Norske departementer siden 1945

1945-1950   1950-1975    1975-1990    1990- 

  

I samsvar med kongelig resolusjon av 8. mai 1945 ble Norges sentraladministrasjon organisert som følger da Johan Nygaardsvolds regjering 14. mai vendte tilbake til Oslo etter fem år i eksil i London under andre verdenskrig:

Statsministerens kontor
Uforandret i forhold til sekretariatet som statsministeren hadde fra 2. oktober 1939, da han ble fritatt fra å styre noe departementet, til 9. april 1940.

Utenriksdepartementet
Uforandret.

Kirke- og undervisningsdepartementet
Uforandret.

Justis- og politidepartementet
Utvidet med midlertidig oppgjørsavdeling og midlertidig politiavdeling; saker vedrørende blant annet lensmannsetaten overført fra Finansdepartementet.

Finans- og tolldepartementet
Priskontrollen overført fra Justisdepartementet. Lønnsdirektoratets betegnelse endret til statens personaldirektorat. Saker vedrørende blant annet lensmannsetaten overført til Justisdepartementet.

Forsvarsdepartementet
Losvesenet overført til Handelsdepartementet.

Sosialdepartementet
Medisinalavdelingen og medisinaldirektoratet slått sammen til et helsedirektorat.

Arbeidsdepartementet
Alminnelig avdelings betegnelse endret til vei-, jernbane- og bygningsavdelingen. Handelsdepartementets kommunikasjonsdirektorat overført under betegnelsen post- og telegrafavdelingen.

Landbruksdepartementet
Landbrukskontoret, skogkontoret og veterinærkontoret endret betegnelse til direktorater.

Handelsdepartementet
Navneendring til Økonomidepartementet vedtatt men ikke gjennomført. Losvesenet overført fra Forsvarsdepartementet. Kommunikasjonsdirektoratet overført til Arbeidsdepartementet. Visse sjøfartssaker skulle fortsatt behandles i Handelsdepartementet, og Skipsfartsdirektoratet overføres hit.

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet
Uforandret.

Skipsfartsdepartementet
Opprettholdt for å forestå avviklingen av NORTRASHIP, styringsorganet for den krigsrekvirerte norske handelsflåten.

Statsrådssekretariatet

1945 - 1950

Ved kongelig resolusjon av 25. juni 1945 ble det opprettet et embete som statsråd for Finnmarksaker i Forsynings- og gjenreisningsdepartementet. Embetet ble nedlagt 30. juni 1948.

Ved kongelig resolusjon av 25. juni 1945 ble det opprettet et embete som statsråd for kirkesaker i Kirke- og undervisningsdepartementet. Embetet ble nedlagt 5. november 1945.

Ved kongelig resolusjon av 25. juni 1945 ble det opprettet et embete som konsultativ statsråd i Sosialdepartementet. Embetet ble nedlagt 18. mai 1948.

25. juni 1945 ble Statsministerens kontor utvidet med to politiske sekretærer med tittel av statsministerens sekretær.

Ved kongelig resolusjon av 3. august 1945 ble det besluttet at Forsvarsdepartementet skulle organiseres i avdelinger og kontorer etter saksområder, og ikke etter forsvarsgrener.

Ved kongelig resolusjon av 1. november 1945 ble det besluttet å nedlegge Skipsfartsdepartementet fra 5. november samme år. Samtidig ble det opprettet en skipsfartsavdeling i Handelsdepartementet.

Ved kongelig resolusjon av 5. november 1945 ble det opprettet et embete som statsråd for fiskerisaker i Handelsdepartementet. 1. juli 1946 ble embetet ansvarlig for det nyopprettede Fiskeridepartementet.

1946
Ved kongelig resolusjon av 22. februar 1946 ble Arbeidsdepartementet omdøpt til Samferdselsdepartementet. Forut for dette var Forsyningsdepartementets kommunikasjonsdirektorat blitt overført til Arbeidsdepartementet ved kongelig resolusjon av 21. desember 1945, og Forsvarsdepartementets avdeling for sivil luftfart blitt overført til Arbeidsdepartementet ved kongelig resolusjon av 15. februar 1946. Nå ble også vassdrags- og elektrisitetssakene overført fra Handelsdepartementet til Samferdselsdepartementet fra 3. mars 1946. Ved kongelig resolusjon av 4. juli 1947 ble departementets luftfartsavdeling omdøpt til Luftfartsdirektoratet fra 1. juli 1947.

Ved stortingsvedtak av 15. mai 1946 ble det fra 1. juli samme år besluttet opprettet et fiskeridepartement. Fiskeriavdelingen i Handelsdepartementet ble overført til Fiskeridepartementet. Samtidig skiftet Handelsdepartementet navn til Departementet for handel, sjøfart og industri.

