Direktiv om EU-flygeledersertifikater

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/23/EF av 5. april 2006 om et fellesskapssertifikat for flygeledere...

Directive 2006/23/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on a Community Air Traffic Controller Licence...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2005

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.11.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble vedtatt 5. april 2006 og trådte i kraft i EU 25. april 2006. Standard Sheet er besvart.

Kort om Europaparlaments- og rådsdirektiv 23/2006

Direktivet er et initiativ fra Kommisjonen og gjennomfører vedtatte sikkerhetskrav fra Eurocontrol om flygeledere (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements (ESARR) 5). Direktivet er en del av Single European Sky regelverket, men det er ikke formelt hjemlet i forordningene som etablerer Single European Sky.
Formålet med direktivet er blant annet å øke sikkerheten og generelt forbedre den europeiske flysikringstjenesten. Gjennom direktivet sikres gjensidig anerkjennelse av flygeledersertifikater innenfor EØS. Dette vil ivareta prinsippet om fri bevegelse av arbeidskraft samt hensynet til å møte lokale utfordringer når det gjelder rekruttering av flygeledere.
I henhold til artikkel 3 i direktivet skal medlemsstatene utpeke eller opprette ett eller flere organer som skal fungere som nasjonal tilsynsmyndighet. Tilsynsmyndigheten skal være uavhengig av utdannelsesorganisasjonen.

Videre skal medlemsstatene sørge for at kun flygeledere med gyldig sertifikat har adgang til å utøve flygekontrolltjeneste. Det skal utstedes sertifikat til alle som er kompetente til å fungere som flygeledere eller som flygelederelever, jf artikkel 4.


I artikkel 5 t.o.m. 12 i direktivet er det gitt bestemmelser om vilkår som må være oppfylt for å få utstedt sertifikat og for å opprettholde rettigheter og påtegninger på sertifikatet. I tillegg til godkjent utdannelse er det også angitt hvilke krav som må være oppfylt til blant annet alder, helse og språk.

Utdannelsen av flygeledere skal sertifiseres av de nasjonale tilsynsmyndighetene, jf. artikkel 13 i direktivet. Sertifiseringskravene skal ha relasjon til den tekniske og operasjonelle kompetanse og egnethet til å tilrettelegge utdannelseskurs på en pedagogisk og effektiv måte.
I henhold til artikkel 15 skal medlemsstatene anerkjenne et sertifikat og de tilknyttede rettighetene og påtegningene, som en annen medlemsstats tilsynsmyndighet har utstedt i henhold til direktivet.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.1

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/23/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0023

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2006
Frist returnering standardskjema: 08.06.2006
Dato returnert standardskjema: 14.06.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 123/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.01.2008
Høringsfrist: 01.05.2008
Frist for gjennomføring: 17.05.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 24.10.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.12.2008

Lenker

Til toppen