Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 8541-8560 av 9173 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Kondensert melk og melkepulver

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 29.04.2008
  Celexnr.: 32007L0061

  Rådsdirektiv 2007/61/EF av 26. september 2007 som endrer direktiv 2001/114/EF om helt eller delvis inndampet, konservert melk og melkepulver...

 • vet-Romania kjøtt-fjørfe-fisk-melk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 29.04.2008
  Celexnr.: 32007D0710

  Kommisjonsvedtak 2007/710/EF av 29. oktober 2007 om endring av tillegg B i vedlegg VII i tiltredelsesakten for Bulgaria og Romania som angår visse virksomheter i sektorene kjøtt, fjørfekjøtt, fisk, melk og meieriprodukter i Romania (notifisert med K(2007) 5210) ...

 • Spørreskjema om medlemsstatenes rapportering

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.04.2008
  Celexnr.: 32006D0803

  Kommisjonsbeslutning av 23. november 2006 om spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet...

 • Spørreskjema om medlemsstatenes rapportering i for

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.04.2008
  Celexnr.: 32005D0381

  Kommisjonsbeslutning 2005/381/EF om spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet....

 • Gjesting i mobilnett

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 18.04.2008
  Celexnr.: 32007R0717 KOM-nr.: KOM(2007)717

  Forordning om internasjonal gjesting i mobilnett...

 • ESAs retningslinjer - risikokapital

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 16.04.2008

  ESAs nye retningslinjer for offentlig støtte til risikokapital...

 • 7. rammeprogram for forskning og utvikling

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 16.04.2008
  Celexnr.: 52006D1982 KOM-nr.: KOM(2005)119

  Det europeiske fellesskaps 7. rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling om demonstrasjonsaktiviteter (2007-2013)...

 • Bakgrunn - offentlig støtte til innovasjon

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 16.04.2008

  EU-kommisjonens konsultasjonsdokument om statsstøtte til innovasjon...

 • Digitalisering

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kultur 15.04.2008
  Celexnr.: 52006G1207

  Kommisjonens rekommendasjon 2006/585/CE av 24. august 2006 om digitalisering og online tilgjengelighet til kulturelt materiale og digital bevaring...

 • Bagasjesikringsutstyr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 11.04.2008
  Celexnr.: 32007D0160 KOM-nr.: KOM(2006)112 Basis rettsaktnr.: 1997/836/EF

  BESKYTTELSE AV PERSONER I KJØRETØY I FORBINDELSE MED BAGASJEFORSKYVNING...

 • Synsfelt

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 11.04.2008
  Celexnr.: 32007D0159 KOM-nr.: KOM(2006)127 Basis rettsaktnr.: 1997/836/EF

  Rådets avgjørelse om EU`s holdning til utkast til ECE-regulativ vedrørende førerens synsfelt....

 • REACH

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 05.04.2008
  Celexnr.: 32006R1907 KOM-nr.: KOM(2003)644 Basis rettsaktnr.: 0045/1999

  Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH), etablering av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) og direktiv 2006/121/EF...

 • EU SETP

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 04.04.2008
  KOM-nr.: KOM(2007)723

  EUs Strategiske energiteknologiplan...

 • Kommisjonsdirektiv 2007/4/EF av 2. februar 2007 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag II i direktiv 96/73/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberbland...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 03.04.2008
  Celexnr.: 32007L0004

  Kommisjonsdirektiv 2007/4/EF av 2. februar 2007 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag II i direktiv 96/73/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger...

 • Kommisjonsdirektiv 2007/3/EF av 2. februar 2007 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag I og II i direktiv 96/74/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om tekstilnavn...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 03.04.2008
  Celexnr.: 32007L0003

  Kommisjonsdirektiv 2007/3/EF av 2. februar 2007 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag I og II i direktiv 96/74/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om tekstilnavn...

 • Vet- TSE

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 02.04.2008
  Celexnr.: 32006R1923 Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1923/2006 av 18. desember 2006 om endring av forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 28.03.2008
  Celexnr.: 32008D0155

  Kommisjonsvedtak 2008/155/EF av 14. februar 2008 som oppretter en liste over embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i tredjestater som er godkjent for import av storfeembryo til Fellesskapet...

 • Biocider

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 28.03.2008
  Celexnr.: 32007D0565 Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF

  Kommisjonsbeslutning 2007/565/EF av 14. august 2007 om at noen stoffer som skal undersøkes gjennom det 10-årige arbeidsprogrammet ref. artikkel 16 i direktiv 98/8/EF biociddirektivet om markedsføring av biocidholdige produkter ikke tas opp i vedlegg I, IA eller IB i samme direktiv...

 • Landbasert strøm for skip ved kai

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 28.03.2008
  Celexnr.: 32006H0339 Basis rettsaktnr.: 2006/339/EF

  Kommisjonsrekommandasjon av 8. mai 2006 om fremme av elektrisitet fra land til bruk på skip som ligger ved kai i Fellesskapets havner...

 • Vet - KSP villsvin i EØS

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 26.03.2008
  Celexnr.: 32007D0631

  Kommisjonsvedtak 2007/631/EF av 27. september 2007 om endring av vedtak 2006/805/EF som angår forlengelse av vedtakets gyldighetssperiode....