1947
Ved kongelig resolusjon av 11. juli 1947 ble det opprettet embete som statssekretær i Kirke- og undervisningsdepartementet, Finans- og tolldepartementet, Forsvarsdepartementet, Sosialdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruksdepartementet og Handelsdepartementet. Samtidig ble det fastsatt reglement for statssekretærer.

Ved kongelig resolusjon av 5. desember 1947 ble det fra 6. desember samme år opprettet et nytt handelsdepartement. Samtidig ble det daværende Handelsdepartementets navn endret til Departementet for industri, håndverk og skipsfart. Det nye Handelsdepartementet fikk overført saksområder fra Finansdepartementet, Handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsynings- og gjenreisningsdepartementet.

1948
Ved kongelige resolusjoner av 29. oktober og 17. desember 1948 ble Kommunal- og arbeidsdepartementet opprettet fra 20. desember 1948. Det fikk overført saker fra Justisdepartementet og Sosialdepartementet.

1950
Fra 1. januar 1950 ble Statsministerens kontor styrket med en stilling som sekretær for statsministeren med ansvar for pressesaker.

1. januar 1950 var departementsordningen som følger:

Statsministerens kontor
Tre sekretærer for statsministeren samt administrativ stab.

Utenriksdepartementet
Politisk avdeling, handelspolitisk avdeling og pressetjenesten.

Kirke- og undervisningsdepartementet
Kirkeavdelingen, skoleavdelingen og kulturavdelingen

Justis- og politidepartementet
Administrasjonsavdelingen, Fengselsstyret, lovavdelingen, politiavdelingen, oppgjørsavdelingen, Fengselsstyrets landssvikavdeling, Sivilforsvaret (opprettet ved kongelig resolusjon av 22. august 1947) og Sentralpasskontoret.

Finans- og tolldepartementet
Administrasjonsavdelingen, finansavdelingen, skatteavdelingen, tollavdelingen, Statens personaldirektorat, Regjeringens trykningskommissær, Regjeringens kontorkasserer og Skipsmålingskontoret.

Forsvarsdepartementet
Personell- og materiellavdelingen, økonomi- og rettsavdelingen.

Departementet for sosiale saker (Sosialdepartementet)
Alminnelig avdeling, trygdeavdelingen og Helsedirektoratet.

Samferdselsdepartementet
Vei- og jernbaneavdelingen, post- og telegrafavdelingen med dampskipskontoret, Hotell- og turistdirektoratet, hotellinspektøren, Poststyret, Telegrafstyret, samferdselsavdelingen og Luftfartsdirektoratet.

Landbruksdepartementet
Avdelingen for landbruk, reindrift og ferskvannsfiskeri, personell- og administrasjonsavdelingen med Landbruksdirektoratet, skogbruksavdelingen med Skogdirektoratet, Veterinærdirektoratet og Utskiftningsdirektoratet.

Departementet for industri, håndverk og skipsfart (Industridepartementet)
Alminnelig avdeling, Industridirektoratet, sjøfartsavdelingen, avdelingen for vassdrags- og elektrisitetsvesenet, og skipsfartsavdelingen.

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet
Alminnelig avdeling, Direktoratet for proviantering og rasjonering, Direktoratet for industriforsyning og Boligdirektoratet.

Fiskeridepartementet
Avdelingen for fiske og fangst, avdelingen for tilvirkning og omsetning.

Handelsdepartementet
Kontoret for nasjonalbudsjettet, handelsavdelingen, valuta-avdelingen, avdelingen for varebytte med utlandet, Direktoratet for eksport- og importregulering.

Kommunal- og arbeidsdepartementet
Arbeidsavdelingen og kommunalavdelingen

Statsrådssekretariatet

1950 - 1975

1950
Ved kongelig resolusjon av 23. juni 1950 ble Forsynings- og gjenreisningsdepartementet nedlagt fra 30. juni 1950

1953
Ved kongelig resolusjon av 25. september 1953 ble Statsministerens kontor utvidet med en avdeling for administrativt beredskap.

1955
Fra 1. januar 1955 ble ansvaret for skipsfartssaker overført fra Industridepartementet til Handelsdepartementet.

Ved kongelig resolusjon av 30. juni 1955 ble  Lønns- og prisdepartementet opprettet fra 1. august 1955.

Ved kongelig resolusjon av 30. juni 1955 ble det fra 1. august 1955 opprettet et embete som statsråd for familie- og forbrukersaker i Sosialdepartementet. 21. desember 1956 ble embetet ansvarlig for det nyopprettede Familie- og forbrukerdepartementet.

