Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NPA 2014/11

NPA 2014/11

NPA 2014/11 Functions and responsibilities of B1 and B2 support staff - link with sign off

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.08.2014

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget til rettsakt ble publisert av EASA 13. mai 2014, som NPA 2014-11 (Notices of Proposed Amendment). Høringsfristen er 13. august 2014.

Alle mottatte kommentarer vil bli innarbeidet i et svardokument (CRD) som vil bli kunngjort av EASA. Interesserte gis også mulighet til å kommentere CRD.

Etter ferdigstilling av saken hos EASA, vil saken bli behandlet av EASA-komiteen, hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet representerer Norge.

Sammendrag av innhold

EASA NPA 2014-11 inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og – utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver.

I Norge er forordning (EF) 2042/2003 implementert jf. forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2013 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og – utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

NPA 2014-11 foreslår endringer i forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 (vedlikeholdsforordningen). Endringene angår funksjoner og ansvar for B1 og B2 sertifiserende personell.                                                                                                      

Hovedformålet med reglene i forordning 2042/2003 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.


Merknader

Rettsakten vil bli gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

I Norge er forordning (EF) nr. 2042/2003 gjennomført gjennom forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2042/2003 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften). Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for norske aktører og norske myndigheter. Luftfartstilsynet og norske vedlikeholdsorganisasjoner må endre prosedyrene i tilknytning til de to foreslåtte bestemmelsene. Når det gjelder Luftfartstilsynet, vil kostnadene knyttet til oppdatering av prosedyrer kunne dekkes innenfor dagens budsjettramme.

Om NPA 2014-11

EASA (EUs luftfartsbyrå) har foreslått endringer i tilknytning til forordning (EF) nr. 2042/2003 (vedlikeholdsforordningen). Endringene angår funksjoner og ansvar for B1 og B2 sertifiserende personell. Hovedformålet med reglene i forordning 2042/2003 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Målene for denne NPA er følgende:

1. Adressere behovet for Part - 145 organisasjoner for bedre å evaluere kompleksiteten i hver enkelt vedlikeholdsoppgave og tilordne den til kvalifisert personell som er autorisert til å signere for utført vedlikehold eller ikke- autorisert personell under tilsyn.

2. Definere bedre hvem som kan gis tillatelse til å signere for utført vedlikehold, under hvilke kvalifikasjonskriterier og under hvilke autorisasjonsprosess.

3. Avklare hvordan de lisensierte støttepersonell kan vurderer at vedlikeholdsoppgaver blir utført til den standarden som kreves og til hvilket nivå veiledningen av personell autorisert til å signere for utført vedlikehold skal ha.

4. Avklare hvordan det lisensierte støttepersonell bør registrere at alle vedlikeholdsoppgaver har blitt utført til ønsket standard, spesielt de som utføres av ikke-lisensierte ' sign- off ' personell.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har ikke vært behandlet i Spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet har sendt NPA 2014/11 på nasjonal høring fra 21. mai 2014 til 1. august 2014. Det kom svar fra 8 adressater og ingen hadde innvendinger.

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på de foreslåtte endringene. De foreslåtte endringene vil kunne bidra til å sikre, og opprettholde, et høyt og ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Slik forslaget nå lyder er rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart: 21.05.2014
Høringsfrist: 01.08.2014
Frist for gjennomføring:
Til toppen