Kodifisering 3. selskapsrettsdirektiv

Kodifiseringsdirektiv, 3. selskapsrettsdirektiv...

Amended proposal for a directive of the European Parliament and of the Council concerning mergers of public limited liability companies...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.03.2011

Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet ble vedtatt 5. april 2011.

Sammendrag av innhold

Direktivet gjelder kodifisering av tredje selskapsdirektiv (direktiv 78/855/EØF) med senere endringsdirektiver. Det dreier seg om en ren teknisk kodifisering uten innholdsmessige endringer i forhold til de direktiver som det nye direktivet nå erstatter. Direktivet gir selskapsrettslige regler om fusjon for store aksjeselskaper (allmennaksjeselskaper etter norsk rett). Direktivet har regler om to former for fusjon: fusjon ved overtakelse av ett eller flere andre selskaper og fusjon ved stiftelse av et nytt selskap. Direktivet gir regler om dokumenter som skal utarbeides forut for vedtakelsen av fusjonen, flertallskrav på generalforsamlingen, aksjeeiernes rett til å gjøre seg kjent med dokumenter om fusjonen før generalforsamlingen, virkninger av fusjonen og når disse inntrer. Det er også gitt regler om vern av kreditorene, offentliggjøring, erstatning og ugyldighet. 

Merknader

Direkitivets regler er fra før gjennomført i allmenaksjeloven.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt. Det er en kodifisering av gjeldende regler og krever ikke lovendringer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/35/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011L0035

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker