken. Kommisjonen er

 • Ungdommens maktutredning

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Utvalget leverte sin rapport om ungdom, makt og medvirkning 13. desember 2011. Utvalget ble ledet av Trond Viggo Torgersen.

 • UngIDag - utvalg for barn og unge

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  UngIDag var et offentlig utvalg som så på likestillingsutfordringer barn og unge møter i hverdagen. Utvalget ble satt ned 4. mai 2018 og de leverte sin NOU 14. november 2019.

 • Utleverings- og arrestordreutvalget

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget skulle foreslå et nytt regelverk for utlevering og arrestordre. Utvalget leverte sin innstilling til justis- og beredskapsminister Enger Mehl 28. oktober 2022.

 • Utredning av endringer i reglene om standardisert utmåling av inntektstapserstatning til barn og standardisert erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Professor Bjarte Askeland utredet endringer i kapitaliseringsrentene som er lagt til grunn i reglene om inntektstapserstatning til barn og erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven. Utredningen ble 6. mai 2024 sendt på høring; høringsfristen er 20

 • Utredning etter forliset av riggen Deep Sea Driller

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Stortinget har bedt regjeringen gjennomgå alle sidene ved forliset av riggen "Deep Sea Driller". På bakgrunn av dette har Justisdepartementet engasjert politimester Rolf B. Wegner for å foreta en utredning av forliset.

 • Utval mot alvorleg ungdomskriminalitet

  Styre/råd/utval Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringa oppnemnde eit offentleg utval som skulle sjå på reaksjonar og tiltak mot alvorleg ungdomskriminalitet. Utvalet leverte sin NOU 16. november 2008.

 • Utvalg for eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners pensjonskostnader

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Regjeringen satte 10. april 2015 ned et ekspertutvalg for å utrede grunnlaget for en eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Utvalget overleverte sin NOU til kulturministeren 15. august 2016.

 • Utvalg for grønn omstilling og økt bearbeiding av bærekraftige sjømatprodukter i Norge

  Styre/råd/utvalg Nærings- og fiskeridepartementet

  Utvalget for grønn omstilling og økt bearbeiding ble gjort offentlig kjent 8. juni 2021 og leverte sin rapport 8. mars 2022.

 • Utvalg for helhetlig gjennomgang av musikkfeltet

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Formålet med utredningen er en gjennomgang av musikkfeltet som ser både institusjoner, organisasjoner, frivillighet, skapere, utøvere og virkemiddelapparatet i sammenheng.

 • Utvalg for kvalitetsutvikling i skolen

  Styre/råd/utvalg Kunnskapsdepartementet

  Utvalget skal gjennomgå bruken av prøver og krav til rapportering og dokumentasjon i skolen. Deres forslag skal bidra til at skolene kan arbeide mer systematisk med å utvikle kvaliteten på skoletilbudet.

 • Utvalg for museum og forskning

  Styre/råd/utvalg Kultur- og likestillingsdepartementet

  Departementet ønsker å få belyst problemstillinger knyttet til museenes forskningsarbeid og få råd om hvordan dette arbeidet kan videreutvikles og styrkes i tiårene fremover.

 • Utvalg for styrket vern mot nattarbeid mv. for arbeidstakere i varehandelen

  Styre/råd/utvalg Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Hovedformålet med utvalget er å vurdere behovet for endringer i regelverk eller andre tiltak, for å ivareta hensynet til arbeidstakeres vern ved kvelds-, helge- og nattarbeid i varehandelen.

 • Utvalg for utredning av erfaringer med EØS-avtalen

  Styre/råd/utvalg Utenriksdepartementet

  Utvalget som ble satt ned 6. mai 2022 skal utrede erfaringene med EØS-avtalen og andre relevante avtaler med EU (EØS-samarbeidet) de siste ti år.

 • Utvalg for utredning om identitetsskjerming for ansatte i politiet og kriminalomsorgen

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget, under professor Asbjørn Strandbakkens ledelse, vurderte behovet for identitetsskjerming m.m. både for politiansatte og for ansatte i kriminalomsorgen. Utredningens overordnede formål var å foreslå tiltak som kan bidra til at ansatte i

 • Utvalg foreslår ny straffeprosesslov

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget ble oppnevnt i juni 2014 for å foreta en bred vurdering av reglene om hvordan straffesaker skal etterforskes og forfølges i og utenfor retten. Utvalget avga sin utredning 3. november; 5. desember ble utredningen sendt på høring.

 • Utvalg har evaluert garantireglene i bustadoppføringslova

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Lovutvalet har evaluert garantireglane i bustadoppføringslova. Dette er eit av fleire tiltak som skal bidra til ei meir stabil utvikling av bustadmarknaden. Utvalet la fram si innstilling 27. juni 2016.

 • Utvalg har gjennomgått påtalemyndigheten

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Påtalemyndighetens kapasitet og kompetanse er utredet av et offentlig utvalg. Utvalget skulle vurdere tiltak for å oppnå en bedre og mer lik oppgaveutførelse for alle deler av landet. Utvalget leverte sin innstilling 2. mars 2017.

 • Utvalg om funksjon og kapasitet for politiets særorganer

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalg har sett på funksjon og kapasitet for politiets særorganer og har vurdert politiets nasjonale beredskapsressurser. Utvalget leverte sin innstilling 18. mai 2017.

 • Side 19 av 22
 • Side 19 av 22