Ved kronprinsregentens resolusjon av 21. oktober 1955 ble det besluttet at Statsministerens kontor fra 1. januar 1956 skulle organiseres med tre embeter som statssekretær og tre embeter som ekspedisjonssjef.

1969
Fra 1. juli 1969 ble Statsrådssekretariatet nedlagt, og dets oppgaver overført til Statsministerens kontor.

1972
Ved kongelig resolusjon av 5. mai 1972 ble Lønns- og prisdepartementet og Familie- og forbrukerdepartementet nedlagt fra 7. mai 1972, og Forbruker- og administrasjonsdepartementet opprettet fra 8. mai.

Ved kongelig resolusjon av 5. mai 1972 ble Miljøverndepartementet opprettet.

1974
Ved kongelig resolusjon av 27. september 1974 ble Sekratariatet for havretts- og fiskerigrensesaker opprettet, under en egen statsråd i Utenriksdepartementet. Sekretariatet ble nedlagt fra 1. januar 1979.

1975
1. januar 1975 var departementsinndelingen som følger:

Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
Kirke- og undervisningsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Finans- og tolldepartementet
Forsvarsdepartementet
Sosialdepartementet
Samferdselsdepartementet
Landbruksdepartementet
Industri- og håndverksdepartementet
Fiskeridepartementet
Handels- og skipsfartsdepartementet
Kommunal- og arbeidsdepartementet
Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Miljøverndepartementet

1975 - 1990

1978
Ved kongelig resolusjon av 11. januar 1978 ble Olje- og energidepartementet opprettet fra samme dato. Samtidig ble navnet på Departementet for industri og håndverk endret til Industridepartementet.

1980
1. januar 1980 ble Sekretariatet for langsiktig planlegging og samordning opprettet, under en egen statsråd i Finansdepartementet. Ordningen ble opphevet 14. oktober 1981 og sekretariatet nedlagt 31. desember 1981.

1981
14. oktober 1981 ble det opprettet et embete som statsråd for kultur- og vitenskapssaker i Kirke- og undervisningsdepartementet. Ved kongelig resolusjon av 18. desember 1981 ble embetet fra 1. januar 1982 ansvarlig for det nyopprettede  Kultur- og vitenskapsdepartementet.

1983
Ved kongelig resolusjon av 17. juni 1983 ble Sekretariatet for utviklingshjelpen opprettet, under et eget statsrådsembete i Utenriksdepartementet. Ved kongelig resolusjon av 16. desember 1983 ble embetet fra 1. januar 1984 ansvarlig for det nyopprettede Departementet for utviklingshjelpen.

1987
Ved kongelig resolusjon av 18. desember 1987 ble Handels- og skipsfartsdepartementet nedlagt fra 1. januar 1988, og sakene overført til en statsråd for handels- og skipsfartssaker i Utenriksdepartementet.

Ved kongelig resolusjon av 18. desember 1987 ble Industridepartementet fra 1. januar 1988 omdannet til et Næringsdepartementet.

1989
2. november 1989 ble det opprettet et embete som statsråd for arbeidssaker i Kommunal- og arbeidsdepartementet og for administrasjonssaker i Forbruker- og administrasjonsdepartementet. 1. januar 1990 ble embetet ansvarlig for det nyopprettede Arbeids- og administrasjonsdepartementet

1990 -

Ved kongelig resolusjon av 22. desember 1989 forandret Kirke- og undervisningsdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Forbruker- og administrasjonsdepartementet og Kultur- og vitenskapsdepartementet fra 1. januar 1990 navn til Utdannings- og forskningsdepartementet, Kommunaldepartementet, Familie- og forbrukerdepartementet og Kirke- og kulturdepartementet.

Samtidig ble Departementet for utviklingshjelpen nedlagt fra 1. januar 1990, og sakene overført til et embete som statsråd for bistandssaker i Utenriksdepartementet. 16. oktober 2013 ble embetet nedlagt og sakene overført til utenriksministeren.

1. januar 1990 var departementsinndelingen som følger:

Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Finans- og tolldepartementet
Forsvarsdepartementet
Sosialdepartementet
Samferdselsdepartementet
Landbruksdepartementet
Industri- og håndverksdepartementet
Fiskeridepartementet
Handels- og skipsfartsdepartementet
Kommunaldepartementet
Familie- og forbrukerdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Kirke- og kulturdepartementet 
Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 21. desember 1990 endret Undervisnings- og forskningsdepartementet, Familie- og forbrukerdepartementet og Kirke- og kulturdepartementet fra 1. januar 1991 navn til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementetKulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

1992
4. september 1992 ble det opprettet embete som statsråd for helsesaker i Sosialdepartementet.

