Forsiden

Elektronisk faktura for offentlige anskaffelser

Implementering av direktiv 2014/55/EU om elektronisk faktura for offentlige anskaffelser

Directive 2014/55/EU on electronic invoicing in public procurement

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.06.2014

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser og Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder etablering av felles europeisk standard for elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige anskaffelser. Direktivet får anvendelse for de anskaffelser som foretas i henhold til direktivene 2009/81/EF (forsvars- og sikkerhetsanskaffelser) 2014/23/EU (konsesjonskontrakter), 2014/24/EU (klassisk direktiv) og 2014/25/EU (forsyningsdirektiv).

I direktivet anmodes den relevante europeiske standardorganisasjon om å utarbeide en europeisk standard for et strukturert og logisk innbyrdes forbundet sett termer og dets betydning som spesifiserer kjerneelementene i en elektronisk faktura. Videre pålegges medlemsstatene å sikre at oppdragsgivere mottar og behandler elektroniske fakturaer som er i overensstemmelse med den europeiske standard for elektronisk fakturering.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter er i dag pålagt å kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk, slik at nevnte etatene mottar dokumentet i samsvar med standarden ”Elektronisk handelsformat”, jf Digitaliseringsrundskrivet fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 2. september 2013, pkt 1.6. Forvaltningsorganer plikter å ta i mot faktura og kreditnota på standarden ”Elektronisk handelsformat” (EHF) versjon 2.0 fra og med 1. juli 2014, jf. forskrift 5. april 2013 nr. 959 om IT-standarder i offentlig forvaltning § 10. Forskriften er hjemlet i forvaltningslovens § 15 a. Fra 1. januar 2015 plikter fylkeskommunene og kommunene å gjøre det samme, jf. samme forskrifts § 12. Standarden ”Elektronisk handelsformat” er utarbeidet gjennom det europeiske Peppol-samarbeidet.

Rettslige konsekvenser

Det må utarbeides implementeringsforskrift. Denne utarbeides av KMD. Pliktsubjekter etter forskriften vil være oppdragsgivere etter lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlig anskaffelser. Forskriften hjemles i en ny hjemmelsbestemmelse som tas inn i lov om offentlige anskaffelser. Medlemslandenes implementeringsfrist er 27. november 2018.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/55/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014L0055

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.05.2014
Frist returnering standardskjema: 23.06.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: