Ungdommens maktutredning

Utvalget leverte sin rapport om ungdom, makt og medvirkning 13. desember 2011. Utvalget ble ledet av Trond Viggo Torgersen.

Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen i statsråd 29. oktober 2010. Utredningen skal leveres til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 15. desember 2011.

Utvalgsmedlemmer:

 • Leder: Journalist Trond Viggo Torgersen, Bergen
 • Barne- og ungdomsarbeider Ayale Abby, Oslo
 • Skoleelev Adelina Trolle Andersen, Bærum
 • Selvstendig næringsdrivende Else Kristin Utne Berg, Bergen
 • Forsker Camilla Bernt, Bergen
 • Forsker Petter Bae Brandtzæg, Oslo
 • Styreleder Bjarne Dæhli, Oslo
 • Barne- og ungdomsarbeider Pål Sverre Fikse, Verdal
 • Styreleder Anna Holm Heide, Sogndal
 • Forfatter Ida Jackson, Oslo
 • Professor Per Selle, Bergen
 • Ungdomsarbeider Trond Martin Sæterhaug, Grong
 • Distriktssekretær Hege Samuelsen Søberg, Hamar - TRUKKET SEG
 • Forsker Guri Mette Vestby, Asker
 • Daglig leder Salamatu Winningah, Bodø
 • Forsker Dag Wollebæk, Oslo

Sekretariat:

 • Utredningsleder Kari Stefansen, tel: 22 99 61 64
 • Utredningsleder Lise Østby, tel: 22 99 62 44
 • Heidi Gundetjern

Mandat
Målet med utredningen er at spørsmål knyttet til unges makt og deltakelse i samfunnet blir utredet på en systematisk og kunnskapsbasert måte.

Makt handler på den ene siden om mulighet til reell påvirkning på viktige samfunnsområder gjennom formaliserte organer og organisasjoner. Samtidig handler makt også om den enkeltes muligheter til å bli hørt og ha innflytelse over områder som har stor betydning for eget liv. En fersk rapport fra NIBR viser stor utbredelse av ulike former for formaliserte innflytelsesorgan for ungdom, men samtidig at denne type ordninger ikke nødvendigvis sikrer ungdom makt og innflytelse over aktuelle politikkområder. Vi vet også at enkelte grupper av ungdom kan ha vanskeligere for å bli hørt enn andre. 

Deltakelse handler om at alle skal ha mulighet til å delta, både i politikk og samfunnsliv og på ulike arenaer som fritid, skole og arbeidsliv. Det er behov for å vurdere nærmere hvilke barrierer som hemmer deltakelse og hva som kan gjøres for å motvirke at enkelte grupper av ungdom opplever marginalisering og ekskludering.

Manglende eller lav ungdomsdeltakelse på ulike arenaer blir ofte tolket som et uttrykk for manglende engasjement. Dette aktualiseres også gjennom økt mangfold i samfunnet. Et utgangspunkt for utredningsarbeidet kan være at unges eventuelle følelse av avmakt overfor et demokratisk system i stor grad er systemets egen utfordring. Slik kan utredningen bidra til at rammen unges engasjement blir tolket inn i, utvides til også å omfatte deltakelsesformer og temaer som ligger utenfor den tradisjonelle demokratiforståelsen.

FNs barnekonvensjon er også et viktig grunnlag for utredningsarbeidet. Norske myndigheter har nylig mottatt anbefalinger fra FNs barnekomité når det gjelder oppfølgingen av FNs barnekonvensjon. Komiteen anbefaler Norge å styrke barn og unges deltakelse, og sikre at deres synspunkter blir tillagt behørig vekt.

Oppdrag og temaområder
Et utredningsarbeid på ungdomsområdet bør ha et bredt perspektiv på makt og deltakelse. Utvalget skal utrede ulike gruppers muligheter og barrierer i forhold til makt og deltakelse og vurdere forslag og tiltak som kan bidra til å øke unges makt og deltakelse på ulike arenaer. Utvalget bør ta for seg utfordringer og muligheter knyttet til engasjement og deltakelse i ulike kanaler. Det er ønskelig at det ses på ulike metoder for å øke unges makt over samfunnsutviklingen (herunder deltakende budsjettering, innbyggerinitiativ, høringer og ulike innflytelsesorgan). Unges makt over og muligheter for mestring av egen livssituasjon på de arenaer de til en hver tid befinner seg, bør utredes nøye Utvalget bør også ta for seg forhold knyttet til unges forbruker- og mediemakt; informasjon, kommunikasjon og deltakelse gjennom digitale medier, samt som brukere av offentlige tjenester.

Utredningen skal konsentrere seg om ungdomsbefolkningen i alderen 12-26 år. Perspektiver knyttet til kjønn, kultur, ulik etnisk bakgrunn, nedsatt funksjonsevne og levekår skal ligge til grunn for arbeidet.

Utvalget må vurdere behovet for ny kunnskap, og har anledning til å bestille ulike forskningsmessige bidrag. Økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag skal utredes og tallfestes så langt det er mulig. Minst ett av forslagene fra utvalget skal baseres på uendret ressursbruk.

Ungdomsinvolvering
Det bes om at utvalget innhenter synspunkter og innspill fra ungdom.


Postadresse:
Postboks 8036 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
C.J. Hambros plass 2C
0164 Oslo
E-post: ungdommensmaktutredning@bld.dep.no