Utsettelse av screening av væske fra tredjeland

Kommisjonsforordning (EU) nr. 720/2011 av 22. juli 2011 som endrer forordning (EF) nr. 272/2009 om utfylling av de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart når det gjelder innfasingen av screening av væske, aerosoler og geleer på EU-lufthavner ...

Commission Regulation (EU) No 720/2011 of 22 July 2011 amending Regulation (EC) No 272/2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security as regards the phasing-in of the screening of liquids, aerosols and gels at EU airports...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.09.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 720/2011 ble vedtatt i EU 22. juli 2011.

Samferdselsdepartementet vedtok forskrift 12. desember 2011 som gjennomfører forordningen i norsk rett. Forskriften trådte i kraft straks.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 720/2011 av 22. juli 2011 endrer forordning (EF) nr. 272/2009 som utfyller de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 300/2008. Forordning (EU) nr. 720/2011 gjelder innfasing av screening av væsker, spray og geleer (heretter væske) samt at kravet om screening av væske fra tredjeland utsettes.

Forordningen fastsetter at man kan ta med væske inn på sikkerhetsbegrenset område forutsatt at de er screenet eller at de er unntatt fra screening i henhold til reglene i forordningen (EF) nr. 300/2008. Dette innebærer i hovedsak at forbudet og unntakene som gjelder væske videreføres slik det lyder i dag.

Videre gjentar forordningen at fra 29. april 2013 skal alle lufthavnene i EU kunne screene væske i overensstemmelse med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 300/2008. Det er også anledning for det enkelte medlemsland å starte opp med å screene væske tidligere enn 29. april 2013.

Passasjerene skal få informasjon om hvilke EU-lufthavner det er tillatt å ta med væske, spray og geleer inn på sikkerhetsbegrenset område.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Forordning (EU) nr. 720/2011 anses EØS-relevant og Luftfartstilsynet anbefaler at forordningen tas inn i EØS-avtalen.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 720/2011
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32011R0720

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.08.2011
Frist returnering standardskjema: 14.09.2011
Dato returnert standardskjema: 05.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 148/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.06.2011
Høringsfrist: 20.07.2011
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 12.12.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.01.2012

Lenker