1993
Ved kongelig resolusjon av 18. desember 1992 endret  Kommunaldepartementet, Næringsdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Olje- og energidepartementet fra 1. januar 1993 navn til Kommunal- og arbeidsdepartementetAdministrasjonsdepartementet og Nærings- og energidepartementet.

Ved kongelig resolusjon av 23. september 1993 ble Sosialdepartementets navn forandret til Sosial- og helsedepartementet fra 8. november 1993. Ordningen med en egen statsråd for helsesaker fortsatte. 1. januar 2002 ble dette embetet ansvarlig for det nyopprettede Helsedepartementet.

1997
Ved kongelig resolusjon av 20. desember 1996 endret  Administrasjonsdepartementet og Nærings- og energidepartementet fra 1. januar 1997 navn til Planleggings- og samordningsdepartementet og Nærings- og handelsdepartement.

Ved kongelig resolusjon av 20. desember 1996 ble Olje- og energidepartementet opprettet fra 1. januar 1997.

1998
Ved kongelig resolusjon av 19. desember 1997 endret Planleggings- og samordningsdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet fra 1. januar 1998 navn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

2000
Ved kongelig resolusjon av 3. desember 1999, ble Finans- og tolldepartementets navn fra 1. januar 2000 endret til Finansdepartementet.

2002
Ved kongelig resolusjon av 21. desember 2001 endret Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Kulturdepartementet og Sosial- og helsedepartementet fra 1. januar 2002 navn til Utdannings- og forskningsdepartementetKultur- og kirkedepartementet og Sosialdepartementet.

Ved kongelig resolusjon av 21. desember 2001 ble Helsedepartementet opprettet fra 1. januar 2002.

1. januar 2002 var departementsinndelingen som følger:

Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Finans- og tolldepartementet
Forsvarsdepartementet
Sosialdepartementet
Samferdselsdepartementet
Landbruksdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Fiskeridepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Barne- og familiedepartementet
Miljøverndepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Helsedepartementet

2004
Ved kongelig resolusjon av 1. oktober 2004 endret Sosialdepartementet, Helsedepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet fra samme dag navn til Arbeids- og sosialdepartementetHelse- og omsorgsdepartementet og Moderniseringsdepartementet.

Fra samme dag endret Landbruksdepartementet navn til Landbruks- og matdepartementet og Fiskeridepartementet til Fiskeri- og kystdepartementet.

2006
Ved kongelig resolusjon av 16. desember 2005 endret Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet fra 1. januar 2006 navn til Arbeids- og inkluderingsdepartementetBarne- og likstillingsdepartementet og  Kunnskapsdepartementet.

Samtidig ble Moderniseringsdepartementets navn fra 1. januar 2006 endret til Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Fra samme dato fikk Arbeids- og inkluderingsdepartementet overført innvandringsavdelingen, integrerings- og mangfoldsavdelingen og same- og minoritetsavdelingen fra Kommunal- og regionaldepartementet, mens seksjon for alkohol- og narkotikapolitikk ble overført til Helse- og omsorgsdepartementet. Barnehagesakene ble overført fra Barne- og familiedepartementet til Kunnskapsdepartementet. 

1. januar 2006 var departementsinndelingen slik:

Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Fiskeri- kystdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Miljøverndepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet

2007
Ved kongelig resolusjon av 18. oktober 2007 ble det opprettet et embete som statsråd for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet.

2009
Ved kongelig resolusjon av 20. oktober 2009 ble det opprettet et embete som statsråd ved Statsministerens kontor, og et embete som statsråd i Miljøverndepartementet, med ansvar for å bistå under internasjonale klimaforhandlinger til og med 20. desember 2009.

2010
Ved kongelig resolusjon av 18. desember 2009 andret Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet fra 1. januar 2010 navn til ArbeidsdepartementetBarne-, likestillings- og inkluderingsdepartementFornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og et Kulturdepartementet.

Samtidig fikk Justis- og politidepartementet overført innvandringssaker med unntak av arbeidsinnvandring.

2011
Ved kongelig resolusjon av 11. november 2011 ble Justis- og politidepartementets navn fra 1. januar 2012 endret til Justis- og beredskapsdepartementet.

2014
Ved kongelig resolusjon av 13. desember 2013 ble Fiskeri- og kystdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet nedlagt fra 1. januar 2014.

Samtidig endret Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet og Arbeidsdepartementet navn til Nærings- og fiskeridepartementetKommunal- og moderniseringsdepartementetKlima- og miljødepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

1. januar 2014 var departementsinndelingen slik:

Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet
Samferdselsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kulturdepartementet
Olje- og energidepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet