Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 8561-8580 av 9009 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet- AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 02.10.2007
  Celexnr.: 32007D0604

  Kommisjonsvedtak 2007/604/EF av 7 september 2007 om endring av vedtak 2006/415/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Tyskland...

 • Medlemsstaters lovgiving om godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 27.09.2007
  Celexnr.: 32007D0037

  Kommisjonsdirektiv 2007/37/EF av 21. juni 2007 om endring av bilag I og III til Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse av medlemmenes lovgivning om godkjenning av motordrevne kjøretøy og deres tilhengere...

 • Ny målemetode for motorstøy

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 27.09.2007
  Celexnr.: 32007D0034

  Kommisjonsdirektiv 2007/34/EF av 14. juni 2007 om endring av Rådets direktiv 70/157/EØF hva angår tillatt støynivå og avgassystem for motordrevne kjøretøy for å tilpasse direktivet til den tekniske utvikling...

 • Kommisjonsforordning (EF) nr. 706/2007

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 27.09.2007
  Celexnr.: 32007R0709

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 706/2007 av 21. juni 2007 om fastsettelse av administrative bestemmelser om typegodkjenning av kjøretøy og av en harmonisert utsivningsdeteksjonsmåling fra visse klimaanlegg, i henhold til direktiv 2006/40/EF...

 • Utvidelse av mandat for COSS

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 18.09.2007
  Celexnr.: 32007R0093 Basis rettsaktnr.: 2099/2002

  Kommisjonsforordning som endrer forordning 2099/2002(EF) av EP og Rådet som etablerte komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS)...

 • Fôr-Maksimalgrenseverdier organiske klorforbindels

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 11.09.2007
  Celexnr.: 32006L0077

  Kommisjonsdirektiv 2006/77/EF av 29. september 2006 om endring av vedlegg I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for når det gjelder maksimalgrenseverdier for organiske klorforbindelser i dyrefôr ...

 • Fôr - tilsetningsstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 11.09.2007
  Celexnr.: 32007R0188

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 188/2007 av 23. februar 2007 om godkjenning av en ny anvendelse av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fôrtilsetningsstoff...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 11.09.2007
  Celexnr.: 32007R0109

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 109/2007 av 5. februar 2007 om godkjenning av monensinnatrium (Coxidin) som fôrtilsetningsstoff...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 11.09.2007
  Celexnr.: 32006R2028

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2028/2006 av 18. desember 2006 om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 for så vidt gjelder godkjenningen av preparatet av Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750, som tilhører gruppen mikroorganismer , som fôrtilsetningsstoff ...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 11.09.2007
  Celexnr.: 32006R0773

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 773/2006 av 22. mai 2006 om midlertidig og varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôrvarer og midlertidig godkjenning av ny bruk av et allerede godkjent tilsetningsstoff til fôrvarer...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 11.09.2007
  Celexnr.: 32007R0108

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 108/2007 av 5. februar 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1356/2004 for så vidt gjelder godkjenningsbetingelsene for fôrtilsetningsstoffet Elancoban, som tilhører gruppen koksidiostatika og andre legemidler...

 • EE-produkter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 05.09.2007
  Celexnr.: 32006D0310 KOM-nr.: KOM(2006)1622 Basis rettsaktnr.: 2002/95/EF

  Kommisjonsbeslutning 2006/310/EF av 21. april 2006 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om unntak for bruk av bly for å tilpasse vedlegget til den tekniske utvikling...

 • Biocider

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 05.09.2007
  Celexnr.: 32006L0140 Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/140/EF av 20. desember 2006 om endring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om inkludering av sulfurylfluorid som et aktivt stoff i Annex I...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2007
  Celexnr.: 32007D0558

  Kommisjonsvedtak 2007/558/EF av 2. august 2007 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i Amerikas forente stater...

 • Vet - Hester fra Sør-Afrika

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32006D0724

  Kommisjonsvedtak 2006/724/EF av 25. oktober 2006 om opphevelse av kommisjonsvedtak 2004/262/EF om særskilte beskyttelsestiltak for registrerte hester fra Sør-Afrika (notifisert med nummer K(2006) 5020). ...

 • Såvarer - forsøk partistørrelse

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32007D0066

  Kommisjonsbeslutning 2007/66/EF av 18. desember 2006 om et tidsbegrenset forsøk vedrørende økning av maksimumsvekten for et parti såvare av visse jordbruksvekster i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF ...

 • Såvarer - unntak maissorter Polen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32006D0338

  Kommisjonsvedtak 2006/338/EF av 8. mai 2006 om å tillate Polen å forby bruk av, på landets område, visse maissorter som er oppført i den felles sortsliste over plantearter til jordbruksformål, i henhold til rådsdirektiv 2002/53/EF ...

 • Såvarer - sammenlignende forsøk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32006D0934 Basis rettsaktnr.: 2002/55/EF

  Kommisjonsvedtak 2006/934/EF av 14. desember 2006 om fortsettelsen i 2007 med de sammenlignende EU-prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis L. i henhold til rådsdirektiv 2002/55/EF som ble påbegynt i 2005 ...

 • Såvarer - unntak GM-sorter Polen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32006D0335

  Kommisjonsvedtak 2006/335/EF av 8. mai 2006 om å tillate Polen å forby bruk, i hele landet, av 16 genetisk modifiserte maissorter med den genetiske modifikasjon MON 810, som er oppført i den felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål, i henhold til rådsdirektiv 2002/53/EF...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32007D0422

  Kommisjonsvedtak 2007/422/EF av 18. juni 2007 som endrer vedtak 92/452 når det gjelder visse embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i Argentina, Australia og Amerikas forente stater...