Speil på traktor

Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/59/EF av 13. juli 2009 om speil på landbruks- og skogsbrukstraktor (kodifisering)...

Directive 2009/59/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on rear-view mirrors for wheeled agricultural or forestry tractors...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.12.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Direktivet  ble vedtatt 13. juli 2009, og trer i kraft 1. januar 2010.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 42/2012. Ikrafttredelse ble satt til 1. mai 2012. Rettsakten ble implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ved endringsforskrift av 11. april 2012, med ikrafttredelse satt til 1. mai 2012.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2009/59/EF er en kodifisering av tidligere rettsakter. Direktivet opphever direktiv 74/346/EØF om speil på landbruks- og skogbrukstraktor. Direktiv 74/346/EØF er et særdirektiv til direktiv 74/150/EØF. Begge direktiv er blitt endret flere ganger. Direktiv 74/150/EØF er erstattet av nytt grunndirektiv 2003/37/EF. For å klagjøre regelverket, samt av rasjonaliseringshensyn, er direktiv 74/346/EØF kodifisert ved direktiv 2009/59/EF. Direktivet gjelder for traktor med maksimums hastighet på 40 km/t.

Det foreligger ingen materielle endringer i direktivet. Det kan ikke nektes utstedelse av EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning for traktorer som tilfredsstiller kravene i direktivet.

Vurdering

Tiltredelse av direktivet medfører ingen økonomiske konsekvenser for Norge all den tid dette kun er en kodifisering av allerede implementerte direktiver. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst. Norge er positiv til direktivet, da regelverket blir enklere å forholde seg til. Direktivet anses for å være relevant og akseptabelt for Norge.

Forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap. 30 må endres for å implementere direktivet. Henvisninger til tidligere direktiv må suppleres med henvisning til dette direktivet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2007)0236
Rettsaktnr.: 2009/59/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/37/EF
Celexnr.: 32009L0059

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.09.2009
Frist returnering standardskjema: 19.10.2009
Dato returnert standardskjema: 08.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 042/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.12.2009
Høringsfrist: 05.02.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 11.04.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.04.2012

Lenker

Til toppen